Petőfi Népe, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

1970. szeptember 16, szerda S. oldal Nyárlőrinci gondok Találkozás Tihanyban Mostanában sokat halla­ni a nagyközségekről, írunk róluk, fényképes ri­portokban bemutatjuk őket, a megye színe elé visszük gondjaikat. A kis községek mintha háttérbe szorultak volna. Ez a gon­dolat vitt engem a Kecs­keméttel szomszédos Nyár- lőrincre. Milyen ott az élet, milyenek a változá­sok, az eredmények, a gon­dok? Találtam ebből is> abból is eleget, ott-tartóz- kodásom néhány órája alatt. A tanácselnök kala­uzolt. Mutogatta, nem ke­vés örömmel, a fejlődés bizonyítékait. Űj, szép ren­delő, orvosi lakással; új tej csarnok, félmilliós költ­ségen: belvízelvezetés kor­szerű csatornázással, több, mint egymillióért; törpe­vízmű másfélmillióért, sportpálya: két tanyai is­kola villamosítása; parko­sítás. És a két legnagyobb: a negyvenhatmilliós borkom­binát (az állami gazdasá­gé), és az utolsó három év alatt épült 121 új lakó­ház. Itt álljunk meg egy percre. Nyárlőrinc lako­sainak a száma 2 591. Kö­zepes nagyságú község. És 121 teljesen új lakás mind­össze három év alatt. Ha hozzáadjuk ehhez a fen­tebb felsoroltakat, s azt, amit szintén a tanácsel­nök mondott el: hogy a műút mellett egy hatalmas területen hamarosan meg­kezdik a szétosztott tel­keken az építkezéseket, ak­kor feleslegessé válik a kérdés: fejlődik-e Nyárlő­rinc napjainkban? A fejlődést tagadni egy­értelmű volna a vakság­gal, a korlátoltsággal. Vagy a szándékos rossz­akarattal. Mégis van jogos panasz Nyárlőrincen. Nézzük sorjában a kér­dést. Kezdjük a legkiseb­bekkel. A két és fél ezres lakosú Nyárlőrincen nincs óvoda. Legalább félszáz óvodáskorú gyermek elhe­lyezése indokolt lenne. Nem csak az őrzés, a rá­juk való „vigyázás” miatt: hanem a magasabb színvo­nalú, és állandóan fejlő­dő általános iskolai életre való tervszerű előkészítés miatt is. A tanács vezetői gondolkoznak azon, hogy az állami gazdasággal, er­dőgazdasággal és a két té- esszel összefogva, azok anyagi forrásait felhasz­nálva próbálnak javítani a helyzeten. Ám ez most még csak álom. Mines napközi sem. Ezt a vezetők is, szülők is egyformán fájlalják. Érthe­tő, hisz egyre több az olyan család, ahol az apa mellett az anya is dolgozik. Ezért sok az utcán csavargó gyermek. Gazdátlanok, nincs aki felügyeljen rá­juk, segítse őket tanulmá­nyaikban, egyebekben. Ezzel még nem merült ki a problémák felsorolá­sa. A hat iskolából öt ta­nyai. Kettőben nincs vil­lany, s belátható időn be­lül nem is lesz, a földraj­zi viszonyok miatt elsősor­ban. Legalább egy agre- gátor lenne, mondják a pedagógusok, érthető türel­metlenséggel, hogy embe­ribb lenne ott is az élet, és magasabb szintű a ta- ntás, az ifjúsági- és fel­nőtt-nevelés. De nincs. Nincs rá pénz, mindenütt ezt a választ kapják. (Itt ide kívánkozik egy megjegyzés. Hát ahol eny- nyi új ház épül, kívül-be- lül szépek, ahol szaporod­nak az autók, tévék, moto­rok, szőnyegek és csillá­rok, hogy egyebekről ne is szóljunk, ott nem feltű­nő ez a kontraszt a lakos­ság életszínvonala és az oktatási intézmények ál­lapota között? És még va­lamit. Jól van az úgy, hogy feltétlenül mindent az államtól kell elvárniuk az ott élőknek? Maguk nem segíthetnének legalább részlegesen, közös össze­fogással?) Ám nézzük tovább a gondokat, bajokat. Kevés a képzett pedagógus. Igaz­gató, tanácselnök egyszer­re mondja: nem mennek el az isten háta mögé, a vil­lany nélküli, úttalan-utak miatt alig megközelíthető helyekre. Ezért van, hogy egyik tanyai iskolában nincs is képesített nevelő. Az ott tanító mindkét személy képesítés nélküli, most érettségizett leány. Mivel érthetően nem mer­nek ott lakni egyedül a pusztaságban, ezért üresen áll a két szoba konyhás pedagógus lakás. Nem akad házaspár, aki vállalná, hogy oda megy lakni. Persze, ez már nem csupán nyár­lőrinci gond. Meghirdették az álláso­kat, , nem egyszer. Jöttek a jelentkezők, kérdezték: villany van-e? Nincs? Ak­kor nem megyünk, mond­ták. Öt pedagógusnő egyszer­re ment most, szeptember elsejével szülési szabad­ságra. Kikkel helyettesí­tik őket? Újra csak képe­sítés nélküliekkel. Talán kérdezni sem kellene, jo­gos-e az egyik ottani pe­dagógus kifakadása: Hát ennyit ér a pedagógia? Hát lehet vajon orvos, vagy mérnök képesítésnélküli? Ma a fodrász, a kereskedő sem. Négyszázhúsz általános iskolás van Nyárlőrincen. És egy csomó óvodáskorú. Sok-sok napközire szoruló. Egyre több szülő szeretné tovább taníttatni a fiát, leányát. A középiskolába eljutok száma alacsony. Az okok kézenfekvőek. Mi lenne a teendő? Először is alaposan meg­vizsgálni az ottani helyze­tet, és nagyon gyorsan in­tézkedni, segíteni. Ez az egyik oldal. A másik pe­dig az, hogy Nyárlőrinc ne csak segítségre várjon. Hanem keresse maga is jobban a módját, mit tud­na tenni — önmagáért. Varga Mihály Mediterrán hangulat: fe­héren izzó napfény, forró­ságtól bágyadt örökzöldek, olvadó aszfalt, nyugodt hor­gászok a vízparton. Illyés Gyula tihanyi házát keres­sük. — Ott van a horgászta­nyánál. Fent a hegyolda­lon! Én ne tudnám? Érett­ségi tételem volt! Isme­rem! — büszkélkedik a ti­hanyi benzinkútnál dolgo­zó fiatal lány. Találkozunk a Budapest­ről érkező költővel. Kicsit fáradt a zsúfolt országúton való vezetés miatt. A hegyoldalon lombbal benőtt lépcsők vezetnek a költő házához. — Sajnos, épp most jöt­tünk. A falakat festik. Még széket is alig találunk. De ez nem visszautasítás. Illyés — mint műfordítás­kötetének címe is jelezte —mindig „nyitott ajtóval” fogad. Flórával előszedjük az összezsúfolt bútorok kö­zül a székeket, s elhelyez­kedünk a híres kőasztal kö­zelében. Kecskeméti találkozások emlékét idézzük fel. — Emlékszem arra, ami­Pécsett, a Káptalan ut­cában — a város legrégibb lakóháza előtt, ahol most a Zsolnay-múzeum műkö­dik — virágba borultak az öreg vadgesztenyefák. A mediterrán éghajlatú Me­csek aljai városban nem tartozik a ritkaságok közé a növények másodvirágzá­sa. A mostani őszi gazdag virágnyílás azonban párját ritkítja. A fák koronájá­nak déli — napsütötte — oldalát valósággal elborít­ják a hófehér, gyertyasze­rű virágok. S ez annál is inkább különös látványt nyújt, hiszen a virágok mellett ott van a termés: az érett vadgesztenye. A kor születésnapomkor ott ünnepeltek Kecskeméten. Az irodalmi est után. Jól­esett. Fehér Sándor bácsi, aki Kecskemét „hivatalos” üd­vözletét is hozta Illyésnek, a kecskeméti színház Dó- zsa-előadásának emlékeit villantja fel. Közben a házat renováló munkások jönnek. A fal mellett az ajtók, az ablak­keretek hevernek. Odébb szerszámok. Illyés mindig közel volt mint költő és mint ember a szerszámok­hoz, az élet apró jelensé­geihez, a kétkezi munká­hoz. Azt .hiszem, kevés köl­tő írt a „szerszámnyelek­ről”. Hány okos mozdulat esett velük? Hány munka lett kész? S lett tőlük egyre teljesebb az emberi Teremtés! (Szerszámnyelek) Illyés meg-megszakítva beszélgetésünket odaszól a házában dolgozó kőműve­sekhez, nevükön szólítva, emberközelbe hozva őket. Mert ők is hozzátartoznak életéhez. S e találkozás ér­dekes és egyben jellemző pillanataihoz. — Hogy haladtok? Hogy Káptalan utcával párhu­zamos — s valamivel hű­vösebb — Janus Pannonius utca vadgesztenyefái — ugyancsak második tava­szukat élik. Ezek azonban nem virágokat hoztak, ha­nem új leveleket. A már csaknem lombjukat vesz­tett fákon friss, üdezöld levelek bontakoztak ki a verőfényes szeptemberi időjárás hatására. Ez a rendkívül dús másodvirág­zás — sokak szerint — hosszú, kellemes őszt jelez. Valószínűbb azonban, hogy egyszerűen az idei szeszé­lyes nyári-őszi időjárás ér­dekes megnyilvánulása csupán. meg a munka? — kérdezi. Aztán egy szakajtóban Flóra friss meggyet tesz elénk. Most szedte. S kö­rülüljük, majd a földre le­lehajolva veszünk belőle, eszegetünk. S Illyésre annyira jel­lemzően a magyarság sor­sára terelődik a szó. S az irodalomra, ö tett talán legtöbbet korunkban az egyetemes magyar kultúra elismeréséért és megisme­réséért. Hány költőtalálko­zón szorított kezet — szív­ből — a környező orszá­gokban élő magyar írókkal. — Az Újvidéken élő Fe­hér Ferencet, a'költőt is ismerem. Szeretem. Tiszta ember, tiszta költő. Mi örömmel hallgatjuk. Hisz épp Varga Mihálynak is, nekem is kedves bará­tom az újvidéki költő. Majd a hozzá talán leg­közelebb álló barátokról be­szél: a Sajkodon élő Né­meth Lászlóról, a közelben lakó Borsos Miklósról, ki Illyés nem egy kötetét tette érdekesebbé grafikáival. S az érkezésünkkor távozó orvos-költőről, Bodosi Györgyről. Majd a közel­múltban elhúnyt kedves ta­nítványról: Váci Mihály- ról. S a „vidéki” irodalom kerül szóba. A „Forrás” is. — Én mindig mellettük álltam. Nincs „vidéki” és „pesti” irodalom. Tudjátok, hogy a legutóbbi drámá­mat is vidéki színház mu­tatta be. Közben hirtelen elsötéte­dik az ég. Megrezzennek az eddig mozdulatlan bokrok és fák. Viharos szél kavar­ja a leveleket. Indulnunk kell, figyelmeztet a költő is. Sietünk lefelé a búcsúz­kodás után a híres tihanyi házból. Már indulatosan kavarog a tó vize. Illyés ezt egyik versében így látta: Forog, forog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba sem­mibe! locsogja ajka, veri vad szíve. (A tó II.) Szekér Endre Másodszor virágzik a vadgesztenye (117) — Nem értem, hogy miként juthattak át az ak­namezőn — mondta az ezredes----Vagy egyáltalán nem i s aknázták le az idevezető utat? — fordult kérdőn az őrmesterhez. — Két napja magam ellenőriztem az utat — mondta Kloss. — Le volt aknázva. — Azt akarja mondani ezzel, hogy a partizánok is­merik az aknamező beosztását? — húzta össze a sze­mét Broch. — Nincs kizárva, ezredes úr. Mondani akart még valamit, de a vonatról leszállt fiatal főhadnagy az ezredeshez lépett: — Ezredes úr ... — akart jelentkezni, de az öreg leintette. — Mi van? — Érdeklődni szeretnék, van-e szükség segítségre? — Nincs fiam. Nemsokára indulhatnak tovább. Az őrmester futott, hogy intézkedjen a vonat to­vábbindulásáról. Néhány perc múlva a mozdony egy rövidet füttyentett, mintha nem akarná túlságosan hangosan az ellenfél tudtára adni, hogy elindulnak. Amint a vonat elhaladt mellettük, az ezredes meg­fogta Kloss karját: — Menjünk mi is. — Majd rövid szünet után így folytatta: — Ez már a második robbantási kísérletük. Nagyon fontos lehet számukra. — ön csodálkozik ezen? — kérdezte Kloss. — Ez a legrövidebb út a fronthoz, ezt még nálunk is jobban tudják. — Igen, a front mindig közelebb van — mondta Broch. — Az ember olykor már el sem akarja hinni, hogy valaha Moszkva alatt álltunk. — Aggodalomra nincs ok. a győzelem a mi ke­zünkben van! — mondta hangosan Kloss, s közben intett a fejével a sofőr irányába. Az ezredes csak percek múlva, amikor már a mo­torberregés elnyomta a szavukat, csak akkor szólalt meg ismét: — Köszönöm, Kloss. — Az Abwehrnek vigyáznia kell a hadsereg mo­ráljára — mondta Kloss, s elnézően mosolygott. Befutottak a városba. Kloss utasította a sofőrt, hogy álljon meg, s elbúcsúzott az ezredestől. — Van egy kis elintéznivalóm itt — mondta, tisz­telgett a távozóknak. Szánandóan szomorú vagy ezredesem — húzta el a száját Kloss, amikor a kocsi tovább ment, s eszébe jutott, hogy milyen gyermeki örömmel fogadta az ez­redes az iménti meghívást ma estére. Hogy újeszten­dőt köszöntsenek távol a hazától. A front közvetlen közelében. Kloss a maga módján tisztelte az ezredest. Jó kato­nának tartotta, s mi több: intelligens embernek. Olyan nak, aki többet gondolt, mint amennyit el-elszólt a frontról, a visszavonulásról, vagy éppen a Gestapo módszereiről. Kloss azt is tudta, hogy az öreg szereti a fiatalokat, s talán éppen ezért maradt meg „örökös ezredesnek”, holott képességei és kora már a táborno­ki rangra is méltóvá tették. Megnyújtotta a lépteit. Átment a téren, elsétált a le­égett zsinagóga romjainál, betért egy keskeny kis ut­cába, s megállt egy sárgára meszelt faháznál, amely­nek parányi kirakata fölé az órások szokásos cégjel­zése volt kitűzve. Körülnézett, nincsenek-e járókelők, aztán háromszor egymás után kopogott az ajtón. Nesztelenül nyílt ki az aitó, s Kloss egy óvóhelyszerű sötét, nedves szobában találta magát. Ismerte a terepet. A rejtett kijárati ajtóhoz lépett, ott is leadta a szokásos jelet, s az ajtó itt is meg­nyílt előtte. Odabent rádióhallgatóval a fején ült egy férfi, s kérdőn nézett a belépőre — Még mindig semmi — mondta idegesen Kloss. — Nem értem, hogy hogyan lehet ilyen fontos helyre tapasztalatlan embereket küldeni? Csak vakolatda­rabokat robbantanak le a hídpillérről. — Zsuzsanna néni kért — mondta a rádiós — hogy legkésőbb január hetedikéig végezzünk a híddal. Kloss elmosolyogta magát, mint az elmúlt években már annyiszor, amikor a „nagy földről” érkező utasí­tások alatt olvasta, vagy hallotta a komikus fedőnevet: Zsuzsanna néni. — Beszélj meg egy találkát Bartekkal — mondta Kloss a fiúnak, s az asztalra dobott egy csomag ciga­rettát, s még mindig vidáman hozzátette: — És ne füstölj annyit, mint egy gyárkémény. A birodalom abba megy tönkre, hogy téged látlak el cigarettával. Fél óra sem telt bele, s Edit már mindent tudott új szobatársnőjéről. Gréta beszédes lány volt. Még szinte le sem dobta Edit a kabátját, máris mondta, hogy a lány, akivel eddig lakott, most kórházban van, idegösszeroppanással. Az utóbbi időben mindig a párnája alatt tartotta pisztolyát, ordított, ha cigaretta- füstöt érzett, és sírt, ha a híreket hallgatta. — Lehet, hogy valami igaza van neki — mondta Gréta kicsit elgondolkozva — mert rohadt egy város ez. Egyre rohattabb. Nincs nap, hogy itt, vagy ott ne csapjanak le a partizánok valakire, vagy valakikre. Nem elég a frontok vesztesége... — Ismerem a várost, hiszen négy évvel ezelőtt már dolgoztam itt — mondta Edit, — de én sem szeretem. Rakosgatta a fehérneműjét a szekrényben, s mind erőteljesebben jelent meg előtte a négy év előtti tra­gédia képsora. Schneider százados arca rajzolódott ki a legtisztábban, s Edit úgy érezte, hogy ismét a férfi karjára támaszkodva kapaszkodik felfelé a lépcsőn ... A városparancsnok feleségével és kétéves kislányá­val az első emeleti reprezentatív lakásban lakott. Pillanatnyilag csak a felesége és a kislány voltak ott­hon. mert a férfit az újabb gettók kijelölésére, s az újabb koncentrációs táborok felállítása végett Berlin­be rendelték. Edit megtorpant a városparancsnok aj­taja előtt, mert észrevette, hogy az ajtó nyitva van. Intett Schneidemek, aki nyomban csengetett, majd amikor nem kapott választ, benyitott a lakásba. Fel­kattintotta á villanyt, s éktelen rendetlenséget találtak. Edit értetlenül bámult a szerteszét szórt ruhaneműkre, papírosokra, s értetlenül nézett a századosra is, amikor azt közölte, hogy az asszony és a gyerek holtan fek­szik a szobában. (Folytatjuk>

Next

/
Oldalképek
Tartalom