Petőfi Népe, 1970. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-24 / 146. szám

1970. június 24, szerda 5. oldal Mos&tongai poríré Veszélyeztetett környezetben A furcsa hangzású név mögött a Bácsalmási Álla­mi Gazdaság egyik kerüle­te rejtőzik. Vezetője, Tum- bász Lajos, ez évben kap­ta meg a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium kiváló dolgozója ki­tüntetést. Lajos bácsi magas, szí­vós, vékony ember. Kicsit félrehajtott fejével olyan, mintha örökké figyelne. Amíg másokat hallgat, tré­fás kedv csillog szemében. S hogy valóban jó humo­rú lehet, erre következte­tek a módból, ahogy be­szélnek róla, hozzá. Aztán ő is megszólal tempósan, ízesen: — Egész életemben me­zőgazdasági ember voltam, 1936 őszén egy Szabolcs megyei magángazdaságban kezdtem. Hat év múltán Vay Ádám kuruc generális unokájának birtokát vezet­tem. A felszabadulás Ba­jén ért, a város gazdaságá­nak vezetőjeként. Voltam erdei munkás is, 1948-tól, az állami gazdaságok meg­alakulásáig. Ekkor a csát- aljai, majd rövid miniszté­riumi munka után a Mo­hács-szigeti Állami Gazda­ság főagronómusa lettem. Kis kitérőt jelentett bát­monostori tsz-elnökségem, és az Ültetvényterv Válla­latnál eltöltött idő. A szí­vem húzott már az állami gazdasághoz. Így kerültem ide, Bácsalmásra kerület­vezetőnek. Három és fél ezer hold szántóterületünk, 980 számosállatunk van. Hogy melyik munkát sze­retem jobban? tudok különbséget te. .... Egyfor­mán kedves mind a kettő. — Ennyit az életutamról. Szeretnék még sokáig, so­kat, eredményesen dolgoz­ni. És szabad időmben jár­ni motorcsónakkal a vizet, ■-ja Dunát és pecázni. Lajos bácsi az eredmé­nyekről nem beszélt. Igaz, a mosztongai az állami gazdaság legnagyobb kerü­lete, de a legeredménye­sebb is. Tumbász Lajos ve­zetésével, 35 évi tapaszta­latával évről évre jobb eredményeket érnek el. Az elmúlt évben 60 millió fo­rint termelési értéket ad­tak. S azt sem mondta el, hogy a dunai jeges ár ide­jén végzett munkájáért ki­tüntetést kapott, s hogy már 1959-ben és 1966-ban is elnyerte az állami gaz­daság kiváló dolgozója el­ismerést. D. É. Tágas térszerkezetek, fény, harmónia — mindezt együtt érzi az ember, ha belép a felsőszentiváni ál­talános iskola kapuján. Ügy emlegetik, mint a ba­jai járás egyik legszebb oktatási intézményét. Az emeleti iroda ablakál ból, az út másik oldalán, roskadozó öreg paraszthá­zakat látni. Mint megtu­dom, az úthoz legközelebb eső 2—3 ház napjai meg vannak számlálva. Nem azért, mert összedőlnek, hanem mert lebontják. Kell a hely — az itt fel­épülő gyermeknevelő in­tézetnek. Az otthon százhúsz olyan gyermek részére épül, akiknek szülők nélkül kell felnőniük. S a választás éppen az új, tágas iskola miatt esett Felsőszentiván- ra. Egy letagadhatatlan tény; egyre növekszik a megyében a veszélyeztetett környezetben élő gyerekek száma. De melyik környe­zet számít veszélyeztetett­nek? Nincs rá pontos meg­határozás. Ahány eset, annyi sajátos tényező. Ezerszámra élnek csalá­dok, amelyek az emberi nyomorúság, gyarlóság gyűj tőmedencéi. A it/.nsza- vakkal — iszákosság, er­kölcsi züllés, anyagi kiút­talanság — nem sokra me­gyünk. Még inkább egysé­gesít a szociológia — szub­kultúrának nevezi az álta­lános társadalmi lét, szint­je alatt meghúzódó, egyen­súlyukat vesztett rétegeket, csoportokat, illetve azok távlattalan normáit, élet­módját. Ilyen környezet­ben nem szabad felnőniük a gyermekeknek. Nem vol­na szabad... Az állami gondozásba kerülő gyermekek otthoni körülményeiről a gyámha­tóság környezettanulmányt készít. Ezek közül né­hányból érdemes idézni: S. K.-éknál hat gyermek van. Egy már nagykorú, munkaviszonyban áll. A lakás egy szoba-konyhás, rendkívül elhanyagolt és piszkos. Hiányos a bútor­zat, nincs elegendő fek­hely és ágynemű. S. K.-né munkát vállalt, családját elhagyta és Sz. I. férfi is­merőséhez költözött. S. K. ...... Vállalatnál dolgozik, m unkatársai és felettesei elmondták, hogy nevezett ruházata, hiányos élelme­zése azf bizonyítja: fele­sége egyáltalán nem törő­dik vele, noha a fizetési napokon megjelenik a gyárban és elveszi férjétől annak fizetését. Másik eset. A lakás egy félig összedőlt, romos épü­letben van. Egy helyiséget használnak, ágynemű he­lyett az ágyban csak ron­gyok vannak. Hat kiskorú gyermek van, többségük szinte meztelen, a kiseb­beknek cipőjük sincs. Az apa elhagyta a családot. Az anya nem dolgozik, nyáron napszámos munkát végez. Amit keres, azt jó­formán meg is issza. B. I. anya lakásának szobája 4x4 méteres. Kis­korú lányán kívül itt él az élettárs és a 80 éves nagy­mama. A gyermek több­nyire a földön fekve tölti az éjszakát. B. I. a sör­ipari vállalatnál dolgozik, havi keresete 1200—1300 forint, további napi két- liter sör, természetbeni járandóságkéntO). Az anya iszákos életmódot folytat, napok múlnak el, hogy nem főz. Minek folytassuk? A nyomorúság képei túlságo­san hasonlítanak egymás­hoz; egymás hatását oltják ki. A ■ tanyavilág történelmi képződmény és semmi kö­ze sincs önmagában a ve­szélyeztetettséghez. De nyilvánvaló, hogy manap­ság elsősorban azok moz­dulnak a belterület felé, akik anyagiak és igények dolgában jobban állnak. Másképp fogalmazva: sok helyütt azok maradnak kinn, akik képtelenek a mozdulásra. Nyilvánvaló, hogy a po­larizálódás fokozódásával kell számolnunk, azaz: a tanyavilág egyre inkább közelít a szubkultúrához. Jól észlelhető ez a jelen­ség a kecskeméti járásban, főleg az egykori kecskemé­ti pusztákon létrejött új községek külterületén. Egyedül e járásban 524 olyan gyermekről tudnak, aki veszélyeztetett környe­zetben él. De hivatalos becslések szerint valójában kétszerannyian lehetnek, ha lehetséges volna a tö­kéletes felderítés ilyen te­lepülési viszonyok közepet­te. — Több mint negyven gyermeket tartunk nyil­ván, mint veszélyeztetett környezetben élőt — pa­naszkodik Vágó József hel- véciai tanácselnök. — Ez 5—6 százaléka az iskolába járóknak. A meglevő gyermekneve­lő intézetek kihasználtsága 200 százalékos. Egy idő óta már csak azokat veszik fel, akik közvetlen életveszély­nek vannak kitéve. S még ez sincs minden esetben összhangban a szülők aka­ratával. Tragikomikusságá- ban is megdöbbentő az a panaszlevél, amely az egyik községi tanácshoz érkezett ilyen ügyben: ... lehetőleg adják vissza gyermekünket és lakást is adjanak, mivel évek óta kérve van. Továbbá szü­lőmnek a szociális segélyt is adják vissza. Meg kitar­tási segítséget is. Ha önök nem intézik az ügyünket, úgy kénytelen leszek az ENSZ-bizottsághoz fordul­ni, panaszunkat az újság­ba kitetetni”. Ez utóbbi megtörtént. Az állami gondozottak jelentős hányada nevelő­szülőkhöz kerül. E megol­dásnak .egyaránt vannak előnyei és hátrányai; — a gyermekvédelmi felügye­lők jelentéseit olvasgatva mindkettőre akad számta­lan példa. Ezúttal két olyan idézetet választottam ki, amelyek a hátrányokra utalnak: „A nevelőszülők & az iskolai nevelők részéről panasz merült fel egyes gyermekekre. Magatartá­sukkal, tanulásukkal kap­csolatban. Nem fogadnak szót, visszabeszélnek, fel­adatukat nem végzik el. Felkészületlenül érkeznek az iskolába. A napköziből engedély nélkül maradnak távol. Ellenőrző könyvei­ket kijavítják, a nevelő­szülőket félrevezetik. Este későn érkeznek haza az is­kolából, elcsavarognak. Otthoni munkában nem segítenek”. „Súlyos szellemi fogya­tékos kettő van. F. L. be­töltötte 18. évét, iskolába nem járt. Szociális otthoni elhelyezését kértem, illetve felterjesztettem a megyei tanács vb szociálpolitikai csoportjához. Nyilvántar­tásba is van véve, de négy év kell, hogy valahová fel­vegyék és abból még csak a második év telik. A ne­velőszülők félnek tőle, mert legutóbb disznóölő­kést vásárolt, s nem tud­ják, mi célból és hová rej­tette. Eljár udvarolni egy hozzá hasonló fogyatékos lányhoz, reggel elmegy ott­honról és este későn tér haza”. A rászorulóknak csak a töredéke juthat be a fel­sőszentiváni intézetbe is, miután majd elkészül. S alig hogy a környéken hí­rét vették a létesítmény tervének, máris jelentkez­tek a járás községei; Sü- kösdről 20, Hercegszántó­ról 15 gyermeket kellene elhelyezni. S hol vannak még a többi, az ezeknél nagyobb helységek? És Baja város például... Mit szóljon a Homokhátság, ha a kiegyensúlyozott életnívó­jú bácskai falvak is „pro­dukálják” a veszélyeztetett környezetet? Dr. Orha István felső­szentiváni tanácselnök az ilyenkor szokásos beruhá­zási adatokkal kezdi tájé­koztatását : — Nem számítva a be­rendezést, amire úgy egy­milliót kell majd költeni, a létesítmény hatmillióba kerül. Ennek felét a me­gye, a másik felét a járás adja. Ezért a beutaltak fe­le is majd a bajai járáson kívülről érkezik. Ilyenfor­mán megyei jellegű intézr ményünk lesz. Bus István községi isko­laigazgató és párttitkár: — Elhatároztuk, hogy közvetlen társadalmi ügy- gyé tesszük az intézetet. Vagyis a berendezések megvásárlása céljából já­rási gyűjtést rendezünk. Néhány hét alatt összejött 650 ezer forint. Csak Fel- sőszentivánon 38 ezret ad­tak össze. Tanácstagi ak­tívák jártak házról házra családonként 50—200 forint közötti összeget jegyeztek. Megmozdult a társada­lom az áldatlan sorsú gyer­mekekért? Igen, ennek kezdetének vagyunk tanúi. Áldozat nélkül nem megy. A jövőre felépülő intézet éves fenntartása, úgy szá­mítják, másfél millióba ke­rül. Az idetelepítendő ne­velőket kész, komfortos szolgálati lakás várja. De mennyi még a teen­dő! — Ezt az otthont is úgy fogjuk fel — magyarázza dr. Gajdócsi István járási tanácselnök —, mint amely része az egységes, komp­lex szociálpolitikának. Az elmúlt évtizedben a leg­sürgősebb feladat volt a falusi öregeken segíteni. Létrehoztuk hát a napközi otthonok széles hálózatát. A tsz-ek járadékkiegészí­téssel segítenek. De mind­járt ezután a felnövő nem­zedékre kell gondolnunk. Hétközi kollégiumokkal a hátrányos környezetben, a tanyatelepüléseken lakó gyermekeken kell segíte­nünk. De a veszélyeztetett­séget még ez sem szünteti meg. Ezért gondoltunk Fel- sőszentivánra. Már programot készítet­tek arra is, hogy mi le­gyen az új intézetben fel­serdülő ifjakkaL A leg­célszerűbb az, ha a közép­iskolában tovább nem ta­nulók a helyi közös gaz­daságokban tanulnak kü­lönböző szakmákat. Erre az ottani tsz-ek módot nyúj­tanak. Végső soron a feladat olyan helyzetet teremteni, amelyben az esélyeket — úgy a tanuláshoz, mint az élethez — nem a veszé­lyeztetett környezet dik­tálja. , Hatvani Dániel Kalocsáról is várja a pályásokat Mesőkovesd Mezőkövesden augusztus 14. és 16. között jelentős kulturális eseményre ke­rül sör. A járási művelődési központban tartják meg a már hagyományos Kis Jan­kó Bori hímzőpályázat díj­kiosztó ünnepséget. A Kis Jankó Bori hímzőpályázatra a Ka­locsáról, Buzsákról, Szek- Szárdról, Hódmezővásár­helyről, valamint a palóc és matyó vidékekről — mintegy hatszáz pálya­munkát várnak. A három legszebb alkotást öt-öt ezer forint pénzjutalommal és Kis Jankó Bori-emlékpla- kettel díjazzák. Megrende­zik az ősi gyermekjátéko­kat gyűjtő honismereti szakkörvezetők és a népi motívumok kivarrását ta­nító szakkörvézetők orszá­gos találkozóját. Ez alka­lomból a mezőkövesdi, mezőcsáti, szentistváni és ózdi úttörőegyüttesek ré­gi, szinte már feledésbe merülő népi gyermekjáté­kokat adnak elő. (46.) Poller legszívesebben köpött volna, mert alantasnak tartotta, hogy egy Hauptsturmführer Poller tegező viszonyban ereszkedjék le egy ilyen alakkal, mint ez a Lipke. De szolgálati érdekből még ezt a megaláztatást is eltűrte. S végeredmény­ben eljön a nap — mondta magának Poller, mi­közben a Führer képe előtt tetszelgett, — hogy S tender ten führer egyenruhában állhat a nagy ve­zér elé, s jelentheti... * Kegyetlenül esős nap vált. Von Lipke professzor, amint belépett a kávézóba, meglátta Lizát. A ruha­tárban most is Kuschka felesége, Helena szedte el a kabátokat. Lipke meglepődött, mert arra számí­tott, hogy Kuschka halála annyira megviseli az asz- szonyt, hogy nem jön be dolgozni, Helena viszont ott ült a helyén, s pontosan azt a pulóvert kötöt­te, ametyet napok óta gyarapítóit, amikor nem volt forgalom. Horstnak készítette, — már csak az ujjait kellett beillesztenie. Lipke ideges lett. Eszébe ju­tott, hogy Helena a múltkor azt mondta, hogy kará­csonyra készíti Horstnak. Most kicsit zavarodottan hajolt oda az asszonyhoz, s érezte, hogy valamit mondania kell. Valami olyasfélét, hogy „nagyon saj­nálom”, vagy azt, hogy „őszinte részvétem”, de csak annyi; tudott kinyögni, hogy „háború van asszo­nyom. s a háborúban kétféle ember van csak: aki túléli a borzalmakat, s aki nem! örült, hogy Helena szótlanul vette el a kabátját, s a néhány semmitmondó szó után sietett a kávé­zóba. Liza az öreg törzsasztalánál ült, és a domi­nókkal játszott. Amikor Lipke is leült, Liza száraz hangon mondta: — Utasítást adtál, hogy megöljenek — hangja szenvtelen volt. inkább csak regisztráló, mint szá- monkérő. Aztán kérdőre fordult a hangsúly. — Miért? — Nem hívtalak — mondta Artúr válasz helyett­— Megmondtam, hogy velem csak hívásra lehet találkozni. És azt sem értem, hogy miért lebzselsz mindig a Dorottyában? — Elég! — csattant a lány hangja. — Tudni aka­rom, hogy milyen megfontolásból akartál likvidál­tatni ? A felszolgálónő az asztalukhoz lépett. Sört és ká­vét hozott. Lipke egyszuszra kiitta a habzó italt, s aztán bonyolult magyarázatba kezdett, ami szerint Lizára terelődött a központ gyanúja, s neki ki kel­lett adni a parancsot. De azt később visszavonta, s Kuschka a parancs ellenére kezdte el az akciót. — Értsd meg — mondta Lipke —, hogy a gya-, nú egyértelműen rád irányult. Te ismerted Első Ar­túrt, te ismered a két gyárimunkást. Logikusnak látszott, hogy két helyre dolgozol. Hiszen a munka­könyved is a Gestapónál van... Liza megrémült. Szerette volna közbekiáltani, hogy az orgonista ismeri őt gyerekkora óta, meg hogy Első Artur is úgy ismerte, mint a saját gyer­mekét, de Lipke megnyugtatta, hogy a gyanú már elterelőd ott róla, hiszen kiderült, hogy Horst Kuschka volt az áruló. — Még időben szóltam neki — mondta Lipke —, hogy az utasítást visszavonták, de ő titokban még­iscsak akcióba kezdett. Igaz, Kuschka kezdettől fog­va gyanús volt nekem, s ezért is kísértem titokban, amikor hozzád ment. Sajnos, nem tudtam fent köz­beavatkozni, mert megzavartak, de lent bevártam a bitangot, s elintéztem. Most aztán kereshetik herr Kuschka gyilkosát.... — Borzasztó — mondta a lány. — Borzasztó, hogy egy téves információ, egy alaptalan gyanú kö­vetkeztében halálos ítéleteket lehet kimondani... — Csak semmi kétségbeesés — mondta Lipke. Az eset többé nem fog előfordulni. Most pedig beszélj, mi történt. — Liza elmesélte az előző esti történetet Klossal. Nem volt ez sok. lényeges információt nem is tar­talmazott, de Lipke figyelt. — Mikor találkozol vele ismét? — kérdezte Lip­ke. — Ma este. Nálam tölti az éjszakát — mondta Liza. — A megbeszélés szerint pontosan kilencre érkezik. — Altkor figyelj — kezdte el Lipke, de észrevét­lenül Helena lépett az asztalukhoz. (Folytatjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom