Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

7 Üt 4 Világ proletárjai, egyesüljetek! Á MAGYAR SZ'OCfALISTA M'UHKÁSPÁRT ,BÁCS‘. KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIV. évf. 176. szám Ara; 90 fillér 1969. augusztus X, péntek Korszerű fajták, világszínvonal és termesztési bemutató Tegnap délelőtt a MÉM Kutatási Főosztálya, a Du­na—Tisza közi Mezőgazda­sági Kísérleti Intézet és a MAE Bács-Kiskun megyei szervezete paradicsomne­—Tisza közi Mezőgazda- sági Kísérleti Intézet egyik fontos feladata, hogy koor­dinálja a paradicsomter­mesztés fejlesztését. A ne­mesítés! munkában igen Dr. Mészöly Gyula vitaindító beszédét tartja. mesítési és termesztési an- kétot, valamint fajtabemu­tatót tartott Kecskeméen. A bemutatón hazánk déli megyéinek szakemberei, valamint a MÉK és a Kon­zervipari Tröszt képviselői vettek részt. Elöljáróban dr. Glied Károly, a megyei tanács vb-elnökhelyettese üdvö­zölte a vendégeket, majd dr. Mészöly Gyula akadé­mikus, a DUTIMEKI igaz­gatója vázolta a nemesí- tési és termesztési felada­tokat. — Paradicsomtermelé­sünk az utóbbi évtizedben közel ötven százalékkal emelkedett — mondotta —, átlagterméseink alapján je­lenleg az ötödik helyen ál­lunk Európában. A paradi­csomkészítmények a leg­jobb devizaszerző áruk kö­zé tartoznak, a nyugati pia­cokra exportált konzerv­ipari termékeink 67,5 szá­zalékát paradicsomsűrít­mények képezik. A feldol­gozásra kerülő összes gyü­mölcsből és zöldségféléből a paradicsom részesedése az utóbbi években 37—45 százalék között alakult. A konzerviparnál is a para­dicsom a legnagyobb té­tel a feldolgozásra kerülő áruk közül. — Az óriási kereslet ar­ra ösztönöz bennünket, hogy a termelést tovább fejlesszük, a területegység­re jutó hozamokat növel­jük, mégpedig a lehető leg­intenzívebb módon. A Duna figyelemre méltó eredmé­nyeket értek el a kutatók, ezt az elmúlt évi fajtael­ismerések is jelezték. Je­lenleg 1600 parcellán nyolc­vanezer hibridnövényt vizsgálnak, keresve a ter­melési igényeknek legmeg­felelőbbet. A továbbiakban a ter­melési problémákat vázol­ta az előadó. —I Ez évben — a beteg­ségeknek kedvező időjárás miatt — katasztrofális ká­rok keletkeztek bizonyos területeken. Mivel elmu­lasztották a szükséges vé­dekezést, egyes üzemekben nagy kiterjedésű ültetvénye­ket kellett június végén kiszántani. A permetezé­sekkel nagyon sok gazda­ságban éppen akkor álltak le, amikor arra leginkább szükség lett volna. A fel­sorolt hiányosságok, vala­mint a szakszerűtlenségek miatt paradicsomtermelé­sünk országos átlaga ez év­ben is a világvonalat kép­viselő 220—230 mázsa hol­danként termés alatt ma­rad — mondotta Mészöly Gyula. A vendégek ezután olyan területekre látogattak el, ahol a kiváló fajtákkal, módszerekkel és eredmé­nyekkel folyik a termelés, kísérletezés. Megtekintet­ték az intézet borbási te­lepét, valamint a kecske­méti Törekvés Termelőszö­vetkezet vetőmagparadi- csom-parcelláit. A bemutató után vitát rendeztek a látottakról, a kérdésekre a kutatóintézet szakemberei válaszoltak. B. P. Szirmai István látogatása a tojói ■ f r ■ / r. rr. fi I ifjúsági építőtáborban Csütörtökön a délelőtti órákban Bács-Kiskun me­gyébe látogatott Szirmai István, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja. Útján elkísérte dr. Fekete József, a KISZ Központi Bizottsága falusi és mező- gazdasági osztályának ve­zetője. Kecskeméten az MSZMP megyei bizottságának szék­házában dr. Horváth Ist­ván, a megyei pártbizott­ság titkára. Szvorény Já­nos, a megyei KlSZ-bizott- ság megbízott első titkára és Miklós János, az Állami Gazdaságok Megyei Főosz­tályának vezetője fogadta Szirmai elvtársat. A párt- bizottságon folytatott rövid beszélgetést követően a vendégek gépkocsin a Kis­kunhalasi Állami Gazda­ság tajói kerületébe utaz­tak, ahol a nyári önkéntes ifjúsági építőtáborba dolgozó 243 Baranya megyei kö­zépiskolás diáklánnyal ta- jiálkoztak. Busch János, a Kiskun­Í lalasi Állami Gazdaság gazgatója és Nagy Kata­lin táborvezető fogadta a Vendégeket a tábor bejá­ratánál. Ezután a' kerület egyik 1954-es telepítésű iajszisát keresték fel, ahol Szirmai elvtárs elbeszélge­tett a brigádok tagjaival, érdeklődve hogylétük, munkájuk, teljesítményük felől. Ezután a vendégek meg­tekintették a kerület köz­pontjában a táborlakók Feladat: a lakosság jobb ellátása Ülésezett a megyei NEB Tegnapi ülésén több más napirendi pont mellett megtárgyalta a megyei né­pi ellenőrzési bizottság azt az összefoglaló jelentést, amely a megyében működő általános fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezetek élel­miszeripari tevékenységé­ről készült. A téma megle­hetősen közérdekű, hiszen a megye nagy részén, min­denekelőtt a községekben elsődlegesen ezek a szö­vetkezetek vállalták ma­gukra a lakosság ellátását, különböző igényeinek a ki­elégítését. Milyen körülmé­nyek között folyik ez a munka, van e elegendő mennyiségű élelmiszer, s a választék, a minőség min­den esetben megfelel e a fogj^sztók igényeinek, a ke. resletnek? A vizsgálatról készített összefoglaló jelentés meg­állapítja, hogy az utóbbi években jelentősén növe­kedett az említett szövet­kezetek kisegítő ipari te­vékenysége, ezen belül az élelmiszeripari munka is ami a hiánycikkek pótlá­sában, egyes felvásárolt cikkek feldolgozásában, a jövedelem és a foglalkoz­tatottság növelésében is je­lentős szerepet tölt be. A népi ellenőrök a vizsgála­tot a pálinkafőzésre, a zöld­ség-gyümölcs tartósításra, húsfeldolgozásra,. sertés hizlalásra a húsárukat for­galmazó üzletekre és a tész­takészítésre terjesztették ki. Érzékeltessük néhány számmal ezt a munkát. Az elmúlt évben például ösz- szesen több, mint 72,5 mil­lió forint volt a termelési érték, s ha figyelembe vesz- szük, hogy a szövetkezetek élelmiszeripari tevékenysé­ge többségében alacsony technikai, műszaki felké­szültséggel folyik, az ered­mény mindenképpen elis­merésre méltó. Részletezve a munkát kitűnik, hogy például 1968-ban 4220 má­zsa savanyú káposztát állí­tottak elő, a hízott sertések értéke megközelítette a 10 millió forintot. Az elmondottak indokolt­tá teszik a kérdést: — Be tudják-e tartani a szövet­kezetek a kötelező egész- légügyi előírásokat, milyen a készletek, eszközök táró lása? A választ ezekre a kérdésekre a népi ellenőrök reálisan fogalmazták meg, amikor azt írták az össze foglaló jelentésben, hogy az egészségügyi előírásokat ál tálában betartják, a táro­lás, állagmegóvás szaksze­rű. Sajnos, azonlfan a fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezeteknél, éppe-n úgy, mint az élelmiszeripar más területein, vannak hiányos­ságok is. Több helyen hiányzik például az írásba foglalt technológiai eljárás, nem mindenütt biztosított a jó minőségű víz, fogya­tékosok a szociális létesít­mények stb. Ezek meg­szüntetését a NEB határo­zati javaslataiban kezde­ményezte. A témával összefüggés ban a NEB-ülés résztvevői közül sokan felszólaltak. A vitát Bercsényi József, a vizsgálat vezetője foglalta össze, majd dr. Millasin Teréz, a megyei NEB elnö­ke számolt be a két ülés között végzett munkáról. G. S. szálláshelyét, s megelége­déssel nyilatkoztak az el­helyezés körülményeiről, a korszerű szociális létesít­ményekről. Délután a tábor parkjá­ban gyülekeztek a lányok Szirmai elvtárs köszönté­sére. Neki és a jelenlevő párt-, KISZ- és gazdasági vezetőknek virágcsokrok­kal kedveskedtek, majd kezdetét vette az eleven, kötetlen hangulatú be­szélgetés, amelynek során a fiatalok politikai és tár­sadalmi jellegű, mindenek­előtt pedig az ifjúsági mozgalommal kapcsolatos kérdésekre kaptak vendé­güktől választ Szirmai elvtárs az esti órákban vett búcsút a fia­taloktól, a megyei vezetők­től, majd visszautazott a fővárosba. J. T. Győrbe látogatott a szovjet küldöttség A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége, élén Pjotr Mironovics Ma- serovval, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének tagjával, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjával, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titká­rával, csütörtökön Győrbe látogatott. Velük volt Hor­gos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Pap János, az országgyűlés honvédel­mi állandó bizottságának elnöke és F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe.-A szovjet vendége­ket Győr-Sopron megye határán a megye vezetői fogadták. Petőfi-ünnepség Félegyházán Csütörtökön délután Pe­tőfi Sándor halálának 120. évfordulója alkalmából — a költőre emlékeztek Kis­kunfélegyházán, ahol nagy szeretettel ápolják a vele és családjával kapcsolatos em­lékeket. A kegyeletes ün­nepség a főtéren álló Pető- fi-szobornál zajlott le. A kiskun f'éle-gvháziak egy cso­portja csütörtökön délután megérkezett a segesvári csa­ta színhelyére, ahol a költő elesett. Magukkal vitték a város lakóinak koszorúját. Erdei Lászlómé a megyében a nők világkongresszusáról Régi, kedves bácsalmási meghívásnak eleget tenni érkezett tegnap a megyébe Erdei Lászióné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke és munkatársa, Ke­lemen Erzsébet. A vendé­geket Kecskeméten Panko- vits József né, a megyei nő- tanács titkára, Iván István­dő mindkét KISZ ifjúsági építőtábort. A délutáni órákban ér­keztek meg a vendégek a bácsalmási Petőfi Tsz asz- szonyai, leányai körébe. A közös gazdaság székházá­ban a község párt- és taná­csi vezetői, s a vendéglátó gazdaság irányítói köszön­Baráti eszmecsere a megyei nőtanácsnál.., né, a megyei pártbizottság osztályvezetője, országgyű­lési képviselő és Buda Gá- borné, a MTESZ megyei titkára fogadta, majd rö­vid baráti eszmecsere után együtt utaztak Bajára. Itt dr. Gajdócsi István, a járási tanács vb-elnöke rendezett fogadást a vendé­gek tiszteletére. Részt vet­tek a találkozón a járási pártbizottság, a nőtanács, a Hazafias Népfront járási képviselői. A bajai járás, ezen belül főként a nők életéről, helyzetéről való tájékozódásuk után Németh Imre igazgató kalauzolásá­val meglátogatták a Bajai Állami Gazdaságban műkő; töttéfc Erdei Lászlónét. A tsz asszonyaival folytatott meghitt beszélgetés közben a meghívók jogos büszke­séggel mutatták meg a téli estéken készült legszebb kézimunkáikból álló kiállí­tást. Délután 6 órakor a bács­almási moziban Rádi Ignác, a községi pártbizottság tit­kára köszöntötte az egész járásból összesereglett mintegy kétszázötven asz- szonyt, akiknek nagy ér­deklődésétől kísérve Erdei Lászlóné élménybeszámo­lót tartott a néhány héttel ezelőtt Helsinkiben lezaj­lott nők világkongresszusá­ról,

Next

/
Oldalképek
Tartalom