Petőfi Népe, 1970. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-08 / 106. szám

) L oldal 1970. május 8, péntek A nagyközségek sorában Közelítés a városhoz A véletlen úgy hozta, hogy az idén március 13-án, pénteken tartották azt az ünnepi tanácsülést, amelyen Mélykút nagyközségi rangra emelését kimondták. — így jött ki a lépés — mondja mosolyogva Vezdán József vb-elnök. — Szerencsére nem vagyunk baboná­sak. Egyébként a nagyközséggé alakulás előtt három nappal volt 10. évfordulója annak, hogy ünnepi tanács­ülésen kimondtuk: Mélykút termelőszövetkezeti község. Véletlen, hogy ez az évforduló majdnem egybeesett a nagyközséggé alakulással, viszont az természetes, hogy az előbbi nagy változás tette lehetővé az utóbbit. 1959 decemberétől 1960 elejéig 2700 család, több mint 17 600 holdon lépett a nagyüzemi gazdálkodás útjára. A számok bizonyítanak A községben összesítet­ték az elmúlt tíz esztendő változásait, eredményeit. A termelőszövetkezeti köz­séggé alakulás azért is gyakorolt döntő hatást a fejlődésre, mert Mélykútra a mezőgazdasági termelés jellemző. A községi tanács végre­hajtó bizottságának elnöke néhány számmal bizonyít­ja az előrehaladást. — 1960-ban a községben 9,40 mázsa volt az egy holdra jutó termésátlag bú­zából. Tavaly meghaladta a 19 mázsát. A gépesítés fejlődésére jellemző, hogy míg 1960-ban a lakosság apraja-nagyja részt vett az aratásban és mégis hat hétig tartott, addig az el­múlt esztendőben mind­össze kétszázan végezték ezt a munkát és három hét alatt fejezték be, annak ellenére, hogy a termés jóval magasabb volt. Ku­koricából is háromszorosá­ra emelkedett a hozam. Ugyanez a helyzet más nö­vényeknél is. Figyelemre méltó az ál­lattenyésztésben elért előre­haladás. Míg 1960-ban 13,2 számosállat jutott száz katasztrális holdra, tavaly már huszonöt. Ezen belül leggyorsabban a sertés- tenyésztés fejlődött. 1960- ban 2500, tavaly már 10 ezer hízót adtak az ország ellátására. Az Üj Életben felépült hazánk egyik leg­korszerűbb sertéstenyésztő telepe és a Békében is épül egy modern hizlalda. A nagy telepítési mun­kákból, a homok hasznosí­táséból az Alkotmány Ter­melőszövetkezet jelentősen kivette a részét Több mint ezer holdas új szőlős- kertje és 500 holdas gyü­mölcsöse van. Sokirányú fejlődés 1960-ban az ipart a Ve­gyes Ktsz képviselte öt­ven taggal, valamint a gép­állomás és néhány kis­iparos. Jelenleg a ktsz ötszáz embert foglalkoztat. A termelőszövetkezetekben is van kiegészítő ipari üzem, elsősorban az építő rész­legek segítenek sokat A mélykútiak különösen büszkék a kereskedelem fejlődésére. A földműves­szövetkezet az elmúlt években szakosította üzle­teit, az idén áruház nyílt meg. — Az elmúlt években iskolai napközi otthon. 6 új tanterem épült, fejlesz­tettük a politechnikai mű­helyt. A község ezer ta­nulója számára igyekez­tünk megteremteni az ál­talános iskola elvégzésé­hez szükséges anyagi fel­tételeket. A lakosság 97 százaléka SZTK-biztosított Még az idén átalakítással megépí­tik a központi orvosi ren­delőt. Fő cél: a vízmű Marosi Gyula, a községi pártbizottság titkára több­ször elmondta már, hogy a kommunális ellátottság fejlesztése egyik fontos feltétele a lakosság szem­léletbeli változásának. A községet teljesen villamo­Ilyen lesz a község egy évtized múlva. A makett szerint egy korszerű, városias központ épül fel sították, új utak épültek és az egyik legnagyobb munka volt: eltüntetni a központból a bűzlő mo­csárt, amely nemcsak szú­nyogfészek volt, hanem betegségeket terjesztő góc is. A fejlődés egyik jellem­ző száma: 40 kilométer hosszú, szilárd burkolatú járda létesült Emeletes házak is épül­nek ma már a községben. A következő években a belterületen már csak ilye­nek létesülnek. Arra a kérdésre, hogy mi az, ami a legfontosabb most a célkitűzések kö­zül, a következő választ adják: — A negyedik ötéves terv fő feladata lesz a víz­mű megépítése. A tervek Az Űj Élet Termelőszövetkezet sertéstelepe már elkészültek. A költ­ség előreláthatólag 15 mil­lió forint lesz. A három termelőszövetkezet még az idén megépíti közös erővel a víztornyot és jövőre megkezdődik a vezetékek lefektetése. Nincs elvándorlás A községben járva, min­denütt azt hallani, hogy az emberek elégedettek jö­vedelmükkel, akár terme­lőszövetkezetekben, akár másutt dolgoznak. Nincs elvándorlás, minden sza­bad munkaerőt tudnak foglalkoztatni és a kereset is általában megfelelő. — Egyesek azt mondják, hogy Mélykút, ha így fej­lődik, egyszer majd talán város lesz — mondja félig tréfásan, félig komolyan Hajdú Béla vb-titkár, aki már lassan húsz esztende­je, a tanácsok megalakulá­sa óta tölti be ezt a funk­ciót — Erre azt szoktuk vá­laszolni, hogy nem az a fontos, mikor lesz városi rangja Mélykútnak, hanem az, hogy olyan életkörül­ményeket tudjunk terem­teni, amely a városi em­beréhez hasonló. Erre meg­vannak a lehetőségeink. Ügy gondoljuk, hogy ez­zel valamennyi mélykúti egyetért Kereskedő Sándor Félegyházi textilesek A múlt év nyarán a Kiskunsági Ruhaipari Vál­lalat központi telepén több mint félmilliós költséggel elkészült az új irodaház, amelyben korszerű ebédlő is helyet kapott. Itt be­szélgettem a vállalat életé­ről po»<zert Gyula igazga­tóval. Termékeink keresettek — Vállalatunk nyolc éve alakult, s kollektívája ez­alatt bebizonyította, az üzem létjogosultságát. Egyre több jól képzett szakemberünk van, mun­kánk pedig annyi, hogy alig győzzük. Termékeink kere­settek bel- és külföldön egyaránt. A múlt évben például az NDK-ba 6400 fiúöltönyt és 24 ezer fiú­nadrágot szállítottunk. Eb­ben az évben az NDK-ba 20 ezer öltönyt küldünk, • csehszlovák megrendelők­nek pedig 70 ezer anorákot. A múlt évi termelés né- hánv adata is iellemző ter­mékeink sikerére. Női ru­hából 40, női blúzból 58, lányka- és fiúanorákból 32 ezret készítettünk. Termé­keink nem sokáig hevernek az üzletekben, hamar gaz­dára találnak. Az Idei első negyedévünk is jól sikerült, 13 millió forintos tervün­ket 105,5 százalékra telje­sítettük. A második ne­gyedév eddigi mutatói biz­tatóak. s ebből következtet­ni lehet arra, hogy válla­latunk év végi eredményei jók lesznek. Ami vállalatunk további fejlődését illeti, a megyei tanács végrehajtó bizottsá­ga hamarosan napirendjére tűzi ennek konkrét tervét. Számokat még korai lenne mondani, de a jövőre kez­dődő bővítés nyomán elő­reláthatóan legalább 1000 helybelinek tudunk már munkát adni. Húszán jelentkeztek Az igazgató után Katona József szb-titkárral folyta­tom a beszélgetést. «'S már inkább az emberekről be­szél. azokról, akiknek mun­kája nvomán születtek a szép gazdasági eredmények. — Vállalatunk dolgozói mindinkább a magukénak érzik az üzemet, hangsú­lyozza többek között az szb-titkár. — Jó példája ennek a felszabadulási munkaverseny, amely ter­mészetesen nem fejeződött be április négyedikén. A Radnóti szocialista brigád kezdeményezésére szinte az egész üzem részt vállalt a nemes vetélkedésben. Há­rom brigád volt addig, s ekkor három újabb is ala­kult. Április negyedikén a Radnóti másodszor, a Mó­ra brigád pedig először el is nyerte a megtisztelő cí­met. Hét helybeli és hat vidéki szalagunk külön ve­télkedést kezdett, a ver­seny hatására megnőtt a tanulási kedv. a ruhaipari technikumba húszán je­lentkeztek. s velük együtt most már összesen ötvenen járnak az első és második osztályba. Kommunista vasárnap Ipari tanulóink munkája, tanulása is elismerésre méltó. Három tanulónk jó helyezést ért el nemrég az országos versenyen. Hideg Mária és Mondi Ilona az ötödik, Rádi Erzsébet pe­dig a tizedik helyen vég­zett. KISZ-szervezetünk is aktívan bekapcsolódik a versenymozgalomba. A fia­talok szervezték a kommu­nista vasárnapot, melyen az üzem egész kollektívája részt vett. Hamarosan mintegy io ezer forintot fi­zetünk be a szolidaritási csekkszámlára. Két isko­lának ajándékoztunk már televíziót. Dolgozóink pat­ronálják a szociális otthont és a gyógypedagógiai isko­lát. Megnyugtatóan emel­kedik a törzsgárdatagok száma, már száztízen tulaj­donosai az arany-, ezüst-, illetve bronzfokozatnak. Az elmondottakhoz való­színűleg nem kell sok kommentár. Kiskunfél­egyházán gyökeret vert és egyre erősödik a textilipar és termékeivel öregbíti úgy hazánkban, mint ha­tárainkon túl a szorgalmas félegyháziak hírnevét. Opauszky László 900 család problémája a „foghíjas” foktői szolgáltatás Kalocsától négy kilomé­terre fekszik Foktő. E köz­ségben 900 család, illetve kétezer-négyszáz ember él. ötszázan a kalocsai gyá­rakba, üzemekbe járnak át, s több mint ezerötszázan a helyi Béke Termelőszövet­kezetben dolgoznak. S ha már a foglalkozá­sok felsorolásánál tartunk, meg kell említeni, hogy Foktőn van géplakatos, ko­vács, bognár, cipész, kő­műves, s fodrász. A ke­rékpár-, s a motorjavítást a 80 éves Vass János bá­csi, a község ezermestere végzi, aki már több mint ötven éve itt dolgozik. Az idős mester az elromlott háztartási gépek javításá­val azonban nem foglalko­zik. Műszerész, rádió- és tv-szerelő sincs a község­ben. Pedig 600 családnak van rádiója, s 312 házban nézik a televízió adásait. ' De nemcsak a „civilizáció termékeivel” vannak így. Nincs üvegező, az ablakke­reteket pedig hónuk alatt * viszik-hozzák a lakosok. A köaségi tanács vb-ülé­sein már hagyományos té­ma a szolgáltatási problé­mák megoldása, a végre­hajtó bizottság legutóbbi ülésén a szolgáltatással kapcsolatban többen java­solták, hogy a helyi ter­melőszövetkezet — mely­nek saját építőbrigádja van — alakítson egy kar­bantartó és szerelőbrigádot. Szó van arról is, hogy a központban a 2 millió fo­rintos beruházással épülő tsz-irodaház földszintjén a tervezett cukrászda és hús­üzlet helyett szolgáltató- részlegeket létesítenek majd. A szolgáltatási problé­mák megoldásának másik kulcsa; a szakmunkások a tanácstól másodállású ipari működési engedélyt kap­hatnak. Érdemes lenne Foktőn is kihasználni ezt a lehetőséget, s a Kalocsán dolgozó foktői szakmun­kások szabad idejükben ki­elégíthetnék a szolgáltatási igényeket. T. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom