Petőfi Népe, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-14 / 290. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA M'U'NKÁSPÁRT BÁCS’-KISKU^ MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA flz 1970. évi népgazdasági terv A Kormány Tájékoztatá­si Hivatala közli: A Minisztertanács meg­tárgyalta és jóváhagyta az 1970. évi népgazdasági ter­vet. A gazdasági fejlődés üte­me 1969-ben — az előze­tes adatok szerint — az előző évihez hasonló lesz és némileg meghaladja a tervezettet. A társadalmi termék 5, a nemzeti jöve­delem 6 százalékkal emel­kedik. A fogyasztás a ter­vezettel egyező mértékben, mintegy 6 százalékkal nő: a felhalmozás — a forgó­alapok mérsékeltebb nö­vekedése következtében — kisebb a tervben számított­nál. Az ipari termelés mint­egy 4 százalékkal haladja meg a tavalyit. A kőolaj- és földgáztermelés, a vegy­ipar, a villamosenergia­ipar és a gépipar termeié- •se az átlagosnál gyorsab­ban emelkedik. A kohá­szat termelése kis mérték­ben nő, az építőanyagipari és a könnyűipari termelés viszont alacsonyabb a ta­valyinál. A közgazdasági ösztön­zők hatására kedvezően változott a termelés és az értékesítés, aránya. Az ér­tékesítés a termelést meg­haladó ütemben nőtt és mérséklődött a készletek emelkedése. Javult a ter­melés szerkezete és gazda­ságossága. Az ipari terme­lői árszínvonal várhatóan 1—1,5 százalékkal emelke­dik. Az iparban a foglalkoz­tatottak száma magasabb a tervezettnél. A munka­erőgazdálkodás, a munka- szervezés kevéssé javult: még mindig indokolatlanul nagy a munkaerőkereslet és nem kielégítő a terme­lékenység alakulása. Az építőipar termelése a tervezettnél gyorsabban, körülbelül 7—8 százalék­kal növekszik. Az építő­ipar -teljesítőképességét kor­látozza helyenként a mun­kaerő és néhány fontosabb építőanyag és szerelvény hiánya. A mezőgazdaság 5—6 százalékkal termel többet a múlt évinél. Ä fontosabb növényi termékek csak­nem mindegyikéből az utóbbi évek legmagasabb átlagtermését értük el. Az állattenyésztés fejlődése Hit gyártanak az ünnepekre a baromfifeldolgozó munkásai Jut-e elegendő baromfi­hús az ünnepek alatt a la­kosság asztalára? Ezt a kérdést ezúttal nem a ke­reskedelem képviselőjének, hanem Csizmadia István­nak, a Baromfiipari Orszá­gos Vállalat kecskeméti gyára igazgatójának tettük fel. A válasz: — Korlátlan mennyiség­ben. Decemberben 170 va­gon baromfit veszünk át feldolgozásra a gazdaságok­tól. Ebből karácsony heté­ben 175 ezer csirkét, 30 ezer gyöngyöst. 2.3 ezer pulykát, 14 ezer hízott libát vágunk és adunk át a kereskede­lemnek. Feldolgozunk még az ünnepi fogyasztásra 16 ezer nyulat és 1,5 millió tpjást is. A kereskedelem egyéb­ként 50 százalékkal igé­nyelt több árut. mint ta­valy karácsonyra. Azzal is kedvezünk a fogyasztóknak, hogy fagyasztott helyett jó­részt friss, csupán, előhű­tött húst. adunk ki az üz­letekbe. Változatlanul kap­ható lesz a boltokban a konyhakész baromfihús. Annak érdekében, hogy vé­letlenül , se történhessen fennakadás és az igénye­ket ki tudjuk elégíteni, de­cember 21-én. aranyvasár­napon is dolgozik az üzem — mondotta Csizmadia Ist­ván A BOV kecskeméti gyárában Vinczellér Károlyné fő­művezető és Gudricza Sára mérő, csomagoló a szállí­tásra kerülő pulyka, liba, csirke minőségét ellenőrzik. nem érte el a tervezettet, mind a szavasmarha-, mind a sertésállomány alacso­nyabb a számítottnál. Beruházásoki-a a népgaz­daság a tervezettnél vala­mivel nagyobb összeget fordít. Elkészült, illetve az év végéig átadásra kerül több jelentős új létesít­mény: a tervezett 22 egye­di beruházásból 17—18 be­fejeződik. A külkereskedelmi áru­forgalom erőteljesen — mind az 1968. évinél, mind a tervezettnél nagyobb ' mértékben — növekszik. A lakosság. pénzbevételei — a számítottat meghala­dó mértékben — több mint 9 százalékkal nőnek. A többletet főleg munkabér és nyereségrészesedés formá­jában fizetik ki. A lakos­ság megtakarításai is na­gyobb mértékűek a terve­zettnél: megközelítik a 7 milliárd forintot. A mun­kások és alkalmazottak reálbére körülbelül 4 szá­zalékkal több az 1968. évi-, nél. A lakosság egy főre jutó' reáljövedelme mint­egy 5,5 százalékkal nő. A kiskereskedelmi for­galom hozzávetőleg 9,5 százalékkal emelkedik. A fogyasztói árszínvonal kö­rülbelül 1,5 százalékkal — a számítottal megegyező mértékben —- nő. Indoko­latlan azonban a ruházati cikkek átlagosan 3 száza­lékos áremelkedése. Egyes fontos árucsoportokban a kínálat nem követte a megnövekedett 'keresletet és a választék sem meg­felelő. Főleg ruházati ter­mékekben és több tartós fogyasztási cikkben nem volt kielégítő az ellátás. Élelmiszerekből — a ser­téshús kivételével — és él­vezeti cikkekből általában elegendő .mennyiség állt a lakosság rendelkezésére. A jövő évj népgazdasá­gi terv a harmadik ötéves tervben kitűzött gazdaság- politikai célokat szolgálja. A legfontosabb feladat a gazdasági munka haté­konyságának növelése, a népgazdaság általános egyensúlyi helyzetének to­vábbi javítása. Ennek ér­dekében — a gazdaságirá­nyítási rendszer reform­jának következetesebb gyakorlati alkalmazása és továbbfejlesztése útján — biztosítani kell: — a termelékenység nö­velését : — a fogyasztói piacon a kereslet és kínálat össz­hangjának javítását: — a beruházási tevé­kenység és — a külföldi verseny- képesség további javítá­sát. Heanzeti jövedelem, beruházások A terv azzal számol, hegy 1970-ben a társada­lom szdT^aleteit az eddi­gieknél magasabb fokon t lehet kielégíteni. A társa­dalmi termék volumene körülbelül 5 százalékkal emelkedik. A nemzeti jö­vedelem 5—6 százalékkal nő: a harmadik ötéves terv időszakában elért nö­vekedés mind ütemében, mind mennyiségében jelen­tősen meghaladja a terve­zettet. ­A beruházások 1970-ben az ideihez képest 6—7 szá­zalékkal növekednek: vár­hatóan elérik a 79—80 milliárd forintot. Az épí­tési beruházások területén a . kereslet és kínálat kö­zött kialakult feszültség még csak kis mértékben mérséklődik. A gépi be­ruházásoknál — egyes vá­lasztéki és határidő-prob­lémáktól eltekintve — a kínálat javul. (Folytatás a 2. oldalon.) Félegyházi szőnyegszövők A felvetők feszes pamut­fonalai csak sejtetni en­gedik a lányok, asszonyok arcát, mintegy jelképezve, hogy a szőnyegszövők min­den munkadarabja a létre­hozó ember színérzékét, kézügyességét őrzi. A Kis­kunfélegyházi Háziipari Szövetkezet műhelyében Borbély Berta másodmagá­val két héten át dolgozik a több mint 30 ezer csomó­zás! művelettel készülő aranyafgánon. Ebből a vá­rosból negyedévenként mint­egy 50 ezer négyzetméter­nyi szőnyeget szállítanak külföldre — főleg Francia- országba és Svájcba. A régi típusú: szövőszékek mellett összesen harminchétén se­rénykednek, s az idén kö­rülbelül -800 ezer forint ér­tékű áru kerül ki a kezük alól. (Pásztor Zoltán felvétele.) XXIV. évf. 890. szám 1969. december 14, VASÁRNAP Ara: 1 forint i Egy hét a világpolitikában! Képes összeállítás az elmúlt hét külpolitikai eseményeiből. (3. oldal) Villanyi kaplak karácsonyra (5. oldal) Művelődés, irodalom, művészet (6—7. old3l) (9. oldal) Hírek (12. oldal) Gyülekezési tilalom Olaszországban Az olasz kormány — mint már közöltük — pén­teken Milánóban "és Ró­mában történt bombame­rényleték miatt rendkívüli ülést tartott. Az ülés után kiadott közlemény han­goztatja „a kormány, szi­lárd eltökéltségét, hogy — biztosítja és szavatolja a békés és demokratikus együttélést azokkal az egyénekkel vagy csopor­tokkal szemben, akik, vagy amelyek az olasz nép sza­badsága és biztonsága el­len akarnának támadni”. A kormányfő elnökleté­vel tartott tanácskozáson a belügyminiszter tett jelen­tést a milánói és római bombamerényletekről,* han­goztatva, hogy a hatósá­gok mindent elkövetnek a felelősök megbüntetésére. A milánói és a római rendőrség folytatja a nyo­mozást » pénteki bomba­Újabb bombát találtak merényleteik végrehajtói­nak kézrekerítésére. Franco Restivo olasz bel­ügyminiszter szombaton a képviselőház zsúfolásig telt üléstermében bejelentette, hogy elrendelte valamennyi vasárnapra tervezett nyil­vános megmozdulás betil­tását. Nyugati hírügynök­ségek megjegyzik, hogy a tilalom mindenekelőtt az olasz szociális mozgalom (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom