Petőfi Népe, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Z. oldal 1969. szeptember 2, kedd Kádár János visszatért szabadságáról Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára befejezte évi rendes szabadságát. TEGNAP délelőtt az olasz légitársaság egyik gépe elszállt tóttá Damaszkuszból azt a négy izraeli ál­lampolgárt, három felnőtt és egy 15 éves lányt, akiket a szíriai hatóságok a Damaszkuszba térí­tett amerikai gép hat izraeli állampolgárságú utasa közül szabadon en­gedtek. NASSZER, az EAK elnöke és Husszein Jordánia királya tegnap folytatta megbeszéléseit, a közel-keleti helyzet általános áttekintését, majd az egyiptomi fő­város egy másik palotájában hármasban Atasszi szí­riai elnökkel tárgyaltak. A HÍRÜGYNÖKSÉGEK jelentése szerint Líbiában forradalmi parancsnokság vette át a hatalmat, amely kikiáltotta a köztársaságot és felhívással fordult az irszág népéhez. (A líbiai eseményekről lapunk más helyén részletes tudósítást közlünk.) NYUGAT-NÉMETORSZÁGBAN hivatalosan is meg­nyílt a választási kampány, Kiesinger kancellár egy dortmundi nagygyűlésen beszélt, s fő ellenfelének Willy Brandt szociáldemokrata párti külügyminisztert tekin­tette, aki a kancellárságra pályázik. EURÖPASZERTE megemlékeztek a második világ­háború kitörésének 30. évfordulójáról, ennek kapcsán a Pravda hétfői számában Zsilin tábornok cikke a szovjet nép győzelmét méltatja, amely döntő hatással volt a második világháború menetére és eredményeire. TEGNAP hozták nyilvánosságra Bulgáriában a párt és a kormány határozatát a bolgár nép életszínvonalá­nak emeléséről. Az ez év október 1-e és 1976. október i-e között fokozatosan életbe lépő 4,4 százaléktól 12 százalékig terjedő fizetésemelés, valamint bizonyos élelmiszerek és fogyasztási cikkek árának csökkentése, az özvegyi és rokkantsági nyugdíjak 10 százalékos, a munkába lépő fiatal, főiskolát végző szakemberek 10,5 százalékkal megemelt kezdő fizetése, az építőanyagok árának, valamint a tartós fogyasztási cikkek árának csökkentése az ország minden dolgozóját, érinti. MA KEZDŐDIK Gromika szovjet külügyminiszter ötnapos hivatalos jugoszláviai látogatása. A tegnap Belgrádban kiadott előzetes közlemény szerint Tepavac tömeggyűlésén, valamint a jugoszláv és Gromiko szovjet külügyminiszter megbe-130 évvel ezelőtt lengyel Kiélései Jugoszlávia és a Szovjetunió közötti kétoldalú | földön együttműködésen túl felölelik majd a nemzetközi élet néhány időszerű kérdését is. K. A. Az Országos Béketanács Elnökségének nyilatkozata Svoboda Varsóban Ludvik Svoboda cseh­szlovák köztársasági elnök hétfőn délelőtt Marian Spychalskinak, a Lengyel Államtanács elnökének a meghívására, különrepülő- gépen Varsóba érkezett. A csehszlovák elnököt Marian Spychalskival az élen a lengyel párt- és ál­lami vezetők fogadták, és a főváros utcáin és terein — ahol gépkocsija elhaladt — a dolgozók százezrei kö­szöntötték. Ludvik Svoboda jelenle­gi útja során megbeszélé­seket folytat a lengyel ve­zetőkkel a két ország kap­csolatairól, és a nemzetkö­zi élet időszerű kérdései­ről. Részt vesz Varsóban a dolgozók háborúellenes megalakult cseh­szlovák légió évfordulós ünnepségein. a második világháború kitörésének harmincadik évfordulója alkalmából Az Országos Béketanács dályozásáért folyó nemzet- erőfeszítéseinket, hogy meg- Elnöksége nyilatkozatot tett közi küzdelem legfőbb té- hátrálásra kényszerítsük az közzé a második világhá- nyezője. Vele együtt a szó- imperializmus agresszív ború kirobbanásának 30. cialista országok népei lép- erőit. évfordulója alkalmából. A tek fel a háború veszélyé- — Ezért kivesszük ré- nyilatkozat rámutat: nek elhárítására. szünket minden olyan kez­— A második világhábo- — A magyar nép súlyos -Z&'í? ,an?®ly föld­rú legfőbb terhét a Szov- árat fizetett a letűnt kor resEunkon- Európában elő, jetunió viselte. Népeink uralkodó osztályainak bű­szenvedtek a legtöbbet a nős politikájáért. Léténde- „ „ ... ,, háború borzalmaitól. Az ke tehát Európa és a világ egBzilárditását, visszaszo- antifasiszta koalíció hatal- békéjének megőrzése. Ma ^ világháborúra mai közül az első szociális- államunk, népünk, társa- |'OIjc'Ky“ erőket, es hopaia- ta államra hárult a legne- dalmi szervezeteink aktív ™1 ahhoz, hogy Europa a hezebb feladat a győzelem résztvevői a békéért folyó E^t határozoUan Vtámo- kivívásában. Ma a Szov- harcnak. Az új világhábo- gátjuk a budapesti felhí- jetunió az új világháború rú ellen harcoló milliókkal vast és az abban foglalt ja­kirobbantásának megaka- együtt mi sem kíméljük vasiatokat segíti a háborús feszültség csökkenését, a biztonság Tapasztalatokban gazdag látogatás TÍMÁR MÁTYÁS HAZAÉRKEZETT JUGOSZLÁVIÁBÓL Tííliár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, — aki Alekszandar Grlics- kovnak, a Jugoszláv Szö­vetségi Végrehajtó Tanács elnökhelyettesének meghí­vására négynapos jugosz­láviai látogatást tett — va­sárnap kíséretével vissza­érkezett Budapestre. Foga­dásukra a Ferihegyi repü­lőtéren megjelent Vályi Péter pénzügyminiszter, és ott voltak a budapesti ju­goszláv nagykövetség kép- vselői. Tímár Mátyás megérke­zésük után rövid nyilatko­zatot adott. — A néhány napos látoga­tás alatt több alkalommal folytattunk megbeszélése­ket Alekszandar Grlics- kowal. Tájékoztattuk egy­mást Magyarország és Ju­goszlávia gazdasági fejlő­désének időszerű kérdései­ről, a két ország gazdasá­gi együttműködéséről, va­lamint államainkat érdek­lő egyéb gazdasági problé­mákról. Kicseréltük ta­pasztalatainkat a gazda­ságirányítási rendszer re­formjáról, és ezek a meg­beszélések — mint minden hasonló jellegű találkozó — most is sok hasznos, új gondolatot szültek. A tár­gyalások feltétlenül hasz­nosak voltak, hiszen a két ország kapcsolatában min­den adottság megvan ar­ra, hogy az eddig is ked­vező kontaktusokat tovább fejlesszük. (Külkereske­delmünk volumene csupán az utóbbi időben mintegy 12 százalékkal emelkedett). — A néhány napos látó­a brazil junta Hétfőre virradó éjszaka Brazíliában háromtagú ka­tonai junta vette át a ha­talmat Costa e Silva el­nöktől. A brazil hadsereg há­rom fegyvernemének ve­zetőiből alakult triumvirá­tus „felhívással fordult a néphez” és bejelentette, hogy a 66 éves Costa e Silva vérkeringési zava­rokkal küzd, s így kép­telen ellátni államelnöki teendőit. A tábornokok kö­zölték, az országot tovább­ra is rendeletekkel fogják kormányozni, és bejelen­tették, hogy nem kerül sor a brazíliai kongresszus ko­rábban bejelentett újra- («sszehívására. A közlemény hangoztat­ja, hogy azok, akik a ha­talmat átvették, „hűek ma­radnak az 1964-es forra­dalom eszméihez”. 1964 a brazil katonai diktatúra kezdetének időpontja: ek­kor döntötte meg a Costa e Silva vezette katonai junta Goulart elnök de­mokratikus rendszerét. A Reuter hírügynökség a brazíliai eseményekhez fűzött kommentárjában úgy véli, hogy Brazíliában meghatározatlan időre el- halasztanak minden olyan lépést, amely a demokrá­ciának akár egy korláto­zott formáját állítaná visz- sza. gatásnak egyébként na­gyon gazdag programja volt. Többek között láto­gatást tettünk Mika Spil- jaknál, a Jugoszláv Szö­vetségi Nemzetgyűlés Né­pek Tanácsának elnökénél, rövid időt töltöttünk Sza­rajevóban, Bosznia-Her­cegovina gyors ütemben fejlődő fővárosában, meg­tekintettük az Al-Dunán levő Kladovot, a Vaskapu­nál folyó Duna-szabályo- zást, és erőműépítkezést, összegezve: kamatozó, ta­pasztalatokban gazdag lá­togatás volt, — megálla­podtunk abban, hogy az ilyen jellegű találkozásokat gyakoribbá tesszük. Nagygyűlés a VDK ünnepén Dél-vietnami Köztársaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Bertil Svenst- röm, a stockholmi nemzet­közi vietnami bizottság fő­titkára is. A nagygyűlést Pandur o- vits József, a szakszerveze­tek budapesti tanácsának Szeptember 2-án ünnep­li a vietnami nép független­sége kivívásának 24. évfor­dulóját. 24 évvel ezelőtt ezen a napon a kommunisták ve­zette vietnami nép kezébe vette a hatalmat és megva­lósította Délkelet-Azsia első munkás-paraszt államát. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikáltásának 24. évfordulója alkalmából, hét­főn nagygyűlést tartottak Angyalföldön, a Magyar Hajó- és Darugyár művelő­dési termében, a nagygyűlé. sen részt vett és az elnök­ségben foglalt helyet dr. Aj- tai Miklós, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának póttag- (Folytatás' óz I. oldalról.) ja, a Minisztertanács elnök- helyettese. Ott volt Hoang- Luong, a VDK budapesti nagykövete. Le Huu Van, a vezető titkára nyitotta meg, majd dr. Ajtai Miklós mon. dott beszédet. Ezután Hoang Luong, a VDK budapesti nagykövete szólt a nagygyűlés részve­vőihez. A nagygyűlés az Interna- cionálé hangjaival zárult. ifhíáftiut kikiáltották a köztársaságot biztosítják a köztársasági kormányzaját, Hasszán Erridha trónörö­kös, aki a Törökországban Megalakult az űj saigoni kormány Saigoni hivatalos forrás­ból szerzett értesülések alapján jelentette az AFP, hogy Tran Thien Khiem tá­bornok kijelölt miniszterel­nök megalakította az új sai­goni kormányt. Az új kabi­netnek 31 tagja lesz, beleért, ve Khiem miniszterelnököt, közülük 9 Huong kormá­nyának is tagja volt. Khiem tábornok a miniszterelnöki Ez is rekord A ghanai választások so­rán leadott szavazatok ösz- szeszámlálása még folyik. A Reuter hétfő reggeli jelen­tése szerint a haladás párt a nemzetgyűlés 140 mandá­tuma közül százat szerzett meg, az utána legtöbb sza­vazatot kapott párt, a nem­zeti liberálisok szövetsége csupán 29 mandátumot szer­zett. Dr. Kofi Busia, a hala­dás párt vezetője vasárnap közölte, hogy szerdán törté­nik meg az általa megalakí­tandó kormány eskütétele. Kormánya politikájáról az 56 éves szociológus profesz- szor elmondta, hogy elsősor­ban Angliával és más nyu­gati országokkal kíván együttműködni, de jószom­szédi viszonyra törekszik Elefántcsontparttal. Felső. Voltával és Togóval is. Leg­fontosabbnak azonban a belső problémák rendezését tekinti. Közölte még, hogy kormánya felül kívánja vizsgálni a Nkrumah elnök­sége idején keletkezett kül­földi adósságokat. Az egy főre jutó külföldi adósságot tekintve Ghana az első he­lyen áll a világon. A legna­gyobb összeggel Angliának tartoznak. Letartóztatás A nemzetbiztonsági szer­vek letartóztatták az ostra- vai „Profil” kiadó egyik szerkesztőjét — jelentette be az Észak-Morva területi ál­lambiztonsági szervek veze. tősége, mivel olyan anyago­kat tartott magánál, illetve terjesztett, amelyek sértik a szocialista rendszert és a Csehszlovák Szocialista Köz. társaság elnökét. Az ügy ki­vizsgálása folyamatban van,1 tisztség mellett magának tartotta meg a belügymi­niszteri tárcát. Sem a budd­histák, sem a dél-vietnami haladó erők nem működtek közre az új kormány meg­alakításában. A miniszterek közül öt katonai vezető. Az új külügyminiszter Tran Van Lám konzervatív kato­likus — írja az AFP. — Ki­nevezéséből megfigyelők azt a következtetést vonják le, hogy a saigoni rezsim kül­politikája nem fog megvál­tozni. Ceasisescu Teheránban Nicolae Ceausescu, a Román Államtanács elnö­ke, felesége társaságában, Mohammed Reza Pahlavi iráni sahinsahja, és a csá­szárné meghívására hétfőn hivatalos látogatásra Tehe­ránba utazott. Bukaresti diplomáciai és sajtókörökben úgy vélik, hogy a teheráni tárgyalá­sok elsősorban gazdasági jellegűek, de mindenkép­pen szó lesz a közel-keleti kérdésről, így az arab or­szágok Romániához való viszonyáról, azt követően, hogy Románia nagyköveti szintre emelte diplomáciai kapcsolatait Izraellel, ami­ért is több arab ország megszakította diplomáciai kapcsolatait Romániával. gyógykezeltetésen levő apja, a 81. éves Idrisz király he­lyett az.államügyeket intéz, te, 12.00 óra előtt néhány perccel a tripoliszi rádióban bejelentette, hogy lemond trónörökösi tisztéről. Hasz- szan Erridha támogatásáról biztosította az új rendszert, felhívta az ország lakossá­gát, adjanak meg minden támogatást a hatalom új birtokosainak. A damaszkuszi rádió a bengházi rádió egyik adását ismertette, amelyben beje­lentették, hogy Líbia hiva­talos új neve Líbiai Arab Köztársaság lesz. * A líbiai—tunéziai határt lezárták, a Tuniszból Tri­poli ba és Benghaziba tar­tó repülőgépeket más irányba terelték, illetve további intézkedésig az említett repülőjáratokat megszüntették. Az esemény visszhangja Beiruti megfigyelők a líbiai eseményekkel kap­csolatban rámutatnak, hogy az új rendszer hatalomra kerülése Líbiában jelentő­sen befolyásolhatja a kö­zel-keleti események me­netét. Az államcsíny je­lentős mértékben gyengíti Fejszál szaúd-arábiai, Husszein jord'ániai és Hasszán marokkói király helyzetét. Ezenkívül Bur- giba tunéziai államelnök is „kényelmetlenül” érzi ma­gát a líbiai események kap­csán. A Palesztina! Népi Fel- szabad ítási Front támoga­tásáról biztosította a for­radalmi parancsnokság ta­nácsát. Az algíri rádió szerint az új líbiai rendszer jelentős szerepet játszhat majd Pa­lesztina felszabadításáért, és az imperializmus ellen folyó harcban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom