Petőfi Népe, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Biztonságban a megye kenyérgabona-termése Jól vizsgáztak a szükségtárolók Évnyitó ünnepség a kecskeméti Béke téri általános iskolában. Karácsony Kálmán igazgató üdvözli a tanulókat és a szülőket. az utcák, akik az iskolák irányába áramlottak. A szépen rendbehozott, kifes­tett tanintézetek udvarán ragyogó napsütésben gyűl­tek össze a tanulók, és hallgatták meg az igazga­tók tanévnyitó beszédét. Kedves színfolttá volt ezek­nek az ünnepségeknek fa kis elsőosztályosok meg­ajándékozása. Az általános és középis­kolákban kedden már meg­kezdődik a tanítás. Bené­pesültek a kollégiumok és hétközi otthonok. Az öröm­be azonban üröm is ve­gyült. mert az izsáki diák­otthon — amelynek meg­nyitását szeptember 1-re tervezték — nem készült el időben. Ily módon az izsá­ki tanyai iskolák körzete­sítése néhány hónapos ké­sedelmet szenved. El kel­lett halasztani a kiskun- máj sai és jánoshalmi új gimnázium megnyitását is. mert az építőipar nem tud­ta határidőre átadni az új létesítményeket. Ugyanak­kor dicséret illeti a kun- szállási iskolát bővítő épí­tőket. akik idejében elké­szültek a munkával, s a tantesület már szombaton birtokba vehette az új tan­termeket. A szakmunkástanuló-in­tézetekben is megnyitották y* új tanévet. Szeretettel ubgadták az ipari tanulókat a vállalatoknál is. A Bács- Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat vasár­nap délelőtt a központi munkásszállásán rendezeti tanévnyitó ünnepséget 112 elsőéves ipari tanulója és szülei részére. A vállalat munkaügyi osztályának ve­zetője a fiatalokhoz inté­zett beszédében hangsú­lyozta, az ÉPSZER gazda­sági. párt- és tömegszerve­zeti vezetői minden segít­séget megadnak az ipari­tanuló-építésvezetőségnek, hogy jó szakmunkásokat Az óvodákban a tanév csak szeptember közepe tá­ján kezdődik, az új felvé­telek ügyében a társadat-, mi bizottságok a jövő hét folyamán, döntenek. kok. elsajátítják a tan­anyagot, s hogy ki milyen sikerrel teszi ezt. azt már az első félévben kiadott bi­zonyítvány tükrözi majd. B. J. Az aratás utáni hetek­ben vagyunk — a Gabona- felvásárló és Feldolgozó Vállalatnál úgy mond ják — a „csúcstárolási” időszak­ban. Az ó- és az új gabo­nát olyan mennyiségben kell most tárolni, ami ala­posan meghaladja a vál­lalat raktárainak kapaci­tását. Mint Sarok Antal igazga­tó elmondta, számítottak erre a mennyiségre, de azt, hogy ilyen kedvezően alakulnak az elhelyezési lehetőségek, alig remélték. Megkezdődött a tanítás az esti egyetemen Az iskolákkal egyidőben a marxizmus—leninizmus esti egyetem tanéve is megkezdődött. Az MSZMP Bács megyei Bizottsága Egységes Oktatási Igazga­tósága délelőtt a kecske­méti pártiskolán tartotta meg az előadók részére tantestületi értekezletét, délután pedig az Árpád moziban a hallgatók rész­vételével az ünnepélyes tanévnyitásra került sor. Ágoston Andrásnak, az oktatási igazgatóság he­lyettes vezetőjének beve­zető szavai után Pozsgay Imre, a megyei pártbizott­ság titkára mondott beszé­det. Elismerő szavakkal méltatta a marxizmus— leninizmus esti egyetem eddigi tizenkét tanévének munkáját, amely lehetővé tette, hogy társadalmunk legkülönbözőbb rétegeihez tartozó emberek magas szintű ideológiai képzés­ben részesüljenek és gya­korlati politikai ismerete­ket szerezzenek. Az új tanév feladatairól szólva rámutatott, mennyire hely­telen az elméleti képzett­ség alábecsülése, akár pragmatista elvekkel, akár a dogmatizmus időszaká­nak rossz tapasztalataival próbálják indokolni. Pozs­gay elvtárs különösen az új gazdaságirányítási rend­szer eddigi val, az állami mi désével, a minckét végzős hallgatójá­nak nyújtotta át a főisko­lai diplomát. Közülük Pc­— Terveinkben — a zárt tárolók és a fedett rakfe­lületek teljes kihasználása, valamint a szerződéses tá­raltatás mellett — mintegy 2 ezer vagonnyi búza és kh. ezer vagonnyi egyéb gabona szabad téri elhelye­zése szerepéit. Mivel a ter­melőszövetkezetekkel sike­rült megállapodni, az elő­zetes szerződésben foglal­taknál nagyobb mennyisé­gű gabona bértárolására, így a tervezett mennyiség­nek alig fele, vagyis ezer vagonnyi búza és 400 vagon egyéb gabona került a szabad ég alá. Még ez a mennyiség is tekintélyes értéket képvi­sel és az utóbbi hetek eső­zései alaposan próbára tet­ték a fólia-, valamint a ponyvaszigetelőket. A több napos csapadék próbájával már közvetlenül a betáro­lás után eldőlt, hogy kellő gondossággal jártak-e el a szükségtárolók kialakításá­nál. — Nagyobb mennyiségű gabona csak Tiszakócskén, Kiskunfélegyházán, Kalo­csán és Homokmégyen van szabad téren. A tárolásnál a legna­gyobb gonddal jártunk el, a zsákok négyszögébe öm­lesztett gabonát alul is, fe­lül is fóliával óvjuk, ame­lyet szurokkal szinte lég­mentesen a betonhoz ol­vasztottunk, majd ponyvá­val vontuk be az egészet. Mivel csapadék így nem érheti a gabonát — ezt egyébként rendszeresen el­lenőrizzük — a betárolás­nál vizsgált jó minőség, alacsony ned­vességtartalom garancia arra, hogy a szük- ségtárolókban is száraz marad, megőrzi értékét a gabona — fejezte be tájé­koztatását az igazgató. Szabó Lajos, az oktatási igazgatóság vezetője ismer­teti az új tanév feladatait a tanévnyitó értekezleten. munkáspártok legutóbbi moszkvai tanácskozásával kapcsolatos kérdések ta­nulmányozására és — szü­letésének közelgő századik évfordulójára való tekin­tettel — Lenin életművé­nek vizsgálatára hívta föl a figyelmet. A tanévnyitó befejezése • kért "zabó Lajos, az ok­tatási igazgatóság vezető­je az esti egyetem har­alatt minden vizsgát jeles eredménnyel tett le, vö­rös diplomát kapott. Megyénkben a marxiz­mus—leninizmus este egye­tem általános és szakosító tagozatán, illetve speciális kollégiumain az idén csak­nem nyolcszázan folytat­nak tanulmányokat. Az ünnepélyes tanévnyitó után lognap az első előadásokat is megtartották. Líbiában kikiáltották a köztársaságot A bengházi rádió hétfőn reggel bejelentette, hogy Lí­biában a fegyveres erők képviselőiből alakult „forra­dalmi parancsnokság taná­csa” megdöntötte a király­ságot és kikiáltotta a Líbiai Köztársaságot. A tripoli rádió ugyancsak hétfőn reggel közölte, hogy Líbiában kijárási tilalmat rendeltek el. és lezárták az ország valamennyi légi- és tengeri kikötőjét. A forradalmi parancsnok­ság tanácsa hétfőn a délelőt. ti órákban kiáltványt inté­zett az ország lakosságához. A kiáltvány hangoztatja, hogy a köztársaság kikiáltá­sával Líbia népének „régi álma valósult meg”. „A szo­cialista köztársaság immá­ron valósággá vált. Felhí­vással fordulunk a néphez, hogy támogassák a hadsereg által irányított vértelen for­radalmat” — hangzik a to­vábbiakban. A katonatisztek kijelen­tik: „Azért lázadtunk fel, hogy megvédj ük a nép sza­badságát és méltóságát, hogy magasra emeljük az arab nemzet zászlaját”. A Törökországban időző Idrisz király titkára a dél­előtt folyamán Ankarában azt mondotta az AP hírügy­nökség tudósítójának, hogy a katonai puccs „nem jelen­tős esemény” és a király a tervezett időpontban vissza­tér Líbiába. Tuniszban vették a tripo- liszi rádió röviddel 11.00 óra utáni adását, amely szerint „a városban bizonyos fele­lőtlen elemek puskalövése­ket adnak le a levegőbe”. Ezután a rádió közölte, hogy amennyiben a lövöldözések folytatódnak, a felelősöket bíróság elé állítják. A trípoliszi rádió ezután megkezdte azoknak az üze­neteknek az ismertetését, amelyek az ország különbö­ző részeiből támogatásukról (Folytatás a 2. oldalon.) Világ proletárjai, egyesüljetek! Benépesültek az iskolák Az óvodákban szeptember első felében döntenek a felvételekről Tegnap reggel 8 óra előtt falun és városon egy­aránt ünneplőruhás fiúk­ka’-í'ínyokkal teltek meg nevelhessen a rábízott fia­talokból. Kérte a szülőket, működjenek ebben együtt a vállalattal. A tanévnyitó ünnepsé­gek után természetesen a munkás hétköznapok kö­vetkeznek. amikor a diá­A megyei tanács vb rendkívüli ülése Tegnap délután rendkí­vüli ülést tartott a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága. Ez alkalommal a szociálpolitikai kérdések társadalmi, szervezési és gazdasági feladatainak kor­szerűsítéséről szóló előter­jesztést tárgyalta meg. Igen sokoldalú és mély­reható vita után, az el­hangzott javaslatok, észre­vételek, módosítások fi­gyelembe vétele mellett elrendelte a tárgyban ké­szített jelentés megyei ta­nácsülés elé való terjesz­tését. Az ülésen megjelent és a vitában részt vett Zagy­va Imre, a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának csoportvezetője és Kovács Judit, a Magyar Nemzet munkatársa is. XXIV. évf. 202. szám 1969. szeptember 2, KEDD Ara: 90 fillér Évadnyitó társulati ülés a Kecskeméti Katona József Színházban (3. oldal) Puszták - tanyák-? Befejező rész (4. oldal) hírek (6. oldal) Gyorslista a lottó tárgynyeremény- | sorsolásáról (7. oldal) sTPonr (9. és 10. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom