Petőfi Népe, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

2. oldal 1970. július T, ama* Magyar-portugál párttalálkozó Az MSZMP Központi Bizottságának meghívására június második felében lá­togatást tett Magyarorszá­gon a Portugál Kommunis­ta Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal,- a párt főtitkára, Jósé Vitoriano, a KB-tit- kárság tagja és Carlos Britto, a Központi Bizott­ság tagja. A küldöttséget fogadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára; a delegáció találkozott Ko­mócsin Zoltánnal, a Politi­kai Bizottság tagjával, a KB titkárával és a Közpon­ti Bizottság más képviselői­vel. A portugál pártküldöttség magyarországi útja során látogatást tett ipari, mező- gazdasági üzemekben, kul­turális intézményekben, megismerkedett a magyar dolgozók építő munkájával, életkörülményeivel. A por­tugál kommunisták delegá­cióját mindenütt nagy tisz­telettel fogadták. A talál­kozók alkalmával a két párt képviselői kölcsönö­sen tájékoztatták egymást országaik helyzetéről, párt­jaik tevékenységéről, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, valamint a nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseiben elfoglalt álláspontjukról. Az őszinte, elvtársi légkörű eszmecse­rék bizonyították, hogy az összes érintett kérdésekben teljes a nézetazonosság a két testvérpárt között. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának képviselői ki­fejezték szolidaritásukat a Portugál Kommunista Párt hősi harcával, amelyet a fa­siszta diktatúra ellen, a demokratikus rendszer ki­vívásáért, a portugál gyar­mati uralom felszámolásá­ért folytat. A Portugál Kommunista Párt Központi Bizottságának képviselői elismerésüket tolmácsolták a szocializmus magyaror­szági eredményeivel kap­csolatban, amelyet úgy ér­tékelnek, mint nagy jelen­tőségű hozzájárulást a nem­zetközi munkásosztály és az összes országok népeinek harcához. Mindkét fél hang­súlyozta a kommunista és munkáspártok internacio­nalista együttműködésének, valamint az összes antiim- perialista erő összefogásá­nak nagy fontosságát és kölcsönösen kifejezték tö­rekvésüket a magyar és a portugál kommunisták kö­zötti kapcsolatok elmélyíté­sére. Portugália bűnös háborúja A portugál gyarmatok népei iránti nemzetközi szo­lidaritási értekezlet hétfőn este befejezte munkáját. A konferencián elfoga­dott határozat felszólítja a NATO-tagállamok kormá­nyait, határolják el magu­kat a Portugália által foly­tatott gyarmati háborútól, s szigeteljék el politikailag és katonailag Lisszabont. A határozat a továbbiakban felszólítja a nemzetközi szervezeteket — különösen az ENSZ-et és különleges intézményeit — hogy politi­kailag szigeteljék el Portu­gáliát Ghana és Szomália ünnepe i Ezekben a napokban és hetekben tíz éve, hogy az , imperialista gyarmatbiro- dalmak bomlása nyomán egész sor új állam alakult Afrikában. A függetlenség l kivívásának tizedik évfor­dulóját a mai napon két ország: Ghana és Szomália ünnepli. Ghana Ghana volt az első afri­kai állma, amely a II. vi­lágháború után elnyerte függetlenségét. Előtte Af­rikában csak két önálló ál- . lám létezett: Etiópia és Li­béria. Ghana szakította át elsőként a gyarmatosítók által emelt gátakat, hogy a gadasági függetlenség és önállóság útján példát mu­tasson Fekete-Afrika többi országainak. A függetlenség kikiáltása a köztársaság 1960. július 1-én történt megalakulása után azonban a gazdasági fejlődés irányának kérdése körül fokozódó mértékben ellentétek jelentkeztek. A nemzeti burzsoázia zöme feudális és törzsi viszonyok, a nyugati befolyás fenntar­tását kívánta. Nkrumah, a független Ghana első elnö­ke viszont a gazdaság fej­lesztésének szocialista irányzata felé hajlott. Ez­zel magyarázható, hogy a hadsereg 1966 februárjában — Nkrumah távollétét fel­használva — magához ra­gadta a hatalmat. Ghana Fekete-Afrika egyik leggazdagabb vidéke, az ásványkincsek kiterme­lése és a feldolgozóipar je­lentős része azonban kül­földi — elsősorban angol és amerikai — tőke kezén van. Ghana ipara a független­séget követően jelentős fej­lődésen ment keresztül. Gazdasága szempontjából igen nagy a jelentősége a Volta-erőmű elkészültének. Kulturális téren még erő­sen érezhető az országban a gyarmati örökség terhe. Szomália A mai Szomáliái Demok­ratikus Köztársaság terüle­te a Brit-Szomáliföld és Olasz-Szomália egyesülésé - bői alakult ki. Az afrikai kontinens legelmaradottabb országainak egyike. Ezt tük­rözi felnőtt lakosságának nagyfokú analfabétizmusa, az iskolák hiánya és az or­szág gazdaságának elmara­dottsága is. A múlt év ok­tóberében politikai fordu­latot hajtottak végre az or­szágban és ezt követően vették fel a Szomáliái De­mokratikus Köztársaság nevet. Az ország árványkincsei még feltáratlanok, ipara és mezőgazdasága is fejletlen. A tengervízből lepárlással nyert són kívül csak a mangánérc bányászat érde­mel említést. A külföldi tő­két főleg olasz, angol és amerikai vállalatok képvi­selik az országban. 1962­Lasonczi Pál Dél-Géb! megyébe »fázott Kedden délelőtt a Mon­gol Nagy Népi Hurál El­nökségének tanácstermé­ben megkezdődtek a hiva­talos tárgyalások Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke és a kíséretében levő magyar államférfiak, illet­ve a Mongol Népköztársa­ság Vezetői között. i Losonczi Pál és kísérete kora délután ünnepélyes keretek között megkoszo­rúzta Vlagyimir Iljics Le­nin ulánbátori emlékművét. Szerdán reggel Losonczi Pál Dél-Gobi megyébe lá­togat, ahonnan csütörtökön délután tér vissza a mon­gol fővárosba. (MTI) Hazautazott Mitj'a Riiiicsics MOSZKVA Kedden hazautazott Moszkvából Mitja Rjbicsics jugoszláv miniszterelnök. A Vnukovói repülőtéren Ribicsicset Alekszej Koszi­gin szovjet miniszterelnök, Kirill Mazurov, a minisz­terelnök első helyettese, Andrej Gromiko külügymi­niszter búcsúztatták. Femes nemzetközi okmány Á memorandum visszhangja NEW YORK A Szovjetunió állandó ENSZ-képviselete közzétet­te a világszervezetben an­nak a memorandumnak a szövegét, amelyet a Var­sói Szerződés tagországai külügyminisztereinek buda­pesti tanácskozásán fogad­tak el az európai biztonsági értekedet összehívásának kérdéséről. MOSZKVA „Ma már teljes pontos­sággal megállapítható: a Varsói Szerződés külügymi­nisztereinek budapesti ta­nácskozásán elfogadott me­morandumot mindenütt úgy fogadták, mint nagyon fon­tos nemzetközi okmányt, mint újabb építő kezdemé­nyezést a szocialista orszá­gok részéről a béke meg­szilárdítása és a népek biz­tonsága érdekében” — ír­ja kedden a Pravda hír- magyarázója. Az élet megmutatja — jegyzi meg a kommentátor — az őszinte érdekeltséget ab­ban, hogy a jövendő érte­kezlet sikeres legyen, az előkészítés érdekében tett tői a Szovjetunió jelentős segítséget nyújtott Szomá­liának. Kórházak, iskolák, élelmiszeripari üzemek, gyapottisztító és rádióállo­más épült itt szovjet segít­séggel. Kulturális szem­pontból az ország 2,7 millió lakosa elmaradott állapot­ban él. Az iskolahálózat lassan fejlődik, de a fővá­rosban már működik egy egyetem, ahol évente átlag­ban 600—700 hallgató kap felsőfokú képzést. — TL — okos és türelmes lépések meghozzák gyümölcsüket. Fokozatosan elhárulnak azok az akadályok, amelye­ket kezdetben sokan még áthághatatlannak igyekez­tek beállítani. Sok fontos kérdésben közeledés történt az érdekelt országok állás­pontja között. így megte­remtődött annak a lehető­sége, hogy már a közeljö­vőben gyakorlati útra tér­jen az összeurópai érte­kezlet előkészítése. BONN „A német szövetségi kormány tanulmányozni kí­vánja, szövetségeseivel kon­zultálva, a Varsói Szerződés tagországai külügyminiszte­reinek legutóbb Budapesten hozott határozatait, neveze­tesen a külföldi csapatok esetleges létszámcsökkenté­sével kapcsolatban kialakí­tandó közös magatartást”. Ezt a felvilágosítást hét­főn adta Bonnban egy kor­mányszóvivő és hozzátette, meg kell vizsgálni „milyen mértékben találkoznak a Varsói Szerződés javaslatai a NATO elképzeléseivel a kölcsönös haderőcsökken­tést illetően”. BRÜSSZEL Brüsszeli NATO-körök- ben a Varsói Szerződés me­morandumát általában elé­gedettséggel, de nem „fenn­tartások nélkül” fogadták. A NATO-nál akkreditált amerikai küldöttség eddig mindenfajta kommentárt visszautasított. fi Közös Piac bővítéséről A .Közös Piac hat orszá­gának külügyminiszterei kedden Luxembourgban megkezdték hivatalos tár­gyalásaikat négy másik or­szág — Anglia, Írország, Dánia és Norvégia — kül­ügyminiszterével, az utób­biaknak az EGK-hoz kért csatlakozásáról. Ez volt az első közös piaci értekezlet, amikor a luxembourgi „Európa-központ” felhő­karcolójának zászlórúdjain a „hatok” lobogói mellé fel­vonták a négy folyamodó ország zászlaját is. Az új belépőkkel az ér­demi tárgyalások a nyár folyamán és az ősz elején kezdődnek meg. (Reuter) Csak a szárazföldi alakulatokat vonták ki csökkentek a harcok PHNOM PENH, SAIGON (MTI) Kambodzsában az ameri­kai szárazföldi alakulatok kivonása után sem csök­kentek a harcok, habár ezekről most már csak Phnom penhben adnak ki jelentést. Phnom Penh-i katonai szóvivők szerint a harcok hétfőn a nap folyamán és kedden hajnalban a fővá­ros környékén és az ország északi részében folytatód­tak. Phnom Penhtől mind­össze 20 kilométerre indí­tottak hadműveletet a kam­bodzsai kormánykatonák, a légierő támogatásával, hogy a terepet megtisztítsák a partizánoktól. „Eredmé­nyekről” a szóvivő nem adott számot. Kétezer dél­vietnami kormánykatonát vetettek be a Long Vek-i lőszerraktár birtoklásáért folyó harcokba. Mint már jelentettük, a fővárostól mintegy 40 kilométerrel északra fekvő kisebbfajta támaszpont körül napok óta folytak a harcok, a dél­vietnami katonaság beveté­sének célja már hivatalo­san sem az, hogy a tá­maszpontot megtisztítsák a szabadságharcosoktól, és biztosítsák a fővárossal való összeköttetést, hanem csu­pán annyi, hogy „enyhítse­nek a satu szorításén”. Kambodzsa északi részé­ben, főleg a Siem Réap- Angkor körzetből jelentet­tek harcokat. A népi erők. tűz alá vették az itt állo­másozó kambodzsai k^r mánykatonaságot. Dél-Vietnam területé szabadságharcosok ker’ d virradóan 12 tüzérségi tá madást indítottak az ame­rikaiak és a dél-vietnami kormány csapatok ellen. Né­hány kisebb összecsapás kö­zül kiemelkedik az az ak­ció, amelynek során a népi felszabadító fegyveres erők Saigontól 120 kilométerrel északra, a partvidéken, csapdát állítottak a 199. amerikai könnyűgyalogos dandár egyik menetoszlopá­nak. a támadó szabadság- harcosok ellen a menetosz­lop parancsnoka vadász­bombázók, helikopterek és a tüzérség segítségét kérte a főparancsnokságtól. Harcokat jelentettek a Mekong deltavidékéről is. A B—52-es amerikai stratégiai bombázók a de- militarizált övezetet másfél kilométerre megközelítve három hullámban támad­ták Dél-Vietnam északi ré­szét és két légitámadást in­téztek tengerparti tarto­mányok ellen. (AFP, AP, UPI) Basely BMflja A három tartományi vá­lasztáson elszenvedett po­litikai vereségek nyomán megindult a marakodás a neofasiszta nyugatnémet Nemzeti Demokrata Párt vezetőségében. Mind gya­koribb jelenség, hogy a párt „aktivistái’? kilépnek a pártból, s egyidejűleg führerüket, von Thaddent vádolják a politikai kudar­cokért. Mint ismeretessé vált, hétfőn benyújtotta lemon­dását és kilépett a pártból az NPD északrajna-vesztfá­liai szervezetének két alel- nöke. Dierck schwartlaen- der és Uwe Klaas. Mindket­ten azt vetik von Thadden szemére, hogy „reakciós és kilátástalan poltikát foly­tat. (TASZSZ) AFP) Á fajüldözők aktivizálódnak Az Egyesült Államokban ismét aktivizálódik a Ku- Klux-Klan, az egyik leg- reakciósabb négerellenes szervezet. Robert Shelton, „fősárkány” az észak-karo- lianai Salisburyban tartott évi klánülésen bejelentette, hogy „a szervezet tagjainak száma ismét növekszik”. A „fősárkány’’ úgy nyi­latkozott, hogy a klán kép­viselői az amerikai televí­ziót használják majd fel ar­ra, hogy figyelmeztessék Amerikát „a baloldali ve­szélyre”. A Ku-Klux-Klan tagjai elkészítettek egy fil­met, „amely a kommunis­tákról, a zavargásokról és olyan emberekről szól, akik el akarják pusztítani a fe­hér embereket”, — közölte a fajüldözők vezére. Rádiót, televíziót és mindenfajta háztartási kisgépet gyorsan és szakszerűen, és olcsón javítunk. Ugyanitt garanciális javítást is végzünk. Kiskőrösi Vegyes Ktsz, Kossuth Lajos u. 12. Telefon; 7. Gépkocsi-akkumulátorok új és felújított álla­potban kaphatók Kiskőrös, Árpád u. 23. alatt le- v ' akkumulátorszervizünkben. Töltés! Csere! Savazás! 624

Next

/
Oldalképek
Tartalom