Petőfi Népe, 1970. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

Vilá? proletárjai, egyesüljetek! 26 oszlása ezer tanaiét várnak a szakközépiskolák A különböző szakkép­zést nyújtó középiskolák jelenleg átmeneti időszak­ban vannak. Az 1969 70-es tanévben már nem indí­tottak sehol technikumi első osztályokat. A szak­minisztériumok felügyelete alatt működő valamennyi középiskolában új típusú szakközépiskolai I. osztály indul. Az új típusú szakközép- iskola korszerű általános műveltséget és középfokú ; szakmai képzést nyújt. A 1 tanulók ezekben az isko- j Iákban olyan szakmai, el­méleti és gyakorlati isme­reteket, jártasságokat és készségeket szerezhetnek. | amelyek alapján a képzés irányának megfelelő ■ szak­területen a legkülönfélébb beosztásokba kerülhetnek, s természetesen a . tovább­tanulás útját választók előtt lehetőség nyílik egyetemre, főiskolára be­jutni. Megyénkben tizenkét szakközépiskola közül vá­laszthatnak azok a nyolc általános iskolát végzett tanulók, akik 1970 szep­tember 1-ig a 17. életévéi- í két nem töltik be. Ezek- j nek az iskoláknak össze- ; sen 26 osztályába a követ- j kező tanévre körülbelül ezer tanulót vehetnek fel. Baján kertészeti, víz­ügyi, kereskedelmi és j közgazdasági. Kecskémé- ! ten kereskedelmi és köz- ( gazdasági, Kalocsán mező- gazdasági és egészségügyi, Kiskunfélegyházán közgaz­dasági. Kiskunhalason j egészségügyi és mezőgaz- ‘ dasági, Kiskőrösön borke- i zelő szakközépiskola mű- | ködik lános iskolákon keresztül március 1-ig fogadják el a jelentkezéseket. Kukoricatermesztési tanácskozás A Duna-menti és Kis­kunsági Termelőszövetke­zetek Területi Szövetsége, Kísérleti műhelyben , a szolgáltatások fejlesztése mellett a Kiskőrösi Ve­gyes Ktsz nem mond le a jövedelmező és a piacon ke­resett árucikkek termeléséről sem. Miközben épül az új autószerviz-települi és alapozzák a központi szolgáltató- házat. országos igényt elégítenék ki egyebek között a bukósisakok vagy a alumínium háztartási létrák szállí­tásával. A kisipari termelőszövetkezét vezetői újabb cikk gyártását tervezik. A hőt jól vezető és korrózióálló alu­míniumból központi -fűtésű radiátort készítenek. a Martonvásári Mezőgaz­dasági Kutatóintézet és a Vetőmagtermeltető Válla­lat megyei kirendeltsége közös szervezésében Solton kukoricatermesztési anké* [ tot tartottak. A nagyszámú szakember előtt Biácsi lm. re, a martonvásári kutató­intézet igazgató-helyettese tartott előadást az üzemi kukoricatermesztés sorón - levő tennivalóiról. Az el­múlt évi termesztési ta­pasztalatokról Takács Lász­ló, a solti Szikra és Janur rik Mátyás, a solti Rákóczi Termelőszövetkezet főagro. í nómusai számoltak be. Dara József, a Vetőmagtermel- ’ tető Vállalat megyei kiren­deltségének vezetője a ve- tőmaghelyzetről adott tá- j jékoztatót. Az előadásokat követő j vitában meghatározták a I kukoricatermesztés fejlesz­tésének idei tennivalóit. Különösen a hozamnövelés lehetőségei szerepeltek a felszólalásokban. —ó —a Vizsgáztak" a fajtajelöltek A középiskolák az álfa- sérleti példányán dolgozik. Képünkön Kurír:.-. Albert, az alumínium radiátor kf­Még 1962-ben munkabi­zottság alakult a paradi­csomnemesítés, termesztés és feldolgozás tennivalói­nak egyeztetése céljából. Ez a bizottság évente értékeli a végzet munkát. Különbö­ző fajtajelöltekkel összeha­sonlító kísérleteket végez, j Ezeket közösen meg­szemléli és a látottakat helyszíni tanácskozásokon megvitatja és értékeli. A kísérletek lezárása után, a részletesen feldolgozott eredmények birtokában, évente összeül és tanácsko­zásain az összes soron levő tennivalókat megvitatja. Az elmúlt évi eredmé­nyeket most értékelte a bi­zottság. Vezetője, dr. Mé­szöly Gyula, a Duna—Ti­sza közi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézet igazgatója el­nökletével összegezték a Kecskeméti Konzervgyár­ban az elmúlt évben vég­zett kísérletek eredményeit, amelyben tizenkét fajta je­lölt szerepelt. Termőképes­ségre és szárazanyag tarta­lomra nézve két hazai és két külföldi jelölt jött szá­mításba. Ezenkívül három jelölt különösen kitűnt ko- raiságával. A tanácskozáson megvi­tatták az idei tennivalókat. Különösen a növényvéde­lem jó megszervezése ke­rült előtérbe. A szakembe­rek hangoztatták, hogy sok esetben amiatt van gond a minőséggel, vagy a hoza­mokkal, mert nem gondos­kodnak az üzemek a be­tegségek elleni védekezés megszervezéséről. János és Kádár elvtárs megérkezését követően nyilatkozik a riportereknek a pályaudvaron. (Bozsán Endre felvétele — KS) — Látogatásunk eredmé­nyeit a nyilvánosságra ho­zott közös közlemény ösz- szegzi. A Berlinben foly­tatott eszmecsere része a szocialista országok között (Folytatás a 2. oldalon.) XXV. évf. 21. szám 1970. február 1, VASÁRNAP r Ara: 1 forint Egy hét a világpolitikában képes összeállítás az elmúlt hét külpolitikai eseményeiről (3, oldal) Leestek a téli havak... Vasárnapi riport (5. oldal) (9. oldal) a MAGYAR SÍOCTaLISTA M'U'NKÁSPÁRT BÁGS'-KISKU^ MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Hazaérkezett az NDK-ból Kádár János és Fock Jenő Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának él. ső titkára és Fock Jenő, a Politikai Bizottság tagja, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke, — akik a Német Szocialista Egységpárt Központi Bi­zottsága és a Német De­mokratikus Köztársaság Minisztertanácsa meghívá. sara baráti látogatást tet­tek az NDK-ban, — szom­baton délelőtt visszaérkez­tek Budapestre. Kádár János a megér­kezés után a pályaudvaron nyilatkozott az újságírók­nak: Egy ember Száz orsó Ahogy a fejlesztési lehe­tőségei megengedik, új gé­pekkel váltja fel a régi be­rendezéséket a Bajai Fi­nomposztó Vállalat. A szö­vőelőkészítő részlegben, pél­dául modern cérnázógépet állítottak munkába, ame­lyik száz orsójával termelé­kenyebb a hagyományos tí­pusoknál. ugyanakkor pon­tosabban is dolgozik. A cér­názógépet Supper Mária „szolgálja ki”. Pásztor Zoltán felvétele.

Next

/
Oldalképek
Tartalom