Petőfi Népe, 1970. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-03 / 128. szám

AZ ÉSZAK BÁCS-KISKUN MEGYEI VÍZMŰ VÁLLALAT ÉRTESÍTI KECSKEMÉT FÜRDŐZÖ KÖZÖNSÉGÉT. HOGY strandfürdőjét csónaká és azt június 6-án MEGNYITJA NYITVATARTÁSI IDŐ: REGGEL 9 ÓRÁTÓL ESTE 19 ÓRÁIG. SZERETETTEL VÁRJUK VENDÉGEINKET 4471 KÖZLEMÉNYEK Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk mindazon roko­noknak, ismerősöknek, válla­latoknak, akik Krikovszky Jó­zsef temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot he­lyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Felesége, gyermekei, menyei, unokái. Baja. 2291 Köszönetnyilvánítás. Hálás kö- szönetünket fejezzük ki mind­azon rokonoknak, ismerősök­nek, akik drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk Tekes László elhunyta alkalmával a kegyelet és hála virágával emlékeztek és osztoztak a mi mérhetetlen nagy fájdalmunk­ban. Gyászoló család. Kecske­mét. 2316 Köszönetnyilvánítás. — Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, jó barátaink­nak, a Javító és Szolgáltató Vállalat vezetőségének, összes dolgozóinak, valamint a posta- hivatal minden dolgozójának, akik drága jó László fiunk tragikus elhalálozása és teme­tése alkalmival megjelenésük­kel, sírjára koszorút és virágot helyezve részvétükkel mérhe­tetlen fájdalmunkban osztoz­tak. Becze Balázs és felesége, testvérei, a gyászoló család. 359 Köszönetnyilvánítás. — Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, — szomszédoknak, barátainknak, a jánoshalmi MÉK és kiskun- halasi posta vezetőségének, dolgozóinak, akik drága édes­anyánk özv. Szalai (Csizovsz- ky) Miklósné temetésén meg­jelentek, sírjára koszorút, vi­rágot helyeztek, s részvétük­kel gyászunkat enyhíteni igye­keztek. Csizovszky Leó és Sza­lai László. 358 Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk mindazon roko­noknak, ismerősöknek, a Kecskeméti FŰSZERT Vállalat vezetőinek, akik szeretett édes­apa Lovász József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdal­munkat ezúton is enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. A BAJAI Községgazdálkodási Vállalat felvesz anyagbeszer­zőt, valamint belső ellenőrt mérlegképes oklevéllel, vagy felsőfokú számviteli végzett­séggel. Baja, Kenderes u. 7. 4362 A BAJAI Gépjavító felvesz gyakorlattal rendelkező gyár­tástechnológust, műszaki fej­lesztőt és adminisztrátort ba­jai lakhellyel. Fizetés meg­egyezés szerint. 4361 SZEMÉLYGÉPKOCSIRA 40 év körüli megbízható gépkocsive­zetőt keresünk. Jelentkezés:] BKM. Tőzegkitermelő és Ta­lajerőgazdálkodási Vállalat, gépkocsielőadójánál, Kecske­mét, Czollner tér 5. 4470 INDER NAPJÁN Hirdessen a Petőfi Népében! KECSKEMÉT város területére a reggeli órákban, 1—2 órás szállításra személygépkocsi tu­lajdonost alkalmazunk (mel­lékfoglalkozás Is lehetséges). Jelentkezés: Petőfi Népe ki- adóhivatalnál, Kecskemét, Sza­badság tér 1/a. KERESÜNK azonnali belépésre épületasztalosipari és épületla­katosipari szakmában jártas technikust és raktárost. Bács megyei Állami Építőipari Vál­lalat, személyzeti osztálya, — Kecskemét, Klapka utca 34. 4423 BERKES Ferenc Kollégium nyugdíjas gépkocsivezetőt fel­vesz. Kecskemét, Berkes Fe­renc utca 1. Telefon: 12-78. 4377 KŐMŰVES, ács, villanyszerelő szakmunkásokat, kőműves se­gédmunkásokat és gépkocsira­kodókat keres felvételre a Kecskeméti Ingatlankezelő Vál­lalat. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: Kecskemét, Villám István utca 2. alatt. 4374 RAKTÁRI segédmunkást, gép­kocsivezetőt felveszünk. PIERT Vállalat, Kecskemét, Hornvik János u. 2. 4456 9. SZÁMÚ AKOV felvesz hiva­tásos jogosítvánnyal rendelke­zőket TEFU és MAVAUT gép-' járművezetői munkakörbe. Va­lamint felvételre keresünk kecskeméti foglalkoztatásra, autó-motorszerelőket, segéd­munkásokat és rakodókat. Je­lentkezés a vállalat személy­zeti és oktatási osztályán, — Kecskemét, Csáktornya utca 4—6. 3506 JO kereseti lehetőséggel építő­ipari technikust veszünk fel. Jelentkezés: Üj Otthon Tsz, Bácsbokod, tel.: 29. 4295 A VÍZÜGYI Építő Vállalat Fő­építésvezetősége gyakorlott anyagkönyvelőt keres. Jelent­kezés személyesen Kecskemét, Thököly út 34. Telefon: 11-58. 4394 FELVESZÜNK raktári anyag­kiadót. Jelentkezni lehet DE- GAz Kecskeméti Kirendeltsé­gén, Ipoly u. 4336 A LAMPART ZEVI Kecskeméti Gyára női öltözőjébe őröket és takarítókat vesz fel. Jelent­kezés a gyár munkaügyi osz­tályán. 4335 9. SZ. AKÖV felvesz egymfl- szakos foglalkoztatással viz- vezetékszerelőket, lakatosokat és szobafestő-mázoló szakmun­kásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a vál­lalat személyzeti és oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktor­nyái utca 4—6. 4308 ELADÓT állandó munkára fel­vesz a Kecskemét, Arany Já­nos utcai könyvesbolt. 4343 ADMINISZTRÁTOROKAT, — áruraktárost és gépkocsikísérő­ket azonnali belépéssel felve­szünk. Kecskeméti AFOR-ki- rendeltség, Méheslapos. 4324 AZONNALI belépéssel lakatos, hegesztő, esztergályos, festő- minizáló munkakörben női, férfi szak- és betanított mun­kásokat felveszünk. Melegüze- mi kovács- és présmunkás munkakörben férfi munkavál­lalókat keresünk. Felveszünk vizsgával rendelkező gyors-, gépírót, Fémmunkás Vállalat Kiskunhalasi Gyára, Kiskun­halas, Középső ipartelep 8. sz. 3746 Írd Le Le 2Í & rr rvr-T?] Haszonvasak kerítések, kapuk, sihi-, illetve centrifuga rendszerű szivattyúk, használt gépkocsiköpenyek és tömlők, autóbusz- és gépkocsi-alkatrészek, deszkák stb. bő választékban, különböző méretben kaphatók PEST—RÁCS—NÓGRÁD MEGYEI MÉH VÁLLALAT autó- és villanymotorbontó telepén. Alsónémedi, Marx Károly ii. 114. Telefon: 20. 4156 MG. TERMELŐSZÖVETKEZETEK, ÁLLAMI GAZDASÁGOK! Minden típusú gépkocsi* és munkagép-önindító, dinamó javítását, felújítását, karbantartását szerződéssel is, rövid határidőre, garanciával vállaljuk Egyes típusokból azonnali csere. VEGYESIPARI VÁLLALAT. Kiskunhalas. Körösi út 17. szám. Telefon: 451. PETŐFI NÉPE hirdetési díjtarifái Lakosságtól felvett: Ft 1. Apróhirdetések köznap: 1,— ünnepnap: 2,— 1/a Apróhirdetés: autó, motor, munka- köznap: 2,— gép, ház, telek ünnepnap: 4,— 2. Soros közlemény (soronként) köznap: 6,— ünnepnap: 12,— 3. Keretes hirdetés (mm-ként) köznap: 3,— ünnepnap: 4,50 Közületek és iparengedélyesek részére: I. Apróhirdetés II. Soros közi. (soronként) III. Munkaalkalom-kínálat IV. Keretes hirdetés köznap: 2,— ünnepnap: 4,— köznap: 12,— ünnepnap: 24,— köznap: 24,— ünnepnap: 48,— köznap: 3,— ünnepnap: 4,50 Expressz apróhirdetések; alaptarifa+50% pótdíj Apróhirdetéseknél az első szó két szónak számít Jeligés hirdetések kezelési díja: 5 Ft Itt a jó alkalom Minden 10 kg vas, vagy 1 kg aluminiumhulladék átadása után — az ellenértéken felül — SORSJEGYET IS AD A MÉH FŐNYEREMÉNY; SKODA SZEMÉLYGÉPKOCSI Nyeremények: Orion televíziók, IBUSZ külföldi társasutazások, 10 000 forintos vásárlási utalványok és még ezernél több értékes nyeremény. 3881 MEGNYÍLT •(lí£) 164-es számú új papír-írószer boltja Kecskeméten, a 8 emeletes szalagházban Nagy választékból vásárolhat irodai és háztartási papírárukat, GOLYÓS- ÉS TÖLTŐTOLLAKAT, ISKOLAI ÉS MŰSZAKI RAJZESZKÖZÖKET, TÁSKÁKAT, FOTÓALBUMOKAT, DEKORÁCIÓS ÁRUKAT, ÍRÓGÉPEKET Udvarias és előzékeny kiszolgálás U2s

Next

/
Oldalképek
Tartalom