Petőfi Népe, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

2. oldal 1969. december 2. kedd A továbbfejlődés (Folytatás az 1. oldalról) minél több új, kelendő gyártmány bevezetése amúgy is fékezi a terme­lékenység növekedését. A z egészében kedvező “mezőgazdasági hely­zetben pedig a korántsem­kielégítő állattenyésztési eredmények figyelmeztet­nek a legsürgősebb teen­dőkre. Itt említjük — részben ezzel összefüggés­ben — az áruellátást is, amely látnivalóan bővült mennyiségileg és választé­kában is, miközben egyes, olykor igen fontos, olcsóbb árufajtákból időnként hi­ány van. ami különösen a kisebb jövedelmű csalá­doknak okoz gondot. Mindez megoldandó és megoldható a reform esz­közeivel. A jövő évi tervek né­hány lényeges vonása is arra mutat, hogy kedvező alapokat teremtettünk a továbbfejlődéshez. Hogy mást ne mondjunk: az előzetes számítások szerint mintegy. hat százalékkal növekednék az ipari ter­melés hasonlóképpen a nemzeti jövedelem is, 4,5— 5,5 százalékkal az egy fő­re jutó reáljövedelem és már nem kevesebb, mint 70 ezer lakás felépítésével lehet számolni. Ám a közleményből “ az is kitűnik, hogy a Központi Bizottság a kí­vánatos arányokon túlme­nően. behatóan megvitat­ta a várható fejlődés nél­külözhetetlen tartalmi je­gyeit is, utalt a legkere­settebb termékek folya­matos előállításának fon­tosságára. az építkezések okkal, joggal elvárt'jobb minőségére ' és ütemessé­gére, a nagyüzemi és a háztáji állattartás sürgő­sen megoldandó fejleszté­sére, a nehéz, felelősség- teljes munka, az értéke­sebb teljesítmény fokozott anyagi-erkölcsi megbecsü­lésére, a kiegyensúlyozot­tabb áruellátásra, az ár­színvonal alakulásának ál­landó ellenőrzésére, az ex­portfeladatok jó teljesíté­sére a belföldi ellátás sé­relme nélkül, mint olyan teendőkre, amelyeket min­den politikai és gazdasá­gi pozícióban elsősorban kell szem előtt tartani. És nem utolsósorban a társa­dalmi termelés hatékony­ságára. ezen belül a mun­ka termelékenységére, amelyek mindenképpen a legfontosabb alapok fel­adataink megoldásában. K. S. Bécsi és londoni eszmecsere Európa jövőjéről Vasárnap késő estig ta­nácskoztak a munkabizott­ságok a Bécsben ülésező európai biztonsági és együttműködési értekezle­ten, amelynek második sajtókonferenciáján Lám. billiotte belga filozófus, a bécsi találkozó elnöke éles vitába bocsátkozott az ér­tekezletet támadó néhány nyugati újságíróval és rá- diókommentá torral. Sajátos, de egyben jel­lemző tünetnek minősítet­te, hogy ha néhány jó­szándékú ember összeül a békéről, az együttműködés­ről, az európai biztonság­ról beszélgetni, akkor bi­zonyos sajtókörök azonnal „kommunista összeesküvés­nek” gyanítják az eszme­cserét Mintha csak a kom­munisták szívügye lenne a béke. A mostani bécsi ta­nácskozás résztvevőinek legalább kétharmada nyu­gati keresztény és katoli­kus ember, akik szintén jogot formálnak arra, hogy gondot okozzon nekik Európa jövője. Rákos daganat A Londonból Bécsbe ér­kezett Nobel-békedíjas Sir Philip Noel-Baker drámai hangú közbeszólással vág­ta szét a vitát: rosszindu­latú rákos daganatnak mi­nősítette Európa testén fel­halmozott taktikai atom­fegyverek és középhatósu­garú rakéták tömegét Ha ezek megszólalnak — mon­dotta — Európa megszűnik létezni Ezt a gondolatot fejezte ki egyébként a katonai tömböket feleslegessé tevő kollektív biztonság megte­remtésének lehetőségéről tanácskozó munkabizottság ülésén dr. Réczei Lász­ló magyar küldött Hang­súlyozta: a Varsói Szerző­dés államai, amelyek csak a már korábban megala­kult NATO felfegyverke­zése után alakították meg védelmi szövetségüket, újabb és újabb kezdemé­nyezésekkel — legutóbb a budapesti felhívásban, va­lamint a prágai javaslat­ban — akarnak olyan hely­zetet teremteni, amely sa­ját katonai szervezetük fel­oszlatását tenné lehetővé. A fokozatosság elve Pethő Tibor ■— ugyan­ebben a bizottságban — vitába szállt Jack Woddis j angol parlamenti képvise­lőnek azzal az irreális el­képzelésével, hogy a két katonai tömb minden elő­zetes európai eszmecsere nélkül feloszlatható. A foko­zatosság méllett foglalt ál­lást és ezt a nézetet a munkabizottság magáévá is tette. A nemzetközi keresztény békekonferenciát képvise­lő dr. Bartha Tibor deb­receni püspök a lelkészek­nek az öt világrészre kiter­jedő békemozgalmáról tá­jékoztatta a munkabizottsá­got és szervezete nevében állást foglalt a leszerelés és az európai kormányok értekezletének mielőbbi megtartása mellett. Az európai együttműkö­dés különböző formáit ku­tató munkabizottságban dr. Zsebők Zoltán pro­fesszor tartott nagy tetszés­sel fogadott tájékoztatót a tudományos és műszaki együttműködés változatos lehetőségeiről. Brit békeharcosok akciója Vasárnap Londonban be­fejeződött az angol béke­tanács, több szakszervezet és más társadalmi szerve­zet közös értekezlete az eu­rópai biztonság kérdéseiről. Az értekezlet foglalkozott a szocialista országoknak az európai biztonsági kon­ferencia összehívására tett javaslatával és határozat­ban bírálta a brit kormány ezzel kapcsolatos' álláspont­ját, országos kampányra hívta fel a brit népet és a közeledő parlamenti válasz­tások jelöltjeit, hogy bírják rá a kormányt a budapesti és prágai felhívásban aján­lottak elfogadására. Colin Swet, a brit bé­ketanács titkára hangsú­lyozta, hogy már 25 európai ország és Kanada nyilatko­zott pozitív értelemben az európai biztonsági értekez­let eszméjéről. A londoni értekezleten elfogadott nyi­latkozat megelégedéssel szólt arról, hogy az NSZK csatlakozott az atomsorom- pó-szerződéshez, megtette az első lépéseket a lengyel kormánnyal való tárgya­lások megkezdésére és el­ismerte az NDK létét, bár az NSZK-nak fel kell ké­szülnie a Német Demokra­tikus Köztársaság teljes jogi elismerésére is. A nyi. latkozat támadja Healey angol hadügyminisztert és különösen Healey-nek az atomháborúról kifejtett el­képzeléseit, amelyek sze­rint a NATO „bizonyos kö­rülmények között elsőként is bevetheti a nukleáris fegyvereket Európában”. A brit békeharcosok 1970-ben országos kampányt indíta­nak a európai biztonsági értekezlet támogatására. Svohoda hazautazott Iránból Ludvik Svoboda, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke befejezte hivatalos iráni látogatását. A teheráni repülőtéren Irán uralkodója Mohammed Re- za Pahlavi sah és más hivatalos személyiségek búcsúz­tatták a magas rangú vendéget. A látogatásról Tehe­ránban csehszlovák—iráni közös közleményt hoztak nyilvánosságra. Miért távozik Kairói visszhang At AHR AM Az AI Ah ram című kai­rói lap hétfői száma rész­leteket közöl annak az egyiptomi egységnek a harci sikereiről, amely vasárnap­ra virradóan novemberben már az ötödik portyát haj­totta végre a Szuezi-csatoma izraeli megszállás alatt le­vő keleti partján. A lap szerint az egyiptomi egység 50—60 katonát tett harcképtelenné, az izraeli helikopte­rek és autóbuszok órákkal a portya után is sebesülteket szállítottak. Az A1 Ahram értesülései szerint az egyip­tomi katonák elfogták az egyik izraeli állás parancsno­kát, egy századost, aki azonban később egy lőszerraktár robbanása közben két egyiptomi katonával együtt életét vesztette Az Al Ahram másik figyelemre méltó cikkében el­marasztalja azt a merényletet, amelyet palesztinai ge­rillák a múlt héten Athénban hajtottak végre. Az El Al izraeli légitársaság athéni központja ellen elkövetett gránátos merénylet sok embert megsebesített és egy két és fél éves görög kisfiút megölt Az athénihez hasonló merényletek a lap szerint csak az izraeli propaganda malmára hajtják a vizet. „Nem szabad megengedni, hogy a palesztinai ellenállási moz­galom — amelyet igen nagyra értékelünk —, valami­féle olyan „szent üggyé” váljék, amelyről nem szabad yitatkozni és amelyet nem szabad bírálni’j Cabot-Lodge Henry Cabot-Lodge nagy­követ. a párizsi Vietnam- tárgyalásokon részt vevő amerikai küldöttség veze­tője december 8-ával meg­válik tisztségétől. A tár­gyalások eredményessége szempontjából jó hírnek le­hetne ezt tekinteni, ha a' nagykövet nem maga mon­dott volna le. hanem — Washington hívta volna vissza, hogy helyébe új, al­kalmasabb diplomatára bízza a feladatot. H e n r y Cabot-Lodge ugyanis szinte személyében garantálta, hogy a tárgya­lások egyhelyben topogja­nak. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy az Egye­sült Államokban szinte ke­resve sem találni még egy olyan politikust, aki ed­digi működésével szemé­lyesen is ennyire elkötelez­te volna magát Washington vietnami „jelenléte’’ és ki­tartottjai mellett. Két ízben képviselte kormányát Sai­gonban: 1963-ban ott volt a a Diem-diktatúra buká­sakor, majd 1965-ös újabb pagyköveti megbízatása ide­jén egészen szoros kapcso­latot épített ki a sagioni rezsim mostani vezetőivel. PJielőtt 1968-ban elhagyta volna dél-vietnami poszt­ját. így nyilatkozott: ,,A háborút félig-méddig már meg is nyertük ...” _Ennek a Henry Cabot- X odgenak a megbízatása a párizsi Vietnam-tárgvalá- sok vezetésével még akkor sem kecsegtet sok jóval, ha nyilvánvaló, hogy az amerikai delegátus nem a Nguyen Thi Binh külügyminiszter-asszony Budapestre érkezett Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kor­mányának külügyminiszte-? re Péter János külügymi­niszter meghívására hét­főn baráti látogatásra Ru- df pestre érkezett. A külügyminiszter-asszony és a kíséretében levő sze­mélyiségek fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Péter János külügy­miniszter és a Külügymi­nisztérium több vezető be­osztású munkatársa. Ott volt Le Huu Van, a Dél-vi- etnami Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ide­iglenes ügyvivője és Hoang- Luong, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság buda­pesti nagykövete is. HOSSZABB szü­net után kedden is­mét összeülnek New York-ban a négy nagyhatalom ENSZ-nagykövetei, hogy folytassák a tárgyalást a közel- keleti válság poli­tikai rendezésében. Ennek kapcsán ér­demes megjegyezni, hogy pár nappal ezelőtt volt máso­dik évfordulója annak az ENSZ Biztonsági Tanácsi ha­tározatnak, amely kötelezte Izraelt arra, hogy a meg­szállt arab területekről vonja ki csapatait ÚJABB részletek kerültek nyilvánosságra az USA in­tervenciós csapatai és csatlósai által elkövetett dél-viet­nami vérengzésekről. A november 20-ával zárult két hónap alatt az amerikai katonaság és a saigoni báb­rezsim katonái több mint 300 polgári személyt gyilkol­tak meg az úgynevezett pacifikációs kampány során. FELSZABADULÁSÁNAK 25. évfordulóját ünnepelte az Albán Népköztársaság. Ebből az alkalomból az Iz­vesztyija című szovjet lap arról ír, hogy a szovjet—al­bán barátság az ellenséges erők mesterkedései ellenére végül is diadalmaskodik, s az Albán Népköztársaság ismét elfoglalja méltó helyét a szocialista országok kö- zösségében. * BÁR A brit kormány egyelőre nem mutat hajlandó­ságot arra, hogy elismerje a Német Demokratikus Köz­társaságot, a nyugati lapok részletesen megemlékeznek az NDK és Nagy-Britannia között, most első ízben meg­kötött, három évre szóló kereskedelmi megállapodásról. Eszerint ebben az esztendőben a szigetország NDK-ba irányuló exportja csaknem 16 millió font sterling érté: kű lesz, s az eddigi legmagasabb összegre rúg. Nagy- Britannia a megállapodás keretében megszüntette a szigetországba irányuló NDK-export mennyiségének korlátozását is. 1970-ben az angol ipar képviselői a Né­met Demokratikus Köztársaságba látogatnak. NAGY-BRITANNIA beleegyezett abba, hogy kiürítse a líbiai Tobruk melletti katonai támaszpontját. Mint is­meretes, a Líbiai Köztársaság kormánya követelte az előző rezsim alatt kötött támaszpont-szerződések ér­vénytelenítését. Az angol—líbiai megbeszéléseket de­cember 8-án kezdik meg, s előreláthatóan január végén távozik az utolsó angol katona a Tobruk melletti katg- nai támaszpontról. ÖSSZEÜL az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hogy kivizs­gálja a' szenegáli kormánynak Portugália ellen benyúj­tott panaszát. Mint ismeretes, Szenegál azért kérte a Biztonsági Tanács összehívását, mert Portugál-Guinea területéről tüzérségi támadás érte Szenegált, amely sú­lyos anyagi károkat okozott. Elhalálozások és sebesülé­sek is történtek a portugál támadás következtében. A MÚLT HÉT szerda óta folynak a harcok a dél-je­meni szaúd-arábiai határ mentén, mindkét részről vesz­teségekkel. Az összecsapásokra az adott okot, hogy sza­úd-arábiai csapatok megszálltak egy dél-jemeni határ­övezetet, amely rendkívül gazdag olajforrásokban. A dzsiddai kormány azt állítja, hogy a vitatot terület Szaúd-Arábia része. '„maga szakállára”, hanem washingtoni utasításra dol­gozik Párizsban. Félő volt ugyanis, hogy Cabot-Lod­ge személyes „elkötelezett­sége” a saigoni klikk irá­nyában — egybevág a Fe­hér Ház ..intézményes elkö­telezettségével”. Ma már, néhány nap­pal a lemondás bejelenté­se után. minden jel arra vall, hogy ez az „érdek­egyezés”. magyarán; a wa­shingtoni kormánypolitika új taktikája készteti Cabot- Lodge-ot a távozásra. A Fehér Ház, amely mind­máig nem jelölt ki utódot v agykövete helyére, nyil­vánvalóan a tárgyalások 'e'entőságének csökkenté­sére törekszik, arra. hogv — a párizsi Combat című po’gári lap szellemes ha­sonlatával — „álomba rin­' sa” a Vietnam-konferen. ciát. Ez a párizsi „altatás” nem független Washington általános Vietnam-politiká­jától. Ä háború’ úgyneve­zett „vietnamizálása” tud­niillik abból a számításból adódik, hogy ily módon csökkenteni lehet az Egye­sült Államok belső politi­kai feszültségét, a háború elleni tiltakozások mérté­két, de úgy — hogy eköz­ben még mindig legalább száz-kétszázezer amerikai katonát lehessen a helyszí­nen tartani. Ennek __ a s aigoni rezsim konzerválá­sát célzó — tervnek a ki­vitelezése, nem utolsósor­ban a saigoni klikk tehe­tetlensége és elszigeteltsé­ge miatt, hosszabb időt venne igénybe. Az Egyesült Államok tehát most mind a hadszín­tereken. mind otthon _ m ind pedig Párizsban el­sősorban abban érdekelt, hogy időt nyerjen. Ennek a halogató taktikának egyik, logikus láncszeme Cabot-Lodge távozása és a tárgyalások „álomba ringa- tása..

Next

/
Oldalképek
Tartalom