Petőfi Népe, 1970. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-03 / 128. szám

Színpompás sportünnepély az építők napján KECSKEMÉTEN a Szék­tói Stadionban rendezte meg az Építők Szakszer­vezete az építők napján a hagyományos sportünne­pélyét. A szervezőket di­cséri, hogy mintegy nyolc­száz építőipari dolgozó vett részt az egész napos műsorban és több verseny­számban mérte össze tu­dását. A sportműsor a zászlók­kal feldíszített stadionban a részt vevő csapatok fel­vonulásával kezdődött. A Himnusz elhangzása után Szabó Gyula, az SZMT sportbizottságának vezetője tett jelentést Borsodi Györgynek, az SZMT ve­zető titkárának, Laczy End­rének, az Építők Szakszer­vezete megyei titkárának, valamint Princzes Gyulá­nak, az Építők Szakszerve­zete kulturális és sport­osztálya vezetőjének. Az ünnepi beszédében. Laczy Endre matatta az épí tők napja, és a sport- ünnepély jelentőségét. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a dolgozók minél szélesebb rétege kapcsolódjon be a sport- | mozgalomba, a rendszeres sportolásba. A szakszerve­zetek és az építőipari vál­lalatok vezetői arra törek­szenek, hogy a dolgozók egészségvédelme érdeké­ben a rendszeresen spor­tolók száma növekedjék. Épnek a célnak a jegyé­ben üdvözölte a jelenlevő­ket és kívánt a versenyek­hez sok sikert. A SPORTOLÓK — a munkásőrség zenekarának indulójára — elvonultak, a a szép számú közönség melegen ünnepelte a fe­gyelmezetten menetelő csoportokat. Ezután a pá­lyákat birtokukba vették a sportolók, rendezőgárda, a versenybírók és egymás után peregtek a számok. ATLÉTIKA Férfiak: 100 m; 1. Káko- nyi (Kalocsai Gépjavító V.) 11,8, 2. Ferenc (Kkhalasi Fémmunkás) 12,7, 3. Erdő- si (Kkhalas) 12,8. 200 m: 1. Bakos (Kméti Fémmunkás) 25,2, 2. Ferenc (Kkhalasi Fémm.) 26,6, 3. Kodó (K. Fémm.) 27 mp. 400 m: 1. Bakos (Kméti Fémm) 55 mp, 2. Kodó (Kméti Fém­munkás) 56,4, 3. Raffai (Kalocsa) 57. 4x100 m: 1. Kecskeméti Fémmunkás, 2. Kiskunhalasi Fémmunkás, 3. Kalocsai Gépjavító V. Magasugrás: 1. Kőszegi (Kalocsa) 165,. 2. Ó. Tóth (Kmét) 155, 3. Varga (Ka­locsa) 150. Távolugrás: 1. Kőszegi (Kalocsa) 550, 2. Erdősi (Kkhalasi Fémm.) 490, 3. Balogh (Kméti Fémm.) 480. Súlylökés: 1. Lovas (Kkhalasi Fémm.) 10,57, 2. Móczár (Kkhalasi Fémm.) 10,47, 3. Kelemen (Kméti Fémm.) 10,27. Grá­nátdobás ; 1. Kasza (Kméti Tervező Iroda) 56,25, 2. Mó­czár (Kkhalasi Fémm.) 55,20, 3. Varga (Kméti Ter­vező Iroda) 51,50. Nők: 100 m. 1. Balogh E. (Kkhalasi Fémm.) 16, 2. Odor (Kkhalasi Fémm.) 16,8. 200 m: 1. Balogh (Kis­kunhalasi Fémm.) 33,6, 2. Kálóczi (Kkhalasi Fémm.) 35,3, 3. Melkvi (Kkhalasi Fémm.) 36,2. 400 m: 1. Krupsza (Kalocsa) 1:21,8, 2. Ódor (Kkhalasi Fémm.) 1:22, 3. Balogh (Kkhalasi Fémm.) 1:22,6. Távolugrás: 1. Melkvi (Kkhalasi Fém­munkás) 350, 2. Kálóczi (Kkhalasi Fémm.) 340. Súly lökés: 1. Krániczné (Kkhalasi Fémm.) 7,05, 2. Gyóniné (Kkhalasi Fémm.) 6,60. Gránátdobás: 1. Krá­niczné (Kkhalasi Fémm.) 26,40, 2. Gyóniné (Kkhala­si Fémm.) 24 m. KÉZILABDA Nők: 1. Kecskeméti Fém­munkás, 2. Kiskunhalast Fémmunkás, 3. Bács me­gyei Építőipari Vállalat. Férfiak: 1. Kalocsai Gép­javító V., 2. Kecskeméti Tervező Intézet, 3. Kecs­keméti ITSK. Lövészet; 1. Kecskeméti Fémmunkás 377 kör, 2. Kiskunhalasi Fémmunkás 360 kör, 3. ÉPSZER V. Kecskemét 296 kör. Az egyéni verseny győztese: Bringhausz (Kis­kunhalasi Fémmunkás) 95 kör, 2. Lévai (ÉPSZER V.) 93 kör, 3. Szekér ÉPSZER V.) 85 kör. RÖPLABDA; Férfiak: 1. Kiskunhalasi Fémmunkás 6 pont, 2. Kecskeméti Fémmunkás 4 pont, 3. Bács megyei Építőipari V. 4 pont. SAKK: 1. Bács megyei Építőipari V. 7 pont, 2. Kiskunhalasi Fémmunkás 3,5 pont, 3. Kecskeméti Tervező Intézet 1,5 pont. Az egyéni versenyt Gímes Gy. (Bács megyei Építő­ipari V.) nyerte Gedei (Tervező Iroda) és Miklós (Kkhalasi Fémm.) előtt. ASZTALITENISZ; 1. Dé­zsi (Kecskeméti Tervező Intézet), 2. Szalai (Kméti Fémm.), 3. Gocsál és Ve- roszta (ÉPSZER és Kméti Fémm.). A páros versenyt a Ű-ocsál—Dézsi nyerte a Fodor—Veroszta és a Dé- kány—Szalai pár előtt. A csapatversenyben 1. Kecs­keméti Fémmunkás I., 2. Kecskeméti Fémmunkás II. 3. ÉPSZER V. KISPÁLYÁS LABDA­RÚGÁS: 1. Kecskeméti Szék- és Kárpitosipari V., 2. Bajai Faipari V., 3. Kecs­keméti Fémmunkás. A he­lyezéseket 11-esek rúgásá­val döntötték el, mivel valamennyi mérkőzés 0:0 arányú eldöntetlen ered­ménnyel végződött. TEKE: Csapat; I. Bács megyei Építőipari V. 1212 fa, 2. Kiskunhalasi Fém­munkás 964 fa, 3. Kecs­keméti Fémmunkás 982 fa. Egyéni; 1. Túri 272 fa, 2. Nagy J. 257 fa, 3. Cser- nus 232 fa. Valamennyien a Bács megyei Építőipari V, versenyzői. A sportünnepély záró­akkordjaként került sor a KTE—KAC öregfiúk mér­kőzésre. KTE—KAC 4:1 (1:1) A közönség sokszor meg­tapsolt a nagy lelkesedés­sel és még mindig csillogó tudású öregfiúkat. A lé­nyegesen fiatalabb gárdá­val pályára lépő KTE szü­net után került fölénybe és biztosan győzött. A gólo­kon Karazsia (2), Laczi II. és Károlyi, illetve Boros osztozott. A mérkőzést Grulich vezette. Apróhirdetések 'Adás-vétel JÖ állapotban levő Moszkvics 407 minden elfogadható áron sürgősen eladó. Érdeklődni es­te hat után, vasárnap egész nap, Cegléd, Csapó u. 1. x Röplabda m i. EMTK—Bajai Fehérnemű­gyár 3:1 (9, 11, —8, 10) Budapest, 200 néző, ve­zette : Kiss. A bajai csapat rutinta­lansága miatt vesztette el ezt a mérkőzést is. Kiállítás a szülőfaluban Benedek Péter képei Úszódon Úszód község történeté- ek minden bizonnyal ed- igi legjelentősebb kulturá- s eseménye kezdődött meg asárnap: Benedek Péter :stőművész kiállítása. Ez olt egyben megyénkben z utóbbi évek egyik leg- szintébb érdeklődést ki­áltó, legbensőségesebb angulatú tárlatmegnyitója. A 81 éves művészt és fe- íségét valamint az iskola jrnatermét zsúfolásig meg- öltő közönséget Pétiké Já- ,os, a kalocsai járási ta- iács vb-elnöke üdvözölte, najd Buda Ferenc költő néltatta a népi hagyomá- ivökből sarjadó művészet •s Benedek Péter életmű- -ének értékeit. Régi ma- :yar népdalok következtek ^sengery Andrienne éne­kesnő és Kecskés András lantművész előadásában, végül pedig a Benedek Pé­ter újrafelfedezésében és népszerűsítésében igen nagy érdemeket szerzett film­rendező, Moldován Domo­kos tartott tárlatvezetést. A kiállítás hatvanhárom festményét és rajzát mutat­ja be az uszódi születésű és egész életében a szülő­falujában látott élményvi­lágot megjelenítő mester­nek. Harminc-negyven év­vel ezelőtt keletkezett alko­tásai ma is frissen ele­venen hatnak, bizonyságot szolgáltatva arról, hogy őstehetségként való felfe­deztetése nem a múlékony divat műve volt. Az utób­bi néhány évben festett képek pedig arról tanús; kodnak, hogy egyéni szem­léletmódját, kifejezőkész­ségét, alkotókedvét magas korával, anyagi körülmé­nyeivel küzdve is megőriz­te Benedek Péter. Huszon­egy év óta, amióta Ceg­lédre költözött, most lá­togatott el harmadszor szü­lőfalujába, s először fogad­ták tehetségéhez méltón: képeihez egész vasárnap tisztelettel és szeretettel za­rándokolt a falu népe. A kiállítás létrejöttéért dicséret illeti a ceglédi és a mohácsi múzeum, vala­mint a magángyűjtők és az uszódi Egyetértés Tsz segítségét, Kovács László és Schnur József szép ren­dezését, Farkas Gábor já­rási népművelési felügyelő szervezőkészségét. 50 LITERES hűtőszekrény el­adó. Kecskemét, VIII., Üjerdő utca 12/a. 2323 400 NÉGYSZÖGÖL telek eladó Városföldön. Érdeklődni: Vá­rosföld, Petőfi u. 10. Szabóék­nál. ______________ 2324 K ECSKEMÉTEN, a belterületen telekrész eladó, társasházat ez évben kezdik építeni. Érdek­lődni lehet Kecskemét, Fehér utca_12.____________________ 4376 D ÍSZHALAK akváriummal és tartozékaival eladók. Kecske­mét. Rendőrfalu, Lőcsey utca 20. Érdeklődni: 14 órától. 4379 4Ó3-AS Moszkvics jó állapot­ban eladó. Kecskemét, Lenin- város, Árpád körút 15. II. eme­let 45. 4425 NAGYKÉPERNYÖS Star tele­vízió, modern mély gyermek- kocsi eladó. Kecskemét, Fürdő utca 24.__________________ 4426 F ELSÖSZÉKTÖBAN, Kullai közben 250 négyszögöl gyümöl­csös építőanyagokkal olcsón eladó. Villany van. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Körösi Csorna Sándor utca 3. alatt. (Szelei- falu). 4436 AZONNAL beköltözhető két­szobás, szövetkezeti lakásom eladom. Kecskemét, Zalka Má­té utca 11. II. emelet 9. Csü- törtökön 9—12 között. 4449 BARKAS 1000-es gépkocsink­nak garázst keresünk. PIÉRT Vállalat Kecskemét, Horny ik János u. 2. 4457 ELADÓ központban épület, üz­lethelyiségnek, műhelynek. Le­veleket: „Egyéb célra is 112 372” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4458 ELADÓ 2 családnak is aíkal- mas, kertes családi ház, be­költözhetően. — Érdeklődni: Kecskemét, Ceglédi útban, Bangó-kocsmában. 4460 ELADÓ Mátyás király körút mellett 800 négyszögöl szőlő két részben is. Érdeklődni: délután 3 órától, Kecskemét, Mátyás király körút 44. I. eme­let. 4462 3 SZOBA, komfortos házrész eladó. Átadás megegyezés sze­rint. Kecskemét, Kenderessy út 10. 4342 eladó ház beköltözhetően, két részben is. Kecskemét, Műkert, ítertvárös X. utca 30. ______________________________4249 H AROMSZÉMÉLVES túrakajak (árboc, evezők, Sash-oldalmo- tor) eladó. Kecskemét, Körösi- hegy 127/b. Gelányi. 2269 MEGVÉTELRE keresek Kecs­keméten villát, családi házat vagy központon nagyméretű, háromszobás öröklakást. Aján­latokat „Azonnal fizetek 122 256” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4389 HÁZRÉSZ olcsón, azonnal be­költözhetően eladó. Kecske­mét, Tiborc utca 3. alatt. (Ki­nizsi utca mellett). 4431 '-••.•-.■Vegyes j HÁZTARTÁSI alkalmazottat keresek. Kecskemét, Ifjúság útja 39, délután 17 óra után. 4463 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Beht- len körút 56. 4372 MÉRLEGKÉPES könyvelő 8 éves főkönyvelői gyakorlattal június 15-ével főkönyvelői, könyvelőhelyettesi, belsőellen­őri munkakörbe elhelyezked­ne, Kecskemét vagy környé­kén. Ajánlatokat: „Pontos munkaerő 112 324” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4373 MAGÁNYOS férfi üres szoba, konyhás lakást vagy nagyobb méretű üres szobát keres, Kecskeméten. Érdeklődni: Pá­linkás Imre, Kecskemét, Sör­ház utca 21. 4434 BÜTOROZOTT szoba kiadó 1— 2 leány részére. Ugyanott 2—3 éves korig kisgyermek nappali gondozását vállalom. Kecske­mét, Bethlen körút 54. 4386 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó gyermektelen há­zaspár részére. Kecskemét, Kertváros, X. utca 20. 4412 GARÁZS kiadó, Nyíri út 1. szám alatt. Érdeklődni: Kecs­kemét, Sió utca 2, Tóth 5 után. ______________________________4451 F IGYELEM! Közületek és ma­gánosok! Minden külső és bel­ső villanyszerelést vállalok. Kocsis Pál villanyszerelő mes­ter, Kecskemét, Cserép utca 13. (Mária város). Ugyanott ipari tanulót felveszek. 4341 KÉTSZOBÁS összkomfortos, garázsos, kertes. Népfront-la­kásomat elcserélem szövetke­zetiért, egyemeletig megegye­zéssel. Leveleket: „Gázfűtéses­re 112 297” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe kérek. 4318 < IGÉNYES, intelligens férfi ré­szére bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Szultán utca 20. 4381 Házasság MINDEN káros szenvedélytől mentes, 36 éves, 167 cm ma­gas, barna szakmunkás férfi megismerkedne házasság cél­jából, hozzáillő leány vagy öz­vegyasszonnyal. — Leveleket: „Csendes otthoi\ 112 288” jel­igére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4404 HASZNÁLT televíziók 3 havi jótállással OTP- hitellevélre is, MÁR 260,— FT LEFIZETÉS ELLENÉBEN kapható a Bizományi Áruházban, Kecskemét, Nagykőrösi utca 22. 4424 Bajai apróhirdetések BAJÁN' Kereszt utca 5„ há- romszobás ház, beköltözhetően eladó. 4354 ELEKTROMOS keltetőgép egy db 400-as asztali, egy db 600-as szekrényes eladó. Kovács La- jos, Pörbőly, Óvoda u. 4. 4363 BAJÁN Honvéd u. 5. szám alatt utcai szoba, konyhás házrész. eladó. Azonnal beköl­tözhetően. Érdeklődni lehet: Rákóczi Ferenc u. 10. 280 ÖNTÖZÉSHEZ collos gumitöm­lőt veszek. Krix Antal kertész Monostori út, Baja. 281 VILÁGOS keményfa háló és egyéb bútorok elköltözés miatt eladók. Cím: Baja, Batthány utca 7. emelet. 282 CSEH gyermek sportkocsi el- adó. Baja, Diófa utca 17. 283 KÉTSZOBÁS ház, több mel­lékhelyiséggel, lakónélküli, — azonnal beköltözhetően eladó. Baja, Darázs u. 56. 284 ELCSERÉLNÉM bácsalmási 2 szoba, konyha, spejz, előszo- bás, főutcai lakásomat, ha­sonló vagy egyszobás bajaiért. Érdeklődni: özv. Hunyáné, Ba- ja, Szabadság út 18._________285 ELCSERÉLNÉM kalocsai 2 szo­ba összkomfortos, konyha, kertes, garázsos, főbérleti la­kásomat hasonló bajai laká­sért. Svecz Zoltán, Ganz-Ké- szülékgyár, Baja, telefon: 208. 271 100 NÉGYSZÖGÖL háztelek építési anyagokkal (sóder, mész, cement stb.), kis épü­lettel, kúttal, a Vasvári Pál utcában eladó. Érdeklődni le- het: Baja, Kálvária út 12. 287 KIS családi ház azonnal be­költözhetően eladó. Baja, Ha­tár u. 13. 288 118 NÉGYSZÖGÖL telek kész alappal építési engedéllyel el­adó. Érdeklődni: Baja, Kór­ház, Garas. ________ 4442 B AJA, Szabadság út 72. sz. utcai házrész egy beköltözhető lakással eladó. Bővebbet: Ma- dách Imre u. 13. 4443 250-ES BMW motorkerékpár jó állapotban eladó. Horthi János, Borota, Deák Ferenc u. 79-____________________________4444 F ŐBÉRLETI lakást keresek Baján „50 000” térítés jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe. 289 ELTARTÁSI szerződést kötnék idős személy vagy házaspár­ral. Lehet vidéki is. Legalább egy szoba szükséges. „Marga­réta” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe. 286 CSÁVÓLY, Arany J. ül 103. számú háromszobás, szabad- rendelkezésű új ház beköltöz­hetően, gyümölcsöskerttel — azonnal eladó. 256 BAJA, Diófa u. 14. sz. új 2,5 szobás ház OTP-vel épült, sür­gősen eladó. Érdeklődni vasár­nap a helyszínen. 4089 Halasi apróhirdetések ELCSERÉLNÉM egyszoba össz- komJorJos, első emeleti, főbér*- leti lakásom nagyobbra, riíeg- egyezéssel. Szabó Lajos, Kis­kunhalas, Vasút utca 18. 4365 MOST vásároljon naposcsibét! A Kiskunhalasi Baromfikelte-' tő Állomáson igen olcsón le­het, vérvizsgált állománytól származó hampshire naposcsi­bét kapni. Naposcsibe-osztás minden kedden és szerdán a keltetőállomáson Eötvös utca 4. alatt. _____________________4367 Z ASTAVA 750-es 0 kilométer­rel, színválasztással eladó. — Tompa, Attila utca 158, Juries. 4368 VÁLLALNÁM idősebb egyén eltartását lakásért vagy havi járadékot fizetnék. „Dolgozó házaspár” jeligére a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. _______________345 S ZÉP bútorozott szoba kiadó két személynek is. Kiskunha­las, Tolbuhin utca 1, udvar­ban, Gyugelnénál.___________346 E LADÓ 3 darabból álló, mo­dern világos szekrénysor. Kis­kunhalas, Kisfaludy utca 27. ________ 347 E LADÓ Balotaszállás 136. szá­mú tanya beköltözhető, csere­pes, 1300 négyszögöl terület­tel, Róka János._____________348 ELADÓ Kiskunhalason Alsó­szállás 218. számú beköltözhe­tő tanya, 1200 négyszögöl te­rülettel. Érdeklődni la helyszí­nen. 349 ZÖLD Pannónia feketére duk- kozva jó állapotban, 12 hek- tós kád, 500, 450, 390 literes boroshordók eladók. Kiskun­halas, Árpád utca 40. 350 GÉPÍRÁST, másolást vállalok rövid határidővel. „Tiszta munka” jeligére a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. 351 ELADÓ Kiskunhalason Felső­öregszőlőkben 81. számú Szűcs István-féle lakóház szőlő, gyü­mölcsössel. Érdeklődni Marx tér 3. Kiséknél. _____________352 1 25 KÖBCENTIMÉTERES, 400 kg teherbírású motoros kocsi, sürgősen eladó. Sebessége 20 km óránként. Farkas István, Kiskunhalas, Tajó 124/a, bolt mellett. ______________• 353 ELADÓ Kiskunhalason Toldi utca 23. számú, azonnal be­költözhető, külön bejáratú fél­ház. Érdeklődni helyszínen. ________________________________354 2 SZOBÁS, összkomfortos tár­sasházrész OTP-átvállalással sürgősen eladó. Kiskunhalas, Gőgös Ignác utca 39. Juhászék. 355 BÜTOROZOTT szoba kiadó. Kiskunhalas, Linhardt Antal utca 19. mellett, Münnich Fe­renc utca 2. szám alatt Bara- nyi Ferenc. 356 SZŐLŐKARÓT veszek, hasz­nált állapotban is, 2000 dara­bot. Kiskunhalas, Míg Károly út 10._________________________360 LAKÓHÁZ eladó 1200 négy­szögöl területtel, a 2-es rekety- tyei iskola mellett. Érdeklődni a helyszínen Vörös Sándornál. _________ 361 E LADÓ Kiskunhalason Sallai Imre utca 11. számú, azonnal beköltözhető, 3 szobás, kertes lakóház. Érdeklődni Sallai Im­re utca 21. alatt.____________362 6 x4-ES helyiség műhelynek vagy raktárnak kiadó. Kiskun- halas, Jókai 54. 363 DARÁLÓMALOM beköltözhető lakóházzal, gazdasági épületek­kel, 378 négyszögöl szőlővel eladó. Kunfehértó, VI. kér. 1. Szélmalom. ___________ 364 E LADÓ Kiskunhalason öreg­szőlők 66. számú, azonnal be­költözhető ház, újonnan bete­lepített szőlővel. Érdeklődni a helyszínen.___________________364 E LADÓ Warszawa személygép­kocsi. Kiskunhalas, Fazekas Gábor utca 78. Jó állapotban. _______________________________365 A ZONNAL beköltözhető két­szobás összkomfortos lakóház eladó. Kiskunhalas, Alkotmány utca 29.______________________366 V ESZEK, eladok mázsát, per­metezni;, szőlőprést, gyermek- kocsit, becserélek tányéros mérleget. Kiskunhalas, Langer- mann._______ 367 B IRK ÁTRÁG Y A eladó. Kis- kunhalas, Bokor utca 12. 368 BEKÖLTÖZHETŐ tanya 1400 négyszögöl szőlő veteményes­sel eladó. Kiskunhalas, Felső­szállás 126, érdeklődni helyszí- nen vasárnapi napon. 335 ELADÓ Kiskunhalason Gózon utca 51. számú 151 négyszögö­les telek épületalapozással, tervrajzzal, cserép és tégla van a helyszínen. Érdeklődni szombaton, vasárnap Sáros ut- ca 8. Szekeres Józsefnél. 337 ELADÓ Natkai-szigeten kívül 2 kh szőlő és gyümölcsös, egészben vagy parcellákban is. Érdeklődni Kiskunhalas, Dé- kány Árpád utca 1. 3902 JÓ állapotban levő, 80 basszu- sos tangóharmonika eladó. — Kiskunhalas, Dugonics utca 3. A kunszentmiklósi Egyet­értés Mg.- Tsz-nél na­gyobb mennyiségű Impe­rátör fajtájú I. O. ZELLERPALÁNTA ELADÖ Ár megegyezés szerint. 4351

Next

/
Oldalképek
Tartalom