Petőfi Népe, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-28 / 147. szám

Kovács Menyhértet, a helvéciai kerületben talál­tuk. — Huszadik éve dolgo­zom a gazdaságban. Egy évig a pincészetben. A gaz­daság vezetői segítették to­vábbképzésemet, s lakás­hoz juttattak. Brigádommal már hétszer szereztük meg a kitüntető szocialista cí­mekében 1969-ben nagy te­rületen alkalmazták a vegyszeres gyomirtást. A gazdaság gépészmérnöke szatról is. A gazdaság bo­rai — olasz rizling, hárs­levelű, furmint, ezerjó, kékfrankos, kövidinka, — gyomirtást alkalmaztak. Ez a munka természetesen csak később, talán évek múlva realizálódik eredmé­állami birtok lett, aztán kiosztották. — mondta az idős munkás. — Húsz év­vel ezelőtt termelőszövet­kezetet szerveztünk, de csak egy évig dolgoztunk, mert a borforgalmi válla­lat célgazdaságot létesített. Tíz éve vagyok a Helvé­ciai Állami Gazdaság mun­kása. Jól érzem itt ma­gam, s idős korom ellenére megtalálom a számításo­mat ... mentár, azonban a munka­erőgond, amelyet korábban említettünk, változatlanul fennáll. A gazdaság mun­káslétszáma különösen a betakarítási csúcsok idején — a körültekintő szerve­zés ellenére is — kevés. Ezért a gazdaság vezetői a KISZ megyei bizottságá­val közösen nyáron nyolc hetes KISZ építőtábort szerveztek. Itt a Hámán Kató táborban — modern épületben nyertek elhelye­zést, az étkezésük, szóra­kozásuk nem hagy maga mögött kívánnivalót — fő­leg Heves megyei középis­kolások segítenek a mun­kaerőhiányt pótolni. Az őszi kéthónapos munka­csúcs idején a kecskeméti és a környező községek ál­talános és középiskolás fia­taljai dolgoznak a gazda­szervek igyekeznek a Jö^ vedeimezőséget biztosítani. Ez, az új vezetőségbe ve­tett bizalom egy nagyne­vű, jó hírű gazdaság talp- raállítását célozza. Nem le­het vitás — erről Verők István igazgató szavai is meggyőztek — a vezetőség mindent megtesz, hogy e bizalmat, ha nem is egy év alatt — a mezőgazdaság er­re képtelen — gazdasági eredményekkel bizonyítsák. Terveik imponálóak. Érde­mes ezekből idézni. A sző­lő- gyümölcstermesztést nagyüzemivé, magashoza­múvá, rentábilissá akar­ják tenni. Erre már fen­tebb történt konkrét utalás. Ki akarják alakítani a kor­szerű technikai bázist, mint a termelés egyik alapvető Ilyen szállóban nyertek elhelyezést a KISZ-építőtábor lakói. Munka után itt édes a pihenés. által konstruált és eöcé- bel- és külföldön egyaránt nyékben. A várba tó ter- szített erőgépre szerelt be- ismertek, s több száz díjat méseredmények fejmérése rendezésből minden terület nyertek. Az utóbbi másfél túl korai volna, de Valószí- kapott egyet, s ma már ez- évben javult a borok mi- nűnek látszik, hogy a 953 W Állami Gazdaság wuszaölk éve dolgozik a Kiss Juhász László elége- gazdaságban Kovács Meny- dett a gazdaságban elért hért. keresettek zel 1300 holdon megszün­tették a legnehezebb me­zőgazdasági munkát, a ka­pálást. Bevezetőben a helvéciai bor híréről írtunk, logikus, hogy szólni kell a borá­nősége. E megállapítás mel­lett igen impozáns, hogy az 1968. évi 3875 hektoliterrel szemben palackozott bor­ból ebben az évben már 12 ezer hektolitert szállítanak. Az exportban hasonló nő- is igényelte volna a szak- vekedés tapasztalható. A képzett borászt. Végre 1969- múlt évhez viszonyítva 5000 ben egyetemet végzett fő­Növekedett az export hold alma, a 101 hold kaj­szi, s a 102 hold őszibarack jó terméssel örvendezteti meg a gazdaság dolgozóit. Ezidáig igen sok gazda­sági kérdéssel foglalkoz­tunk, megemlítettük az ob­jektív feltételekből, a ko­rábbi vezetés hibáiból szár­mazó gondokat. Most ta­lán arról kell szólnunk, amelyek jelenleg is prob­lémát okoznak a vezetés­nek, akadályozzák a terme­lést. A Helvéciai Állami Gazdaság múlt évi halmo­zott termelési értéke 66 millió 261 ezer forint volt. Ebben az évben 96 millió 323 ezer forint termelési értékkel számolnak. Ta­valy 1187 munkás — átlag- keresetük 20 407 forint volt — dolgozott, s egy főre ve­tített halmozott termelési érték 57 ezer 668 forint, vagyis ennyit kellett ter­melnie a fizetéséért. Az idén sem jobb a munkaerőhely­zet, hiszen kevesebb, 1105 munkás dolgozik a gazda­ságban. A jövedelem azon­ban emelkedett, ebben az évben az átlagkereset 23 300 forint lesz. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése a gazdaságban a dolgozók jövedelmét a mennyiségi és minőségi Impozáns látkép a Helvéciai Állami Gazdaság gyümölcsöséről. met. A keresettel nemcsak ságban. A fiatalok, KISZ- én, de a brigád valameny- isták munkáját nagyon nyi tagja elégedett... megbecsülik a gazdaság ve- Űgy véljük e két nyilat- zetői, amely a keretesek- kozathoz nem kell kom- ben is megnyilvánul. A munkáskéz hiányának a KISZ-táborok csupán egyik felét oldják meg, hi­szen a diákokat, fiatalokat nem lehet és nem is akarják olyan munkakörökben alkal­mazni, mint a növényvéde­lem és a talajmunka. Az új vezetőség nagyon ala­pos elemzés után szüksé­gesnek tartja — és ebben az értelemben ténykedik — a gazdaság műszaki teljesí­tését. Ez annál is inkább szükséges, mert a múlt év elején mindössze 77 erő­géppel rendelkeztek. Ez a gépmennyiség igen kevés, s ha ehhez még azt is hoz­zátesszük, hogy javításuk milyen óriási gondokat okoz — a kerületekben nincs javítóbázis, néhol csak egy kovácssatu jelenti a műhelyt — világossá vá­lik a korszerű műszaki fej­lesztés mielőbbi megvalósí­vánvaló, hogy a Helvéciai Állami Gazdaság vezetői ebben még igen sokat sze­retnének tenni. S bár a gépesítésről írtunk, de a munkaerőhelyzetből indul­tunk ki, ezért mondjuk meg azt is: a munkaerő letelepítése a gazdaságnak alapvető érdeke. Ezért az 1967-ben megkezdett kisla­kásépítkezéseket tovább folytatják, s az eddigi 27 lakáson kívül újabb 20 igénylő kérésének elbírálá­sát fontolgatják. A lakás­kérdés megoldásában sze­rencsére a Kecskeméti Vá­rosi Tanács is segít, ugyan­is a keretek szabta lehető­ségekhez mérten szövetke­zeti lakásokat kaptak a vá­rosban élő alkalmazottak. A Helvéciai Állami Gaz­daság helyzetét a felettes kritériumát. Piacképes ter­mékek előállítására töre­kednek, minimális költsé­gek mellett magas hoza­mokat kívánnak elérni. A korszerű, a követelmények­nek megfelelő vezetéssel, a helyes mikromechanizmus létrehozásával nemcsak a termelést, a szervezést te­szik eredményesebbé, de ezen keresztül stabilizálha­tó lesz — a magasabb jö­vedelmek elérésével — a munkaerő is. A vezetőség elhatározá­sa nem minden, ezt jól tudják Helvécián is. Ezért már a múlt évben a dolgo­zókkal közösen intézkedési tervet dolgoztak ki a vesz­teségek megszüntetése ér­dekében. Az intézkedési terv végrehajtása jól ha­lad, hiszen a gazdaság dol­gozói jól tudják, érzik, hogy minden az itt, a gaz­daságban dolgozó családok érdekében történt. Amikor Wéber Ede te­lepesei a homokba nemcsak a szőlő, de saját életük gyökerét leeresztették, küz­döttek, nélkülöztek, izzad­tak, de megkapaszkodtak a .zza-wt-tv: . hektoliterrel többet szállí­tanak külföldre, s jövőre már 13 ezer hektoliter bor öregbíti Helvécia hímevét ■ nagyvilágban. Az ismert ég nemes borfajták feldol­gozása. tárolása érdekében készül az új feldolgozó és tároló, amelyet a legkor­szerűbb technológiával lát­nak el. A borkezelés és a várható nagy termés — 30 —35 ezer hektoliterre szá­mítanak — már korábban borásszal is gazdagodott az állami gazdaság szakveze­tése. Állandóan visszatérő do­log a területek széttagolt­sága és a talajerőpótlás. A gazdaság gyümölcsöseire is ez nyomja rá a bélyegét. Az összes gyümölcsösök kö­zül 1034 hold nem termő, s ennek termővé tétele ér­dekében ebben az évben 18—20 mázsa műtrágyát, hiánypótlást, s vegyszeres Ezekbe az eredményekhez kötötte. A különböző célprémiumok ösztönzően hatnak az ered­ményes tevékenységre. Va­lóban ösztönöz-e, elégedet­tek-e az emberek a gazda­ságban? Két embert kér­deztünk meg erről. Kiss Juhász László, a lajosmi- zsei kerületben dolgozik. — Ez a terület 1945-ben új lakásokba költöztek Helvécián az állami gazdaság Rövidesen új házak épülnek. tása. Nem nagy, de már előrelépést jelentett az is, hogy a múlt évben 17 erő­gépet vásároltak. Ezzel, s a munkagépekkel kiegészített géppark már biztonságossá tette a gépi munka elvég- ■ését, amelyet illusztrál az is, hogy ezer hold lucernán megvalósul a termesztés komplex gépesítése. Nyil­szervek ebben az évben fe­lülvizsgálták, s meghozták a döntést: a gazdaság a gyenge talajviszonyok, a te­rületi tagoltság, s az előző vezetés hibáiból származó veszteségek ellenére sem kerül megszüntetésre. A határozat így szól: a leg­alapvetőbb anyagi eszközök biztosításával a felettes dolgozói. homokon, Helvécián. A ma emberei, az állami gazda­ság dolgozói, akár az őseik ültette szőlő, mélyen gyö­kereznek a helvéciai talaj­ban. Rajtuk is múlik, hogy jobb, szebb legyen az élet, gazdagabb a termés a Svájcnak elkeresztelt al­földi homokon..,

Next

/
Oldalképek
Tartalom