Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXV. évi. 281. szám 1970. december 1, KEDD Ára: 90 fillér Internacionalista szel- ■ lemű, sokoldalú, tár­gyilagos, józanul mérték­tartó, őszinte, mélyen- szántó, szocialista humá­nummal telítődött — ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illette a világsajtó közéle­tünk nagy eseményét, az MSZMP X. kongresszusát és az ország helyzetéről, a jövő feladatairól ott el­hangzott vitát. A jelzők külön-külön is igaz ké­pet festenek az egyhetes tanácskozásról, csokorba szedve azonban még pon­tosabban adják vissza nemcsak azt, ami elhang­zott a szónoki emelvényen, hanem azt a légkört, han­gulatot is, amely körülvet­te, uralta a kongresszusi termet. Erről a légkörről és han­gulatról szinte személyes résztvevőként szerezhetett benyomásokat, tapasztala­tokat az ország közvélemé­nye. A sajtó, a rádió, a te­levízió jóvoltából — ahogy Kádár János találóan fo­galmazta vitazáró beszédé­ben: a kongresszusi tár­gyalóterem kibővült. Csak össze kell hasonlítani a korábbi kongresszusokról és á mostaniról s.ugárzott rádió- és tévéközvetítések adásidejét, a lapok híradá­sait, s előttünk a sokat mondó kép: minden eddi­ginél teljesebb informáci­ót kaptak a kongresszus eseményeiről az érdeklő­dök, a legszélesebb nyilvá­nosság előtt, a nép füle hallatára, szemeláttára tárgyalt a párt nemcsak az ország dolgairól, hanem saját legbensőbb ügyeiről A ki figyelemmel kísérte ** a kongresszus több hó­napos előkészítő munká­ját, az irányelvek sokolda­lú vitáját, az alapszerve­zeti vezetőségválasztó tag­gyűléseket, majd a városi, járási, megyei pártértekez- Ictek pezsgő eszmecseréit, ez láthatja: ez a kendőzet­len nyíltság, ez a nép előt­ti teljes kitárulkozás logi­kusan következik pártunk egész politikájából, az MSZMP vezetésének — immár másfél évtizede be­vált — munkastílusából. Ez a kongresszus is iga­zolta: a párt a széles köz- vé'cm ínyre akar építeni, ,„*• nép okos gyülekezeté­vel” megtárgyalva, közös gondolkodás eredménye­ként akarja kialakítani politikáját, megszabni az országépítö munka tenni­valóit. Ezért kért még a kongresszus előtt részletes véleményt valamennyi je­lentősebb társadalmi szer­vezettől és mozgalomtól az irányelvekről, a mai helyzet értékeléséről és a kitűzött célokról. A Köz­ponti Bizottság kongresz- szusi beszámolójának meg­állapításaiban tehát a köz­vélemény állásfoglalása öt­vöződött a párt vezető tes­tületének véleményével. A ke yresszusi előkészüle­tek után a beszámoló is, a négynapos vita is meg­győzően bizonyította, hogy a várt nem öncélnak te­kinti, vezető szerepét, ha­nem a munkásosztálytól kapott, a munkásosztályt, s egyben az egész dolgozó népet szolgáló megbízatás­nak. A párt a tömegekkel összeforrva, a néppel együtt dolgozik a népért. Kitapinthatóan érzékel­hető volt a kongresszusi teremben, hogy a külföldi testvérpártok előtt is tisz­teletet, megbecsülést ví­vott ki az MSZMP, a ma­gyar munkásmozgalom. Harminckét testvérpárt — köztük tizenegy szocialis­ta. ország és tizenkilenc más európai ország, vala­mint Nyugat-Berlin test­vérpártja — képviseltette magát magas szintű dele­gációval a tanácskozáson. Jelenlétük nemcsak a testvérpártok közötti kap­csolat udvariassági nor­máiból fakadt, hanem ab­ból az érdeklődésből és elismerésből is, amelyet az MSZMP következetes mar­xi—lenini, elvhű internaci­onalista politikája vált ki a nemzetközi munkásmoz­galomban, „A magyar kommunisták — írta a kongresszust köszöntő kommentárjában a Pravda — következetesen, alkotó módon, alkalmazzák a marxizmus—leninizmus ál­talános törvényszerűségeit a konkrét magyarországi viszonyokra, állhatatosan harcolnak a szocialista in- tern.acionalizmus elveinek gyakorlati megvalósításá­ért. Ezzel az MSZMP ma­gas fokú nemzetközi tekin­télyt és elismerést vívott ki magának”. A kongresszus — amint ezt sok külföldi megfi­gyelő is megállapította — a szocializmus építésében történő magabiztos hala­dás demonstrációja volt. A küldöttek teljes egyetér­téssel fogalmazták meg a kongresszus határozatai­ban, hogy a magyar társa­dalom dinamikusan fejlő­dik, biztosan halad a szo­cializmus teljes felépítésé­nek útján. Ennek a IX. kongresszus óta eltelt rö­vid négy év beszédes bizo­nyítéka: tovább erősödött a népi hatalom, jelentős sikereket értünk el a tár­sadalmi élet minden terü­letén, emelkedett népünk életszínvonala, erősödtek a párt tömegkapcsolatai, szi­lárdult a szocialista népi­nemzeti egység. Akiről esett legtöbb szó a kongresszuson? Min­denekelőtt azokról a kér­désekről, amelyek napja­inkban is a közérdeklődés előterében állnak, azokról, amelyeknek az elemzése elengedhetetlenül fontos a szocializmus teljes felépí­tését szolgáló tennivalók kijelölésében. Imponáló egységgel tett hitet a kongresszus min­den küldötte a gazdaság- irányítás új rendszere mellett, amely tovább erő­sítette hazánkban a szc rialista tervgazdálkodást, központi tervezés hatása segített a kor követeimé nyeihez igazítani a gazda- (Foly tatás a 2. oldalon) Az időjárás eddig álta- | Iában kedvezett az őszi ; munkának, ezért a terrne- i lőszövetkezetek egy része | a múlt héten még folytat­ta a kenyérgabona vetését, így november 27-ére Bács- Kiskun megye egy száza­lékkal túlteljesítette bú­zavetési előirányzatát, mi­vel 97 ezer holdnál na­gyobb területen került földbe a gabona. Ez a többlet a jövő évi beta­karítás alkalmával eset­leg kiegyenlítheti azt a veszteséget, ami a műtrá­gyázás nélküli magágyké­szítésből és a vetés elhú- I zódásából adódott. A szövetkezeti gazdasá- ! gokban az utóbbi napok­ban meggyorsult a kukori- ! ca betakarítása. Ebben nagy szerepe van annak a segítségnek, amelyet a tsz- ek és állami gazdaságok nyújtanak az elmaradók­nak. Szinte nincs is olyan gazdaság, amelyik ne ven­ne részt ebben az akció­ban. A Bajai Állami Gaz­daság már korábban is se­gítette a környező tsz-eket. Amióta Végzett a kukorica- betakarítással, több gépét is átadta a szomszédos szövetkezeteknek. Mivel a gazdaságnak kétezer hold- nyi szántatlan területe van a 14 ezerből, s az új K 700-as szovjet gépekkel na­ponta 400 holddal növek­szik a megmunkált terü­let, december 5-e után a szántógépeiket is át tudja adni a tsz-eknek. Minden elismerést meg­érdemel a Kalocsai Álla­mi Gazdaság ilyen irányú ' tevékenysége. Kistényi ke- ! rületében a dunapataji Új | Élet Termelőszövetkezet frissen betakarítot kukori­cáját szárítja, keddtől kezdve pedig a gazdaság öt lánctalpas traktora tel­jes személyzetével együtt a homobmégyi Aranykalász Tsz mélyszántását végzi. A megye szövetkezetei­ben egyre több erőgép dol­gozik mélyszántásban, ah­hoz azonban, hogy decem­ber 20-ára az előirányzott 210 ezer holdon befejeződ­Kukorica munkaegységre Mérik a munkaegységre járó kukoricát a bátyai Piros arany Tsz tagjainak. jék ez a munka, szükség van arra, hogy a géppark­nak legalább egyharrmada a mélyszántást végezze. Ily módon a szövetkezeti gazdaságok is jól megala­pozhatják a tavasszal ve­tésre kerülő növények ma­gasabb terméshozamát. Legjobban elmaradt a mélyszántással a kiskunha­lasi járás és Kalocsa vá­ros. K. A. (4. oldal) A Petrovics-ház Szalkszentmártonban (5. oldal) M Ötezer lakás adatfelvétele (6. old#l) A Varsói Szerződés országai vezetőinek találkozója A Varsói Szerződés tagországai testvérpárjainak és kormányainak vezetői közös megállapodás alapján de­cember elején Berlinben találkozót tartanak. (MTI) Az éves tervek teljesítéséért Folytatódik a munkaverseny a megye üzemeiben A X. pártkongresszus tiszteletére indított szocia­lista munkaverseny to­vább folytatódik megyénk üzemeiben. A vállalatok dolgozói már az éves ter­vek teljesítésére, a gazda­sági eredmények növelésé­re összpontosítják erőfe­szítéseiket, hogy minél kedvezőbb feltételeket te­remtsenek a negyedik öt­éves terv elkezdéséhez. Anyagikig is érdekeltek A Kalocsai Textilfeldol­gozó Vállalat dolgozói an­nak idején elhatározták, hogy részt vesznek a nem­zeti jövedelem 1 százalé­kos növelése érdekében in­dított mozgalomban — tá­jékoztatott Menczel Sán­dor, az üzem párttitkára. A szalagok dolgozóival összelogva a műszakiak szinte valamennyi termék­nél intézkedési tervet ké­szítettek a technológia megfelelő módosítására, a munkaszervezés javításá­ra. Ezáltal nemcsak a vál­lalat gazdasági eredmé­nyei javultak, hanem a tervezettnél 5,4 százalék­kal magasabbra nőtt a munkásállomány átlagke­resete. Tavaly 2 millió 320 ezer forint volt a vállala­ti nyereség, az idén 4 mil­lió forintot szeretnének el­érni. Így kapcsolódik ösz- sze az üzem dolgozóinak termelőmunkája a kollek­tíva anyagi érdekeivel is. Termelés — költözéssel A Kismotor- és Gép­gyár bajai üzemében az idei év legnagyobb ese­ménye kétségtelenül a Szegedi úti új telepre való átköltözés. A létesítmé­nyek zömét már birtokba vették, s így ' lehetővé vált, hogy a gyáregység megfeleljen az országos közúti járműprogramból ráháruló feladatoknak. A bajaiak idei terve — 138 n illió forint érték — 16 millióval több a tavalyi­nál. Az eltelt 10 hónapra eső részt teljesítették és ez — a helyváltoztatást is be­leszámítva — nem kis do­log. Egy-egy gép áttelepíté­sére 72 órát terveztek. Ezt sikerült 14—16 órára le- csöklkenteniük. Nagy részük) volt ebben a szocialista címért küzdő brigádoknak, de a sikerhez hozzájárult az ideiglenesen hazánkban állomásozó egyik szovjet alakulat közreműködése is. Kézi erővel, szállító jár­művekkel és darukkal se­gítették a költözést. Ezer ajtó terven felül Az Épületasztalos- és Faipari Vállalat kiskun- halasi gyáregységében a tervezettnél ezerre! több kétszárnyú ajtót gyártot­tak. Megegyeztek a meg­rendelőkkel, hogy a szá­mukra már legyártott aj­tókból ezer darabot az ár­víz sújtotta területeken fo­lyó építkezésekhez szállí­tanak. Vállalták viszont, hogy a késedelmet szen­vedő megrendeléseknek is eleget tesznek október 31- ig. Azzal, hogy e munká­val is határidőre elkészül­tek, teljesítették a nemze­ti jövedelem 1 százalékos növelésére indított mozga­lom keretében tett felaján­lást is. Ugyanakkor 500 ezer forinttal megtoldottak a 8 millió forintos nyere­ségtervet. A még hátralevő időszak legfontosabb feladata az idei évre előirányzott par­ketta mielőbbi elkészítése. Jövő évtől ugyanis a par­kettakészítő műhelyekben is ajtókat, ablakokat gyár­tanak. December 23-a és nuár 1-e között szeret­nék beállítani ezekbe a műhelyekbe a szüksége" gépeket. MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT B Á C S - K I S K U N M E G Y E I B I Z OTTSÁ G Á N A K NAPILAPJA Szocializmus magasabb szinten Sürgős feladat a mélyszántás 70 éves a (3. oldal) Az üzem bázisai a törzsgárda

Next

/
Oldalképek
Tartalom