Petőfi Népe, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-30 / 25. szám

*. oldal 1970. január 30. péntek Szakadék Dusnokon — Ha rövid életet akar, menjen ki maga is tsz-el- nöknek! Ügy hangzik ez, mint az utolsó adu. Zsilinszky László dusnoki tsz-elnök annak is szánta. Egy más­fél órás beszélgetés csat­tanójául. De nem azért töltöttem el egy teljes napot Dus­nokon. hogy az életévek száma és a különböző fog­lalkozások közötti össze­függésekről meditáljak. In­kább azt szerettem volna megtudni: miben, hogyan és miért következett be az egyet nem értés az Egye­sült Munkás-Paraszt Tsz tagsága és vezetése között. S hogy ennek nyomán milyen légkör alakult ki a Duna menti faluban. Szabadi János főköny­velő: — Volt tavaly 27 holdas kertészetünk. Mindenféle zöldséggel. Itt például az történt, hogy az előirány­zottnál nagyobb volt a felhasznált munkabér, ugyanakkor a bruttó be­vétel nem érte el a ter­vezettet ... Ideje, hogy közbeszóljak: — Tehát ráfizettek. Ügy is lehet mondani. Már ott kezdődött a baj, hogy nem is szerződtünk a termésre. Meg a palánta­nevelő sem készült el ide­jében. Így aztán kései, gyengécske palántákat ül­tettünk ki. főleg a prita- min- és a csereszmyepap- rikából. Valójában az egé­szet azért csináltuk, hogy a harminc körüli, az isko­lából nemrég kikerült fia­tal leányzónak foglalkoz­tatást nyújtsunk. Sajnos, állhatatlanságukkal nem számoltunk. Ősz elején, amikor sorra került a be­takarítás, egymás után szedték a sátorfát és el­mentek a bajai varrodába. A 6100 holdas nagygaz­daságot persze nem rázták meg különösebben a kis konyhakertészet vesztesé­gei » Pontosabban: a „zöld- séffr.iesés” nem oka. ha­nem következménye egy, nem eléggé átgondolt gaz­daságvezetési koncepció­nak. Kétségkívül, tavaly 2—2.5 milliót költöttek olyan beruházásokra, ame­lyek közvetlenül nem hoz­tak a konyhára, részint még az idén sem hoznak. Megvették a gépjavító ál­lomást és a BOV (Barom­fiipari Országos Vállalat) kacsatelepét. Űjabb sereg gond szakadt a nyakukba. Ugyanakkor csaknem tel­jesen felszámolták a ser­téstelepet. A szomszédos fajszi Kék Duna Tsz évek óta kilá­tástalan versengésre sar­kallja a dusnoki akat. Ott 1968-ban 100 forint körüli volt a munkaegység érté­ke, itt 60 forint. Ez sem rossz. Az elnök azt mond­ja: ennyit most is elérnek, bár végleges adatok még nincsenek. De a munkaegység sze­rinti jövedelmet csak a tagság egy részének fize­tik: a vezetőknek és a nö­vénytermesztés állandó dolgozóinak. A segédüzem­ben és a gépműhelyben dolgozók, valamint a trak­torosok készpénzfizetést kapnak. Az állatgondozók munkaegvséges részesedé­sét tel'erítménybérrel kom­binálják. S ezenkívül százalékos művelésben van a fűszer- paprika a cseresznyepap­rika. a kukorica, és a cu­korrépa. Nem számítva a csekély kivételt, ebből a gazdák mindegyike részt vállal. A jövedelemelosztás rendszerének ez a bonyo­lultsága nehézkes, önma­gában is sok súrlódásra ad alkalmat a gazdák között, de a gazdák és a vezetők között is. Igaz, részint em­beri gyarlóságból: sokan a saját jövedelmüket kisebb­nek, a másokét nagyobb­nak látják a valóságosnál. De vannak valóságos „fe­szültségek” is. A százalé­kos művelők több tekin­tetben hátrányos helyzet­ben vannak: a kukoricából 30 százalékot részelnek, ha a szárat is letakarítják, de részarányosán kell hozzá­járulniuk az olyan dologi költségekhez, mint a biz­tosítás. a vetőmag és a műtrágyázás Aztán: min­den százalékos terület megművelésére meghatá-* rozott munkanapot számí­tanak, méghozzá naptári időszak szerint. S aki ez idő alatt a tsz közös mun­kájában is részt vesz, an­nak az ott töltött napjait nem számítják be a ház­táji juttatáshoz szükséges munkanapok éves számá­ba, amely a férfiaknál 160, a nőknél 140. Azzal az in­dokkal. hogy ne a család­tagok munkája jóvoltából kerekedjék ki a szükséges mennyiségű munkanap. Csakhogy ez az álláspont teljesen formális, követ­kezményeként pedig a szorgalom lefékezése mu­tatkozik: hátrányos az egész szövetkezetre nézve. A gazdák, akikkel talál­kozom a faluban, felpana­szolják: — Harminc háztáji te­henet sem talál már a köz­ségben. A tsz birkái ta­vasszal letiporják a lege­lőt. aztán úgy adja ki a tsz, drága pénzért. — Hízóértékesítéssel évek óta nem keres meg bennünket az állatforgal­mi. Azt mondják, értéke­sítsünk a közösön keresz­tül. De az a helyzet, hogy az átadás után a hízó árát sokszor csak két hónap elteltével kapjuk meg. Mi jogon rendelkezik a tsz a pénzünkkel? — A háztáji kukorica­szár géppel való levágá­sát a tsz holdanként 200 forintért vállalta. Kitűz­ték a határidőt, hogy ed­dig vagy addig a napig fi­zessük be Aki ezt elmu­lasztotta. attól már más­nap 400 forintot követel­tek ... — Nincs alomszalma sem. A. nyáron a tsz a tarlón égette el a szalmát. A városból kell hozni gya- luforgácsot, fűrészport. ■ ■ ■ ■ Mit válaszolnak erre a vezetők? — Dusnokon a háztáji­ban sohasem virult a mar­hatartás. Igaz. hogy a kö­zös juhállományt is ki­hajtjuk a legelőre, de aho­vá a rengeteg háztáji liba odarondít, ott sem legel többé a marha. — A hízók árának ki­fizetésénél előfordult né­ha a két-három hetes ké­sés. egyszer-kétszer talán négy-öt hetes is. De a fize­tési határidőt a velünk kapcsolatban álló vállala­tok is elmulasztották oly­kor. — A duplájára emelt térítést, az orkánozásért in­kább csak fenyegetésnek szántuk. Valójában egy­szer sem hajtottuk be raj­tuk. Holott még most is tartoznak néhányan. — Igaz, hogy most alom­szalmát nem adunk ki. De a nyáron vihettek volna, amennyit akarnak. Csak össze kellett volna gyűj­teni a kombájn után. Per­sze a legtöbben bálázott szalmára számítottak. De- hát a lucernaszéna bálá­zását fontosabbnak tartot­tuk ■ ■ ■ ■ Járkálok az utcákon, ki­érek az autóbusz-megálló kis térségére, ahová oda­képzelem a sok arcú Dus­noki justicia szobrát. Kar­nyújtásnyira van a Vajas, amelynek olvadó jegére libacsapatok ereszkednek le a partra meredeken rá- hajló portákról. Mindez idill is lehetne... A csa­tornán túlról, a műúttal párhuzamosan idevillog az új lakótelep, az utóbbi pár évben épült 75—80 új komfortos családi házával; némelyik fürdőszobába vi. rágkehely alakű fürdőká­dat építettek be. sakktáb- la-csempézéssel. a háza­kat zömmel a Bajára és Kalocsára. valamint a Hosszúhegyi Állami Gaz­daságba eljárók építették; az új háztulajdonos tsz- gazdákat a félkezünk uj­jam meg lehet számolni. Előző nap adták át az ÁFÉSZ úi ABC-áruházát, Sok gyereket látni az ut­cákon, a nem egészen 4000 lakosú Dusnok általános iskolájába 700-an járnak. A sima felszín alatt a megválaszolatlan kérdések örvényei kavarognak. Délután, nem sokkal há­rom előtt a tsz vontatós pótkocsijára amelyre há­zilag lécekből és farostle­mezből készített „karosz- szériát” emeltek, felka­paszkodnak a telepekre in­duló állatgondozók, takar- mányosok. A fiatal trakto­ros megengedi, hogy ve­lük tartsak. S a néhány perces út során újból a panaszok áradatával vesz­nek körül. Egyenként a bajok nem súlyosak, könnyen meg­szüntethetek volnának. De mostanra az indulatok for­rásaivá váltak. A vezetők és a tagság között rés tá­madt. amely ma már in­kább szakadékhoz hason­lít, s az áthidaláshoz bi­zony egyik oldalról sem tapasztalható méltó erőfe­szítés ... Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a gaz­dák. akikkel beszéltem, sorra lelkemre kötötték: nehogy a nevüket akárhol megszellőztessem, mert a vezetőknek ezer és egy al­kalmuk van a retorzióra. Ami nyilvánvalóan túlzás, de a jelenség egészében mégis egyfajta rossz köz­érzetre utal. Az is. hogy a vezetők — ők maguk is­merik be — havonta kap­nak két-három névtelen levelet. Nyílt beszédre, közös szót értésre volna szükség Dusnokon, s nem pedig különállásra bezárkózás­ra. Mielőtt a szakadék végképp áthidalhatatlanná válik. Hatvani Dániel Februárban mezőgazdasági könyvhónap Könyvkiállítások, szak­előadások. író-olvasó talál­kozók, könyv, és folyóirat- ankétok, könyvbemutatók, árusítással. filmvetítéssel. Január 31-én — az idén tizenharmadszor — Szek- szárdon nyitja meg dr. Di- mény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a mezőgazdasági könyvhó­napot. S mivel ez az ese­mény egyúttal a Mezőgaz­dasági Könyvkiadó fennál­lásának 20. évfordulója — érthető, hogy gazdag vá­lasztékkal. sok érdekes, hasznos könyvvel lépnek a közönség elé. Ezenkívül az Akadémiai, a Műszaki, a Közgazdasági és Jogi, va­lamint a Kossuth Könyv­kiadó könyvei is szerepel­nek a választékban, össze­sen harminc könyv — több mint másfél százezer pél­dányban. Olyan művek jelennek meg erre az alkalomra, mint a Horváth Sándor szerkesztette Magyar mező. gazdaság zsebkönyve, Ke­rekes József Gyógynövény­termesztés. Barabás Endre Takarmányozas. dr. Hara- csi Lajos Erdészeti növény- kortan. kiadják a kertészek, a méhészek, és a legelő- gazdálkodás zsebkönyvét, növénynemesítési, gomba- termeiési. állattenyésztési szakkönyvek, ismeretter­jesztő írások látnak napvi­lágot. Érdekes kezdeményezés a Natura 60rozat megjelente­tése — e sorozat könyvei­nek célja a szórakoztatva tanítás, az ismeretterjesz­tést A Natura sorozatban jelent meg M. Ionescu; A zöldség, a gyümölcs, ég a szépségápolás. Gombos Zol­tán: Budavári kertek és Kapocsi György: Madarat tolláról című könyve. Nemcsak új, hanem már néhány hónappal korábban megjelent könyveket is pro. pagálnak. mint a hatodik kiadást megért Hajas-Rázsó féle Mezőgazdaság szá­mokban. vagy a negyed'k kiadásban* megjelenő Ti- csénszky Marianna köny­vét. a Virág a házban, és a ház körül elműt. Az idei mezőgazdasági könyvhónapnak a könyvek általános megismertetésén kívül más célja is van. Neve­zetesen az üzemi kézikönyv­tárak megteremtése, szor­galmazása. Már évekkel ez­előtt ajánlották — konkrét javaslattal — a mezőgazda- sági üzemeknek, hogy alap- és szakkönyvtárat, vala­mint brigádkönyvtárat ál­lítsanak fel. A jól válasz­tott és használt könyvállo­mány szinte munkaeszköz lehet, amely segíti a kü­lönböző munkakörök ellá­tását. Az alapkönyvtárat most újból gazdag válasz­tékkal egészíthetik ki az üzemek általános szak­könyveket ajánlanak: a vegyszeres gyomirtás gya­korlatáról, a mezőgazdasági gépek üzemeltetéséről, a vízgazdálkodásról, a vetés­forgókról, a növényvédő­szerekről. a mezőgazdasági építészetről. A szakosított könyvtárakban a növény- termesztési. a kertészeti, az állattenyésztési és a gazda­ságtudományi szakkönyvek a speciális ágazatok foko­zott szakirodalmi igényei­nek kielégítését szolgálják. A brigádkönyvtár a szak­munkásoknak szól — gép­karbantartásról. gépjavítás­ról. építészetről, szarvas- marha-. sertés-, juh. ba­romfi- és kisállattenyész­tésről, egyes növényfélék termesztéséről. K. M. Téli továbbképző tanfolyam Vége felé közeledik Kun­szálláson a 24 előadásból álló téli továbbképző tan­folyam, melyet az Alkot­mány Tsz vezetősége a tag­ság részére szervezett. Min­den előadást más téma­körből választottak, vala­mennyit telt ház előtt tar­tották. A legutóbbi előadá­son az Állami Biztosító kiskunfélegyházi járási fi­ókjának helyettes vezető­je: Szondi Károly ismer­tette a korszerű biztosí­tást, azon belül a tsz-tag- ságot legjobban érdeklő mezőgazdasági és CSÉB biztosítást. Az előadást vi­ta, majd vetélkedő követ­te, amelyen mind a 11 ajándéktárgy gazdára ta­lált T. M. A tél divatja A címhez az is hozzátartozik, hogy a tél nem ép­pen kellemes divatja a gépjavítás, generálozás. Ilyen­kor van rá idő, ilyenkor kell csinálni. A gazdaságok­ban a téli hónapokban legkisebb a vonóigény, a mun­kagépek is állnak. A szerelők, traktorosok szorgalmát, helytállását dicséri, hogy a mostoha időjárás ellenére megyeszerte jól haladnak a javítások, a munkák egy- harmadát már mindenütt elvégezték. Fotóriporterünk a kalocsai Iszkra Termelőszövetke­zetbe látogatott el. Az egyik műhelyben éppen az RS —09-as eszközhordozó traktorokat javították. Vattai Béla műhelyvezető elmondotta, hogy a gépeket típus szerint csoportosan generálozzák, így a kevésbé szak­képzett dolgozók is begyakorolják a munkafolyamai»­]rp + A traktor sebességváltóját javítja Kovács László sze­relő és Illés István, az I. István Gimnázium és Mező- gazdasági Szakközépiskola diákja, akinek osztálya heti egy alkalommal a szerelőműhelyben végzi az üzemi gyakorlatot. A tanulók munkájával egyébként elége­dettek a műhely dolgozói és a szövetkezet vezetői is, minden esztendőben akad olyan diák, aki az iskola el­végzése után a szövetkezetbe jön dolgozni. Egy műtrágyaszóró javítására nyolcvan munkaórát ad a normakönyv. Gutrai Gyula (jobb oldali képünkön) a forgótányérok kiszerelését végzi. A munkagépek ja­vítása, az erőgépekhez hasonlóan jó ütemben halad az Iszkra műhelyeiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom