Petőfi Népe, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-07 / 207. szám

Takács Béla a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Bács-Kiskun me­gyei Csoportjának elnöke. — Most különösebb nem törtévük csoportunknál... Két hete volt engedeimessé- gi vizsga, arról lehetett vol­na írni... Készülünk vi­szont a jövő héten sorra ke- lülő nemzetközi jubileumi kiállításra. Abból az alka­lomból rendezik, hogy 80 étíe alakult a Magyar Ebte­nyésztők Országos Egyesü­lete. Úgy értesültem, ezeröt- száz-kétezer között van a benevezettek száma. — A megyei csoportnak hány tagja van? — Százötvenkettő. Mint­egy kétharmada kecskeméti, a többi a megye minden ré­széből. — A kiképzésről szíves­kedjék valamit mondani. — Vasárnap délelőtt néha 30—40 ebet is felvezetnek itt Kecskeméten a Marx té­ren — alapkiképzésre, az engedelmesség „alapkötel­meinek” betanulására... A reptérközeli legelőn már haladó fokon folyik a ki­képzés: akadályok vannak; a „csibészelést” gyakorol­ják az ebek.. — Hány kutya tart már ezen a haladó fokon? — Tizennyolc — legalább. Csirkefogók„ reszkessetek! (t) Cikkzártakor érkezett a felvétel erről az utcai eb­produkcióról. A látottak alapján a kutyust haladó kurzusra javasoljuk. (Pásztor Zoltán felvétele) Egyházi vendég a megyei tanács vb-elnölcénél Szeptember 4-én Kecske­métre látogatott dr. Ijjas József, kalocsai érsek a Római Katolikus Püspöki Kar elnöke, Kovács Ferenc prépost, kanonok, Szent- györgyi József érseki szer­tárt», Nagy György Lász­ló érseki titkár, és Kovács István prépost, esperes kí­séretében. A kalocsai érse­ket dr. Varga Jenő a Bács- Kiskun Megyei Tanács vb- elnöke fogadta. A baráti beszélgetésen részt vett Po- tóczky József, az Állami Egyházügyi Hivatal cso­portvezetője, Madarász László, a megyei tanács vb-elnökhelyettese. és Feke­te János, a megyei tanács vb egyházügyi tanácsa. Dr. Ijjas József most vi­szonozta dr. Varga Jenő­nek az érseki beiktatás al­kalmából tett látogatását. — A Magyar Rádió a felszabadulás 25. évforduló­jára meghívásos hangi á- tékpályázatot rendezett. A bíráló bizottság Hubay Miklós Magnificat című művét 20 000 forinttal. Mes­terházi Lajos Tetemrehívás című rádiójátékát 15 000 forinttal jutalmazta. Tíz­tízezer forintos díjat ka­pott Sós György műve. va­lamint Szakonyí Károly. „Ki beszélt?” című alko­tása. — FIATAL müvészhá- zaspár munkáiból, Molnár Péter festményeiből és Scherter Judit fotóiból nyí­lik kiállítás ma délelőtt 11 órakor a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban. — A Kecskeméti Házi­ipari Szövetkezet 3 millió forintos tervét már most túlteljesítette. November 7-ig pedig elérik a 4 millió 200 ezer forintot. A szövet­kezet 210 bedolgozója ez idáig 55 ezer darab gyer­mekruhát készített, 2—6 éves gyermekek számára. Leningrádtól Bagdadig a világ minden részére eljut­nak ízléses, szép termékeik. White meghalt A New York állambeli Manhasset városában pén­teken 61 éves korában meg­halt Josh White, a híres amerikai néger blues- és spirituálé énekes ifjú villanyszerelők Szombaton délután meg­kezdődött Kecskeméten az ifjú villanyszerelők vetél­kedője. A „Ki minek mes­tere” szakmai verseny ke­retében a gyakorlati is­meretekből mérték össze tudásukat a Lampart Zo­máncipari Művek kecske­méti gyárában a megye- székhely, a kecskeméti, va­lamint a dunavecsei járás üzemeinek nevezői. A húsz KISZ-fiatal ma az elméleti tudnivalókból „vizsgázik”. A résztvevők közül négyen juthatnak a megyei dön­tőbe. — Csütörtökön megkez­dődött a szüret a Kunfe­hértói Állami Gazdaság 1500 holdas szőlőültetvé­nyében. Alig néhány nap­ra maradt üresen a gazda­ság híres ifjúsági tábora, amelyet most ismét diákok népesítenek be — kiskun- halasi és budapesti közép- iskolások segédkeznek a szüretben. Ki látta? A Kecskemét Városi és Járási Rendőrkapitányság kéri, hogy akik 1969. augusztus 31-én délelőtt 10—11 óra között Kecske­méten, az állat- és kira­kodó vásár területén, az italbolt előtt szemtanúi voltak egy cigány kinézésű személy zsebtolvajlásának, feltétlenül jelentkezzenek meghallgatás céljából a Városi és Járási Rendőr- kapitányságon. n a p T .4 a 1969. szept. 7, vasárnap Névnap: Regina Napkelte: 5 óra 10 perc. Napnyugta: 18 óra 14 perc. Holdkelte: 0 óra. Holdnyugta: 16 óra p. perc. Moziműsor KECSKEMÉT VÁROSI Szept. 7.: SZERELEM EGY SZEZONRA Szept. 8.: SZERELEM EGY SZEZONRA KECSKEMÉT ÁRPÁD Szept. 7.: A KARAMAZOV TESTVÉREK Szept. 8.: A KARAMAZOV TESTVÉREK Özönvíz Mexikóban Harmincnyolc ember vesztette életét a mexikói Vera Cruz szövetségi állam­ban a hatalmas esők okozta A hangszer még csak tökszár, hangja ezért bizony recsegő. De a kis lovagok jő szívvel fújják Zsuzsika számára. (Kutytía Ilona felvétele.) Spanyol vadász A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság rezervátu­maiban most a szarvasbő- gés idején egymást érik a külföldi vadászok. Ma, va­sárnap újabb vendégeket áradások következtében. Az fogadnak, ezúttal spanyol anyagi károk is jelentősek: vadász „torreádorkodik” a a földcsuszamlások vasút- Duna menti erdőben. Re-- vonalakat tettek használha- mélve, sikerül majd pus- tatlanná és szétszaggatták a kavégre kerítenie a telefonkábeleket. A mentő- szarvasbikát. Egyébként eddig már két gímszarvas került terítékre, még nem hivatalos értékelés szerint ezüstérmes trófeát „visel­tek.” Erik a vessző osztagok rendkívül nehéz körülmények között ürítik ki a veszélyeztetett terüle­tek lakosságát. Mexikóban ez volt az évszázad legna­gyobb esőzése: három héten keresztül megszakítás nél­kül zuhogott az eső. 42 négytalólatos öttalálatos szelvény nem volt, négy találatot 42 foga­dó ért el, ezekre 84 011 fo­rintot fizettek. Hármas ta­lálatot 5234 fogadó ért el, ezekre egyenként 337 forin- , „ tot, két találatot 148 234 fo- í. tt haJtásokbol — a gyo- ’ keres vessző értékesítésé után — újabb 200 ezer rügydugványt állítanak elő a rekord, a narancsízű, a favorit és az olasz cseme­ge szőlőfajták sokszorosítá­sához. A gyökeres vesszőt pedig a nagyüzemi gazda­ságoknak adják át szaporí­tó törzstelepek kialakítá­sához. Várható időjárás ma es­tig: általában derült idő. eső nélkül. Éjszaka gyenge, napközben kissé megélén­külő, változó irányú szél. Hajnalban és reggel több- felé párásság, köd. Vár-: ható legalaosonyább éjsza­kai hőmérséklet 8—12. leg­magasabb nappali hőmér­séklet 21—25 fok között. Vidám percek A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet lakiteleki szőlőszaporító házában érik a vessző. Az idei évben jól sikerült az újonnan neme­sített csemegeszőlő fajták szaporító anyagának neve­lése az üvegházban. A fej­gadó ért el, ezekre 15 forin­tot fizetnek. A fent közölt adatok tájékoztató jellegű­ek. A nyeremények az ille­ték levonása után értendők. Változások a tv mai műsorában 18.10: Kisfilm. Egyébként a kiadott műsor szerint. JÓ A LÖ IS... hl Jjf "Exn ! MJTŐKEETŐ 1 SZOLGÁLAT (A Polish Weekly karikatúrája.) A SZÉP PILLANAT Brunnerék vendégeket hív­tak, hogy beszámolhassanak a trópusokon töltött szabadsá­gukról. „Különösen szép és vonzó pillanatot értünk meg minden este körülbelül 6 órakor” — meséli Brunner úr. „Ez bizonyára akkor volt, amikor a nap lement??’ — je­gyezte meg valaki a vendégek közül. „Nem, nem! — tiltakozott Brunner úr. — Ez volt az az időpont, amikor a legyek be­fejezték napi munkájukat és a szúnyogok még nem kezdtek hozzá tevékenységükhöz!’? AZ ELSŐ SZŐ „A férjem három napig egy szót se szólt hozzam, mert ha­ragudott rám. Végre tegnapi megszólalt.’? „És mi volt az első szava ?*s „Hol van a dugóhúzó??* A HOMOKBAN „Nos, hogy áll Elvira kis­asszony a lovagló művészeté­vel?” „Az első órák úgyszólván a homokban játszódtak le ...” AZ ALMOK NEM HAZUDNAK Egy vállalati igazgató pa­naszkodik barátjának: — Képzeld el, tegnap azt ál­modtam, hogy beszédet tartok az értekezleten, majd hirtelen felébredtem és igaz volt az ál­mom. NEM ELVESZETT GYERMEK! A tanító korholja a kis Me­rőmet. — Mit fogsz csinálni az élet­ben, ha nem tudsz tízig sem számolni? — Majd bíró leszek egy bor­versenyen . Szerenádot kap a kislány Ketyakiképzés Mi történik SnSknél ma? Kisjó Sándor: A4 it tud a szív ? Az orvosok egyfe­lől dicsekednek az emberi szív munka­bírásával, másfelől óva intik tulajdono­saikat a túlterhe­léstől. Kiszámítot­ták, hogy amiköz­ben rengeteg liter vért ki- és beszi­vattyúz, mily te­mérdek energiát ter­mel, s hogy azzal mennyi idő alatt mekkora súlyú te- hervonatot milyen magasba emelne. Ugyanakkor egyre sűrűbben mutatnak rá, hogy a szívbe­tegségek oka java­részt maga az em­ber, aki nem kíméli a motort. Holott a legnagyobb kímélet­re szorul, mert gaz­dája idő előtt ki­nyiffan. Sajnos, mégsem kíméljük és ebben elsőszámú bűnösök a slágerszerzők, mert hogy azok mit míveltetnek a szív­vel, az fantasztikus. Minap kezembe ke­rült a divatos dalok gyűjteménye, ' száz verset olvastam át, kilencvenkettőben szerepel a szív. Már a régi költők is túl sóidat hárí­tottak rá, amit azon­ban a mai szerzők kívánnak tőle, az kicsit erős. Mit csinál ebben a kötetben a szív? Az egyszerűbb igék közül röviden megemlítem, hogy dobog, dobol, kala­pál és zakatol. Ezen­felül vágyakozik, remeg, reszket, ria- dozik, fél, nem fél, kiürül, megtelik, bezárul, kinyílik. Közérzet és álla­pot: beteg, bús, bá­natos, esengő, epe­dó, boldog, boldog­talan, bohó, bolon­dos. Csé-betűs tenni­valók; csattog, csi­tul, csicsereg, csá­bít, csodát vár, csa­lódik és facsdrodik. Kié lesz? Övé lesz, tied lesz, nem lesz a tiéd, másé lesz, senkié lesz, mindenkié lesz. Közlekedés: indul, érkezik, utánad megy, elkísér, ide- oda csapong, rád talál, veled van, száll, repül, csilla­gokban jár. Hőhatások: kihűl, melegszik, megfagy, felenged, megper- zselődik, higgad, forr, tüzel, érted ég, érted lángol, ér­ted hamvad el­szív a négy év­szakhoz: szívemben ősz van, nyár van, tavasz van, tél van. Sérülési osztály: megsebzik, tövist szúrnak bele, kést szúrnak bele, tőrt döfnek bele, megti­porják, összezúzzák és darabokra té­pik. Ha megszólal? Beszél, kér, ígér, esküszik, üzen, hall­gat, nem hallgat, rád hallgat, senkire sem hallgat. Egyéb szívhan­gok: könnyezik, sír, zokog, kacag, zsong, zúg, dörömböl, tik- takol. Meteorológia: szí­vemben süt a nap, derül, borul, hava­zik, dér lepi, sőt egy nőről azt olva­som, hogy arca der­medt, mert a szíve jégcsap. Szív a talált tár­gyak osztályán: szí­vemet elvesztettem, keresem, nem talá­lom, megtaláltam, nálad találom, add vissza, ne add visz- sza, vidd magad-dal és hozd ide. Meg lehet kergülni, hogy végre is mit csinál­jak vele. Vegyes tudniva­lók; szenved, meg­hal, kivvrul, mesél, elalszik, elalél, el- bátortalanodik, ver, virraszt, vígad, kér- gesedik, álmodik, esküszik, elűz, te­met, ritmusa van, szeret, gyűlöl, meg­un, soha nem un meg, a régi marad, már nem a régi, árad, áraszt, félt, nem félt, rajong, imád, lehet rá szá­mítani, nem nyug­szik, szökik, ellen­áll, titkon a tiéd, elrabolják, vissza­tér, sért, bánt, rossz lesz és örökké hű. Végül zenei mű­veltsége méltó a bámulatra. A szív ugyanis, ha kedve szottyan, énekel, da­lol, zenél, muzsikál, éspedig: hegedül, hárfázik, csellóz, fu­rulyái, fuvolázik, csilingel, gilingalan- gol és ki tudná mind felsorolni. Semmi­féle más emberi szervnek nincs ze­nei képessége. Hal­lom olykor, hogy a tüdőm sípol, de azt még senki nem mondta, hogy a ve­séje zongorázik. A kötet utolsó versében szerző azt panaszolja, hogy kezd fáradni a szí­ve. Nem csodálkozom. Ez a strapa egy lónak is sok. PETŐFI NEPE — A Magyar Szocialista Munkáspárt Bac-Kiskun megyei Bizottsága es a megyei tanács lapja. — Főszerkesztő: F. Tóth Pál. — Kiadja a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalat. — Felelős kiadó: dr. Mezei István Igazgató. — Szerkesztőség: Kecskemet Városi Tanácsház. — Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16. Szerkesztő bizottság 10-38 - Kiadónivatal: Kecskemet, Szabadság tér 1/a. Telefon; 17-09. — Teri eseti a Magyar Posta. — Elöfizetnetö: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra: 20,— forint. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. Telefonj 11-85. — Index; 25 065 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom