Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-13 / 292. szám

5970. december 13, vasárnap S. oldal Reméljük, sikerül... Szalkszentmártonban a falu majdnem minden pontjáról láthatók Dunaúj­város gyárkéményei. Hat­van kilométernyi út Bu­dapest, a közelben van Du- navecse és Kunszentmiklós Is. Mindenütt ipari üze­mek. Vonzzák az embere­ket, főként a fiatalokat, akik szívesen odahagyják a földdel, állatokkal való foglalkozást. A község két termelőszövetkezetében gyakorlatilag nincs mun­kaerő-utánpótlás. — Mindössze húszegy­néhány fiatalunk van — mondja Gál Sándor, a Pe­tőfi Tsz elnöke. Irodában, műhelyben, traktorokon dolgoznak. Az átlagéletkor 54 év. Utánpótlás nincs. Régebben legalább trak­torost találni nem volt gond. Most már ott tar­tunk, hogy gépekre sem kapunk fiatalt. Az idén vásárolt Dutrára is régi tsz-tagok kerültek. Az egyik például magtáros volt. Beletanult, jól dol­gozott, de itt még nagyobb szükség van rá, kell a gép­re az ember. Még majd­nem 600 holdunk szántat- lan. Vetésszerkezet — Nálunk úgy kellett kialakítani a vetésszerke­zetet, hogy kevés legyen a kézi munkát igénylő nö­vény. Ahol lehet, gépesí­tünk, illetve olyan növé­nyeket termesztünk, ame­lyekhez kevés ember kell. Ötezer-négyszáz holdas te­rületünkből 2200 a búza, 1200 a kukorica. Hagyma- magunk 100, cukorrépánk 80 holdon van. Ezek ré­szesművelésiek, főként asszonyok dolgoznak itt. A jövőben csak annyi vál­tozás lesz, hogy ha meg­érkezik a szárítóberende­zés, növeljük a kukorica vetésterületét. Veszteségek — Megviselt bennünket fez az év. Búzából a várt húsz mázsa helyett csak tizenkettő termett holdan­ként. A száz hold hagymá­nál kétmillió, a zöldborsó­nál — jégverés miatt — kétszázezer forinttal ke­vesebb a bevételünk. Egye­dül a barackosunkon nyer­tünk valamit. Hétszázezer forinttal többet kaptunk érte, mint amennyit ter­veztünk. Meglett volna az egymillió is, ha nem éri ízélkár. Jó néhányszor hallottam már arról: pótolják a ter­méskieséseket. Vélemé­nyem szerint erre csak ott van lehetőség, ahol még nem próbáltak meg min­dent. Nálunk más a hely­zet. Bérmunkát nem vég­zünk, melléküzemági tevé­kenységünk is csak a ka­vicsbányánál van. Ebből 2 millió forint jövedelmünk származik évente. A tsz- tagok idősek. Megszokták, hogy télen nem dolgoznak, illetve csak a ház körül tevékenykednek. ISV-rsndszerben Tavaly az átlagos napi jövedelem 102 forint volt. Az idén valamivel talán kevesebb lesz. ötmilliós tartalékalapunk nagyrészt rámegy a terméskiesésekre. Jövő évben viszont megin­dul « sertéstenyésztés, re­méljük, sikerül. A telep munkájához mindössze tizenhét ember kell. Az állattényésztésre való áttéréssel és a nö­vénytermesztés további gé­pesítésével pedig lassan megoldódik munkaerő­utánpótlási gondunk is. Dénes Éva Tanyai tanulók távlatai A gasegyháza, központi is- kola ... Szokatlan tabló az igazgató, Moháasi Ferenc szobájának falán: hatvan fénykép sorakozik egymás mellett és alatt, nők és iérfiak vegyesen, van közöttük mérnök, tanár, orvos, közgazdász, közigaz­gatási tisztviselő, agronó- mus... Egy, ami közös bennük: az elmúlt 25 év­ben mindnyájukat innen, e kis tanyás településről bo­csátottak „szárnyúkra”. Bi­zonyítékául annak, hogy az elmaradott homokvidék is képes a szellem magaslatai­ra eljutó emberpéldányokat teremni, s annak is, hogy a felszabadulás utáni helyi nevelőtestület nem végzett rossz munkát. S még nem is szerepel a tablón min­denki, akinek itt volna a helye; 15—20-at vagy nem sikerült felkutatni, vagy nem küldtek fényképet. Egy bizonyos: sem ők, sem a tablón szereplők nem Ágasegyházán élnek. í1 s most a kontraszt.:. Az októberben meg­tartott kecskeméti járási pártértekezleten Mohácsi Ferenc ágasegyházi küldött ezeket mondotta: „... Amíg a városokban a végzett nyolcadikosok 90 százaléka tanul tovább, a falvakban ez az arány csak 70 százalék körül mozog, a tanyaiaké pedig ennek a fe­lét sem éri el. A városiak elsősorban gimnáziumban, szakközépiskolában óhajta­nak továbbtanulni, a falu­si. a tanyasi gyermekek in- káb a szakmunkásképző is­kolában ... A kis falvak­ból, vagy tanyáról jött gyer­mekek, ha középiskolába jelentkeznek, eleve hát­ránnyal indulnak és sokszor versenyképtelenek...” * ttúlyos tények. Hogyan ^ rímelnek össze a tab­lóval? Romlott az oktatás helyzete, vagy a körülmé­nyek változtak meg? A válaszok sokkal össze­tettebbek, mint a kérdések. Őri Tibor igazgatóhelyet­tes tanulságos statisztikát mutat. Ágasegyháza négy iskolájában — ebből 3 a külterületi — az 1965/66-os tanévben 41-en végeztéit el a nyolc általánost, a nyolc évvel azelőtt beiratkozottak 73%-a. A következő tan­évek arányai sorrendben: 44 (80%), 43 (78%), 42 (63%) 43 (59%). Fokozódó lemorzsolódás az utóbbi két évben? Akadt jó néhány elköltözés, ezek csakugyan „rontották” az arányokat, de ezeket leszá­mítva sem javul a helyzet. Két éve öt, tavaly 4, az idén szintén 5 tanuló ma­radt ki „túlkorosság” miatt, úgy, hogy az ötödik-hato­dik osztálynál nem jutottak tovább. A pszichikai sérül­tek száma viszont évről év­re növekszik. Csak a belte­rületi iskola alsó tagozatá­ban 9-en vannak, akik gyógypedagógiai oktatásra szorulnának. * VT igasztalásképp a to­’ vábbtanulási hányadot kellene emlegetnünk. De ennek adatai az igazgató felszólalását igazolják. Az 1969/70-es tanévben végzett 43 nyolcadikos közül 24 ta­nult tovább, öten gimnázi­umban, szakközépiskolában, 19-en ipari tanulók lettek (3-an közülük mezőgazda- sági szakmunkástanulók). A tanulók fele a külterületi iskolákban végzett, közülük azonban csak 8-an mentek tovább, mindnyájan ipari tanulónak. Az igazán nagy kérdés az: mi lesz az otthonmara­dottakkal. Mert a potenciá­lisan „lemorzsolódók” sor­sában osztoznak; olyan kör­nyezetbe kerülnék, ahol a felszedett tudásanyag pár év alatt lekopik róluk. Nap­számosok lesznek belőlük a jobb módú helyi szőlősgaz­dáknál, alkalmi munkások az állami gazdaságban, se­gédmunkások az ÁFÉSZ cementáruüzemében. * r 17 s a háttérben ott a ta- nyavilág... Az elszi­geteltséggel, a közművek teljes hiányával — mind­ezek ismert dolgok. Való­jában az okok sokkal ösz- szetettebb szövevényt ké­peznek. Az igazgató ezt mondja: — Ami a külterületi munkánkat nagyon meg­nehezíti, az az ottani em­beri kapcsolatok hiánya. S ez már hivatalos szinten el­kezdődik. Tízévenként egy­szer van népszámlálás, amikor felkeressük őket. A tanyasi fiatalok mint leen­dő adózók, illetve a fiúk mint leendő katonakötele­sek jönnek számításba. Mo­dern kifejezéssel élve, már kicsi koruktól kezdve in­formációszegény környezet­ben élnek. Ugyanakkor, ez mai jelenség, serdülő kor­ban kötnek házasságot, s utódokat nevelnek, amikor még maguk is nevelésre szorulnának. A pszichikai sérültek számának növe­kedése részint ezzel, részint az alkoholizmussal ' függ össze. * Vf agyis — tanulságként * ez szűrhető le az igazgató szavaiból — tö­rődni kellene a tanyán élőkkel. De csak velük? Mert igaz. van beköltözés szép számmal, csakhogy ennek ára van ... Tévedés azt hinni, hogy az átlagos jövedelmű ágasegyházi szakszövetkezeti tag a bel­területi házépítés költsége­it csak úgy a mellényzseb­ből fizeti ki. Legtöbbször bizony OTP-hitelt kell fel­vennie. ennek törlesztésé­hez viszont rendszeres ha­vi jövedelemre van szük­sége. s minthogy a földből, szőlőből nem véli megta­lálni, azt sorsára hagyva munkát vállal Kecskemét valamelyik ipari üzemében, s naponta bejár. A beköl­tözéssel tehát egész addigi életmódja kizökkent a megszokott kerékvágásból, termelőből fogyasztóvá vá­lik, nemcsak szarvasmar­hát nem tart, de sertést sem hizlal, inkább megve­szi. Ez a hirtelen életforma­váltás nem mentes a meg­rázkódtatásoktól — a csa­ládi élet szférájában sem. Egy helyi reprezentatív vizsgálat azt bizonyítja, hogy a bejáró apák iskola­hagyott gyermekeik között évek óta egyetlen olyan továbbtanuló sincs, aki kö­zépiskolába jelentkezett volna. * indezzel összefügg, hogy a jelenlegi bé­rezés és kereseti lehetősé­gek igazából nem is ösz­tönöznek a továbbtanulás­ra. A nyolc általánost el nem végzett cemen t üzemi segédmunkásoknak is na­gyobb a jövedelme, mint a helybeli pedagógusoknak. Elhelyezkedési gondokkal még hosszú távon sem kell számolniuk... Másrészt viszont a kere­setükre, éppen a beköltö­zés, vagy az arra való tö­rekvés ' miatt, rá is van utalva a család. Mert aki­ben csak pislákolni kezd a civilizáltabb élet iránti vágy, az már nem mond le a „benti” házépítésről... Ezért azok maradnak kint, akik képtelenek bármilyen emberi előrehaladásra. Vagy elképzelhető más­féle folyamat is? Nemcsak elképzelhető, de példa is van rá Ágasegyházán. Ez év november 7-én a sán- dortelepi tanyavilágban az iskola és még' húsz ház villamosítását avatták. Még a szilárd burkolatú bekötőút építése sem tar­tozna feltétlenül a meg­valósíthatatlan ólmok bi­rodalmába ... Jövőre a galambházi tanyavilág vil­lamosítására kerül sor. — Az iparszerű sertéste­nyésztési vállalkozás — az ISV, — tagjaként tavaly mi is megkezdtük 34 mil­lió forintos költséggel a sertéstelep építését. Az or- ■ szágban negyven tagszö­vetkezete van ennek a vál­lalkozásnak. A tagság i azért előnyös, mert el­végzik a telepek tervezését,! az anyagbeszerzést, a ké­sőbbiek során pedig szak- tanácsadással segítik a te­nyésztést. A mi telepünk 3300 férőhelyes- lesz. Ez évi 6 ezer sertés kibocsátását 5. — Jó éjszakát — búcsúzom én is. — És még egy­szer köszönöm a szívességét. Kilépek a körből, visszamegyek a táskámhoz. Le­ülök. jelenti. A tervek szerint már működnie kellene, de egy ideig az akadozó anyagellátás gátolta a be­fejezést, most meg a szak­ipari munkákkal van baj. Lassan haladnak. Két hete érkeztek meg a technoló­giai berendezések. A dán FUNKI cégtől vásároltuk. Megnéztük odakint, kitű­nően működtek. A tenyésztés úgynevezett ISV-rendszerű lesz. Vilá­gos istállókban neveljük az állatokat, a takarmányt a dán berendezés juttatja az állatok elé a vályúba. A régi állományt tavasszal felszámoltuk, az újakat a pincehelyi termelőszövet­kezettől vásároljuk. Feldol­gozással egyelőre nem kí­vánunk foglalkozni. Szá­mításaink szerint 15 mil­lió forint bruttó jövedel­münk lesz évente a ser­téstenyésztésből. Hát eddig eljutottunk. Váratlanul megjavultak a ki­látásaim. Nem kell ebben a váróteremben eltöltenem az éjszakát, ágyba kerülök, az éhségem is csillapít­hatom. Még azt a forró kávét is megiszom majd, le­gyen valami meleg is a hasamban. Attól nem kell fél­nem, hogy miatta nem tudok elaludni, az itteni feke­tét literszám illatja az ember; gyenge, mint a harmat. Nem presszókávé, úgy készül, hogy az őrölt kávét szűrőpapírra teszik, forró vízzel nyakonöntik ... Karórámra pillantok, fogom a táskám, kiállók az ajtóba... Reflektorfény, fékcsikorgás. Ezt nevezem pontosságnak! Robogunk a város felé. A gépkocsivezető jó ötvenes, kövérkés, nagyfejű férfi. Eléggé szűkszavú. Vagy gyengén beszél németül, azért válaszolgat olyan rö­viden? Őszinte elragadtatással mesélem él neki esetemet a lila körrel, hogy már mennyire el voltam keseredve, amikor ez a távdajka segített rajtam. — Igazán kitűnő, korszerű módszer, ugye? — Ha ön úgy véli, uram ... Na, lehetne egy kicsit lelkesebb. így nehéz társalog- ni. — Egy napig maradok Aarlesben — térek más tárgyra, — Mit érdemes megnézni itt? — Nincs nálunk semmi különleges látnivaló. Hát nem akadtam össze Aarles elsőszámú lokál- patriótájával, annyi szent. De azért ilyen könnyen nem adom fel a harcot. — Tudja, kérem, én magyar vagyok. Budapestről. Most Odensében tanyázom, ide csak egy napra jöttem. Még otthon keresgéltem a lexikonban Aarles városát. Nincs benne. Sem külön címszó alatt nem leltem rá,, sem a Dániáról szóló részletés tájékoztatóban. Ebből néhány bölcs következtetést vontam le. Vagy azért nem említi a lexikon, mert egészen fiatal vá­ros, vagy azért, mert a kisebbek közül való. vagy mert szórakozottak voltak a lexikon szerkesztői, kifelej­tették. — Az első két következtetés a helytálló, uram. — Igen? Mégis, hány ember él ebben a városkában? — Tizenkétezer körülbelül. — Nem is olyan kevés. Ennyi emberrel már lehet kezdeni valamit. Mikor alapították? — Kerek húsz éve. ,f — Szóval még csecsemőváros. így persze nyilván­valóan nem lehetnek tradíciói, romvárai, műemlékei. Azt azért nehezen hiszem, hogy semmi specialitása ne volna. Ez ugyanis pusztán elhatározás kérdése. Miná- lunk, például, a helyi vezetők gondosan ügyelnek arra, hogy a falujuk, városkájuk rendelkezzék valami sajá­tossággal, valamiben kitűnjék a többi közül. Népszo­kásokat elevenítenek fel, a határban addig fúrnak, ásnak, amíg gyógyforrást találnak, vagy őskori telepü­lést, falakat, korsókat, régi pénzeket, rozsdás kardo­kat A legrosszabb esetben néhány etruszk lábszár- csont. kelta koponya biztosan előkerül. Akikor nagy lármát csapnak körülötte, idegenforgalomból, állami támogatásból, műemlékvédelmi alapból mindjárt csur- ran-cseppen némi többletbevétel. Felfigyel rájuk az ország, könnyebben jutnak bekötőúthoz, törpevíz­műhöz és így tovább. Önöknél nem így van? — Nem. Nálunk nincs így. Csőd. Bedobom a törülközőt, feladom a játszmát. Ezzel nem lehet beszélgetni. Kibámulok az ablakon. Lám, megérkezünk nemsoká, bent járunk már a vá­rosban ... Ez a főutca lehet. Szépen ki van világítva. Három-négyemeletes, modern, de nem egy kaptafára készült házak mellett suhanunk el. Az épületek nem tapadnak egymáshoz, kertek, játszóterek, sétányok hú­zódnak köztük. Nagyon helyes, így egészséges, így kel­lemes. Egyébként a táj néptelen, ilyen késő éjjel, ekkora esőben ezen nem is csodálkozom. A vezető kettesre kapcsol vissza, kanyar, finom, puha fékezés. Kiszáll, megkerüli a kocsit, kinyitja az én oldalamon levő ajtót, felkapja a táskámat, és ez üvegportálod Folketing Szálló kiugró «'esze alá vi­szi. Sietek utána. 'Folytatjuk * ¥ A m az előrelépés na- gyobb horderejű perspektívákat is igényel. Vannak ilyenek. A község­től pár kilométerre 1973- ban megépül a gá/.byton- gvár, s itt mintegy 400 ipa­ri munkás foglalkoztatásá­ra lesz alkalom. Ez az üzem gyakorlatilag hely­ben lesz, aki itt akar el- heiyezkedni, szakíthat az ingázással, s megnövekedő szabad ideje folytán a ta­nulásra is alkalma nyílik. Ehhez hozzáképzeljük per­sze az előrejutás ily módon megnyilvánuló lehetőségét is; Emellett azonban az ágasegyházi homokvilág változatlanul mezőgazdasá­gi terület marad. Kell, hogy maradjon . .. De ah­hoz, hogy kifizetődő le­gyen a szakszövetkezeti parcellás szőlők művelése, speciális műszaki fejlesz­tésre volna szükség. Kis­gépek kellenének tehát! Minél nagyobb választék­ban! Mert ezek elterjedése is a műszaki alapművelt­ség, s majdan a további tanulás megszerzésére kényszerítene. Talán az az időszak sincs messze, amikor az ágasegyházi iskolában — mentségül és vigasztalás­képp, vagy éppen önigazo­lásul a tabló összeszer- kesztése feleslegessé válik, mert természetes lesz, hogy az itt végzettek legtöbbié- től orvos, mérnök, tanár, vagy legalább is technikus lesz. Hatvani Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom