Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-13 / 186. szám

> Z. oldal 1969. augusztus 13, szerda Koszigin elutazott Budapestről Élménybeszámoló a Hold-utazásról Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke, aki Fock Jenőnek, a Minisztertanács elnökének meghívására rö­vid ideig Magyarországon üdült, kedden hazautazott Budapestről. Magyarországi tartózko­dása során néhány napot a Balatonon töltött, meglá­togatta a Herendi Porce­lángyárat, megtekintette Budapest és Veszprém ne­vezetességeit. Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány vezetőivel megbeszéléseket folytatott a két ország kap­csolatainak fejlesztéséről és a két országot érintő időszerű nemzetközi kér­BRÜSSZEL (MTI) Brüsszelben a közös piaci országok pénz- és földmű­velésügyi miniszterei — 18 órás elkeseredett alkudo­zás után — megegyeztek a francia frank leértékelése nyomán életbelóptetendő mezőgazdasági árpolitiká­ról. A hajnalban aláirt meg­egyezés gyakorlatilag egy időre -véget vet a mező- gazdasági Közös Piacnak. Gucther Harkort nyugat­német külügyi államtitkár így nyilatkozott erről az új­ságíróiknak, akik a közös­piaci központ előszobájá­ban virrasztottak: „Ez az uniformizált árakkal mű­ködő közös mezőgazdasági politika temetése volt. Azért tartott ennyi ideig, mert úgy akartuk elhelyez­Űrizetbe veitek egy görög tábornokot ATHÉN (DP A) Rhodosz szigetén őrizet­be vették Szofoklész Ca- netisz altábornagyot, a gö­rög vezérkari főnök volt helyettesét. Hírek szerint a letartóztatott magasrangú katonatisztet egy Athén kö­zelében levő szállodába vit­ték. Ebben a szállodában tartják a görög hadsereg legutóbb kényszemyugállo- mányba küldött tisztjeinek egy részét. Papadopulosz miniszterelnök június ele­jén azt állította, hogy a biztonsági szolgálat embe­rei nyomára bukkantak egy tiszti összeesküvésnek, amelynek célja a jelenle­gi rendszer megbuktatása volt. Nixon elnök romániai lá­togatását követően kijelen­tette, hogy az Egyesült Ál­lamok csak a vietnami há­ború befejezését követően kívánja módosítani a ke­let-európai országokkal folytatott kereskedelem sza­bályait. Az elnök ezt a ki­jelentést kongresszusi vé­désekről. A yéleménycsere a barátság -és a testvéri egyetértés szellemében folyt le. A szovjet miniszterelnök tiszteletére Fook Jenő, a Minisztertanács elnöke ebé­det adott, amelyen részt vettek: Biszku Béla és Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, a Központi Bizottság titkárai, Fehér Lajos, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhe­lyettese és F. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Alekszej Koszigint a Fe­rihegyi repülőtéren Fock Jenő és Biszku Béla bú­csúztatta. Jelen volt F. Tyitov nagykövet. (MTI) ni a sírkövet, hogy lehető­vé tegyük a feltámadást ésszerű időn belül.” A holland pénzügymi­niszter közölte az újság­írókkal, hogy a francia me­zőgazdasági piacot, leg­alábbis az 1969—70-es me­zőgazdasági szezon végéig, vagyis a jövő évi termésig el fogják szigetelni a má­sik öt partnertől. A Reuter szerint az egyezmény „meg­döbbentő eltávolodás” a közös árrendszertől. — A miniszterek az elszámolási egységet leértékelték Fran­ciaország számára és nem értékelték le a másik öt ország viszonylatában. A közös elszámolási egy­PÁRIZS (MTI) A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága hétfőn megvizsgálta a frank leértékelése nyomán kialakult helyzetet. A poli­tikai bizottság a többi kö­zött megállapítja, hogy el­lentétben azzal, amit a kor­mány állít, elkerülhető lett volna a frank leértékelése. Ehhez azonban energikus intézkedéseket kellett vol­na hozni a spekuláció ellen és fontos anyagi erőforrá­sokat fordítani a nemzet érdekeinek megfelelően a termelés fejlesztésére. Az FKP Politikai Bizottsága rámutat, hogy ez a máso­dik devalváció, amelyet a gaulleista rendszer végre­hajt. Tizennégy évi teljha­talom után, ez a valóság­ban beismerése ama poli­tika csődjének, amely — állításai ellenére — kép­telen biztosítani a frank stabilitását és védelmét. A leértékelés automatikusan maga után vonja az árak emelkedését. Növeli a meg­zetőknek tette. Az amerikai törvényhozás mindjét há­zában a romániai utat kö­vetően javaslatot terjesz­tettek be arról, hogy Ro­mániának biztosítsák a leg­nagyobb kedvezmény elvét, a kongresszus azonban leg­feljebb ősszel vitatja meg a javaslatot. (MTI) Másfél órás sajtókonfe­rencián válaszoltak az Apollo—11 űrutasai az új­ságírók kérdésedre az első Hőld-expedícióról. Neil Armstrong, Edwin Aldrin és Mihcael Collins csaknem 45 percen át mutatták be azokat a filmfelvételeknek és fényképeknek egy ré­szét, amelyeket a Holdon, illetve útközben készítettek. Az űrhajósok részletesen beszámoltak arról, milyen tapasztalatokat szereztek az égitesten. „Idegen vi­lág ez, de bennünket ba­rátságosan fogadott és mi is igyekeztünk megbarátkoz­ni vele” — mondta Arms­trong. Elmondották: a mozgás a ség, amely egy dollárnak felel meg, érvényesítése esetén ugyanis azzal járt volna, hogy a leértékelés mértékében növelni kellett volna a francia mezőgazda- sági cikkek garantált mini­mális termelői árát, ami az élelmiszerárak növeke­désére és inflációra vezetett volna. Ezenkívül a fran­cia termelők ösztönzést kaptak volna a termék- mennyiség növelésére, (mi­vel több pénzt kaptak vol­na érte), egy olyan időpont­ban, amikor a 'közös piaci országokban amúgyis nagy feleslegek halmozódtak fel olyan cikkekből, mint a bú­za, a cukor és a vaj. élhetési költségeket, csök­kenti a bérek és a népi megtakarítás vásárló ere­jét. A dolgozók, a nyugdí­jasok, a kis- és középpa­rasztok, a kiskereskedők, a kisiparosok tömegei vise­lik ennek közvetlenül és egészében a költségeit. A foglalkoztatási helyzet is romlani fog. Az észak-írországi Dun­gannon központjában hét­főn este a helyi városi ta­nács ülését követően mint­egy háromszáz katolikus és protestáns között inciden­sekre került sor. A rend­őrség, miután eredményte­lenül kísérelte meg a ve­rekedők feloszlatását, gu­mibotokkal verte szét Tengerészgyalogosok tömegverekedése „Faji okokból” összeszó­lalkoztak a Hawaii-szigetek Kaneone támaszpontjának amerikai tengerészgyalogo­sai. A kezdetben szócsatá­nak indult összeszólalkozás- ból tömegverekedés támadt, amelyben körülbelül 250 fe­kete és fehér vett részt. A tömegverekedés 16 sebesült sürgős elszállításával vég­ződött. (AFPJ, Holdon nem akozott külö­nösebb nehézséget. — Leg­alább négy-öt lépést előre át kell gondolni, a földi két-három lépés helyett, mert a kisebb nehézségi erő miatt a láb kevesebb- szer és rövidebb ideig ér földet, mint azt az egyen­súly megtartására megszok­ták a normális körülmé­nyek között. Az űrhajósok szerint a leszállás helyén a Hold fel­színét borító portakaró vas­tagsága nem egyenletes, helyenként csak egy-két centiméter, másutt ennél jóval több. A portakaró alatt a felszín „meglepően keménynek” bizonyult: ne­hézséget okozott például a különleges talajpróba véte­le, illetve a zászlórúd leve­rése. A holdfelszín szinte a fényviszonyoknak megfe­lelően változónak tűnt. Armstrong bemutatott több olyan felvételt, amelyet közvetlen közelről készített a talajról. A talaj egy ré­szén csillogónak látszik, az előzetes vizsgálati adatok szerint üveges jellegű anyagtól. Á holdtartózkodás alatt az egyetlen nehézséget az okozta, hogy nem tudtak aludni a tervezett időben: a fényelzáró ernyők behú­zása után a kabin belseje két óra alatt meglehetősen lehűlt. Kiválóan működött a különleges ruha. illetve az űrhajósok háti „létfenntar­tó berendezése” amelyből az oxigént és a ruha fűté­séhez szükséges energiát, illetve hűtővizet kapták; Az űrhajósok elmondot­ták, hogy több tárgyat hagytak ‘az égitest felszí­nén, köztük egy szimboli­kus olajágat és az elhunyt Gagarin és Komarov szov­jet űrhajósok emlékjelvé­nyét. Armstrong és Aldrin szá­mos fénykép- és filmfelvételt mutatott be a Holdon vég­zett tevékenységéről. Igen érdekesnek bizonyultak azok a felvételek is, amelyeket Collins a Hold körül kerin­gő űrhajóból készített az égitestről. Levetítették a két űrjármű, a „Columbia” és a „Sas” találkozásáról ké­tömeget. Három rendőr és több polgárjogi tüntető megsebesült. Egy embert letartóztattak. A késő esti órákban a rendőrségnek is­mét be kellett avatkoznia, miután a katolikus „vé­delmi bizottság” két bari­kádot emelt. Egy protes­táns tulajdonban levő áru­■ i ■ _ ■ r __ ■ ii A z Amerikában és világ- viszonylatban is első helyen álló alumínium-társaság, az Alcoa, különös területen szilárdítja meg pozícióit: szétszedhető fürdőmedencé­ket gyárt. A társaság ma­ximális tartósságú alumí­niumcsöveket és zománco­zott alumíniumlemezeket készít, amelyekből három munkás hait óra alatt 6 mé­ter széles és több mint 1 méter mély medencét ál­líthat össze és szerelhet szék szült filmfelvételeket is. Ez volt a három űrhajós első sajtókonferenciája, A három űrhajós szer­dán New Yorkba és Chi­cagóba utazik, ahol ünne­pélyes fogadtatásban része­sítik őket. Szerdán este Los Angelesben Nixon elnök díszvacsorát ad az Apol­lo—11 személyzetének tisz­teletére. (MTI) Alekszandar Grlicskov, a Jugoszláv Szövetségi Vég­rehajtó Tanácskormány tag­ja, a Yugoslav News című belgrádi havilap számára írt Cilikében elismeréssel ír a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa továbbfej­lesztését célzó lépésekről. „Ezeknek a problémáknak a megoldása a KGST-ben alapot teremt a szocialista országok hatékonyabb rész­vételére a nemzetközi mun­kamegosztásban, a világ műszaki forradalmában, s ezáltal biztosítja ezeknek az országoknak a nagyobb be­folyását a világ gazdasági fejlődésének irányára” — állapítja meg a jugoszláv miniszter hozzátéve: „Jugo­szlávia általános irányvona­Kedden a délelőtti órák­ban nagyerejű földrengés rázta meg Japán északi szigeteit. A hatóságok nyomban szökőárveszély­re figyelmeztették a lakos­ságot. Hokkaido strandja­in a fürdőzők tízezrei me­nekültek a partra, halász­bárkák százai igyekeztek biztos kikötőbe jutni a Ja­pánban gyászos emlékeket felidéző szökőárhullám közeledtének hírére. A szökőár nem sokáig váratott magára, de a partmenti vidékek lakói­nak szerencséjére csak 130 centiméter magasnak bizo­nyult, mert azt a földlö­kések apály idején idéz­ték elő. A Richter-skálán 7,8 ki­lengésnagyságú földlökése­ket regisztráltak a moszk­vai központi földrengésjel­ző intézet és a kaliforniai Berkeley-egyetemének sze­izmográfjai állomásán is. A kéregmozgás potenciálisan rendkívül veszélyes volt, mivel erőssége megegye­zett az ötven ember halá­Üjabb áldozatokat köve­telt a kaliforniai Halál­völgy, ez az izzó napfény­ben fürdő, szikes, sóstalajú terméketlen sivatag. A szomjhalál és a napszúrás ez alkalommal három sze­rencsétlen kiránduló halá­lát okozta. Arnold Dobson asszony, valamint Harold Mast és ifjabb Harold Mast csütörtökön este baráti lá­togatásra Irvine-be érke­zett. Pénteken úgy döntöt­tek, hogy kiruccannak a már használaton kívül he­lyezett régi El Capitan bá­nyához, az Eureka-völgybe. Lemondott Jordánia kormánya Tájékozott forrásból szár- mazó értesülés alapján je­lentette gyorshírben a Reu­ter. hogy Abdul Maraeim Rifai jordániai miniszter­elnök lemondott. Rifai és a márciusban megalakult kormány miniszterei ked­den felkeresték Husszein királyt, hogy benyújtsák lemondásukat. A lemondás okát eddig még nem hoz­ták nyilvánosságra. (MTI) Iának és politikájának ke­retein belül támogat min­den kedvező tendenciát és erőfeszítést, ami eredmé­nyesebbé teszi az együtt­működést, azt várva, hogy ez előnyösebb feltételeket teremt Jugoszláviának a KGST-val való jövőbeni együttműködéséhez is”. Grlicskov hangoztatja, hogy az a szerződés, amely szabályozza Jugoszlávia kapcsolatait a szocialista or­szágok gazdasági szerveze­tével, az egyenlőségen és a partnerek kölcsönös gazda­sági-politikai érdekein ala­pul. Jugoszlávia a KGST 24 bizottsága közül tíznek a munkájában vesz részt. (MTT) lát okozó tavalyi hokkaidói földrengés erősségével, s ugyanilyen nagyságrendű földrengés következtében vesztette életét százezer ember a hírhedt 1923-as japán földrengés idején. A szeizmikus energia el­szabadulásánál sokkal na­gyobb károkat okozott vi­szont az immáron hosszú napok óta tartó viharos esőzés az ország középső és déli vidékein. Az eddig beérkezett jelentések sze­rint nyolc ember meghalt, hatot eltűntnek nyilvání­tottak és harminckilencet kórházba szállítottak. A medrükből kilépett folyók harminchat házat pehely- ként sodortak el. Kétszáz­harminchat súlyosan meg­rongáltak, s tizenötezer ház és épület áll vízben, öt­száz helyen hegyomlás és földcsuszamlás pusztított, a folyók összesen három- százhuszonnégy helyen tör­ték át gátjukat. A vasúti sínpályákon átcsapott a szennyes ár, számos közle­kedési gócpont megbénult. (Reuter) A három utas azonban el­tévesztette az irányt, és vesztére a Saline VaÚey, a Halál-völgy felé tartott. Ha­marosan teljesen eltéved­tek, s gépkocsijuk elrom­lott. Gyalog indultak se­gítségért. Holttestüket hétfőn talál­ták meg. Dobson asszony 11, Harold Mas 22 és az if­jabb Mast 27 kilométernyi­re hevert a gépkocsitól. A szerencsétlenek egymás után roskadtak össze a szomjúságtól és a tűző Nap hevétől. Tetszhalottá vált a mezőgazdasági Közős Piac Nem módosítják az embargót Az FKP Politikai Bizottságának közleménye Tovább tart az írek „vallásháborúja" a ház több ablakát betörték. Jugoszlávia és a KGST ■■ I rr r r ozokoar Japanban Halál a Halál-völgyben 17158279

Next

/
Oldalképek
Tartalom