Petőfi Népe, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-28 / 147. szám

Akár a szőlő gyökere... Amikor Wéber Ede 1891-ben 2000 hold homokot vásá­rolt Kecskemét határában nagyon is tisztában volt az­zal: aranybányát fedezett fel. Valóban így volt. A te­lepesekkel benépesített nagybirtokon, ahol két év múlva 500 holdon ültették el a furmint, a rizling, az ezerjó, a hárslevelű vesszőit megalapozta a város környékén a homoki szőlőtermesztést, s horribilis vagyonhoz juttatta Wéber Edét. Helvéciát — így nevezte el a tulajdonos sa­ját hazájáról ezt a települést — sokáig nem ismerték, hiszen az 1950-ben alapított állami gazdaság, amelybe később kisebb-nagyobb gazdaságok olvadtak bele, nehe­zen tudott lábra állni. A hír néhány éve mégis szárny- rakapta a gazdaságot, tüzes borai, pálinkái nemcsak itt­hon, de a határokon is túl ismertté, keresetté váltak. A községnek, az állami gazdaság dolgozóinak, a volt tele­pesek unokáinak fáradozása tehát nem volt hiábavaló. ’ ’'ft' A Helvéciái Állami Gaz­daság amely jelenleg majd­nem 12 ezer holdon terül el fő profiljában szőlő- és gyümölcstermesztéssel fog­goknak, s az elkövetett hi­báknak tudható be, hogy a gazdaság 1965 óta vesztesé­gesen gazdálkodik. S ha már arról beszél ge­lalkozik, ám meglehetősen ■ok. 5236 hold szántóterü­lete van. Sajnos, a korábbi vezetés nem a legjobban gazdálkodott, hiszen az új telepítéseknél elhanyagol­ták a talajerőpótlást, a gé­pesítési beruházásokat nem tartották szükségesnek, amelyhez kapcsolódott, s jelentősen lerontotta az eredményeket a terület el­aprózottsága. — A nagyüzemi táblákat nem lehet kialakítani — mondta Verők István, a gazdaság igazgatója —, ugyanis a szántó 687 darab­ból áll, s ennek csak 56 százaléka a 20 hold felet­ti. A szőlő még ennél is ta­goltabb, hiszen a 2280 hold 162 parcellából áll, s a tíz holdon felüli e jelentős te­rületnek csupán a fele. A felsorolt objektív adottsá­tünk, hogy milyen szétta­golt a terület tegyünk még hozzá valamit: a gazdaság talajviszonyaiból eredően — a szántó aranykorona értéke 5,36 — állami tá­mogatásban részesülnek. A múlt, illetve ebben az esz­tendőben az árbevétel 15, 1970-ben 13 százalékát kap­ják meg. A mélyebb elem­zés kimutatta, hogy a szán­tóterületnek majdnem a fe­lén — 2500 holdon — gaz­daságosan a jelenlegi fel­tételek mellett nem lehet termelni. Ezért ezt más mó­don hasznosítják: 1969-ben 77 holdon főleg fenyő- és akácerdőt telepítenek, s ké­sőbbiekben talajjavítással legelővé, ültetvényekké alakítják ki. Beszéljünk azonban a szántóföldi ter­melés eredményeiről is. Az új vezetés — nagyon helye­sen — 1968-ban az eddig 20—22 fajta növény helyett vetésszerkezet változtatás­sal 4—5 fajta növény ter­mesztését írta elő. E nö­vényféleségekből is kiemel­kedik a lucerna és a búza. A táblázat önmagáért be­1967 1968 1969 lucerna 18,1 25 28—30 q búza — 13,22 19 q Az igazság kedvéért em­lítsük meg: az 1969. évi számadatok becsültek. A szántóföldi növénytermesz­téshez tartozik — s ezt a gazdaság vezetői szívügyük­Munkában a gazdaság mérnökei által konstruált vegyszeres gyomirtó s holdanként 6,5 mázsa mű- kimosta a szántóföldi nővé- területi feldarafooltságon a trágya felhasználása mel- nyékét, a gyümölcsfákat, de termelést szolgáló beruhá- lett 15—16 mázsa szénát még a szőlőt is tönkretette, zásokon, rossz talajadott- takarítanak be a korábbi 7—8 mázsával szemben., E néhány adat csupán csak érzékelteti azokat a változásokat, amelyek je­lenleg folynak az állami gazdaság növénytermeszté­sében. Eddig a talajerőpót­lásról ejtettünk szót, a to­vábbiakban foglalkoznunk kell a vízgazdálkodással is. A gyengébb gazdálkodási eredményekben alapvető szerepe volt ennek, hiszen a talajvíz — különösen az Helvéciái A vízgazdálkodás regionális ságokon túli gondok. Az terve most készül, sőt a ki- eredményes gazdálkodás vitelezés is megkezdődött, érdekében ebben az eszten- A 3 évig tartó munka, csa- dőben 531 hold termő, nem­Bz a magasmflvelésfi szőlő 70—80 mázsát ad holdanként. nefc tartják — a talajerő­pótlás. Jelenleg az ütem, négyévenként, holdanként 200—250 mázsa szerves trá­gya talajba juttatása, meg­felel a kívánalmaknak. A táblázatban feltüntetett eredmények is ennek kö­szönhetők, hiszen a szer­vestrágya mellett a búzá­nál 9 mázsa vegyes, lucer­nánál 7 mázsa műtrágyát használtak fel. A rétek, le­gelők hasznosításában is előrelépés történt ebben az évben. Kétszáz holdon vé­gezték el a talajerőpótlást, alacsonyan fekvő területe- tomázás biztonságossá ken — jelentős károkat teszi a termelést a növé- okozott. Nem egy esetben nyék vízháztartását. Kezdetben azt mondtuk a Helvéciái Állami Gazda­ság fő profilja a gyümölcs- szőlő-, s mostanáig a szán­tóföldi növénytermesztés­ről beszéltünk. Szükséges volt ez, hiszen a területi adottságok nagysága, felda- raboltsága ezt kívánta, s a korábban elkövetett hibák ott voltak először lemérhe- tők. A szőlőtermesztésnél később, de sajnos, nagyobb volumenben jelentkeztek a Épül az új bort-’-oló és feldolgozó üzem a gazdaság központjában. A munkások a betonozást végzik. termő szőlő és gyümölcsös kerül selejtezésre. Ennek oka a szőlők, gyümölcsö­sök gyenge minőségű álla­ga. Ezzel egyidejűleg kor­szerűsítenek — széles, so- rosítással, támrendszerrel, fajtaszelektálással, tőkepót­lással — 681 hold szőlőt, amely 12 millió forintba kerül. E rendkívül sürgős munka elvégzése mellett szükséges a terméseredmé­nyek fokozása érdekében a talajerőpótlás, s a többi szőlőterületek korszerűsí­tése is. Az 1969-es évben holdanként 200 mázsa szer­ves, 16—18 mázsa műtrá­gyát szórnak el. A tervek szerint 400 holdon kialakít­ják a magasművelést, amelyből eddig 212 hold készült el. S míg a szőlő­termés átlagát a közeljövő­ben 35—40 mázsában hatá­rozták meg, a magasműve­lésű szőlőről 70—80 mázsát várnak. A legfontosabb feladatok tervezése, elvégzése meg­történt, sajó szőlőtermesz-, tés feltételei vagy biztosí­tottak már, vagy rövidesen megvalósulnak. Erről meg­győzhetnek bennünket az összehasonlító adatok. Szőlőtermés holdanként, mázsában. 1967 1968 1969 19,75 27,27 30 A gazdaság vezetői a korszerű művelés, a mun­kaerőhiány — erről később beszélünk — megoldása ér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom