Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-03 / 178. szám

Móra n ■ rr#» ^ r | Ferenc: Petőfi SOUldOr C zületett a porban, mint minden, ami nagy. **■' Született (ismeretlenül, szegényen és névtele­nül, született a szabadság istenének jókedvébül, rab­láncok háromszázados csörgésibül tolvajsötétben im­bolygó lelkek titkos imádságaibul, vértől bíboros tró­nusokra szórt átkokbul, villámok csatáibul, viharok szerelmébül. Mit akartok többet? Születését nem hir­dették ágyúlövések, gyámoltalan karjait nem takarta aranyos pólya, keresztvizet nem csurgatott fejére kar- d.inális: azt a fejet, melyet a hazaszeretet halálos tö­viskoronája után glóriával övez minden nemzedék, azt a fejet akkor csak egy útszéli paraszt kérges te­nyere simogatta, egy együgyű parasztasszony meleg könnyűje locsolta. Mit akartok többet? A génius szü­letése csuda, mint a szivárványé: miért söprenétek el fölüle a mithosz aranyos ködét a kegyetlen tudás hideg szelével? A többit mondja el róla az árvalányhajas puszta, a csalfa délibáb, a felhőlakó sasmadár, a kanyargó Tisza, s a bősz szélvihar, mely beüvöltötte szilaj dit- hirambjaival, harsogó riadóval a zordon Kárpátok­nak fenyvesekkel vadregényes táját és az aranyka­lásszal ékes rónaságot! A ztán mit kérditek az éjszakák csudájátul, az ég titokzatos vándoréiul, a hulló csillagoktul: honnan jössz, hová mégy? Az ő küldetése csak annyi, hogy az éjszaka sötétségében föllobbanjon, mint vigasztaló szövétnek a népek Golgotáján, hogy hírt adjon a földnek egy ragyogóbb világrul. Azután kihalhat, szét­hullhat, nyomtalanul elveszhet. Szent fejét összeta­poshatták kozák-lovak patkói, megváltó vére vad­rózsát nevelhetett a segesvári csaták porában, bújdo- kolhatott idegenben, éhen halhatott embertelen va­donban; elsorvadhatott a szibériai halálmezőkön; vagy magához emelhette tüzes szekerén az Isten, hogy legyen az égben angyala a szabadságnak, gondvise­lője elnyomott népeknek, villámruhába öltözött átka ijedős zsarnokoknak — mindegy: az ő küld-etése be­telt. Hírt adott a földnek egy ragyogóbb világrul, melynek szabadság a fundamentuma, hazaszeretet a boltozatja, testvéri egyenlőség az éltető napja. Mért akarnátok, hogy még most is éljen? Hogy mindennap meghaljon halálnak halálával? Hogy min­dennap vértanúja legyen eszméinek? Hogy megosto­rozzák, mint országháborítót, vagy kővel, sárral do­bálják, mint futó bolondot? Mért akarnátok? Adjatok ellenben hálát a világokat kormányzó bölcsességnek, mely adott nektek olyan szentet, kihez fogható nincs a népek történetében és nem lesz soha! Ez a nap nem gyászünnep, hanem nemzeti génius diadal­ünnepe. T oll nem írhat ma elégiát, csak himnust, ragyogó, büszke győzedelmi éneket, Ti magyar költők, rázzátok le ma szárnyaitokról a köznapiság modern porát és gyújtsatok tüzet a jövendő ifjúságnak, ti magyar férfiak, boruljatok le a hazaszeretet elfelej­tett istene előtt, ti magyar nők, hintsetek be virággal minden kis talpalatnyi helyet, ahová ő valaha lépett: ne mondja majd egy nálunknál nagyobb, ő hozzá méltóbb nemzedék, hogy még csak ünnepelni se tud­tunk —, ha majd eljövendő lészen a világ, az a ra­gyogó világ, melynek szabadság a fundamentuma, hazaszeretet a boltozatja, testvéri egyenlőség az él. tető napja, ahol hívő és pogány együtt áldozik egy eleddig ösmeretlen istennek, akinek oltárán ez a föl­irat ragyog: Világszabadság! (Megjelent a Félegyházi Hírlap 1899. július 30-i számában.) Idős parasztember állt meg a kis tér bejáratánál. Felnézett a rőtszín szoborra és levette a kalapját. Aztán közelebb lépett és ránk kö­szönt : — Jónapot... Így, kalaplevéve járulnak a szalkszentmártoniak az új Petőfi-szoborhoz. A bronzba öntött két és fél méter magas ifjú ott áll egy hete az iskola előtt, át- ellenben a Petőfi-házzal, ahol kerek két éven át, 1845-ben és 46-ban lakott Petrovics uram. mészáros­mester és kocsmáros. Sán­dor fia összesen háromne­gyed évet töltött itt, élete talán legtermékenyebb hó­napjait. A nyúlánk bronzalak mintha éppen búcsúzna a háztól, s a kapuban álló szü­lőktől. Mielőtt befordul a sarkon, mégegyszer vissza­néz. Intene, de rövid köpe­nyébe belekap a szél, fogja hát a csücskét, s úgy emeli tétován üdvözlésre mind a két kezét. Talán minden méltatásnál többet mond Marton László Munkácsy-díjas szobrász- művésznek, hogy a szalk­szentmártoniak — akik csak így nevezik Petőfit: Sán­dorunk —, első pillantásra elfogadták és megszerették művét. — mondja Bácsi János, a községi tanács vb fiatal el­nöke. Környékbeli, Kun- szentmiklósról került ide nem is olyan régen, de már ő is „be van oltva”. Legalább olyan lelkes lokál- patrióta, mint a tősgyökeres szalkszentmártoniak. — Annyit azért nem vál­tozott a Petrovics ház — mondja —, hogy Sándor rá ne ismerne. S ott szemben az 1767-ben épült templom is ugyanaz, mint az ő ide­jében. ■ ■ ■ ■ V Ha most a szobor megele­venedne, vajon ráismerne-e Szalkszentmártonra ? — Tüzetesebb szemlélő­dés után, azt hiszem igen ... Nemrég született meg a határozat a ház teljes re­konstrukciójáról és eredeti állapotába való visszaállí­tásáról. Egymillió 115 ezer forintba fog kerülni. A kis sarokszoba már most is olyan, mint akkor volt, ami­kor Petőfi lakott benne. In­nen nézte a lenyugvó napot, itt írta a Fekete kenyér cí­mű versét, az Alkut, A jó örek kocsmárost, 112 vers született ebben a szobában, jó néhány prózai írás és az egyetlen Petőfi-dráma, a Tigris és hiéna. A ház többi részén azon­ban sok munka vár még a munkásokra és a műemlék- védelmi szakemberekre. Az utcai szárnyból múzeum lesz, az udvari szárnyon könyvtár, t Az újjáépítést felkutatás­sal kell kezdeni. Hosszú festménysor húzódik végig a házon, előbb ezt fogják felderíteni. Itt még sok meglepetés vár a kutatókra. Egy helyen a vakolat alatt lók újabb változatokat, pe­dig eredetileg csak két sza­kaszból áll. S legérdekesebb hogy ezeket a pótlásokat többnyire meg sem tudná különböztetni Petőfi sorai­tól, aki nem ismeri az ere­detit. Két adalékot még a szalk- szentmártoni Petőíi-tiszte- letről: Hihetetlen, de azt állítják, hogy Bálint Laci bácsi be­téve tudja tán valamennyi versét „az ő Sándoruknak”. Régebben, ifjabb korában akárhányszor megesett, hogy egészen Vecsésig, a Petőfi-fáig elkísérte az ér­deklődőket, s kifogyhatatlan volt a történetekből, hogy, mint élt itt a költő. A másik: A Petőfi Ter­melőszövetkezet tekintélyes összeggel támogatja rend­szeresen a múzeumot. Zok­szava sincs senkinek. Ellen­ben nem egyszer így intik egymást az emberek: — Petőfi nevét viseli a tsz. Nem gondolod, hogy jobban kellene dolgozni?... Állunk a szobornál Majsai és Bácsi elvtárssal. — Jöhetünk reggel? — csendül egy hang a hátunk mögött. B. Kovács Károlyné ér­deklődik. — Eddig nem lehetett, gyümölcsöt csomagoltunk a téeszben este 9-ig, sürgős volt. De holnap már jön a brigád. Mit hozzunk?... — Lapátot, csákányt, ásót A falu apraja-nagyja, de leginkább mégis az idősebb­je készült szorgalmasan a A ház, ahol két évig éltek Petrovicsék. én önmagámmal akarok bé­kében élni s nem a világ­gal.” Csodálkozik, hogy nem­csak a ravasz, úri reformer­bácsik, de az esernyős for­radalom leghősködőbb ifjai is máról holnapra megoko­sodtak. Nem érti, hogy az emberek félnek egy kis vér­ontástól, holott vérontás nél­kül nincs átalakulás. Politi­kai szereplése egyforma sze­relmi szereplésével, s egész nyugtalan életével. Azt hi­szi, hogy a „békés Lafa- yette-ek” az okai a forrada­lom meghőkölésének, s még szentebbül hiszi, hogy az is­teni nép csak riadóra vár, hogy véresre tapossa a feu­dális világot. Pedig 1848. március 18-ig Petőfiék egy kis úri forra­dalom részére kaparták ki a parázsból a gesztenyét. S mikor a Batthyány-kor­mányt kinevezték, Petőfire, s néhány zabolázhatatlan társára nem volt többé szükség. S Petőfi csak későn kellett újra, mikor az ije­delemből felocsúdott bécsi udvar az úri forradalom gyümölcseit visszamarkolta. Ekkor már újra nem akar­ták agyonverni, mert. bántja a jóságos királyt, és zavarja az urak lakomáját. Jókai, hajlama szerint, a maga lágy, de szimatos okosságá­val nem esett át e válságo­kon: ő a körülményekhez szegődött. Jaj volna elkép­zelnem is, hogy Petőfi sze­meiről leesik a szent há­lyog, mielőtt meghalt lé­gyen. Megérdemelte, hogy ezer csalódás után is azt higyje, hogy Magyarorszá­gon nagy, komoly forrada­lom tombol, mely mindenki­nek a forradalma. Holott igazi forradalmár, mert még a szíves lehetőségekkel sem tudott megalkudni. Csak szláv származásával tudom azért egészen meg­magyarázni Petőfi forradal- márságát, s páratlan inter­nacionalizmusát. S egyénisé­gére és poézisára egyaránt ritka szerencsével kerülte el a német hatást. Ez nyilván nem is lehetett másként, s ő azokat a németeket sze­rette csak, akik az ortodox németség szemében máig is hiányos németségűek. Pest falu volt még, Petőfi pedig, a magyar puszták Petőfije, „a természet vadvirága” szomjuhozta a várost, az igazit. Ó, mennyire vágyott látni, utazni, milyen áhítat­tal tervezgette Párizs meg­nézését . Minden ami név, múltban vagy távolban, kultúrát, nagy kultúrát jelentett, az ő papírosán mitológiává vált. Ez a beteges, néha delíriu- mos, titokzatos nosztalgia cselekedtette, hogy ő vágya­kozásai szerint látott, akart látni mindent a maga kor­látolt tornapiacán. Ügy csi­nálta a forradalmat, mintha Párizsban élne. úgy haragu­dott, utazott, s mart, mint Heine. Ügy fájlalta, csúfol­ta a világot, mint Byron, és ha szabadságot emlegetett, fiatal tüdővel, s gyermekes rajongással fújta azt világ­szabadsággá. Áz ő népimá- dása az internacionalizmus egy kényszerű ritusa volt, s ő nem is a népet, hanem a népeket szerette. A né­pek: — amikor ezt kimond­ta vagy leírta, mindenható erők világraszóló lázadását érezte.. Kevesen látták eddig még meg, hogy a Petőfi vallása, a bennünk és a mi'ndenség- beh fejlődő világszellem, a legmagasabb és legmélyebb gondolat volt akkor. És hogy az úgynevezett leg­újabb művészeti evangélium is voltaképpen csak ennek a vallásnak nagyobb szótá- rú katekizmusa. Végig próbálom gondolni százszor és újból százszor ezt a magyar titkok titkát, s érzem, hogy ez örökre ti­tok marad, mint minden igazi valóság. Csakugyan gyermek-nemzet volnánk, hogy ez a csodagyermek ne­künk, értünk, éppen értünk s éretlen ifjúas szeleskedé­sünk idejére érkezett? ... Titkok titka marad-e ez mindig, vagy megmagyaráz­ható lesz egy olyan jöven­dőbe, amikor távoli és ér­dektelen lesz minden, ami Petőfihez tartozik? Meg kellett halnia Petőfi­nek is, jó is volt, hogy meg­halt, gondolt is reá, egy­két meghalást már magában cipelt, de dehogyis akart meghalni. Ügy ment a két­ségbeesett bizonytalanság­nak, mint maga az Isten is tenné, ha ember volna: hát­ha történik valami jó, mi­kor már rosszabb úgyse jö­het. Hideg rázta a saját bátor­ságától, s a már biztosra vett nyaktöréstől Magyaror­szágot, amikor Petőfije elin­dult életét elintézni. Min­denki magát féltette, a ma­ga bőrét, a maga kis gyá­va életét, mindenki maga volt kurázsiját átkozta. Ki az ördögnek jutott itt ak­kor eszébe, hogy Petőfivel mi van, és mi lesz, s kinek volt itt akkor ideje és esze azon gondolkozni, mije volt e korszaknak Petőfi? S a nagyszerű önáltatások gyönyörű pár éves ködéből egy véres színű, nagy köd­be vész el az ifjú Petőfi alakja. A nem alkuvóé, aki azért élt, harsogott, hogy hamar végezzen el mindent, s hogy ne legyen belőle megalkuvó. Ügy látták, hogy a vesztett csata után még ínalva inait magát menteni egy nagy kukoricásba. Nem hiszem, megállóit biztosan a kukoricás előtt, mely jelké­pe a magyar életnek, a ma­gyar rengetegnek. Nem, ide már nem volt semmi kedve újra bemenni, kétszer nem történik csoda, életnek itt az ő élete több volt a többinél. Megvárta, míg sírba tapos­sák megvadult szláv kato­nák, kikhez az ő vére ha­sonló volt, s akik tudnak öl­ni, élni és meghalni nagy­szerűen. Az udvari szobácska, az egykori békés, boldog alkotóműhely. egy 1710-ből való freskót ta­láltak. Amikor ez a kép előke­rült, eljött megnézni a 70 esztendős Kovács Károly bácsi. S azt mondta Majsai Károlynak, a Petőfi-ház és Múzeum igazgatójának: — Emlékszem még rá. Láttam, mielőtt bevakol­ták ... Szájról szájra szállnak Szalkszentmártonban a tör­ténetek Petőfiről. Majsai ta­nár úr' rengeteget fejegyzett. Ha nem is mind hiteles iro­dalomtörténeti adalék, ak­kor is érdemes megörökíte­ni őket, mert híven mutat­ják, hogyan él tovább a köl­tő emléke a nép szívében. — Az Alku című vers például néptlallá lett. Már tucatnyi versszakát leje­gyeztem, s még mindig hal­szoboravatásra. amelyet ma, vasárnap tartanak a költő halálánk 120. évfordulója alkalmából. Siettek, mert rövid volt az idő, váratlanul jött az aján­dék. — Hálásak vagyunk érte dr. Kolozsi R. Gyula megyei főügyészhelyettesnek, a köz­ség megyei tanácstagjának mondja a tanácselnök — és különösen Nyers Rezső elv­társnak, a Központi Bizott­ság titkárának. Neki köszön­hetjük, hogy soronkívül el­készült a szobor, ő az ava­tóünnepség fővédnöke is. Ma tehát ünnepet ülnek Szalkszentmártonban. A legszebb Petőfi-szoborban mintha vsiszatért volna a költő közéjük, oda, ahol annyira szeretik mindmáig, s ahol rövid élete néhány napsugaras hónapját töltöt­te. Mester László

Next

/
Oldalképek
Tartalom