Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

«. oldal 1969. augusztus 1, péntek ——ii^-^——————« A Minisztertanács ülése Kádár János fogadta Franz Muhrit A kormány Tájékoztatá­si Hivatala közli: A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Meg­hallgatta Apró Antalnak; a kormány elnökhelyettesé- aek tájékoztatóját a ma- Eyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési kormány- Cözi bizottság 8. üléséről. Apró Antal ezután a Kölcsönös Gazdasági Segít- íég Tanácsa Végrehajtó «Bizottságának — Moszkvá- j>an július 16—17-én tar- «ott — 42. üléséről számolt be. A Végrehajtó Bizottság Jóváhagyta a szocialista gazdasági integráció komp­lex programjának kidol­gozására létrehozott mun­kacsoportok részletes mun­katerveit. A kormány a beszámo­lót jóváhagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a következő időszak­ban a legfontosabb teen­dő a javaslatok kidolgozó­ja. Ezért felhívta az ille­tékes miniszterek figyel­ődét, hogy különös gondot fordítsanak a javaslatok el­készítésére és összpontosít­anák megfelelő erőt erre íiinden érintett szervnél. A Minisztertanács jóvá- lagyólag tudomásul vette, továbbá, hogy július 17- m Moszkvában az érde­SZKOPJE (TANJUG) Szerda este borzalmas vasúti szerencsétlenség tör­0 pápa Afrikába utazott VI. Pál pápa csütörtö­kön Rómából repülőgépen •lindult Ugandába, sorrend­ben nyolcadik külföldi út­jára. Az afrikai földré­szen ez lesz az első pápai látogatás. Mostani utazásának cél­jául hivatalosan az afrikai püspökök első konferenciá­ja és 22 ugandai vértanú tiszteletére emelt kápqlna felszentelése szolgál. IV. Pál azonban elsősorban a ni­gériai béke helyreállításá­ért kíván fáradozni Afri­kában. WASHINGTON (MTI) Szerdán, a késő esti órákban az AÁSZ külügy­miniszterei egyhangúlag el­fogadták azt a határoza­tot, amely a több mint két hete tartó honduras—Sal­vadort konfliktus békés rendezésének menetrend­jét kívánja rögzíteni. A ha­tározat első pontja köve­teli a salvadori csapatok azonnal kivonását Hondu­ras területéről, mégpedig az Amerikai Államok Szer­vezetének ellenőrzése alatt. A határozat ugyanakkor felhívja a szemben álló fe­leket, hogy szavatolják az országuk kelt szocialista országok — Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror­szág, az NDK, a Szovjet­unió — aláírták az Inter- chim nevű nemzetközi vegy­ipari együttműködési szer­vezet megalakításáról szó­ló egyezményt. A Mnisztertanács ezt követően megtárgyalta a munkaügyi miniszter és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének elő­terjesztését az új Munka Törvénykönyve végrehajtá­sának tapasztalatairól. Megállapította, hogy a tör­vény alapvető célkitűzései helyesnek bizonyultak. A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter jelen­tést tett a Moszkvában au­gusztus 20-a és szeptem­ber 2-a között rendezendő első magyar mezőgazdasá­gi és élelmiszeripari kiál­lítás előkészületeiről. A Minisztertanács a jelentést tudomásul vette. A kor­mány meghallgatta a me­zőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter beszámoló­ját a nyári betakarítási munkálatokról. A beszá­moló megállapította; hogy a termés betakarítása jó ütemben folyik, a felvá­sárlás zavartalan. A Mi­nisztertanács a tájékozta­tást tudomásul vette, majd egyéb ügyeket tárgyalt. tént a jugoszláviai Mace­dóniában. Egy Szkopjéból kiindult, két szerelvényből álló motorvonat a Tetovű és Gosztivar között levő Bodovina község közelében teljes sebességgel összeüt­között három, eddig még kiderítetlen okból a gosz- tivári állomáson tolatás közben elszabadult és a lejtős pályán rendkívül fel­gyorsulva robogó tartály- kocsival. Az összeütközés ereje kétméteres ronccsá sajtolta össze a motorvonat első kocsiját és az utasokat szállító második kocsi is erősen megrongálódott. Az első jelentések szerint a katasztrófának harminc, felismerhetetlenségig ösz- szeroncsolt halálos áldoza­ta van. Tizennyolc utast súlyos sérülésekkel kórház­ba szállítottak. A vizsgála­tot folytató hatóságok at­tól tartanak; hogy az ál­dozatok száma sokkal több. szomszéd ország állampol­gárainak biztonságát. Röviddel a határozat el­fogadása után Fidel San­chez Herhandes salvadori elnök televízióbeszédében jelentette be az ország la­kosságának, hogy Salvador elfogadja az AÁSZ hatá­rozatát. Kijelentette: a konfliktusból Salvador ke­rült ki győztesen. Diplomáciai források sze­rint Salvador már szerda éjjel megkezdte csapatainak kivonását Hondurasból. A csütörtök reggeli jelenté­sek szerint a csapatvissza­Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára fogadta a ha­zánkban tartózkodó Franz Muhrit, az Osztrák Kom­munista Párt elnökét. A baráti, szívélyes légkörű beszélgetésen a nemzetközi kommunista és munkás- mozgalom időszerű felada­tait, valamint a két pártot kölcsönösen érdeklő kérdé­seket tekintették át. A ta­lálkozón jelen volt Aczél György, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tit­tárgyal HONGKONG A Giai Phong hírügynök­ség. a dél-vietnami ideigle­nes forradalmi kormány hi­vatalos sajtószerve Nixon vietnami villámlátogatását kommentálva megállapítja, hogy ez a látogatás durva provokáció és kihívás volt a dél-vietnami néppel szem­ben. Nixon útja provokáció volt az amerikai csapatok kivonásáért síkra szálló nemzetközi közvélemény és az amerikai nép ellen is. A hírügynökség hangsúlyozza, hogy ezzel a látogatással Nixon a korhadó saigoni bábrendszert próbálta meg­erősíteni. BANGKOK — ŰJ DELHI Nixon elnök befejezte há­romnapos hivatalos, látoga­tását Thaiföldön- — ame­lyet arra is felhasznált hogy kitérővel villámláto­gatást tegyen Saigonban — és csütörtökön magyar idő szerint hajnali négy óra­kor továbbutazott ázsiai út­jának újabb állomására. In diába. Az indiai fővárosban a repülőtérről az elnöki palo­ta felé vezető úton több száz főnyi csoport tüntetett Nixon elnök és az ameri­kaiak vietnami háborúja el­len, Az amerikai államfő nem messze a tüntetőktől meg­állíttatta gépkocsiját, majd a biztonsági szolgálat em­A kairói sajtó szerint a Szuezi-csatorna frontján az elmúlt 48 órában tapasztalt viszonylagos csend — csak szórványos lövöldözések voltak két nap óta — an­nak tulajdonítható, hogy Iz­rael az egyiptomi légitáma­dások után zavarban van és szétzilált sorait igyek­szik rendezni. Mint a Prog- res Egvptien írja, az izraeli katonai hatóságok azt vizs­gálják, hogyan módosítsák taktikájukat és terveiket az egyiptomi légierő és had­sereg sikeres támadásai után. Az Al Gumhurija a Si­nai félszigeten végrehajtott sikeres egyiptomi akciók­kal foglalkozva idézi a Cor- riere Della Sera című olasz lapot. „A háború tovább fo­lyik a Szuezi-csatománál és elmúltak azok az idők, amikor bikinis izraeli lá­nyok fürdőztek a csatorna vizében. Most a halál lesel­kára és Garai Róbert, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának helyettes vezetője. Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára augusztus 1-en megkezdte évi rendes sza­badságát. béréitől körülvéve kiszállt, hogy kezet rázzon néhány ellentüntetővel, aki „Hindi- Amerika bhani-bhai” (In­dia és Amerika testvérek) kiáltásokkal üdvözölte. Ké­sőbb. amikor a tüntetők so­ra közeledett felé. Nixon visszaszállt golyóbiztos li­muzinjába és folytatta út­ját a városközpont felé. Magyar idő szerint rö­viddel délelőtt megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások Új Delhiben az elnöki pa­lotában Nixon és Indira Gandhi,. India miniszterel­nöke között. (MTI) TOKIÖ (MTI) Kínos közjáték zavarta meg a japán—amerikai gaz­dasági bizottság hetedik ülésszakán részt vett ame­rikai vendégek, közöttük Rogers külügyminiszter, repülőtéri búcsúztatását. Egy rádióriporternek álcá­zott japán fiatalember me­rényletet akart elkövetni az amerikai külügyminiszter ellen, de Rogerset összeté­vesztett© Ármin Meyerrel, az Egyesült Államok tokiói nagykövetével, s tőrével kedik az izraeliekre a meg­szállt Sinai félszigeten.” Az A1 Gumhurija megállapítja: az izraeli legyőzhetetlen­ség legendája kámforrá vá­lik és ezt Izrael legjobb ba­rátai is kezdik elismerni. TOKIÓ (REUTER) Szato japán miniszter- elnök szerdán reggel egy­órás megbeszélést folyta­tott Rogers amerikai kül­ügyminiszterrel az okina- wai kérdésről. A minisz­terelnök kijelentette, hogy Okinawának Japánhoz való visszacsatolása után nem fogják megengedni, hogy az Egyesült Államok nukleá­ris fegyvereket állomásoz­Varsó, az ősi város, Euró­pa kultúrájának egyik te­remtő műhelye, a tudomá­nyok és művészetek ottho­na 1939. szeptember 27-én a fasiszta csizmák talpa alá került. A Wehrmacht páncélosai mögött elözön- lőtték Varsót a „sonder- gruppék” farkasai, s meg­kezdődtek a lakosság ször­nyű szenvedései. A horog- keresztes banditák 1943. április végén, június ele­jén halomra gyilkolták a gettó lakóit, majd az 1944 augusztus elsején felkelt lakosság ellen folytattak népirtó háborút. A varsói­ak hosszú heteken át cso­dálatos hősiességgel küz­döttek a fasiszták legmo­dernebb fegyverei ellen a barrikádokon. Kiömlött vérük hozzájárulás volt Lengyelország és Varsó új­jászületéséhez. Mégsem kellett volna annyi vérnek elfolynia és oly iszonyatos pusztulás­nak bekövetkeznie. Saj­nos, a felkelés időpontját a Londonba telepedett len­gyel emigráns kormány ha­tározta meg, anélkül, hogy tervét egybehangolta vol­na a szovjet L Belorusz Az aquilai községi tanács a hajnali órákba nyúló ülé­sen teljes mértékű támo­gatásáról biztosította Filet- to falu lakosságának a vé­Meyerre rohant. Az ameri­kai nagykövet azonban, bár a földre zuhant, sértetlen maradt, mert merénylője a támadás pillanatában meg­botlott, s tőrt szorongató keze célt tévesztett. A rendőrségi közlemény szerint a merénylő, a hely­színen lefegyverzett. őrizet­be vett 21 éves Juji Hamao- ka gondosan előkészítette tervét: a repülőtéri búcsúz­tatáskor magnetofont és mikrofont tartva kezében, lap- és rádiótudósítók cso­portjában tartózkodott. Ami­kor az amerikai vendégek feltűntek, villámgyorsan ki­vált a csoportból, s ruhája alá rejtett 18 centiméteres tőrét előrántva, támadásba lendült. Rogers külügymi­niszter éppen a fehérházi különrepülőgép feljárójánál tartózkodott, s tőle alig tíz méternyire állt az 55 éves Armin Meyer, aki a közel­múltban adta át megbízóle­velét Hirohito császárnak. tasson a szigeten. Megfigye­lők szerint a kijelentés ar­ra utal, hogy az okinawai amerikai támaszpontok atomfegyverekkel vannak ellátva — amit hivatalo­san mindeddig tagadtak. 1969 első hat hónapjá­ban 32 személy halt meg Japánban olyan betegség­ben, amely a hirosimai atomrobbantás következ­ményének tekinthető. Front helyzetének tényle­ges lehetőségeivel. A szovjet hadsereg ak­kori, átmenetileg nehéz és kedvezőtlen helyzete elle­nére mindent megtett a varsói népi felkelők segíté­sére. Fegyvert, lőszert, élel­met és gyógyszert juttatott légi úton a városba. A kellően elő nem készí­tett küzdelem 1944. október 2-án a fasiszták győzelmé­vel végződött. Hitler paran­csára a város lakónegye­deit, ipartelepeit földig le­rombolták, lakóit legyilkol­ták vagy elhajtották. Ami­kor a szovjet hadseregnek és a Szovjetunióban meg­szervezett lengyel haderő­nek 1945 januárjában sike­rült a lengyel főváros te­rületére nyomulnia, a hadi­jelentés ezzel a megrendítő mondattal zárult: „Varsó elpusztult!” A tanulságok világosak: Varsó népe hős volt a fel­kelésben, a helytállásban, majd hős az újjáépítésben is. Varsó immár nem halott város, sőt élőbb, mint va­laha. Elbukásának és fele­melkedésének története pe- dik minden nép tanítója. rés múltú Defregger mün­cheni segédpüspök kiada­tását és bíróság éjé állítá­sát követelő kérvényét. (Aquila a közigazgatási központja a Filettótis ma­gába foglaló területeknek. Ezt a kis abruzzói falut a németek 1944-ben megtor­lásként elpusztították, s a jelenleg Münchenben élő és akkor századosi rangban a náci hadseregben szol­gáló Defregger által továb­bított kivégzési parancs alapján meggyilkoltak ti­zenhét filettói lakost.) „A nácik géppuskago­lyóitól letarolt filettóiak emléke arra int bennünket, hogy visszaverjünk minden támadást az alkotmányban biztosított szabadságjogok ellen” — állapította meg az aquilai községi tanács határozata. Az aguilai tanács támo­gatása — állapítják meg Rómában — nagy súlyt ad a kiadatási kérelemnek, s az ügy valószínűleg a kor­mány elé kerül. Francia—szovjet kereskedelem BRÜSSZEL (MTI) Franciaország közös pia­ci partnereitől engedélyt kapott arra, hogy a má­jusban a Szovjetunióval megkötött ötéves kereske­delmi szerződése tekinteté­iben nem kell magát a Kö­zös Piacon belüli kereske­delempolitikára vonatkozó szabályokhoz tartani. Ez a mentesítés egy évre szól. Az engedélyézésre azért volt szükség, mert Francia- ország az által, hogy egy nem közös piaci tagállam­mal olyan kétoldalú keres­kedelmi megállapodást kö­tött, amelynek hatálya túl­megy 1970. január 1-én, megsértette az 1961. évi egyezményt. Ebben az egyezményben pedig a tag­államok elvben megálla­podtak abban, hogy 1970. január 1. után közös piaci alapon folytatják a keres­kedelmi egyezményekre vo­natkozó megbeszéléseket. területén _ elő vonulás rendben zajlik, Vasúti szerencsétlenség Jugoszláviában bzi Salvador visszavonja csapatait Nixon Inéira Gandhival „Izrael legyőzhetetlensége kámforrá válik11 Merényletet kíséreltek meg Rogers ellen Okinawán nem lesz atomfegyver fl kormány elé kerül Defregger kiadatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom