Petőfi Népe, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-04 / 152. szám

Vaskűti változások Révül a kultúr ház, másfél millió forint beruházással. Itt kapnak helyet a szakkörük is. Többek között a Weintragcr Adolf festőművész által vezetett lön képzőművészek köre u. Mit válaszolhattam? Biz­tattam. Ügy láttam jólesett az új vb-elnöknek az a né­hány megnyugtató szó. Erre a beszélgetésre emlé­kezünk most. Idézzük a másfél évtizedet, amely sok-sok munkával, de ered­ménnyel is járt. — Magam sem hittem volna, hogy így megváltozik Vaskút. Főként a társadal­mi összefogásban értünk el nagy fejlődést. Nemrég ol­vastam az egyik folyóirat­ban: kovácsoljuk közösségé egy-egy fahr, város polgá­rait — ez a tanácsi munka legszebb hivatása, minden tanácsi vezető legnagysze­rűbb feladata. Ügy érzem, nálunk ez sikerült. Látható büszkeséggel mu­tatja a grafikont, amelyen vörös vonal jelzi az egy la­kos által végzett társadalmi munka értékének növeke­dését: 1958-ban 12 forint jutott egy személyre, tavaly már 479 forint. Ebben az összehasonlítás­ban jól tükröződik az utób­bi évtizedben bekövetkezett számos változás. A község- fejlesztési alapból 11 mil­lió 200 ezer forintot költöt­tenként 20 forinttal járul­nak hozzá a járdák építési költségeihez. Ezzel nyolc év helyett négy esztendő alatt tudják elérni, hogy vala­mennyi utcában mindkét Készülnek a szellő*. divatos női szandálok. A ktsz új részlegében Milánkovics Jámosné, Repmann Istvánné és Dobler Józsefné gyorsan beletanultak a szakmába. oldalon betonjárda legyen. Erre az évre eddig 56 ezer forint hozzájárulás gyűlt össze. — Ezzel az építési költsé­gek egyharmadát fizetik ki az érdekeltek, mert egy négyzetméter járda nálunk 60 forintba kerül — magya­rázza a vb-elnök. Ez a példa is a növekvő igényeket bizonyítja. A la­kosság életszínvonala évről évre tovább javul, tehát az igényekhez megvan az anyagi bázis is. A termelő­szövetkezeti gazdálkodás egyre több jövedelmet nyújt. A falu lakóinak zö­me most is a mezőgazda­ságból éL Jól mutatja az anyagi változásokat, hogy míg 1954-ben 112 ezer fo­rint volt a takarékbetétek összege, jelenleg már eléri a 13 millió forintot A vaskó tiak nemrég nyerték el a településfej­lesztési versenyben a négy­ezer lakoson felüli közsé­gek között az első helyet a megyében. A vb-elnök szo­bájában az íróasztallal szemben függ a vörös ván­dorzászló, mint az eddigi erőfeszítések szimbóluma. Tanúsítja, hogy a sok arcú telepes község eggyé ötvö­ződött. Vaskút lákossága a felszabadulás előtt nagy részt német volt, a többiek délszlávok és magyarok valamint székelyek, akiket 1941-ben telepítettek ide Bukovinából. A háború után a németek száma fe­lére csökkent és az ország minden részéből jöttek ide telepesek. Az őslakók, a nemzetiségek és. a népcso­portok az évek során egy­másra találtak. Ennek nemcsak a már a MUMHflí MCIMIWIIM Jól emlékszem arra a ti­zenöt év előtti októberi nap­ra. Bácskai János abban az időben került Vaskút köz­ség élére. — Megfelelek-e én eo- nek a megbízatásnak? — kérdezte félig tőlem, félig önmagától. tek a községre. A lakosság társadalmi munkájának ér­téke pedig ugyanennyi idő alatt meghaladta az öt és fél millió forintot Épült többek között csaknem 24 ezer négyzetméter járda, 16 ezer méter vízvezeték és számos egyéb létesítmény. Most bővítik a kultúrházat és az óvodát Van egy kezdeményezé­sük, amely a tanácstagoktól indult eL Az érdekelt ház- tulajdonosok négyzetméte­Három tanteremmel bővül az óvoda. A korszerű épületet » nyár közepén adják át a kicsinyeknek. említett társadalmi munká­ban történő összefogás a bizonyítéka, hanem az is, hogy a község három szö­vetkezete ez év január 1-én egyesült Bácska néven. Az 5300 holdas gazdaság élére Vámos Ferencet a felső- szentiváni Üj Élet Terme­lőszövetkezet volt főagro- nómusát választották. Még februárban találkoztam vele. Fáradtnak látszott. Ugyanazt mondta, mint Bácskai János annak ide­jén. Képes leszek-e meg­birkózni ezzel a sok gond­dal — tette fel ő is a kér­dést, s megkért, hogy vár­jak egy kicsit a szövetkezet­ről szóló riporttal. Most ismét találkozunk, lefogyott egy kicsit, de a hangulata vidámabb. A ter­vekről beszél: — A község hagyomá­nyainak megfelelően az ál­Épűl az új bekötőút, amely a tsz majorjának megközelítését könnyíti. A földműn« kát a tagok társadalmi összefogással végzik eL Üj házsor épült az utóbbi években. Egyre többen építe­nek ú.i otthont a községben, ami egyben azt is bizonyítja, hogy itt akarják leélni életüket. Dékány István erdész is itt építkezik. (Pásztor Zoltán felvételei.) Bevezettük a rendszeres havi bérfizetést Nemrég fogadta el a közgyűlésünk, hogy a járadékosok jövedel­mét 400 forintra egészítjük ki. Az eddigi eredmények tehát azt bizonyítják, hogy az egyesülés minőségi vál­tozást hozott a gazdálkodás­ban. Kezd iparosodni is a köz­ség, bár még mindig 350-en járnak be naponta dolgoz­ni Bajára. Építkezik a ve­gyes ktsz. — Ide költözik a cipész­műhely — mondja Halter Antal, a ktsz-elnöke. — Nemrég létesítettük ezt a részleget. Papucsokat, könnyű, nyári szandálokat készítenek az asszonyok. A vaskúti vb-elnök ezt a verseny értékelése során is elmondta, mint olyan té­mát, ami jelentősen össze­függ a településfejlesztéssel. Kereskedő Sándor lattenyésztést és ezzel ösz­szefüggésben a takarmány­termesztést akarjuk fejlesz­teni. Többek között 1970-re elkészül két 200 férőhe­lyes tehénistálló, ennek arányában növeljük az ál­lományt. Fontos feladatnak tartjuk a kapások termesz­tésének gépesítését Elsősor­ban a kukorica, napraforgó gépi betakarítását szeret­nénk az idén megoldani. Felújítjuk a szőlőültetvé­nyeket, létesítünk 200 hold gyümölcsöst, többek között 50 hold sövénymeggyet szék. Nagyrészt az emlí­tettek villamos berendezé­seit gyártják a telepen. Bácskai János az elkép­pedig a művelődési ház új szárnyát — A településfejlesztési verseny értékelésekor sok A lakatosok pedig nem győzik a díszes vaskapukat kalapálni. Ez ma már szin­te divat nemcsak Vaskúton, hanem a környező közsé­gekben is. Újabban kerítés is készül hozzá. A község másik ipari üze­me a Ganz Villamossági Művek Bajai Készülékgyá­rának itteni telepe. 1962- ben létesült, s jelenleg 75 embert — köztük 28 nőt — foglalkoztat. Készülnek itt többek között házi vízellá­tó készülékek, vasúti felsze­retések, autóbusz-alkatré­zeléseket sorolja. Lassan minden házba eljut a víz­vezeték, ami egyúttal a kul­turáltabb életet is jelképe­zi. A nyár közepén átadják a kibővített óvodát, jövőre minden szóba került. Töb­bek között az is, hogy a községekben sorra valósul­nak meg a kommunális lé­tesítmények. Az építési tervek, műszaki elképzelé­sek azonban sok esetben már a megvalósuláskor el­avultak. Példa rá nálunk a vízmű gépháza, amely csak­nem egymillió forintos költséggel épült és közepes mennyiségű vízfogyasztás esetén sem tudja vastalaní- tani a vizet. Tervezőinktől, műszaki szakembereinktől nagyobb segítséget kérünk és hosszabb távú, a későbbi fejlődést figyelembe vevő elképzeléseket várunk. A Ganz Villamossági Művek Bajai Készülékgyárának vaskúti telepén sok helyi munkaerőt foglalkoztatnak. Képünkön Kollár András, a házi vízellátó berendezések szivattyúit festi Petőfi Népe 3. Sorsolási szelvény Név: ....................... utca .................hsz. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom