Petőfi Népe, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-03 / 2. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! veronuePE A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXV. évf. 2. szám Arat 90 fillér 1970. január 3, szombat 1970 igen jelentős esztendő Losonczi Pál újévi köszöntője Megkezdődött a népszámlálás Pénteken szerte az or­szágban megkezdődött a népszámlálás, amely ja­nuár 14-ig tart. 41000 számlálóbiztos és a 14 000 felülvizsgáló járja sorra az országban kialakított 40 800 számlálókörzetet és írja össze a lakosok, lakások és épületek adatait. Megyénkben 2629 szám­lálóbiztos és mintegy ki- lencszáz felülvizsgáló in­dult útnak a nagy feladat végrehajtására. Munkáju­] kát nehezíti az új eszten- I dó „köszöntéseként” lehul- , lőtt újabb hótömeg, amely főként a megyei körzetek | csaknem 41 százalékát ki­tevő külterületi népszám­lálási körzetekben állítja nehéz próbatétel elé az összeírás részvevőit. Mint azt hírül adtuk már, a tegnap megkezdő­dött, sorrendben a 11. hi­vatalos magyarországi nép- számlálás újdonsága, hogy I a lakosság 25 százalékáról j a korábbinál jóval részle- j tesebb adatfelvétel készül. Az ország lakás- és épü­letállományát is az 1960. évinél részletesebben mé­rik fel. A lakásösszeíró ív három részből áll: az egyik az épület, a másik a lakás; a harmadik a • lakásban összeírt személyek adatait tartalmazza. Kimutatás ké­szül a lakás céljára hasz­nált üzlethelyiségekről, to­vábbá az épületekről — kor szerinti megoszlásban is. A népszámlálás során összegyűlt adatokat elekt­romos számítógéppel dol­gozzák fel, s így 1972 vé­géig publikálják a Magyar- ország népességére és élet- körülményeire vonatkozó részletesen feldolgozott anyagot. A megyére vonat­kozó fontosabb mutatókat még ez évben közre adja a KSH megyei igazgatósá­ga. •. Csak egy útszakasz járhatatlan Akik nem szilvesztereztek Jelentés a jégtörőkről Hatalmas hóeséssel bú­csúzott az 1969. év, s a január 1-e is- hóeséssel, erős széllel köszöntött ránk. Szilveszter éjszaká­ján a KPM Közúti Igazga­tóságának dolgozói nem ér­tek rá ünnepelni,, minden útmesterség teljes emberi és gépi kapacitással az utak tisztításában fáradozott. A szilveszteri munkáról. Cs. Nagy Pdí, a' Közúti Igaz­gatóság zott lapunk munkatársá­nak. — Nagyon ritka, hogy december 31-én ilyen fer­geteges hózápor zúduljon a a megyére. Az előrejelzé­sek igaznak bizonyultak, s ezért már december 31-én este 10 órakor gépeink kivo­nultak az utakra. A hóeséssel egyidejűleg megkezdődött a tisztítás, amelynek eredményekép­pen egyetlen útszakasz ki­vételével (Dunatetétlen— Harta között) minden utat járhatóvá tettek. Dicsére­tet érdemel a kiskunhala­si útmesterség dolgozói kö­zül Huber Rudolf, Sándor Péter és Brüsszel Gyula, akik a Kelebia—Baja, a Jánoshalma—Borota és a Borota—Rém közötti utat tisztították meg. Rendkívül nagv erőfeszítést jelentett a Szeged—Eaja közötti út megtisztítása, amelynek ve­zetője Raus György volt. A kecskeméti útmesterség dolgozói az 5-ös számú fő­útvonalon dolgoztak Rebek István és Szomolai János h’ekeparancsnokok veze­tésével. A Kecskemét—Bé­késcsaba közötti utat Far­kas István, a Kecskemét— Dunaföldvár közötti • . utat Os’,olás Mihály, a Kecske, mét—Kiskunhalasi utat pe­dig Kökény Ferenc irá­nyításával tisztították meg. A bajai útmecterságen a legnagyobb gondot a gara —csátaljai út közlekedésé­nek biztosítása okozta, ahol Deszlcovics János és bri­gádja dolgozott. A duna- vecsei útmesterség munká­sai a Budapest—Baja. illet­ve a Szabadszállás—Szalk. Gáspár István útőr irányításával Nagy Sándor és Nagy Imre a jakabszállási Népfront Szakszövetkezet traktorosai szélesítik az utat Jakabszállástól az 5-ös útig. szentmárton és az újsolti bekötőút tisztítását , végez­ték, Sümegi Lajos, Szóna Lajos, Tolnai István és Vé­gi János irányításával. Az igazgató tájékoztatása után magunk is meggyő­ződtünk a'helyzetről: a megyében a legtöbb út két nyomon járható, tehát megérte az éjszakai munka a fáradtságot. Nehe­zen járható azonban a Du- napataj—Kalocsa, a Duna- pataj—Szakmár, a Duna- benedek—Ordas, a Homok­mégy—Drágszél, a Homok­mégy—Hülye, a Kunszent- miklós—Tass, az Üjsolt— Dunaegyháza, a Bácsbokod —Baja, a Bácsbokod—Má- téháza, a Csávoly—Csátal- ja, valamint a dunafalvi és katymári bekötőút. a rendkívül nagy hava­zás jelentős gondot oko­zott a vasúti közlekedés­ben. Péríteken a Kecskemét— Fülöpszállás közötti pályán mozdonyos hóek§ tisztította meg a vágányokat. A fővo­nalakon csak 30—40 perces a szerelvények késése. Szil­veszter éjszakáján a MÁV kecskeméti pályaudvarán ötven váltó tisztítását kel­lett szinte minden órában elvégezni. Ebben kitűnt Vr- lich Jenő, Benkő Mihály és Tatár János pályamunkás, Fehér Géza váltókezelő, Fekete Imre és tolatócsa­pata. valamint Nagy László és Ördögh Ferenc forgal­mi szolgálattevő. A MÁVAUT kecskeméti pályaudvarán Huszár Sán­dor forgalmi szolgálattevő örömmel újságolta, hogy minden autóbuszjárat közlekedik. A Bajai Vízügyi, Igazga­tóság vízrendészeti osztály- vezetője Molnár Nándor, a következőket közölte a du­nai jég viszonyokról: — A Duna Solt magassá­gában 70, Harta—Érsekcsa- nád térségében 40, Érsek- csanádtól. Újfokig 10—20, Új foktól az országhatárig 60—80 százalékban zajlik. A jég vastagsága 5 és 10 centiméter között váltako-' zik. Jégtörő hajóink derekas munkát végeztek. A magyar szakaszon a 2-es és a 8-as hajók Bajától északra Kalocsáig szélesí­tik a szűkületeket, illet­ve a parti jégképződést bontják. A 10-es, a 4-es és a 7-es hajó Bajától délre az országhatárig végzi a szélesítés és a parti jegek bontását. Jugoszláviába, tartózkodik a 3-as és a 6-os i égtörő. amelyek az or­szághatártól a Dráva tor­kolatáig, illetve az 1-es és a 9-es hajók a Dráva tor­kolatától Dálja kitkötőig. hasonló munkát végeznek. A Duna vízállása apad hő­mérséklete nulla Celsius- fok. • - G. G. Lcisonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január else, jén a televízióban és a rá­dióban köszöntötte az or­szág lakosságát. Az új esztendő első nap­ján igaz megbecsüléssel és szeretettel köszöntöm a rá. dió és a televízió nagy nyilvánosságát, népköztár­saságunk valamennyi ál­lampolgárát. Alig néhány órája, hogy elbúcsúztunk az óévtől. Új­én napján már többen gon­dolunk a jövő tennivalóira. Mégis, a hagyományokhoz híven, elkészítjük számve­tésünket, hogyan dolgoz, tunk, milyennek értékelhet, jük az elmúlt esztendőt. Túlzás nélkül elmondhat­juk, tovább gyarapodott társadalmunk, erősödött népgazdaságunk és nem­zetközi elismerésünk. Ipari termelésünk mind­jobban a fogyasztók igé­nyei, s a hatékonyabb gaz-' dálkodás alapján fejlődik. Az eredményesebb gazdál­kodás következtében gyor­sabban nő a nemzeti jöve­delem, javul külkereskedel­mi mérlegünk. A mezőgazdaság az ed­digi idők legnagyobb ter­melésével hálálja meg azt a befektetést, amelyet még az átszervezés időszakában és azóta is kapott. A szellemi é,let mara­dandó alkotásaival gazda­godtunk, megalapozott ütemben javult a lakosság anyagi jóléte, szociális és kulturális ellátása is. Köszönet és elismerés il­leti anyagi és szellemi éle­tünk gyarapítóit, a mun­kásosztályt, a szövetkezeti parasztságot, az értelmisé­get, az egész nemzet min­den szorgalmas fiát és leányát. Az elért sikerek nem fe­ledtetik velünk azt, hogy maradt még gondunk, akad Jégtörő hajóink a Dunán a parti jégképződést bontják. < ' -­bőven tennivalónk az új esztendőben is. Felada­tainkkal, a megoldásuk ér_ dekében teendő •intézkedé­sekkel a párt Központi Bi. zottsága novemberi és, az országgyűlés decemberi ülése is foglalkozott. • Mind világosabbá válik az az értékes tapasztalat, hogy igényeinket elsősor­ban önmagunkkal szemben keM hangoztatnunk. Csak a fegyelmezett, hatékony munka alapján lehet emel­ni az anyagi és szellemi jólétet. A tágabb közösség, a szo­cialista országok, a nemzet­közi munkásmozgalom, az imperialistaellenes front egysége számottevően szi­lárdult az elmúlt évben. Ennek következtében a vi­lágfeszültség valamelyest enyhült. Igaz, az impe­rialista agressziókat még nem sikerült megszüntet­nünk. Az európai bizton­ság megteremtése is továb­bi erőfeszítéseket igényel. Ezeket a súlyos nemzetkö­zi problémákat, s azok meg­oldását magunkkal hoztuk erre az évre. Megbecsülésünk a nagy­világban, amire ázsiai uta. zásom tapasztalata alapján is utalhatok, feljogosít ar­ra a reményre, hogy sze­rényebb adottságainknak megfelelően, továbbra is hozzájárulhatunk a világ nyugalmának biztosításá­hoz, a haladó erők gyara­pításához. A mi hazai naptárunk­ban 1970 igen jelentős esz­tendő. Felszabadulásunk negyedszázados évforduló­ja köszönt ránk. Meggyő­ződésem, hogy a párt és a népfront ünnepi felhívását megszívlelve, egész népünk még szorosabb összefogás­sal, legjobb tudása szerint veszi ki részét az ország- építő munkából. Baráti szívvel kívánom, hogy az új esztendőben ko­ronázza sok siker népünk munkáját. Legyenek öröm­mel teli hétköznapjaink, önfeledtek és''vidámak ün­nepeik. Aranyozza be éle­tüket családi boldogság és nagyobb családunk, az egész nemzet szocialista fejlődése. Jókívánságaim szólnak azokhoz az idegenbe ke­rült magyarokhoz is, akik távol élnek ugyan, de ve­lünk együttéreznek’. Szeret­ném, ha minél többüket személyesen is üdvözölhet­nénk idehaza ebben a ju­bileumi évben. Önökkel együtt kívánok sok sikert a szocialista or­szágoknak, barátainknak, a béke és a haladás minden hívének. Egységben, l<üzös erővel érjük el, hogy 1970 a béke és a szocializmus újabb győzelmeinek gazdag esztendeje legyen — mon­dotta Losonczi Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom