Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

?. oldal 19TB. december 1, feedd Szocializmus magasabb szinten (Folytatás az 1. oldalról) sági munka irányítását. Természetesen nemcsak dicsérték a szónokok ezt a reformot, őszintén beszél­tek fogyatékosságairól, megvalósításának gyengéi­ről is, s keményen bírál­ták azokat a vállalatokat, amelyek a költségek csök­kentése, a munka jobb megszervezése, a felesle­ges adminisztratív, vagy más munkaerők felszaba­dítása helyett a rezsikölt­ségek duzzasztásával és az árak emelésével igyekez­tek nagyobb bevételhez jutni, egyaránt megkáro­sítva ezzel a lakosságot és a népgazdaságot. A Központi Bizottság “ beszámolójában és a vitában is sok szó esett a szocialista demokrácia to­vábbi erősítésének felada­tairól. A kongresszus hatá­rozata nyomatékkai húzta alá, hogy az államélet, a szocialista demokrácia fej­lesztése a szocializmus tel­jes felépítésének egyik központi feladata. A szo­cializmus építésének ma­gasabb szinten való foly­tatásához elengedhetetle­nül fontos a helyi szer­vek önállóságának, a ta­nácsok önkormányzati te­vékenységének további nö­velése, a közigazgatás tö­kéletesítése és szocialista jellegének erősítése. A szí­nész kedves adomával, a politikus a marxista—leni­nista elmélet tételeivel és a gyakorlat tapasztalatai­val bizonyította, hogy az országépítő munka követ­kező szakasza minden ed­diginél jobban követeli a közös erőfeszítést, az alko­tó gondolatok egyesítését, a tömegek magasabb szin­tű cselekvő részvételét. A közélet legkisebb sejtjei­ben, az üzemekben, válla­latoknál éppúgy fontos ez, mint a legfelsőbb fórumok munkájában. A kongresszus eddigi eredményeinek reális érté­kelésével, a sikerek tuda­tában, a gondok ismereté­ben jelölte ki a következő évek tennivalóinak prog­ramját. I éteznek-e a feltételei ■" hazánkban a szocia­lista építés magasabb szin­tű folytatásának, vagy csak vágyainkat, kívánsá­gainkat fogalmaztuk meg? A kongresszusi eszmecsere erre is világos választ adott. Szocialista rendsze­rünk és kormányzatunk szilárdsága, hazánknak a baráti szocialista országok­kal, különösen a Szovjet­unióval való szoros együtt­működése, a munkásosz­tály mind magasabb szin­tű alkotókészsége, a szo­cialista brigádmozgalom lendülete, a közügyek iránti fokozott érdeklődés, az irányítás különböző szintjein dolgozó vezetők döntő többségének felké­szültsége és rátermettsége, a párt lenini politikája és imponáló cselekvési egy­sége, a tömegeknek a párt iránti bizalma olyan szi­lárd alap. amelyre bizton lehet építeni szocialista jövőnk magasabb szintjét. Sz. G. Hat tonna bomba zisok ellenére — folytat­ják, amit a múlt héten a demokratikus Vietnam el­len elkezdtek, pontosab­ban felújítottak: a leve­gőből elkövetett agresszi­ót. A Pentagonban siettek kijelenteni, hogy ezt a legutóbbi támadást „csak” egy repülőgép követte el. Csakhogy először: az ag­resszió megítélése soha nem függött az abban részt vevő egységek szá­mától és másodszor: a szóbanforgó egy gép ult­ramodern F—105-ös, amely hat tonna bomba szállítására és természe­tesen ledobására alkal­mas. Mindezzel a Fehér Ház óriási, az eddiginél is na­gyobb felelősséget vett magára. Az indokínai helyzet jelenlegi szaka­szában még elképzelni is nehéz negatívabb hatású lépést, mint a VDK elleni légitámadások felújítása. Márpedig — legalábbis az elmúlt napokban — pon­tosan ez történt. Érdemes röviden visszapillanta­nunk az ügy régebbi és közvetlenebb előzményei­re. Emlékszünk: a kiprovo­kált Tonkin-öbölbeli inci­dens ürügyén Johnson el­nök, elrendelte a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság bombázását, mondván, ez majd megtöri a viet­nami nép ellenállását és elvezeti Washingtont a katonai győzelemhez. Ma már közismert, hogy en­nek az ellenkezője bizo­nyult igaznak: esztendő­kön át hullottak a bom­bák Észak-Vietnamra, de az eredmény nem a viet­nami szabadságharc, ha­nem Johnson bukása volt, A párizsi tárgyalások az­zal a feltétellel indulhat­tak meg, hogy megszűnik a VDK bombázása és erre Washington ígéretet is tett. A közvetlen előzmény: az amerikaiak néhány napja kudarccal végződött kísérletet tettek Észak-Vi- etnamban elfogott pilótá­ik kiszabadítására és ezzel egyidejűleg újra bombáz­ták a VDK-t. Utána né­hány magas rangú tisztvi­selő azzal mentegetőzött, hogy a légitámadás csak a kommandóákció támo­gatása volt. A hétfői támadásról szóló legújabb jelentés fényében még ez a mente­getőzés is összeomlott. Alaposan megnőtt az a veszély, hogy a bombázá­sok felújítása — hosszabb távú washingtoni döntés. Ha ez bebizonyosodik, to­vább halványulnak az in­dokínai béke kilátásai és kérdésessé válhat a pári- asi tárgyalások jövője is. (C. P.) Események sorokban Az olasz kommunisták jubileuma RÖMA Tízezerén vettek részt Imolában vasárnap azon az emlékünnepségen, amelyet az Olasz Kommunista Párt rendezett: ötven éve, 1920. november 29-én ebben a városkában alakult meg a „kommunista frakció”, az Olasz Szocialista Pártnak az a baloldali irányzata, amely először tömörítette szervezett formában a le­nini eszmék követőit, és amelyből két hónappal ké­sőbb megszületett az Olasz Kommunista Párt. Umber­to Terracini, a csoport egyetlen ma is élő tagja — tartott ünnepi beszédet a nagyszabású tömeggyűlé­sen. Átálltak a népi erőkhöz PÁRIZS A viszonylagos — és jó­részt látszólagos csend véget ért a vietnami had­színtéren, Dél-Vietnam egész területéről megélén­kült katonai tevékenysé­get jelentenek a hírügy­nökségek. A hét első, iga­zán riasztó híre azonban mégsem magáról a had­színtérről, hanem a Viet­nami Demokratikus Köz­társaságból érkezett. Eszerint újabb légitáma­dás érte a VDK területét, ezúttal a laoszi határ kö­zelében, a demilitarizált területtől északra. Ez, sajnos, azt jelenti, hogy az amerikaiak — az „egyedi és elszigetelt akciókról” szóló washing­toni fogadkozások és frá­A végsokig folytatjuk a harcot A stockholmi indokínai békekonferencián B. Svan- ström nemzetközi Lenin- békedíjas vitaindító beszé­dében vázolta az összejöve­tel célkitűzéseit és felada­tait. Nguyen Van Hieu pro­fesszor, a DNFF Központi Bizottságának tagja, a dél­vietnami ideiglenes lorra- dalmi kormány küld^é- gének vezetője rámutatott: mindaddig nem lesz béke Vietnamban, amíg az Egye­sült Államok ki nem von­ja onnan csapatait és csat­lósainak katonaságát, amíg nem jön létre a békét, a függetlenséget, a demokrá­ciát és a semlegességet hir­dető erőket összefogó ideig­lenes koalíciós kormány. Hoang Minh Giam, a VDK küldöttségének vezetője hangoztatta, hogy Indokína népei a békés rendezésre törekednek és ennek ér­dekében a végsőkig foly­tatják a harcot az Egyesült Államok agressziója ellen. A szovjet delegáció ve­zetője, Cshikvadze, a Szov­jetunió Tudományos Aka­démiájának levelező tagja, a szovjet nép haragját és felháborodását juttatta ki­fejezésre a VDK területé­nek legutóbbi bombázása miatt. Bugár Jánosné a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkárhelyette­se a konferencia szervező bizottságának küldött leve­lében tolmácsolta a mozga­lom üdvözletét a konferen­ciának és támogatásáról biztosította a vietnami, a laoszi és a kambodzsai nép­nek szabadságáért és füg­getlenségéért vívott har­cát * Az emberiséghez inté­zett felhívás és több más jelentős dokumentum el­fogadásával hétfőn véget ért a vietnami, laoszi és kambodzsai helyzettel fog­lalkozó stockholmi világ- értekezlet. Ky, takarodj! Az amerikai közvéle­mény heves tiltakozással kísérj Ky dél-vietnami al- elnök útját. A texasi Aus­tinban a háborúellenes mozgalom képviselői tün­tetéssel fogadták az oda­érkező alelnököt. A me­net résztvevői „Ky taka­rodj haza” és „Az ameri­kai csapatok azonnali ki­vonását követeljük” felira­tú transzparensekkel vo­nultak fel. Nem válasz, csak ismételgetés NYUGAT-BERLIN Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Francia- ország képviselői vasárnap éjszaka válaszjegyzéket ad­tak át a berlini nagykö­vetségen Abraszimov nagy­követnek arra a múltheti tiltakozó jegyzékre, amely­ben a Szovjetunió elítélte a nyugatnémet CDU par­lamenti csoportjának pro­vokatív nyugat-berlini ülé­sezését. A válasz nem kielégítő. A nyugati hatalmak párt­fogásuk alá veszik azokat az erőket, amelyek Nyu- gat-Berlint továbbra is az európai feszültség forrásául szeretnék felhasználni. A jegyzék Nyugat-Berlin „realitásai egyikének” ne­vezi a nyugatnémet Bun­destag parlamenti csoport­jainak ülésezéseit a város­ban. Azzal fenyegetőzik, hogy a „feszültség növelé­se a város körül veszélyez­tetheti a négyhatalmi tár­gyalásokat”, amelyeknek következő ülésére decem­ber 10-én kerül sor. A válasz jegyzékkel kap­csolatban érdemes meg­jegyezni, hogy Walter Scheel nyugatnémet kül­ügyminiszter vasárnap egy rádióinterjúban kijelentet­te: „Valamennyi kelet­európai országgal kötött szerződésünk ratifikálása feltételezi a berlini kérdés rendezését.” Eddig Bonn csali a szov­jet—nyugatnémet ' szerző­déssel kapcsolatban han­goztatta ezt a feltételt, most félreérthetetlenül hozzá kö­tötte a Lengyelországgal parafáit egyezmény Bun­destag elé terjesztését is. A Csehszlovákiával folyta­tandó tárgyalásokról Scheel jelezte, hogy azok a jövő év elején kezdődnek. A Japán Szocialista Párt XXXIV. kongresszusa hét­főn megkezdte munkáját. Narita Tomomi pártelnök kongresszusi megnyitójá­ban hangsúlyozta: a japán demokratikus erőknek a közelmúltban aratott nagy sikere, az okinawai parla­menti választások kimene­tele bizonyította, hegy he­lyes volt a pártnak az A kambodzsai királyi nemzeti egységkormány (Szihanuk) párizsi misszió­ja közleményben jelentet­te be, hogy nemrég átállt a népi erők oldalára a Lón Nol klikk hadseregének há­rom magas rangú tisztje: Nou Pech orvos alezredes, valamint Tim Naing és Kér Chieng zászlóaljparancsnok. (Űj-Kínat A Szovjetunió hősei Indiában Országjáró körútra indult Indiában Borisz Volinov és Jevgenyij Hrunov, a Szo­juz—5 két űrhajósa, mind­ketten a Szovjetunió hősei. Ezt megelőzően a kozmo­nauták részt, vettek a nem­zetközi légiforgalmi társu­lás Űj-Delhiben megtartott 63. konferenciáján. (TASZSZ1 amerikai—japán, úgyneve­zett biztonsági rendszer felmondására vonatkozó irányvonala. Az elnök hangsúlyozta, hogy tovább­ra is szükség van a párt­egység megszilárdítására. A Kyodo hírügynökség jelentése szerint a kong­resszuson 380 küldött vesz részt. (MTI) A japán szocialisták kongresszusa Roham Guinea ellen Ha majd a nemzetközi vizs­gálat dokumentumszerüen is bizonyítja, amit Afrika egy sor vezető politikusa állít — az amerikaiak egész afrikai vo­nalvezetését” komoly veszély fenyegeti. A „fekete földrész” több tekintélyes politikai ve­zetője ugyanis annak a meg­győződésének adott kifejezést, hogy a november 22-én Guinea ellen indított fegyveres agresz- szió hátterében az amerikai titkosszolgálat állott. Washing­ton számára rendkívül kényel­metlen, hogy éppen Conakry- ban, az ország fővárosában tartózkodott az ENSZ fejlesz­tési programjának helyi igaz­gatója, az amerikai Paul Hoff­man. Az amerikai politikus (aki egyébként az elmúlt évek­ben nagy és nem mindig di­csőséges szerepet játszott a kü­lönböző amerikai pénzügyi ..segélyek” politikai irányítá­sában) elkövette azt a köny- nyelműséget, hogy ü THant- hoz intézett táviratában leírta az invázió pillanatát. Hoffman, aki nyilván nem sejtette az ag­resszió mögött meghúzódó ! amerikai kapcsolatokat: kö­zölte: „Az inváziós csapatok- ' nak vadászgépfedezetük volt, 1 amikor patraszálltak Conakry- ban”. Ez eleve elsöpörte az impe­rialista propaganda által ter­jesztett első változatot. Ez a változat igyekezett „belső gui- neai ügynek” feltüntetni az agressziót. A Guineával szom­szédos Portugál Guinea terüle­tén (ahol egyébként portugál- ellenes felszabadító harc is fo­lyik), a gyarmatosítók külön táborokban képezték ki a gui- neai haladó rendszer ellenfe­leit. akik az elmúlt évek során szöktek át a határon. Ily mó­don az első propagandaválto­zat úgy szólt, hogy ezek a guineai ellenforradalmi oszta­gok intéztek volna támadást saját megtagadott hazájuk el­len. Paul Hóffman távirata nyu­gati oldalról is támadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy ez hazugság: ha ezek az osz­tagok ré6zt is vettek az ag- reszióban — a légifedezet már a portugál gyarmatosítók köz­vetlen jelenlétéről tanúskodott! Valószínűleg a portugál kor­mány — és az amerikai titkos- szolgálat — felelősségének csökkentését, s az egész akció bagatelizálását célozták azok a hírek is, amelyek 24 órával később arról számoltak be, hogy a támadó csoportot fel­számolták. Néhány nap lefor­gása alatt kiderült, hogy va­lójában egy Guinea ellen in­tézett * általános agresszióról van szó. Ezt bizonyította, hogy november 23-a és 27-e között újabb öt inváziós kísérlet tör­tént. Az Afrikái Egységszerve­zet főtitkára, Diallo Telli kö­zölte: „Valamennyi afrikai or­szág bocsásson vadászgépeket és bombázókat a guineai kor­mány rendelkezésére ama por­tugál tengeralattjárók és hadi­hajók ellen, amelyek még min­dig guineai vizeken cirkál­nak!” Hy módon tényként lehet le­szögezni, hogy Guineát portu­gál fegyveres agresszió érte. Portugália, mint a NATO tag­állama pedig aligha indított volna ilyen rohamot Washing­tonnal való „egyeztetés” nél­kül — különösen nem néhány nappal a NATO nagy évi kon­ferenciája előtt! Portugália számára a guineai állam progresszív bel- és kül­politikája erőteljes zavaró té­nyező volt. Annak idején Sé- kou Touré vezetésével Guinea volt a francia közösség egyet­len országa, amely egyhangú népszavazáson nemet mondott de Gaulle tábornoknak. Ez tíz évvel ézelőtt történt, s a ..nem” hosszú ideig feszültté tette Guinea kapcsolatait Pá­rizzsal. valamint a francia orientációhoz erőteljesen ra­gaszkodó Szenegállal és Ele­fántcsontparttal is. Párizzsal és Szenegállal néhány év óta a kapcsolatok jelentősen javul­tak. Elefántcsontparttal azon­ban feszült maradt a viszony. Az ottani hatóságok még 1968- ban is kísérletet tettek a Co- nakryban élő Nkrumah volt ghanai elnök elrablására, s ugyanabban az évben égy ideig fogságban tartották az Afrikai Egységszervezet tanácskozásá­ra utazó guineai külügyminisz­tert és kíséretét. A portugál—guineai feszült­ség sem újkeletű — de az utóbbi években gyorsan foko­zódott. Elsősorban azért, mert a portugál guineai felszabadí­tás! mozgalom gyarmatosítás elleni küzdelmében jelentős se­gítséget kapott Guineától. (A szabadságharcosok számára Guineában kiképzőtáborokat is létesítettek.) Ilyen előzmények után a mostani ' portugál agresszió szervezői nyilván számítottak Elefántcsontpart támogatására. S ami ezzel egyet jelentett vol­na: fekete Afrika országainak megosztására. Alighanem ez le­hetett az a politikai érv, ami a feltételezett „egyeztetés” so­rán vonzóvá tehette a támadás tervét Washingtonban. Az agresszió megmutatta, hogy a haladó Guinea katonai veszélyeztetettsége semmikép­pen sem múlt el. Ha a táma­dások mostani sorozatát „lé­legzetvételnyi szünet” követné is — nem lehet kizárni az ag­resszió megújulását egy későb­bi időpontban. Politikailag azonban az ag- resszorok és támogatóik terve kudarcot vallott. E kudarc lé­nyege abban fejeződik ki, hogy a támadás egységbe ko­vácsolta Afrika országait és az egyébként belső nézeteltérések által megosztott Afrikai Egy­ségszervezetet. December 9-én Lagosban, Nigéria fővárosában az Egyiségszervezet miniszteri konferenciát tart. Biztosra ve­hető, hogy ez az értekezlet nemcsak elítéli az agressziót, hanem fontos mérföldkő lehet az afrikai népek imperialista- ellenes egységének Iákovácso­lásában. Ezt mutatja, hogy a legkülönbözőbb oolitilcai ár­nyalatú afrikai országok ítél­ték el az agressziót. Szudán, az EAK. Nigéria, Líbia és Al­géria katonai egységeket he­lyezett riadókészültségbe, hogy azokat Sékou Touré felhívásá­ra azonnal Guineába küldhes- se. A politikai színkép másik szélén — még a szomszédos Elefántcsontpart kormánya is kénytelen volt elítélni az ag­ressziót! Megállapítható, hogy a Guinea elleni roham olyan egységes fellépésre késztette Afrika államait, amilyenre nem volt még példa a földrész történetében.-i -e

Next

/
Oldalképek
Tartalom