Petőfi Népe, 1970. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-27 / 122. szám

Olajország három kapuja Talpam alatt olajtenger, fölöttem sivítva lángoló gázfáklyák, csövek, vastornyok. Lentről nézve, mintha az égen lebegnének az óriás vascsigák... Az Alföld, a Duna—Tisza köz tájairól, innen is, on­nan is, szinte naponta érkeznek a hírek: az egyik tá­péi termelőszövetkezet kutat fúrt, s legnagyobb ámula­tukra olaj és gáz tört fel. Algyőa elkészült a 300 sze­mélyes barakktábor. Alig fél évtizeddel ezelőtt Roko­lya Benjámin szanki termőföldecskéjét siratta, melyen a geológusok kutatásai alapján 1964 őszén az olajosok megkezdték az első próbafúrást. Megnyílt olajország három kapuja; a szanki kincse­kért a föld mélyébe „nyúló’’ próbafúrás, s a feltörő olaj és a gáz. A szanki olajmezőn, azaz Jászszentlászlö —■ Kiskunma jsa—Tázlár—Bodoglár—Felsőszank térsé­gében szinte egymást érik a már messziről is jól lát­ható, 40—50 méter magas vasszerkezetek. Esténként a gázfáklyák vörös színűre festik az ég­boltot. A kísérleti földgázüzem­ben szintén fáklya világít, melynek fénykörében közel félszázan dolgoznak. A két évvel ezelőtt léte­sített úgynevezett földgáz­provizórium, amely még tu­lajdonképpen egy gázfel­dolgozó berendezésnek fe­lelt meg, naponta 300 ezer köbméter gázt adott a Szánk—Városföld—Kecske­mét irányában haladó gáz­hálózatnak. 1969. május elején helyezték üzembe a jobb oldali képünkön lát­ható kísérleti földgázüze­met, amely egymillió köb­méter gázt készít elő na­ponta a szállításra. A ter­vek szerint az év végére elkészülő nagy földgázüzem naponta már 2 és fél millió köbméter földgázt dolgoz fel. Ebből a mennyiségből naponta 120—200 ezer köb­méter gáz a déli regionális vezetéken a dél-magyaror­szági ipari létesítmények­hez kerül, a gáz zömét vi­szont a Városföld—Kecs-. kémét hálózat gázellátásá­ra szállítják. Szánkon jelenleg 274-én dolgoznak. Dunántúlról, Szolnokról, Szegedről jöt­tek az újoncok, s a szak­ma veteránjai egyaránt. Tarjányi Károly, az üzem párttitkára már több mint 20 éve olajipari dolgozó. A szocialista brigádok vezetői szintén tapasztalt olajosok. Gyakran közös brigádértekezletet tartanak, hogy megbeszéljék a prob­lémákat. Ebéd után mint bal oldali képünkön is lát­szik az üzem udvarán né­hányon összegyűlnek. Ez szokás, hiszen az üzem más területén tilos a dohány­zás. Ilyenkor szó esik a termelési eredményekről, a szocialista munkaverseny­ről, s a feladatokról. A kö­vetkező téma: a kulturá­lódási lehetőségek hiánya. Nincs vendéglő, cukrász­da, nincs tv-terem ... A kútakból naponta 300— 450 tonna olajat termel a Nagyalföldi Kőolaj és Föld­gázkitermelő Vállalat szan­ki üzeme. Az olajtermelő kutakat a tankállomások szeparátoraira kapcsolják, ahol az olaj és az úgyne­vezett kísérőgáz szétválik. — Korábban a kísérőgázt fáklyákon elégettük — mondta Fáik Miklós üzem­vezető mérnök. — Ma már csak a kutak próbaterme­lésénél felszínre törő gázt fáklyázzuk. A kísérőgázt a déli regionális távvezeté­ken — Szánk—Szeged— Kardoskút — az ipari léte­sítményekhez szállítjuk. Az olajat pedig naponkénti el­lenőrzés mellett tartályok­ban tároljuk. A termelő kutakat né­hány napig elzárják. Az olajosok úgy mondják: „el- gázosítjuk” a kútat. Erre azért van szükség, hogy az olaj gyorsabban a vezeték­be, illetve a bal oldali ké­pen is látható szeparáto­rokba kerüljön, amelyeket a szakmunkások ellenőriz­nek. Mii* •> Lm • ; n-t' * v > /fi ' -F • 1 w ás ' ;>; sf (;.?'■ M l i f'' •* ß' ■ ... , >. >. ' •••-• i * r v ni,,.* A felső képünkön látható I-es számú tankállomáson 50—60, illetve 500 köbméteres tartályokba kerül az olaj. A tartály tetejéről a kitermelés helyszínéig, vagyis a kutakig is ellátni. Jelenleg a 82-es számú kutat fúrja a Dunántúli Kő­olajfúrási Üzem. 1879 mé­ter mélységben jártak. A 3 tonnányi terhelésű fúró­szerszámot gyakran ellen­őrizni kell. Ilyen mélység­ben könnyen eltörhet a fú­rófej. Kétezer méterről kő­zetet hoznak a felszínre, melynek segítségével meg­állapítják, hogy van-e itt olaj. A vezetékeken az I-es, Il-es és a III-as számú tankállomások szeparáto­raiba, a tartályokból pedig a jászszentlászlói vagon­töltő állomásra szállítják. Az olajat innen a finomí­tókba küldik. — Pontosan nem lehet megállapítani, hogy meny­nyi a napi olajkitermelé­sünk — folytatta a beszél­getést az üzemvezető mér­nök. — Így természetesen azt sem tudjuk, hogy a tartályok milyen időközök­ben telnek meg olajjal. A már előbb említett 300—450 tonnányi mennyiség az al­só, illetve a felső határ. A többi nem tőlünk, a kutak- tól függ ... Egy évvel ezelőtt készült el a képen is látható kísérleti földgázüzem, amely egymillió köbméter gázt készít elő naponta a szállításra. A felső képen látható hatalmas átmérőjű csöve­ken ömlik a szeparátorok­ból a tartályba az olaj. Olajországban így dol­gozzák fel, s így hasznosít­ják a szanki föld kincseit, amelyről néhány évvel ez­előtt még álmodni sem mertek volna a kunságiak. Tárnái László — Pásztor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom