Petőfi Népe, 1970. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-27 / 122. szám

1970. május 27, szerda S. oldal Az iskola jövője, • •• rr • V lr* a j©to iskolája /. A tudományos-technikai for radalomés áss oktatás Építészek és pedagógu- ok egy csoportja, az Épí- Ssügyi és Városfejlesztési linisztérium megbízásából közelmúltban Iskolaépí­tő címmel elkészített egy tkötetes tanulmányt, melyben értékelik az el- íúlt két évtized iskolaépí­tőét építészeti és pedagó- iai szempontból; új iskola- pítési alapelveket javasol- ak, előre tekintve a hazai özoktatás várható felada- aira, igényeire, 1985-ig és ovább is, a század- és ez- edfordulóig, 2000-ig. Mi indokolja az ilyen messzire tekintő iskolafej- ssztési prognózisokat? Ha . feleletet csupán az okta- ásra szűkítjük, akkor is lyilvánvaló: egy ország ktatási szerkezete, peda- ;ógiai, szakképzési színvo- lala és iskolaépítészete egalább egy emberöltőn :eresztül érezteti társadal­mi hatását. Ha tehát isko- a-korszerűsítésről van szó, lemcsak jogos, de szükség- zerű is a lehetőleg minél sljesebb előrelátás, mini­málisan 15—20, maximéb­an 30—35 évre. Kdrunk- an azonban sokkal széle- ebb körű a probléma. A zerzö kollektíva — jogo- an — abból indul ki a ta- mlmányában, hogy ko- unk a tudományos-techni- :ai forradalom korszaka, s :z ma az egyik döntő fak­or a világ egészének vál- ozásaiban; ez a nevelés- igy és mindenfajta iskola- ejlesztési elképzelés domi- máns „háttere” is. ul a nagyüzemi gazdálko­dás kiszorítja a hagyomá­nyos paraszti munkát, csökkenti a mezőgazdasági népesség számát, utat nyit a gépek és vegyszerek, a technika és kémia roha­mos előretörésének. Az építőiparban az előregyár- tás, a szerelés hódít. Rend­kívül gyors változásokat él át a járműipar, a vegyé­szet, a műtrágyagyártás, a híradástechnika. Ax Orion példája Ez utóbbival kapcsolat­ban Marx György Kossuth- díjas fizikus egy tanulmá­nyában az Orion példáját említi. Ebben a gyárban egy évtized alatt megszűnt a rádiógyártás, tömegessé tették a tv-gyártást; az elektroncsövet kiszorította a tranzisztor, a hagyomá­nyos huzalokat a nyomta­tott áramkör, a százméte­res rádióhullámokat a de­ciméteres URH; dolgoznak a színes tv-gyártás kifej­lesztésén. Az iskolákra, a szakkép­zésre vetítve ezt a folya­matot egy angol bizottság, amely a tizenévesek neve­lését elemzi, így látja a most felnövő nemzedék jö­vőjét: „Azok a fiatalok, akik most kezdenek dol­gozni, jóval a századfordu­ló után vonulnak majd nyugdíjba. Abban a terme­lőágazatban, amelyben el­helyezkednek. minden va­lószínűség szerint legalább egyszer teljes technikai forradalmat élnek majd át. Meglehet, ma még fel sem talált technikai folyamatot irányítanak majd olyan gé­peken, amelyeket csak ez­után terveznek meg ... Semmilyen dolgozó — le­gyen kékzubbonyos mun­kás, vagy fehérköpenyes alkalmazott, technikus, vagy egyetemet végzett diplomás — nem várhatja el, hogy valamely adott ál­lás, valamely foglalkozás­ban vagy szakmában egyet­len szűk területre speciali­zálódás, élete végéig, meg­élhetést biztosít számára.” Iskolareformok évtixede Idomulva a jelenhez és készülődve a jövőre, ki­váltképp az utóbbi két év­tizedben a világ minden fejlettebb országában re­formok sorozata alakítja, változtatja az iskolát, az egész közoktatást. Egyrészt a termelés, a technika és a tudomány módosító igé­nyei; másrészt a törekvés, hogy az iskola művelt, sok­oldalú, a legjobb képessé­geik kifejtésére alkalmas nemzedéket engedjen ki a falai közül. Sz. S. Következik: Az „agyvelők” versenye Szakmák elavulása és előretörése Milyen feladatokat ró ez íz iskolákra? Azt, hogy ne :supán a 60—70-es évek szakismereteire, hanem — öbbek közöt — a XXI. szá­ladra is nevelje a gyere­keket — felelik a tudo- nány képviselői. Nem egy- igy szakma fogásait kell ;gész életükre szólóan be- éjük tömni, hanem kész­séget arra, hogy mint szak­emberek, tudásuk korsze­rűségével túléljék szakmák és tudományok forradal­mát, sőt maguk legyenek e forradalom harcosai és győztesei; tanulni tudjanak majd szüntelenül az egye­tem után is. A tudományos-technikai forradalom következtében egyes szakmák elavulása és új szakmák előretörése, az állandó újratanulás szüksé­gessége már napirenden van. Az NSZK-ban például száz dolgozó közül 30 nem azt a szakmát űzi, amelyet kitanult. Franciaországban 1959—67 között a dolgozók 5 százaléka változtatta meg teljesen a szakmáját. Egy amerikai prognózis az 1965—75 közötti évtizedre a következő létszámeltoló­dást jósolja egyes szak­mákban az USA-ban: a mezőgazdasági munkás 18, a pék 10, a szerszámgépke­zelő 10 százalékkal csök­ken, a tanár 29, a műszaki rajzoló 42, a rádióműsze­rész 44, a vegyész 61, a szá­mítógép-kezelői létszám pedig 106 százalékkal nö­vekszik. A mi gazdaságunk tech­nikai, műszaki, tudomá­nyos színvonala még je­lentős fáziseltolódással kö­veti a világ élenjáró orszá­gait, de a fejlődés gyorsul. A mezőgazdaságban példá­Raífaello-hamisítrány A bostoni szépművészeti múzeum által nemrég több mint 100 000 dollárért vá­sárolt Raffaello-kép, az „Eleonora Gonzaga” című vászon, állítólag hamisít­vány. Sidney Sabin londo­ni műkereskedő a Times- nak írt cikkében azt állít­ja, hogy a „bostoni Raffa- ellónak” nevezett és féltő gonddal őrzött kisméretű festményt a XX. században készítették. Művészi értékét Sindey Sabin egy csokolá­désdoboz fedőlapjáéval ha­sonlította össze. (22.) Berohantak a lépcsőházba. A zárógyűrűt képező legények szorosan a falhoz lapultak. Stadtke ment legelői. Amint az első emeletre értek, gránát robbant, ösztönös mozdulattal földre vágták magukat, de még szilánkok sem hullottak közéjük. Stadtke agyán átci­kázott valami, arra a gondolatra, hogy esetleg Kloss mégsem kerülhet élve a kezébe. Felpattant, s három lépcsőfokot is átugorva futott felfelé. A második emeleti szobában sötét volt. Sűrű füst gomolygott mindenütt, s amint át akarta lépni a kü­szöböt, megbotlott valamiben. Lehajolt. Főhadnagyi egyenruhába markolt, s a mozdulatlan test iszonyato­san nézett ki. A gránát a fejénél robbant, s mintha le­nyakazták volna... — Elkéstünk. Maga szolgáltatott igazságot magának. Keserű csalódást érzett, aztán valamiféle megnyug­vást is. Jobb is így — állapította meg magában. — Jobb, hogy nem találkoztak még egyszer. Közben a rohamosztag átfésülte a lakást. Kloss te­teme mellé egy öregasszony és egy lány holttestét fek­tették. A szoba belső sarkában gránáttal szétrobban­tott adóvevő roncsai hevertek. Alig távolabb kékes lánggal égett egy papírcsomó. Amint itt ült, szemben von Langerrel, ismét végig­gondolta mindezt, s tudta, hogy úgy, ahogy volt, soha | nem fogja elmondani az ezredesnek. Végtére is az SD okos, az SD ravasz, az SD figyelmét semmi el nem kerülheti. — Felhívom a figyelmét ezredes úr, hogy Kloss Abwehres tiszt volt, s csupán az SD éberségének kö­szönhető likvidálása. Heindrich Obergruppenführer külön jelentést kér az ügyről. Ifjúsági hangversenyek Kecskeméten Egy évad tapasztalatai Általában kétféle szemszögből vizsgálhatjuk meg az ifjúságnak rende­zett hangversenyeket. Egy­részt; milyennek találta a felnőtt szakember, másrészt hogyan fogadták azok, akiknek tulajdonképpen szólt, a fiatalok, a gyere­kek. A kettő nem mindig, sőt legtöbb esetben nem esik egybe, előfordul, hogy a legjobban felépített, leg­színvonalasabb koncertek majdnem hatástalanok ma­radnak és fordítva. Igaz az, hogy a gyermek fogékony a művészetekre, de például az előadók emberi tulaj­donságai, közvetlensége, vagy ridegsége sokkal job­ban befolyásolják az ifjú­sági koncertek közönségét, mint a felnőtteket. Mind­ehhez hozzá kell tenni azt a tényt is, hogy a felnőt­tek szinte kivétel nélkül önként, s nagyrészt több­kevesebb hallgatói rutinnal mennek el hangversenyek­re, a gyerekek között vi­szont igen sok van, aki elő­ször találkozik az élő zene- művészettel. a koncertek sajátos légkörével, s ami­kor a bérletét megvette, még maga sem tudta pon­tosan, mit fog ezért kapni, vagy esetleg éppen valami más motívum indítja a hangversenyek látogatásá­ra. Mindezek alapján nem vitás, hogy az ifjúsági kon­certek szervezése-rendezé- se, műsorösszeállítása és lebonyolítása a hangver­senyrendezés legproblema­tikusabb ága, melyről ez- ideig nemcsak helyi, de még országos viszonylatban sem állíthatjuk, hogy meg­oldottuk volna. Felnőtt szemmel néz­ve — és füllel hallgatva — az idei kecskeméti szezon az előzőekhez képest hatá­rozott fejlődést, színvonal­emelkedést mutatott. Két zenekari koncert keretezte a sorozatot, az elsőn a nagy bécsi mesterek, az utolsón Bach és Händel műveivel. Mindkettőt a kecskeméti zenekar adta, budapesti szólistákkal, az utóbbin a néhány hónappal korábban alakult Kecskeméti Peda­gógus Énekkar közreműkö­désével. Mindkét hangver­senyen jelentős művek hangzottak el, kielégítő elő­adásban. Az elmúlt évek hasonló koncertjeinél lé­nyegesen színvonalasabb volt idén a helyi zenetaná­rok hangversenye is; a ko­rábbi vegyes és többnyire koncepciótlanul összeállt műsorok helyett nagy ze­neszerzők szóló-, de főleg kamaraműveiből szépen fel­épített programot adott elő öt tanár; Héjjas Pálné, Ká- konyi Ilona, Héjjas Pál, Palotás József és Szirányi László. Mégpedig úgy, hogy valamennyien több, külön­böző együttesben vettek részt, ami következéskép­pen alaposabb felkészülést is igényelt. A másik két hangver­senyt vendégművészek ad­ták, az egyiken többek kö­zött világjáró hegedűművé­szünk, Kocsis Albert lé­pett fel, a másikon pedig a kitűnő Budapesti Fúvós­ötös vezette végig hallga­tóit a magyar zene történe­tén, énekszólista és balett­pár közreműködésével. Az itt elhangzott darabok ter­mészetesen nagyrészt átira­tok voltak, de zömmel jó, az eredeti művek hangzás­értékeit megközelítő átira­tok. Lássuk most a dolog má­sik oldalát; hogyan fogad­ta mindezt a közönség? Le szeretném szögezni; semmi­féle közvéleménykutatást nem végeztem, megállapí­tásaimat a spontán reagá­lás alapján teszem, elsősor­ban a közönség zene alatti magatartását figyelembe véve. (Itt jegyzem meg, hogy baj van a fegyelem­mel! Túlzottan sok a rend­zavaró a gyerekek között, és kevés a felnőtt, aki fi­gyelmeztetné, vagy súlyo­sabb esetben ki is vezetné őket. A hosszú vagy nem elég érdekes műsor éppúgy előidézheti persze a fegyel­mezetlenséget, mint a túl­zott meleg vagy a zsúfolt teremő Mit fogadtak tehát szívesen és miért? Miért tetszett — akinek tetszett — az első zenekari hang­verseny? Mert Mozart; Egy kis éji zenéje sokak szá­mára ismerős muzsika, té­máival az iskolai énekórán is találkoznak a gyerekek, Haydn; „Búcsú”-szimfóniá­jának végén pedig a zené­szek egyenkénti kivonulá­sa „happening”-szerű ha­tást váltott ki. Miért tet­szett szinte maradéktalanul a már említett „A magyar zene és tánc ezer éve” cí­mű műsor? Mert a zenét a tánc, a mozgás, a korról korra más kosztümök vi­zuális élménye egészítette ki, s mindezt Jeney Zol­tán (a Fúvósötös fuvolása) közvetlen, szinte csevegés­szerű ismertető szavai kö­tötték át. Ugyanakkor a zárókoncert csaknem telje­sen hatástalan maradt, bár a pedagógus énekkar tag­jait — az ismerős tanáro­kat — személy szerint tap­solták meg a bevonuláskor, de Bach; Parasztkantátája az ismerős, nyúlfarknyi nyi­tó kórus után túl hosszú­nak bizonyult és ami dön­tő; a mi gyerekeink nem fogták — nem is foghatták — fel azokat a humoros vonásokat benne, melyek a mű lényegét adják, s éppen ezért a korabeli közönséget hangos nevetésre fakasztot­ták! Annak, hogy a hangver­senyek ifjú közönségét olyan kis részben fogják meg az előadott művek, van még egy el nem hall­gatható oka. Nehezen kép­zelhető ugyanis el, hogy adott zenére azonosan rea­gáljon egy nyolc- és egy tizennégy éves gyerek. Ta­lán egy pubertáskorban le­vő fiú vagy lány előtt túl­zottan „gyerekesnek” is tű­nik az a hangverseny, me­lyet együtt kell alsótagoza­tos „kicsikkel” hallgatnia. Mindenképpen fontos lenne a közönség életkor szerinti differenciálása! Kisebbek­nek és zenében járatlanab­baknak kell valami, ami az előadott zenéhez kapcsoló­dik; mozgás, színpadi já­ték, (gyermekopera?!) tánc vagy valamilyen humoros momentum. Nagyobbak és zeneileg műveltebbek ese­tében már effélék mellett bátrabban adagolható „tisz­ta” zene is. Hogy mi és mennyi? Azt hiszem, eb­ben sohasem lehetünk elég okosak és tapasztaltak. Minden évben újabb és újabb formai és tartalmi megoldásokkal, az adott le­hetőségek jobb kihasználá­sával kell kísérleteznünk! Végül megemlítem, hogy az idén kb. kétszáz­zal kevesebb tanuló vett hangversenybérletet, mint az előző évben, s ennek semmiképpen nem örülhe­tünk. Előfordult olyan bosz- szantó eset is, amikor a két hangverseny közül az egyiken elcsüggesztő keve­sen ültek a nézőtéren, majd a másodikra annyian ösz- szejöttek, hogy a teremben alig fértek el, még a falak mellett s az ajtóban is áll­tak a hallgatók. Bízunk abban, hogy az Országos Filharmónia ille­tékesei az évad tapasztala­tait, a jószándékú bírálato­kat és megvalósítható ötle­teket egyaránt felhasznál­ják annak érdekében, hogy a következő évad újabb előrelépést jelentsen ifjú­ságunk zenei nevelésének ezen a fontos területén. Körber Tivadar Langer most lapozott csak bele a dosszié anyagába, önéletrajz, kérdőív, iskolai vélemény, Márta Becker vallomása, s a legutóbbi akcióról készült jegyzőkönyv együttesen jelentették egy veszélyes ügynök likvidá­lását. — Hát akkor gratulálok, ön nyert — mondta Lan­ger, s kezet nyújtott Stadtkenek. — Mióta szerepelt Kloss a gyanúsítottak listáján? — Az első perctől szem előtt tartottam. Igaz, időköz­ben az Abwehr-iskolánál szerzett kitűnő igazolások majdnem eltérítettek a helyes nyomról, de szerencsére mi az SS iskolájából kerültünk ki, s megtanultuk, hogy a legjobb tisztek a leggyanúsabbak. — Ad acte — mondta az ezredes, s visszaadta a dossziét Stadtkenak. — Nem szeretném, ha mégegy- szer visszatérnénk ehhez az ügyhöz. Senki sem szereti, ha az orránál fogva vezetik — tette hozzá. — Az SD-t nem lehet az orránál fogva vezetni. — Ki gondolta volna — tűnődött az ezredes. — Olyan igazi német katona volt. — Északi típus. Határozottan északi típus — helye­selt Stadtke. — Német vér folyt az ereiben az biztos, mert el kell ismerni, hogy alapos munkát végzett. Von Langer kutatva nézte Stadtke arcát, s azon töprengett, hogy ez a fickó tényleg ennyire korlátolt, vagy csak tetteti magát? De a Sturmführer idióta arc­kifejezése változatlanul rejtély volt számára. * A gép alacsonyrepülésben húzott el a táj felett. Ezek a PO—2-esek mindig nagyon alacsonyan szállnak Elérhetetlenek a légelhárítás számára, s gyorsan kike­rülnek a gépfegyverek hatósugarából. A német lövész- árkokban csak sakálnak nevezik ezeket a kis gépeket, mert nesztelenül és váratlanul jönnek, végigpásztáz­zák a lövészárkokat, a legváratlanabb pillanatban, s amilyen váratlanul érkeztek, olyan váratlanul el is tűnnek. Most azonban nem felderítés és nem támadás volt a gép célja. A pilóta határozott parancsot kapott, hogy minden fegyveres összetűzést elkerülve repüljön át a frontvonalon, és vegye fedélzetére azt az embert, aki már itt fekszik bundával letakarva a csomagtérben. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom