Petőfi Népe, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR SZOCÍALISTA M\JN K ÁS PÁ R T 8 Ä C S’- K I S K U N MEGYEI BIZ O TTS Á G Á.N A K NAPILAPJA Kétmillió tonna áru AKÖV-tervek a szállítási csúcsidőre Elöljáróban két szám: a 9. sz. AKÖV-nek a tervek szerint kétmillió tonnányi árut kell fuvarozni, gépko­csijaik összesen mintegy tizenegymillió kilométert futnak majd. Az igazgatóságon arra kértünk választ Járói György főkönyvelőtől és Szabó Zoltán teherforgal­mi osztályvezetőtől, mikép­ges, hogy a megrendelt új gékocsikat idejében meg­kapjuk. — A kormány Gazdasá­gi Bizottsága a napokban igen szigorú intézkedése­ket hozott a vagonok állás­idejének csökkentésére, pontosabban a kirakodások meggyorsítására. Mennyi­ben érinti ez az intézke­dés a vállalatot? törvEnyerejü rendeletek az erdőről es a vadgazdalkodasröl, a gazdasági társulásokból Es felsőoktatási intézményekről Az Elnöki Tanács ülése pen próbálják megoldani — Eddig is legégetőbb ezt a minden eddiginél na- ] problémánk volt a vasúti gyobb feladatot, milyen in- J vagonok idejében történő tézkedésekre készül az j kirakodása — mondotta AKÖV, hogy a szállítási Járai György. Szerződé- csúcsidőben' a lehető leg- j seink szerint naponta átla- kevesebb fennakadás le- gosan 160 vagont kell ki gyen? — Az AKÖV-nél jelenleg nem beszélhetünk csúcsidő- szakról és holtidényről — gépkocsijaink kapacitása egész évre teljes mérték­ben le van kötve — kezdte a válaszadást Szabó Zol­tán. Az az idő már régen elmúlt, mikor tavaszonként hatvan-hetven gépkocsink is állt. Most, ha ugyan­ennyivel több lenne — je­lenleg 595 teherautónk fut ürítenünk, állandó rakodó­munkásaink létszáma 450. Vagyis meglehetősen ke­vés ... Az úgynevezett szó­ródó áruk — szén, kő, ka­vics — rakodását szinte teljes mértékben gépesítet­tük. Intézkedéseket hoz­tunk, hogy a gépek esetle­ges hibáinak gyors kijaví­tására vasárnap is legye­nek készenlétben szerelők. Továbbá kapcsolatba lép­tünk a vállalatokkal, hogy az országutakon - is kevés munkaszüneti napokon is volna ahhoz, hogy minden i minden esetben legyenek megrendelésnek eleget tud- 1 keszek a vasútról beszar­junk tenni tott aruk fogadására, fis . ,, , . 1 természetesen igyekszünk a A MÉK-nel pillanatnyi- legpontosabban meg­lag hétven járművünk dol­gozik, de rövidesen indul a konzervgyári idény is. Szerződésünk szerint na­ponta ötszázötven tonnányi konzervalapanyagot kelle­ne átlagosan 35 kilométer­ről a feldolgozó üzemekbe szállítani, ezt csak a szom­bathelyi és a budapesti kol­légák segítségével tudjuk megoldani. Gondokat okoz a már évek óta állandósult lét­számhiány, sem sofőrünk, sem rakodónk nincs elég. A fennakadásokat úgy igyekszünk elkerülni, hogy a különféle szakszolgálatok munkáit újra és pontosab­ban összehangoljuk. És persze ahhoz, hogy tervein­ket továbbra is a legponto­sabban teljesítsük, szüksé­szervezni gépkocsijaink ki­használását. Jelenleg több mint húsz teherautónk dol­gozik Szabolcsban, az újjá­építési munkáknál, s ezt a kiesést is a többi járműnek kell pótolni. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem­csak mi, de a szállíttatok és a vasút is arra törekednek, hogy még pontosabban hangolják össze a munkát. B. P. A Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa pénteken ülést tartott. Tekintettel a gaz­dasági életben a legutóbbi években végbement válto­zásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi 7. törvény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás az erdőgazdálkodás szakmai irányításának jelenlegi rendszere helyett — a na­gyobb vállalati önállóság elvével összhangban — az erdők és fásítások keze­lőinek kötelességévé teszi, hogy maguk biztosítsák a munka szakszerűségét. Új rendelkezések lépnek élet­be — egyebek között — az erdők kezelésének átruhá­zása, a művelési ág meg­változtatása és rendeltetés- szerű használatot akadályo­zó tevékenység engedélye­zése terén is. A törvényerejű rendelet ezenkívül — a vadászat és a vadgazdálkodás terüle­tén — a vadkártérítésről, a hatósági jogkörök de­centralizálásáról és az ága­zati összhang továbbfej­lesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkeze­tek és más szocialista gaz­dálkodó szervezetek társu­lásainak előmozdítását szolgálja az Elnöki Tanács új törvényerejű rendelete a gazdasági társulásokról. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a gazdál­kodó szervezetek szerző­déssel hozhatnak létre gazdasági társulást. Ennek egyik formája az egyszerű társaság, amely a társuló tagok egymással szemben fennálló belső kapcsolatát jelenti, a társasviszony a I mindamellett megengedi, kívülállók irányában rend- hogy az egyszerű társaság szerint nem jelentkezik. AI közös néven folytathassa te- törvényerejű rendeleti (Folytatás a 3. oldalon.) XXV. évt. 119. szám | 1970. augusztus 1. ^ SZOMBAT Ara: 90 fillér 4 oldalas RÁDIÓ és TV melléklet I A megyeszékhely ipari fejlesztéséről a közlekedési rend korszerűsítéséről tárgyalt a Kecskeméti Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Az Alföldi Cipőgyár kecskeméti gyáregységének tevékenységéről, fejlődésé­ről és terveiről készült be­számoló megvitatása szerepelt első napirendi pontként a Kecskeméti Vá­rosi Tanács Végrehajtó Bizottságának tegnapi ülé­sén. Félmilliónál több lábbeli A jövő évben alapítása 60. évfordulóját ünneplő gyár rekonstrukciójára 1963-ban került sor, több mint 6 millió forint be­ruházási költséggel. Ez tet­te lehetővé a kétműszakos termelésre való átállást. Az évi termelés mennyisége az alapítás évéhez viszonyít­va jelenleg csaknem a hússzorosa annak: a kecs­keméti gyáregységből évi 580—590 ezer pár cipő ke­rül lei. Az üzem rekonstrukciója sokat javított a munkások szociális és egészségügyi körülményein. így 80 sze­mélyes ebédlőt, továbbá 500 személyes öltözőt és fürdőhelyiségeket alakítot­tak ki; korszerűsítették a szellőző, és felújították a porelszívó berendezéseket. A múlt évben, tanácsi se­gítséggel, sikerült üzem­orvosi rendelőt létesíteni. A következő tervidőszak­ban, a szükségletek jobb kielégítése érdekében, 50 millió forint költséggel, sor kerül a Kiskunsági Gyár­egység rekonstrukciós fej­lesztésére. Példás kezdeményezés Lueernavágás harmadszor A megye nagygazdaságaiban megkezdték a harma­dik kaszálást a lucernaföldeken. A meleg, csapadékos időjárás hatására ez a kaszálás csaknem felér az első­vel és a másodikkal. A felvételen: az Izsáki Állami Gazdaság balázspusztai kerületében teljesen gépesí­tették a lucernabetakarítás munkáját. (Pásztor Zoltán felvétele) Az Alföldi Cipőgyár há­rom üzeme (Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Tata) a jövő évben több mint 2 millió, 1975-ben pedig már 3 és fél millió pár lábbelit készít hazai fel- I használásra és exportcé- j lókra. A negyedik ötéves I tervidőszak teljes termelé­si terve 13 és fél millió pár. A fő profil a gyer­mekcipő gyártása lesz: ter­mékeiknek több mint a fe­lét ezek előállítása teszi majd ki. A későbbiekben előreláthatólag arra is le­hetőség nyílik, hogy a gyár Kecskeméten a ter­mékeit bemutató mintabol­tot nyithasson. A vb ülésén a gyáregy­ség vezetősége követésre méltó bejelentést is tett: a 70 "százalékban nőket, jórészt anyákat foglalkoz­tató üzem 10 óvodai férő­hely létesítéséhez anyagi hozzájárulást biztosít. A gyár tevékenységének elismerése mellett a vb a tájékoztató jelentést elfo­gadd A lakáskérdésen kívül ai megyeszékhely egyik leg-j főbb gondja a közlekedésj Épp ezért került megtár-* gyalásra — második napi-J rendi pontként — a város« központ forgalmi rendjé­vel kapcsolatos javaslat1 Köztudomású, hogy Kecs­kemét városközpontjának! 40-—50 évvel ezelőtt ki­épült úthálózata már nem felel meg a mai követel­ményeknek. A forgalmat a városközpontba 26 (!) utca vezeti be. A városmag út­hálózata napjainkra elérte igénybevehetőségének vég­ső határait, s a rekon­strukció immár elkerülhetet­lenné vált. A forgalom biztonságáért Mindmáig megoldatlan a helyi autóbuszállomás kér­dése is, holott a vb már évekkel ezelőtt tárgyalt er­ről a témáról. A jelenlegi állapot gátolja a forgal­mat, ugyanakkor rendkí­vüli balesetveszélyt rejt magában. Élénk vita után a végre­hajtó bizottság határozat­ban mondta ki, hogy a városközpont forgalmának rendezésére — amelynek létrejötte hosszú évtize­dekre kihatna a közleke­désre — országos tervpá­lyázatot írnak ki. J. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom