Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-03 / 178. szám

1*et5fi Sándor verse Egy gondolat bánt engemet... Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg! Lassan hervadni el, mint a virág, Amelyen titkos féreg foga rág; Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, Mely elhagyott, üres szobában áH. Ne ily halált adj énnekem! Ne ily halált adi, istenem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... — 4. Ha majd minden rabszolga-nép Jármát megunva síkra lép Pirosló arccal és piros zászlókkal És a zászlókon eme szent jelszóval: „Világszabadság!” S ezt elharsogják, Elharsogják kelettől nyugatig. S ■«a zsarnokság velők megütközik: Ott essem el én, A harc mezején, Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, S ha ajkam örömteli végszava zendül, Hadd nyelje el azt az acéli zörej, A trombita hangja, az ágyúdörej, S holttestemen át Fújó paripák Száguldjanak a kivívott diadalra, S ott hagyjanak engemet összetiporva. — Ott szedjék össze elszórt csontomat, Ha jön majd a nagy temetési nap, Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével És fátyolos zászlók kíséretével A hősöket egy közös sírnak adják, Kik érted haltak, szent világszabadság! (Pest, 1846, december) Isten csodája Ameddig a történet csillaga Röpíti a múltakba sugarát: A szem saját kezünkben mindenütt Saját szívünkre célzó gyilkot lát, S ez öngyilkos kéz hányszor szállá ránk!.. Isten csodája, hogy még áll hazánk. Így hordozunk sok százados sebet, Keblünk soha be nem gyógyulhatott; Mérget kellett mindenkor innia, Ki sebeinkre önte balzsamot. Valami rossz szellemtől származónk1 Isten csodája, hogy még áll hazánk. A búcsúzó Petőfi Haldiának 120. évfordulója alkalmából, 19Ű9. július 31-én emlékeztünk meg a magyar forradalom és sza­badságharc lánglelkű költőjéről, Petőfi Sándorról. Mai irodalmi mellékletünkben is a költő és forradal­már Petőfit idézzük. Nagyon alapos okunk van erre, hiszen sehol az országban nincsen úgy együtt Pe­tőfi emléke, mint éppen a mi megyénkben, a Duna— Tisza közén. Kiskunfélegyházától — Kiskőrösön, Kecskeméten, Kunszentmiklóson, Szabadszálláson és Dunavecsén át — Szalkszentmártonig versek soka­sága, levelek, emlékezések, tárgyak, kegyelettel őr­zött képek, újságok, könyvek, szobrok jelzik, hogy erre járt és alkotott a költő. Itt született, ott volt gyermek, amott diák, aztán szerelmes, lángoló és el­hagyatott, erőt gyűjtő és új utakra induló... A kép, melyet festünk róla, csak vázlatos lehet, egész életművét kell olvasni, ismerni annak, aki meg akarja érteni mához is szóló meg nem alkuvó sza­vait. Hadd segítsenek ebben nekünk versei, s a róla szóló írások. Rongyos vitézek Föl tudnám én is öltöztetni Szép rím-, s mértékbe versemet, Amint illő meglátogatni A társasági termeket. De eszméim nem henye ifjak, Kik élnek, hogy mulassanak, Hogy felfürtözve, keztyűs kézzel Látogatóba járjanak. Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú, A rozsda-álom lepte meg; De tart a harc... a kard, s az ágyú Helyett most eszmék küzdenek. Ott állok én is a csatában Katonáid közt, századom! Csatázok verseimmel... egy-egy Harcos legény minden dalom. Rongyos legények, de vitézek, Mind bátran harcol, bátran vág, S a katonáknak bátorsága Teszi díszét, nem a ruhák. S nem kérdem én, hogy költeményim Túlélnek-e majd engemet? Ha el kell esniök talán e Csatában: ám hadd essenek. Ä szülők búzától búcsúzó Petőfi. Marion László Mun- kácsy-díjas szobrászművész alkotása, a szalkszentmárto- niak új büszkesége. A két és fél méter magas bronzalak Még akkor is szent lesz a könyv, hol könnyed vonalú talapzaton áll. A község lakói lelkes Meghalt eszméim nyugszanak, társadalmi munkával készítették el a parkot, amelyet a Mert hősök temetője az, kik szobor fámára kiszemeltek. Több mint száz köbméter A szabadságért hallanak. töldet mozgattak meg, míg feltöltöttek az útkeresztező­désben egy nagy mélyedést, a helyet kikövezték és kicsi. (Pest, 1847 április) nosították a mai nagy ünnepre, a szoboravatásra. S míg egymást martuk szennyes koncokért, Mint a szeméten a silány ebek, Azt vettük észre csak, hogy ez alatt Az oroszlánok itt termettének; Jött a tatár, jött a török reánk, Isten csodája, hogy még áll hazánk. Ott foly Sajó.. ; oly görbén kanyarog, Mint ember, aki görcsben haldokol; Ott haldokoltunk, vérünk ott szivá Az óriási nadály, a mongol, S holttesteinket fölfalá a láng? Isten csodája, hogy még áll hazánk. S ott van Mohács; ott nyomta a királyt Sárkoporsóba páncéla, s lova, S készült számunkra a ledőlt király kardjából a rettentő zabola, Melytől még most is ég és vérzik szánk!... Isten csodája, hogy még áll hazánk. Mi lesz belőlünk?... ezt én kérdezem, De mily kevesen gondolnak vele. Oh nemzetem, magyar nép! éltedet Mindig csak a jó sorsra bízod-e? Ne csak istenben bízzunk, mint bízónk; Emberségünkből álljon fönn hazánk! (Szalkszentmárton, 1846, január) Hajh, Uram-Istenem, öreg ember vagyok én már, s az öregségembe nemigen sikerült sokat átlopnom a fiatalságomból. Hanem a forradalmat ma is olyan bolondosán szeretem, mint valamikor régen és Petőfi Sándort jobban. Jobban, egyre jobban szeretem, bú- sabban és irigyebben e da­rabos, e vad, e mennyeien nagyságos suhancot. Nincs egyetlen jó arcképe sem, de én látom az ő lázas, pa­raszti, sovány, fiatal arcát ébren és álmomban. És es­küszöm, hogy jól látom, jobban, mint Jókai ibolya­szemei, s jobban, mint Ba­rabás Miklós — önmagám­nak. És nem is akarom, hogy mások helyén is lás­sam Petőfit, de azt el aka­rom mondani: hogyan lá­tom én. Aranyos, csúnya, diákos magyar Apolló, szi­laj, nagy gyermek, egy őszinteség-Etna, mely örö­kösen ámíttatni szeret. Egy harag-Etna, mely nem tud ú£g haragudni, s tombolva rombolni, hogy ez neki ne fájjon legfájóbban. Egy osztályozhatatlan valaki, egy Petőfi, aki annyira sem vitte, hogy azért szeressék, amit 6 szeretett. Szeretett: ez a gyűlölkö­dő, okvetlenkedő, nyugta­lan, rossz fiú szeretett el­eddig leghatalmasabban szeretni Magyarországon. Gyilkolt a szeretetével, s mert önmagát is érdemes­nek tudta nagyon-nagyon hevesen szeretni, mészár­székre vitte önmagát. Vá­góhíd, tagló és vér soha együtt ilyen felséges élet személyébe, sorsába — so­ha még — be nem avat­koztak. Szégyelljétek ma­gatokat halottak, élők, fa­lánk senkik, írtatok Pető­firől eddig, de szeretni iga­zán nem tudtátok. Ügy kell őt szeretni, hogy fellángol­jon tőle ismeretlen pora — s önmagunk megkorbácso­lásával. Miként Simon, a remete tette, úgy kell fel­ülni a Petőfi dicsőségének mafias kőoszlopára, s éhez­ve, ázva csak az 6 dicső-, ségét hirdetni. Petőfi legnagyobb petőfi- sége, hogy az igazságtalan­ságait is mindig az igazság szerelmes hevületében kö­vette el. De én azt vallom, hogy neki mindig igaza volt, csupán akkor nem, amikor önmaga ellen hibá­zott. Más embernél más­ként van: mindig igaza van, avagy soha sincs iga­za, ami mindegy, de ez fi­lozófia, és Petőfi még a filozófiának is természete­sen és tornyosán fölötte áll. Petőfi nem volt bolond Herkules, aki elbírja a be­teljesedéseket se csókban, se dicsőségben, se másban. Nála minden beteljesedés egy-egy csapás: Júlia, a po­litikai diadalok, a barátsá­gok, a pénz és a népszerű­ség. Szilveszter ő, Az Apos­tol meg nem békíthető, örökösen lázas, olykor őr­jöngő Szilvesztere, akinél a forradalomnak célja: a forradalom. Nemegyszer ő maga is megdöbben a saját törik-szakad forradalmár voltától, s nem meri hin­ni, hogy a forradalom után az ő számára semmi sem következhetik. „Az utókor mondhatja rólam, hogy rossz poéta voltam, de azt is fogja mondani, hogy szigorú er­kölcsű ember valók. Ami egy szóval annyi, mint re­publikánus, mert a repub- likának nem az a főjelsza­va, hogy „le a királlyal”. hanem a tiszta erkölcs.’.’ *A monarchia emberei nem hiszik vagy gátolni akarják a világszellem fej­lődését, haladását, s ez is­tentagadás. Én ellenben hi­szem, hogy fokonként fej­lődik a világszellem, lá­tom, miképp fejlődik, lá­tom az utat, melyen megy. Ö lassan lép, minden száz vagy néha ezer esztendő­ben tesz egy lépést, de miért sietne, hiszen ráér, mert övé az örökkévalóság. Most újra emeli lábát, hogy egyet lépjen a monarchiá­ból a republikába ... köve­tem dicsőséges nyomdokát.” Rettenetes elgondolni, hogy ezt a fiatalembert alig ismerte valamicskét is va­laki azok közül, akikkel élt. Ám igaz, hogy ő sem ismer­te se országát, se kortársait, se egekig magasztalt drága- látos népét. Petőfi azt hitte, hogy az ő sötét, kis Magyarországa nagyságosán végigcsinálhat­ja Franciaország minden vi­lágrengető megmozdulását; két-három forradalom ese­ményét és tanulságát akarta ráhúzni arra a kis országra, mely igazáDan forradalmat se akart. Siratni való ko­molysággal, s bolondszép buzgalommal játszotta Pes­ten a jakobinus vezér szere­pét Petőfi. „Bátran és kérlelhetetle­nül kimondott meggyőződé­semnek inkább leszek már­tírja, hogysem gyávasággal vádolhassam magamat. Mert

Next

/
Oldalképek
Tartalom