Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

1970. december 1, kedd B. oldal Olvasók Kiskunfélegyházán Péntek délelőtt volt, piaonap Kiskunfélegyházán. Az utcákon és kapualjak­ban nyüzsgött az élet, folyt az adás-vétél. A Petőfi Sán­dor Járási Könyvtár ajta­ját, ahol jelenleg 53 ezer kötet áll a felnőtt olvasók rendelkezésére, kevesen nyitop^tták. Könyvek a köztudatban Sokan vizsgálták országo­san is ezt a jelenséget. Születtek keserű és bizako­dó megállapítások oivasás- kultúránkróL Azzal a szán­dékkal, hogy benyomáso­kat szerezzek hányán fi­gyelnek napjaink irodal­mára, találomra én is le­emeltem a polcról néhá­nyat a ma élő íróink művei­ből. A közelmúltban elhunyt Veres Péter Napforduló című könyvének 1970-es kiadását hárman olvasták. Németh László Égető Esz­terének 1960-as kiadását nyolcán. A fiatal prózaírók Naponta más című antoló­giáját, ami ez évben lá­tott napvilágot, egy olvasó kölcsönözte Élő irodal­munk több ilyen új, szel­lemi izgalmát hordozó könyve sem örülhetett na­gyobb nyilvánosságnak. El­lenpontot is találtam: Mó­ricz Zsigmond, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és a mai könnyebb irodalom szin­te rongyossá olvasott. Az órszágos, hasonló célú vizs­gálódások megállapításai tehát Kiskunfélegyházán is igazak. Az átlagolvasók kö­re. a köztudatban letisztult irodalmi értékeket, vagy a színvonalasabb szórakozta­tó irodalmat kedveli, hisz az olvasáskultúra minőségi fejlődésének továbbiakban ezek az alapművei. Munkások, parasztok, tanulók Évekkel ezelőtt figyeltek fel arra, hogy a könyvtá­rak fejlődésével és az olva­sótábor gyarapodásával párhuzamosan rétegződik az olvasók köre. Munkásol­vasók kartonjait nézve megállapítottam, hogy szép számban vannak olyanok, akik jelentős irodalmi érté­kű könyveket olvasnak, de olyanok is, akik csak az át­lagkrimiig, vagy a szín­vonaltalan humorig jutot­tak éL A legnépesebb azok­nak a tábora, akik egy-egy kölcsönzés alkalmával mindkettőből válogatnak. Kiskunfélegyházán is, mint általában, az értékes iro­dalmat rendszeresen olva­sók. stabil pillérei a ked­vező statisztikának, minő­ségi és mennyiségi szem­pontból egyaránt. A város lakóinak a szá­ma, a legutóbbi népszám­lálás adatai szerint 30 ezer fölé emelkedett. A felnőtt- könyvtárban nyilvántartott olvasók száma a kétezret nem éri el. Az arány még akkor is kedvezőtlen, ha hozzászámoljuk a peremke­rületek 16 könyvállomása és a szakszervezeti könyv­tárak olvasótáborát. Ez a tény sem dicsekvésre, sem elkeseredésre nem ad ala­pot. Az olvasók egyharma- da munkás, annak ellené­re, hogy az iparosodó vá­rosnak mindössze négy je­lentősebb üzeme van. A diákolvasók száma eléri a hétszázat, és többségük rendszeres látogatója a könyvtárnak. Az viszont el­gondolkoztató, hogy mind­össze száznyolcvan paraszt­olvasót tartanak nyílván. Értelmiség A könyvtárosok tapaszta­lataikat úgy foglalják ösz- sze, hogy a legtöbbet olva­só látogatóik a nyugdíja­sok, a tanulók és a mun­kásolvasók egy része. A beiratkozott kétszáztizenhat értelmiségi közül kevesen járnak rendszeresen könyv­tárba. Ennek oka, hogy általában megvásárolják az érdeklődésüket felkeltő könyveket. A könyvtárat akikor keresik fel, ha ta­nulmányaikhoz, vagy mun­kájukhoz nehezen hozzá­férhető, drága szakköny­veik, szépirodalmi művek szükségesek. Csató Károly Hagyományőrzés Tízéves a honismereti mozgalom Magyarországon. Egy évtized alatt országos méretekben megmutatko­zott: a lakosság jelentős ré­sze (fiatalok és felnőttek egyaránt) érdeklődik váro­sa, faluja, szűkebb hazája, s annak története iránt. Ar­ról is meggyőződhettünk az utóbbi években, hogy nem­csak az érdeklődés van meg, hanem szép számmal akadnak olyanok is, akik nagy gonddal, szeretettel gyűjtik az egy-egy város, falu, üzem vagy termelő- szövetkezet történetére vo­natkozó adatokat, s azok­nak a jelentős személyek­nek (íróknak, művészek­nek, forradalmároknak stb.) az életével kapcsolatos ada­tokat, dokumentumokat is, akiknek élete, munkája nagyban hozzájárult a fej­lődéshez. A honismereti mozgalom közeli kapcsolatban áll a helytörténeti kutatással, bi­zonyos mértékig előkészítő­je és segítője annak. E ket­tő együtt jelentős tényező­je a hagyományőrzésnek, annak az eléggé nem di­csérhető törekvésnek, hogy a lehetőséghez képest fel­tárjuk és minél szélesebb körben közkinccsé tegyük haladó hagyományainkat. A tízéves évforduló al­kalmas lehet most arra, hogy az egyes városok, fal­vak elkészítsék a saját mérlegüket: hogyan sáfár­kodtak saját örökségük­kel, értékes hagyományaik­kal. Kecskeméten tíz esztendő alatt sok minden történt. Érdemes számba venni az eredményeket. A jelentős emberek emlékének ápolását fontos feladatának tartja a város. Ez kifejezésre jut az utcák, terek neveinek megváltoz­tatásában, emléktáblák, el­helyezésében (húsznál t#bb egy évtized alatt), s talán mindenekelőtt abban a nagy vállalkozásban, hogy a vasútállomás melletti szo­borsétányon felállított szob­rokkal tartsák ébren a vá­ros legjelentősebb múltbeli személyiségeinek emlékét (Szilády Károly, Mathiász János, Tóth László, Szalvai Mihály és mások). Érdemes hangsúlyozni, hogy eddig már tizennyolc szobor készült el, és került a nagyközönség nyilvános­sága elé. (Legutóbb éppen a Pálfy Gusztáv készítette Vágó Béla-szobor). A kiadványok, melyek az elmúlt tíz év alatt napvilágot láttak, szintén bizonyítják: él az igény ebben a városban az iránt, hogy a múltat job­ban megismerjük, hogy az igazi értékek közkinccsé váljanak. A hatszázadik születésnapját ünneplő vá­rosról vaskos tanulmány- kötet jelent meg; Kecske­méti jelesek címmel kiad­tak egy életrajzi lexikont, napvilágot látott egy Ka­tona-emlékkönyv, egy Ko- dály-emlékfüzet — és so­rolhatnám a példákat. A még meg nem jelent, de már elkészült helytörté­neti jellegű munkák közül is érdemes néhányat meg­említeni: Péter László: Hol­lós József. Heltai Nándor: Kecskemét a magyar iroda­lomban, Weither Dániel: Kecskemét felszabadulása, F. Tóth Pál; Hajnal József. Itt is sorolhatnám to­vább, annak hangsúlyozá­sával, hogy e művek mi­előbbi megjelentetése fel­tétlenül szükséges lenne. Egyéb módon is igyekeztek a város kulturá­lis életének irányítói ébren tartani a figyelmet hagyo­mányaink iránt. A Magyar Történelmi Társaság ván­dorgyűlését két alkalommal is a megyeszékhelyen ren­dezték meg. Ez további ösztönzést, lendületet adott az ilyen irányú munkának. Ide sorolható az immár ne­gyedszer lebonyolított, or­szágos népzenei találkozó, és az ezekkel kapcsolatos tudományos tanácskozások, amelyek a népi művészet, a folklór jelenben való to­vább élését bizonyítják be­szédesen, megcáfolva azo­kat, akik annak kiveszését, vagy felesleges voltát emle­getik. Példamutatóan fog­lalkozott a MÉSZÖV kecs­keméti kollégiuma Berkes Ferenc emlékének ápolásá­val. Végül két jelentős ténye­zőt kell még megemlíteni. Az állandó jellegű Katona József-emlékkiállítást a nagy drámaíró szülőházá­ban (amit a napokban avattak fel), és az egyre gyarapodó, gazdagodó Ko- dály-archívumot, mely egyik alapját képezi a léte­sülő Kodály-intézetnek. A hazafias nevelés, az ál­talános kultúrálódás, a he­lyi hagyományok ápolása szempontjából mindkettő rendkívül nagy jelentőségű. összefoglalva; a megye- székhely hagyományőrző munkája a legjobb kultu­rális szakemberek összefo­gásával ebben az elmúlt tíz esztendőben sikeresnek mondható Eredményesen kapcsolódik mindaz, amit a fentiekben felsoroltunk a honismereti munkához, hisz egymást kiegészítő, egymás­ra állandóan ható két do­logról van szó. A honisme­reti mozgalom a helytörté­neti kutatással és a múlt eredményeinek (tehát a ha­gyományoknak) nevelő cél­zatú népszerűsítésével együttesen így válik egyre inkább a hagyományőrzés szerves részévé. Varga Mihály A Petrovlcs-ház Szalkszentmártonban Egy újjáépítés története Ez év nyarán országos riadalmat keltett a hír, hogy a szalkszentmártoni Petőfi-ház ebek harmincadjára ke­rült. Az eltávolított tető miatt csupaszon maradt fala­kat eső veri, és pótolhatatlan értékek mennek veszen­dőbe. A hír nyomán megjelent közlemények az építő­ket tették felelőssé; elkezdték a ház felújítását, aztán a faképnél hagyták. Micsoda felelőtlenség!.. A való­ság azonban bonyolultabbnak látszik. „Népi freskók, egykorú felírások” Majsai Károly tanár, a | ország egyetlen festett mészárszéke. Falain népi freskók, egykorú felirások találhatók, ezek konzer­válását, lefényképezését, valamint az újabb kori vakolat által elfedett ré­gebbi maradványok felku­tatását is el kellett végez­nünk. Az emlékek megóvásá­val egy időben a ktsz a borkiállítás céljaira kiala­kítandó pincehelyiséget ál­lította vissza eredeti álla­potába. Ezzel telt e tél, majd tavasszal a vakolat leverése után a tető le­bontásához láttak. A mun­ka csak vontatottan ha­ladt és ez év júniusában egyszer csak itt hagyva csapot-papot, elvonult az építőbrigád. A nyár csa­padékos volt és ezért meg­rongálódtak az értékes freskók, a falak, és a pin­cét takaró földréteg is át­ázott. Az egyhónapi munka- szünet után — talán az újságcikkek hatására — újrakezdték a munkát. Most már lassan végeznek a tetővel, és remélem dol­goznak a befejezésig... Petőfi-ház igazgatója az építkezés történetét meséli el. — Három éve került napirendre az ország eme legnagyobb Petőfi-emlék- házának helyreállítása. A régi mészárszék akkori ál­lapota, a megroggyant te­tőzet cselekvést sürgetett, hiszen jelentős nemzeti kincsek forogtak veszély­ben. Az Országos Műem­lék Felügyelőség , a Város- építési Tervező Iroda, a megyei, járási és a közsé­gi tanács képviselői ter­vezetet hagytak jóvá a teljes rekonstrukcióra, az épület múzeumi és könyv­tári hasznosítására. Az át­alakítás összegét egymil- lió-százötvenezer forint­ban határozták meg. A kész tervek birtoká­ban járási és megyei se­gítségre támaszkodva a múlt év őszén szerződést kötöttünk a Szabadszállási Vegyes és Építő Ktsz-szel, akik úgy október körül hozzá is fogtak a munká­hoz. Az épületről tudnunk kell, hogy 260 éves, és az Mire szükségeltetik egy műszaki ellenőr? A Szabadszállási Ve­gyesipari Ktsz építésveze­tője Szappanos Kálmán. A nyáridőben megjelent cikkek óta neheztel a saj­tóra. Véleményüket nem kérdezték, pedig lett vol­na mondanivalójuk. Szerződést vesz elő és elém teszi. — Nézze kérem. Az épít­kezés befejezésének határ­ideje 1972. december. És amint a mellékletekből ki­tűnik, a községi tanács kérte az 1971-es végzés további elhalasztását. Sze­rintem azért, mert nincs pénzük a megrendelt mun­kához. Utolsó számlánkat június 23-án küldtük el hozzájuk, de ez a rész­számla a mai napig sincs kifizetve, noha megállapo­dásunk szerint nyolc na­pon belül kifogásolni vagy kifizetni kötelesek. A megrendelő műszaki ellenőrének 8—10 napon­ta meg kell tekinteni az építkezés menetét a későb­bi reklamációk elkerülése végett. Már nem is tu­dom mióta színét sem lát­tuk az ellenőrzésnek. Ezért nincs aki szignálná té­teleink helyességét, vagy segítene tárgyalnunk a tervezővel. Az történt ugyanis, amint lebontottuk a tetőt, kide­rült, hogy sok minden nem úgy volt megépítve, mint azt a tervező kép­zelte. Ez nem is csoda, hiszen bizonyos helyekhez nem is férhetett. Aztán például a tető szerkezeté­nek anyagszükséglete két­szerese lett a tervezett­nek. Műszaki ellenőr hí­ján a tervezőnek írtunk, de választ nem kaptunk. Most építsük be a meg­növekedett mennyiségű fa­anyagot, és ha cserép ke­rül rá esetleg el sem hi­szik állításunkat, vagy pedi# várjunk?.. „Eltúlzott valóság.. Persze munkaerőgondok­kal is küszködtünk. Ennek vetülete a bérezés kérdé­se. Az elvonulás is ezzel kapcsolatos. A tanács nem fizetett, a cserepezés kö­rül viták folytak, ne­künk viszont egy sürgős munkánk akadt, mely gyors jövedelmet is ígért. De amint látta, mi kérés nélkül is folytattuk a munkát, noha a szerződés szerint még jó két évünk van a befejezésig.' — Az újságírók egy kis­sé eltúlozták a valóságot, nekem ez a véleményem. — mondja a szalkszent­mártoni tanácsház irodá­jában Bácsi Lajos elnök. — Az esőzések okozta kár nem volt olyan jelentős, mint ahogy azt világgá- kü.rtölték. Ami az építkezés költ­ségeinek fedezetét illeti, jelenleg megyei és járási támogatásból hétszázezer forint áll a rendelkezé­sünkre. Ebből már több mint kétszázezret átutal­tunk a ktsz-nek — elő­legként, mert a számlák­kal problémák adódtak, így tehát nem mondhat­ják, hogy nem fizettünk. A műszaki ellenőr a dunavecsei járás megbí­zottja volt. Ez a fiatalem­ber azonban bevonult ka­tonának^ és nem akadt utódja. Aztán a járás is megszűnt. Most a kalocsai járás bízott meg valakit, és oda továbbítjuk a számlákat. Az építkezést azonban csak egy alka­lommal látogatta meg, így azt hiszem, kénytelenek leszünk magunk szerződ­tetni egy ellenőrt. Egyébként gondban va­gyunk a teljes összeg elő­teremtésével, mert az épü­let teljes hasznosításához még több mint félmillió forint szükséges. A kalo­csai járás terveiben ez nem szerepel, a kiegészíté­sért kénytelenek leszünk a megyei vezetéshez for­dulni. Kettős felelőtlenség ? A Kalocsai Járási Tanács elnöke, Pétiké János meg­ítélése szerint a szalk­szentmártoni Petőfi-ház ügyének huzavonájáért egyaránt felelős a kapaci­táshiánnyal küzdő ktsz és a község vezetése. A felújítási munkák anyagilag megalapozatla­nul kezdődtek el. A ta­nács 1972-as lejáratú szer­ződése miatt a ktsz sem kötelezhető a munkák gyors elvégzésére. Mivel a befejezéshez szükséges pénzösszeg nincs biztosít­va. felmerül a kérdés; in­dokolt-e a beruházás ilyen magas végösszege? ... Hi­szen a járás idegenfor­galmában még olyan ked­vező helyen fekvő neveze­tességek sincsenek kellő mértékben bekapcsolva, mint a dunapataji táj­múzeum, vagy Kalocsa vá­rosa. És több községben előrehaladott gyűjtőmunka folyik, ezek is szeretnének támogatást kapni. A helyi­eknek inkább azt kellene megvizsgálniuk, hogy a jelenleg rendelkezésre ál­ló összegből mi a legszük­ségesebb, nem pedig olyan különleges igényekkel elő­állni. mint a feltételezett pincei betyárszöktető fel­kutatása és kiásása. A műszaki ellenőrt ille­tően pedig tévedésben vannak. A járás e célra beállított emberének ható­sági és nem műszaki el­lenőrzés a feladata. Ilyen szakembert nekik kellett volna szerződtetniük — már régen. A terv különben szép és jó. De míg Dusnokon, Har- tán és másutt verekszenek a szülők az óvodai helye­kért, addig a szaTkszent- mártoniaknak is beli lát­niuk, hogy létezik egy fontossági sorrend ís. És ma ?.m A közölt vélemények az építkezés kora őszi állapo­tét tükrözik. Azóta az egyeztető tárgyalások eredmé­nyeként biztató megállapodások születtek. A ktsz a befejezés határidejét 1971. november 7-ére vállalta. A megyei tanács ígéretet tett a hiányzó beruházási ösz- szeg biztosítására. A megrendelő és a kivitelezők kö­zött helyreállt a jó viszony, a Szalkszentmártoni Köz­ségi Tanács műszaki ellenőrt fogadott, tehát minden a rendes kerékvágásba zökkent. Csak egy a bökkenő. A házon már vagy egy hó­napja nem dolgozik senki. Biztos ismét sürgős mun­kájuk akadt az építőknek. A tető immár óvja ugyan a falakat az őszi esőktől, de a község lakói jobb sze­retnének szorgos munkáskezeket látni az építkezésen. Mi is így vélekedünk. Pavlovits Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom