Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-13 / 186. szám

MAGYARS ?Q C T~A LISTA M^KÁSPÁRT BÁCS-KISKU^ MEGYEI BIZ O T T S Á G Á‘ NAK NAPILAPJA XXIV. évf. 186. szám 1969. augusztus 13, SZERDA Ara: 90 fillér U ezer kívülálló, 156 ezer heSd föld A földtörvény végrehaj­tásáról szóló cikksoro­zatunk I. része. (4. oldal) A gyógyítás szeretete (6. oldal) (7. oldal) Testületi üresjárat A kisközségek tanácsának | végrehajtó bizottsági | üléséről (8. oldal) I Világ proletárjai, egyesüljetek! Jóváhagyta Kiskunfélegyháza általános rendezési tervit Átadás előtt a legnagyobb sertéstelep meghatározó témáról, ne­vezetesen a járási jogú vá­ros általános rendezési ter­vének jóváhagyásáról tár­gyalt ezután a végrehajtó bizottság. A terjedelmére nézve is tekintélyes előterjesztést hosszú előkészítő munka előzte meg. S ez a megyei tanács végrehajtó testületé szerint is sikeresnek bizo­nyult. Az általános rende­zési terv ugyanis hosszú távon biztosítja a nagymúltú Kiskunfélegyháza korsze­rű előrelátó ■'ovábbfej- lesztését, | részbeni átépítését, az alap­vető kommunális, közleke­dési, ipari stb. fejlesztésé­nek feltételeit. Megvitatása után a vb jóváhagyta Kiskunfélegy­háza általános rendezési tervét. Köszönetét és elis­merését tolmácsolta a Vá­rosépítési Tervező Intézet­nek, s külön is a Karai Antal vezette tervező kol­lektívának; az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz­térium Területrendezési Főosztályának a terv ké­szíttetéséért és a tervezési költségek átvállalásáért; a városi tanács végrehajtó bi­zottságának pedig a terv készítése során való állan­dó együttműködéséért, egyeztetéséért, mellyel a a tervezés sikerét elősegí­tette. Egyúttal felhívta a Váro­si tanács végrehajtó bizott­ságának figyelmét: az ál­talános rendezési terv bir­tokában most már szükség van rá, hogy a körúton belüli területre részletes rende­zési terv is készüljön. Ez ugyanis nélkülözhetet­len a város előtt álló konk­rét fejlesztési, rekonstruk­ciós stb. feladatok megva­lósítása céljából. Végezetül két bejelen­tést fogadott el a megyei tanács végrehajtó bizott­sága. elfogadta a tanácsrende­let-tervezetet, s azt jóváhagyás céljából a megyei tanács soron kö­vetkező ülése elé terjesz­ti. Egyidejűleg köszönetét fejezte ki az Országos Víz­ügyi Hivatal illetékes fő­osztályának, a megyei tanács építési és jogi állandó bi­zottságának a tervezet el­készítéséhez nyújtottt ér­tékes segítségért, valamint tervezet készítéséért az épí­tési és közlekedési osztály­nak. Kiskunfélegyháza jövőjét évtizedekre körvonalazó. Továbbra is Ceausescu az RKP főtitkára Ma délelőtt a bukaresti | Köztársasági Palotában I I folytatta munkáját a Ro­mán Kommunista Párt X. 1 kongresszusa. r A kongresszus utolsó na­pirendi pontjaként a párt főtitkárának, a Központi Bizottság és a Központi El­lenőrző Bizottság tagjainak megválasztása szerepelt. A kongresszus egyhangú­lag Nicolae Ceausescut vá­lasztotta meg a párt fő­titkárává. Az RKP X. kongresszusa kedden délután befejezte munkáját. A záróbeszédet Nicolae Ceausescu mon­dotta. a megyei tanács vb Augusztus végén készül el és adják át rendeltetésé­nek a megye eddigi leg­nagyobb sertéskombinátját, a mélykúti Űj Élet Tsz- ben. Az új létesítményben évente 15 ezer sertés meg- bizlalására van lehetőség. A hízóállomány folyama­tos utánpótlása céljából 900 anyakocát is tartanak a telepen, amelyek most világrajövő szaporulatát a jövő év februárjában már hízóként értékesítik. Kísér­letképpen néhány új ser­tésfajtát is „beállítanak”. A telep a korszerű elvek szerint készült, a munkafo­lyamatok zöme központilag irányítható, s így kiszol­gálásához huszonkét ember munkája teljesen elegendő. Majsa a városias község Egész oldalas képes ri­portot közlünk Kiskunmaj- sáról az 5. oldalon. Tegnapi ülésén a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága először a szenny­vízcsatorna létesítésének és használatának szabályozá­sát célzó tanácsrendelet- tervezetéről tárgyalt. A szabályrendelet kidolgozá­sát időszerűvé tette, hogy a megyében is megkez­dődött a városi és községi szennyvízművek üteme­sebb építése. A vizek tisztaságának védelme, s az alapvető közegészségügyi érdekek érvényesítése céljából a csatornázás már a második és a harmadik ötéves terv során kiemelt feladatként jelentkezett. 1962-ben meg­kezdődött Kecskemét csa­tornamű-terveinek kiépíté­se. Ez a több mint 120 mil­lió forint értékű beruhá­zás a negyedik ötéves terv időszakában fejező­dik be. Baján jövőre adják át ren­deltetésének a naponta 6800 köbméter kapacitású csatomaművet. Kiskőrösön ugyanakkor 800 köbméter áteresztő képességű csator­namű üzembehelyezésére kerül sor. Kisebb kapaci­tású szennyvízmű épült La- josmizsén is. Gyorsabb ütemben foly­tatódik a megye csatorna- hálózatának kiépítése a soron következő tervidő­szakban. Elkészül Kiskunhalas; Kiskunfélegyháza és Ka­locsa csatornaművé, valamint néhány nagyköz­ség csatornarendszere. A rendkívül nagy nép­gazdasági ráfordítást igény­lő csatornázás új felada­tok elé állítja a tanácso­kat, s az üzemben tartó vállalatokat. Sok fogyasztó kerül kapcsolatba a szenny­vízművekkel. Ezért vált szükségessé azoknak a jo­goknak és kötelezettségek­nek szabályrendeletbe fog­lalása, amelyek ennek kap­csán felmerülnek. Megfe­lelően tisztázza a rende­lettervezet a tulajdonjo­gi kérdéseket, a fejlesztés, építés rendjét, a közcsa­tornák építésének és hasz­nálatának szabályait, a csatorna-használati díjakat és így tovább. A végrehajtó bizottság — megvitatása után — né­mi módosítással Hagymaszedés Már évek óta foglalkozik hagymatermesztéssel a ha­jósi József Attila Termelőszövetkezet. Kovács Gyula gépesítési agronómus elmondja, hogy az értékes fűszer- növény az idén gazdag termést ad. Százhatvanöt holdról, 110—120 mázsa holdankénti hozamot várnak. Mindin­kább gépesítik a termesztését. Az idén a szedés nagy részét a képen látható magyar berendezéssel oldják meg. A gép négy sort takarít be egyszerre. Felvételün­kön Mendler János traktoros látható munka közben. Megjegyzendő, hogy a száraz, kemény talajon, amely régen kapott már esőt, egy erőgép nem boldogult. Ko­vács Árpád traktoros sietett Mendler János segítségére és két U—28-as traktorral vontatták a szedőgépet. (Pásztor Zoltán felvétele.) Tüzérségi és gyalogsági SAIGON Egybehangzó hírügynök­ségi jelentések arról szá­molnak be, hogy a délviet­nami hazafias erők keddre virradó éjszaka és kedd reggel a háború történeté­nek egyik legnagyobb tü­zérségi és gyalogsági tá­madását hajtották végre az amerikai—saigoni csapatok ellen. Üjabb adatok szerint csaknem egyidejűleg össze­sen 137 ellenséges objektu­mot, köztük amerikai és saigoni támaszpontokat, ka­tonai táborokat és városok katonai célpontjait lőtték a népi felszabadító erők különféle kaliberű ágyúk­kal, rakétákkal és aknave­tőkkel. Hajnalban a haza­fiak támadást intéztek az 1. számú amerikai légi- desszant-hadosztály főhadi­szállása ellen Binh Long tartományban, mintegy 110 kilométerre Saigontól észak­ra. Ezzel együtt kilenc he­lyen került sor nagyobb gyalogsági összecsapásra. A folyamatosan érkező hadi jelentések egyre emel­kedő számokkal jelölik az amerikai és a saigoni vesz­teségeket. Pillanatnyilag az amerikaiak veszteségét 46 halottra és 400 sebesültre, a bábkormányét pedig több mint száz halottra és több száz sebesültre becsülik. A saigoni fegyveres erők- ' nél szeptember 2-ig teljes eltávozási tilalmat rendel­tek el. HANOI A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság központi sajtó szervei kedden közzé­tették Ho Si Minh elnök rendeletét, a demokratikus Vietnam 17 katonai alaku­latának a „Hős alegység” címmel történt kitüntetésé­ről. A hadsereg 12 katoná­ját a „Népi fegyveres erők hőse” címmel tüntették ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom