Petőfi Népe, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

( oMal 1969. április 1. kedd Ez történt TOVÁBBRA is a közvélemény érdeklődésének előte­rében áll a Varsói Szerződés tagállamai Politikai Ta­nácskozó Testületének budapesti ülésén megfogalmazott felhívás Európa népeihez, a kontinens, békéiének és biztonságának megteremtésére. A Szocialista Intemacio- náléhoz tartozó pártok vezetőinek vasárnap lezárult konferenciáján is foglalkoztak vele. Bruno Pittermann, az Internacionálé elnökének véleménye szerint az euró­pai biztonsági konferencia összehívására irányuló kez­deményezés feltétlenül figyelmet érdemel. Sőt, a Szo­cialista Internacionálé továbbra is behatóan foglalkozik a budapesti tanácskozás egyes vonatkozásaival. JÚNIUS 5-ÉN nyílik meg Moszkvában a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozása. Ennék kap­csán újabb és újabb testvérpártok foglalnak állást a ta­nácskozás megtartása mellett. A Svájci Munkapárt va­sárnap zárult plénumán hagyta jóvá a Központi Bizott­ság képviselőjének a beszámolóját az előkészítő bizott­ság moszkvai üléséről. A plénum határozata értelmében a Svájci Munkapárt is részt vesz a moszkvai nemzetkö­zi tanácskozáson. Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagja a Pravda hét­fői számában közölt cikkében ugyancsak a közelgő moszkvai csúcstalálkozóval foglalkozik. Véleménye sze­rint az ideiglenes ellentéteknél sokkal erősebb mindaz, ami a testvérpártokat egyesíti, s az elméleti ellentétek­nek nem szabad megakadályozniok az imperializmus elleni akcióegységet. KÖZEL-KELETEN továbbra sincs előrehaladás a helyzet békés rendezésére. Az izraeli erők sorozatos tü- aérségi támadásokat hajtanak végre a Jordán folyó völgyében, melyet az arab erők viszonoznak. A Szov­jetunió álláspontja szerint négyhatalmi tanácskozás ösz- szehívása, a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i ha­tározatának végrehajtása, az Izrael által megszállt arab területek kiürítése volna az első lépés a megoldás útján. Izrael azonban hajthatatlan, legutóbb újabb hivatalos közleményben foglalt állást a négy nagyhatalom által kezdeményezett tanácskozás ellen. A közel-keleti hely­zet ilyen körülmények között ismét veszélyes szakaszba lépett. Lehetséges, hogy az arab államok és Izrael kö­zött újabb összeütközésre kerül1 sor. Nasszer elnök az Arab Szocialista Unió kairói kongresszusán erről úgy nyilatkozott: „A háborút azárt kell megvívni, mert nem kínálkozik más lehetőség. Mi nem vagyunk a háború prókátorai, olyan békét ^karunk, amely az igazságon alapul”. K. A. Tüntetések Myugat-Németországban az újfasizmus ellen A Majna menti Frank­furtban, Hamburgban, Han­noverben. Münchenben, Stuttgartban, Essenben és Nyugat-Németország más városaiban több mint 80 ezer ember vett részt azon a hagyományos tavaszi két­napos béketüntetésben, amelv „a demokráciáért és a leszerelésért vívott kam­pány” keretében került megrendezésre. A tüntetők jelszavai követelték a Né­met Demokratikus Köztár­saság elismerését és harcot hirdettek egy biztonsági kérdésekkel foglalkozó össz­európai értekezlet összehí­vása, az atomsorompó-szer- ződésnek Bonn által törté­nő aláírása mellett és a neonáci veszély növekedése ellen. Mintegy hétezer ember jelenlétében az esseni ülé­sen felszólalt Beate Klars­feld, a híres Kiesinger-po- fon „szerzője” — aki kö­vetelte Jupp Angenfortnak, a letartóztatásban levő kommunista hazafinak a szabadonbocsátását. A tavaszi tüntetések be­fejeztével a békeharcosok nyilatkozatot fogadtak el, amely rámutat: — Az el­nökválasztás világosan megmutatta, hogy a kor­mányzó CDU. CSU „nyíl­tan és szégyentelenül szö­vetségre lép az újfasiszta Nemzeti Demokrata Párt­tal”. Nyugati távirati jelenté­sek szerint több száz tűn­Á szabadságharcos offenzíva hatodik hete Vasárnap lépett hatodik hetébe a szabadságharcosok tavaszi offenzívája. A népi erők 122 milliméteres raké­tákkal lőtték Saigon belvá­rosát, s ezek közül több az elnöki palota és a rendőr- kapitányság tőszomszédsá­gában csapódott be. Egyre szorosabb az a gyűrű ame­lyet a szabadságharcosok' vonnak a főváros köré va­sárnap Saigontól néhány ki­lométerre két amerikai he­likoptert is lelőttek a sza­badságharcosok. A múlt hét végén lezaj­lott súlyos harcokban 200 amerikai katona esett el, ilyenformán a vietnami há­ború már több áldozatot kö­vetelt az Egyesült Államok­tól, mint a koreai háború. Hivatalos amerikai statiszti­ka szerint vasárnapig 33 és fél ezer amerikai katona esett el a vietnami háború­ban USA a dél-vietnami had­színtéren. Ezt elsősorban a föld alatti légelhárító beren­dezések megsemmisítésére használnák. A szerkezetet vadászbombázók szállítják a célpont fölé, s nagy magas­ságban oldják ki. A bomba meghatározott magasságban több kisebb robbanószerke­zetre hullik szét, amelyek a földbe fúródva csak akkor robbannak, ha szilárd ellen­állásba ütköznek. Egy ame­rikai pilóta szerint az új bomba bizonyos esetekben hatásosabb lehet, mint a B— 52-esekkel végrehajtott sző­nyegbombázás. Mansfield szenátor a sze­nátus demokrata párti több­ségének vezetője televíziós programjában nyilatkozott Vietnamról. Kijelentette: minél tovább tart a háború, annál kevesebb olyan kez­deményezési lehetőség ma­rad az USA számára, amely amerikai külügyminisztéri­um egyébként nyilvánosság­ra hozta a Párizsban tár­gyaló amerikai küldöttség vezetőjének nyilatkozatát, amely szerint némi előreha­ladást már elértek a párizsi megbeszéléseken. Üj bombát próbál ki az 1 eredménnyel járhat. Az Miért lenek Onassisra? Távirat Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke D. Eisen- howernak, az Egyesült Ál­lamok volt elnökének el­hunyta alkalmából távirat­ban fejezte ki részvétét R. M. Nixonnak, az Egyesült Államok elnökének. tető vonult a frankfurti görög konzulátushoz. A tüntetők tiltakozó jelsza­vakat hangoztattak a kato­nai junta ellen, és bever­ték a konzulátus ablakait. Hasonló eseményekre ke­rült sor a hannoveri görög konzulátus előtt is. A je­lentések szerint a rendőr­ség több tüntetőt őrizetbe vett. FeSiiívás Eiripa országaihoz eímtt okmány átadása A Külügyminisztérium sajtófőosztályának közle­ménye: A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köz­társaság és a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szö­vetsége nevében külképvi­seleteink vezetői ezekben a napokban szóbeli jegy­zék kíséretében átadták, il­letve átadj7 k az európai országok kormányainak a ' két. Varsói Szerződés tagálla­mainak Európa országaihoz intézett felhívását, amelyet a Politikai Tanácskozó Tes­tület 1969. március 17-én Budapesten tartott ülésén írtak alá. Külképviselete­ink vezetői az átadás al­kalmával tolmácsolják őszinte reményüket, hogy az európai országok kor­mányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt fe­lelősségük tudatában tanul­mányozzák a felhívást és hatékonyan támogatják az abban foglalt elképzelése­Jahja tábornok Pakisztán új elnöke Korrupcióellenes hadjárat Jahja Khan tábornok hétfőn este Pakisztán új el­nöke lett. Mint a Rawal- pindiben kiadott hivatalos kormányközlemény beje­lenti. az 52 éves tábornok addig kívánja gyakorolni az elnöki hatalmat, amíg az ország új alkotmányt kap. Jahja Khan, mint isme­retes, egy héttel ezelőtt vette át a hatalmat, ami­kor Ajub Khan, az ellen­zéknek és a népi tömegek nagy részének nyomására jobbnak látta lemondani az elnöki tisztségről. Az új el­nök az elmúlt héten mint a pakisztáni hadsereg fő- parancsnoka, gyakorolta a hatalmat, s most — mint megfigvelők mondják — azért vette fel az elnöki tisztséget, is, hogy tényle­gesen és jogszerűen is az ország vezetője legyen. Pakisztánban a jelek sze­rint korrupcióellenes had­járat indul. A pakisztáni rádió hétfői jelentése sze­rint Jahja Khan elrendelte tisztjeinek, hogy területü­kön számolják fel a kor­rupciót, tartóztassák le és állítsák bíróság elé a kor­rupt kormánytisztviselőket és javítsák a közigazgatás hatékonyságát. Hétfőn egyébként öthó­napos szünet után ország­szerte megnyíltak az isko­lák és egyetemek. A rádió közlése szerint az ipari termelés nagy léptekkel ha­lad a helyreállítás útján és a létfontosságú cikkek ára csökken. Daccában, Kelet-Pakisz- tán legnagyobb városában hivatalos közlemény jelen­tette be, hogy a rendkívüli állapot előírásainak meg­sértése miatt letartóztatott 31 személy perének tárgya­lását már megkezdték a hadbíróságok, KISLEXIKON Marokkó Podgornij, szovjet államel­nök algériai látogatása után Északnyugat-Afrika másik nagy országát, Marokkót ke­resi fel. Marokkó — lakossá­gának száma alapján — az EAK után a második legna­gyobb arab állam. Területe 443 ezer négyzetkilométer 13 és fél millió lakossal. A lakosság 70 százaléka falvakban él. Fővá­rosa a 2S0 ezer lakosú Rabat. Marokkó, mint önálló állam, mindössze 13 éves. Ez alatt je­lentős fejlődést ért el. Az or­szágban olyan új vonások ta­pasztalhatók, amelyek fokoza­tosan megváltoztatják egész arculatát. A marokkói kor­mány ellenőrzést gyakorol az ország gazdasági élete felett. Az export mintegy 80 százalé­ka az állam kezében, vagy közvetlen ellenőrzése alatt áll. Mezőgazdaságának ma még meghatározó tényezői ugyan a nagy földbirtokok és apró gaz­daságok, de a Marrakes város melletti termékeny völgyben, Kenitra vidékén már megje­lentek az első mezőgazdasági szövetkezetek is. A gyarmatosítók minden mó­don gátolták a nemzet fejlő­dését. A francia uralom alatt az iskolákban egyáltalán nem tanították az arab nyelvet. Ma az állami költségvetésnek majdnem egyötöde a népmű­velést szolgálja. Az utóbbi tíz évben több mint egymillió gyermek végezte el a 8 osztá­lyos iskolát. Az átalakulás mellett Ma­rokkóban él még a gyarmati korszak öröksége. A haladó erők és a legális ellenzék ál­landó harcot vívnak a dolgo­zók helyzetének javításáért. Marokkó rövid idő alatt megerősítette tekintélyét a nemzetközi életben. Az ország külpolitikai elveit az államfő így fogalmazta meg: „Harc a béke megerősítéséért, az egyen­lőség alapján való kölcsönös együttműködésért, harc a faji megkülönböztetés ellen, a gyarmatosítás és annak min­den formája ellen küzdő né­pek elleni agresszió elítélése”. A marokkói kormány elisme­rését fejezte ki a Szovjetunió­nak az izraeli agresszió követ­kezményeinek felszámolásáért küzdő arab országok támoga­tásáért. Az utóbbi években szorosab­bá váltak a szovjet—marokkói gazdasági kapcsolatok. A Szov­jetunió a második helyen áll a marokkói narancsot impor­táló államok között, s oda a legtöbb nyersolajat és faárut a Szovjetunió exportálja. Az ország déli, aszályos vidékén szovjet segítséggel építettek gátat, villamos erőművet, ön­tözőrendszert, villanyvezeté­ket. Megélénkült a kulturális együttműködés: szorosabbak a sport- és turisztikai kapcsola­tok, egyre gyakoribbak a kül- döfctségcserék. Szovjet küldöttség érkezett Hétfőn D. Melkovnak, a Moldavai Kommunista Párt Központi Bizottsága másod­titkárának vezetésével Bu­dapestre érkezett a Szovjet —Magyar Baráti Társaság háromtagú küldöttsége, hogy részt vegyen a felsza­badulási évforduló ünnep­ségein. A delegációt a Fe­rihegyi repülőtéren dr. Mi- hályfi Ernő, az MSZBT el­nöke, Jakab Sándor, az MSZMP KB osztályvezető­je, Szilágyi László vezérőr­nagy a honvédelmi minisz­térium képviselője fogadta. A látható légió írta: Molnár Károly Bukott emberek gyülekezőhelye Tavaly augusztusban szélyben. Az amerikai rend­bomba robbant Onassis gö­rög milliárdosnak. Jacque­line Kennedy második fér­jének egyik villájában. Ok­tóber 10-én az athéni Al­kotmány téren három bom­ba szakította le az Onas- sls tulajdonában levő. „Olimpic” légitársaság épü­letének homlokzatát. Ké­sőbb bombát találtak azon a repülőgépen, amellyel Onassis New Yorkba re­pült. Onassis élete nemcsak Görögországban forog ve­őrség közölte, hogy na­ponta százával érkeznek a levelek Onassis nevére. A levelek nagyrészt névtele­nek. de a szakértők azt ál­lítják, hogy küldőik — gö­rög emigránsok. Ameriká­ban igen sok görög emig­ráns él.0b már szervezetet is alakítottak, amelynek célja: a demokrácia vissza­állítása Görögországban. Onassis pedig nemcsak a demokrácia ellensége, ha­nem a juntát is finanszí­rozza ... azt mond, amit éppen akar. kill, tár.stálánul bolyongtak Azonossági számot kap, a világban és valahol be- akár a rabok. Hans Frei- kerültek a toborzók háló- berg, mint ilyen megszű- jába. mert elhitték szép, de nik a hivatalos szervek, ha- hazug ígéreteit. Vagy el- tóságok számára. Már csak káprázatta őket a légió mint a 021 241 azonossági sok helyen látható rikító . „ , , „ szám szerepel a légió nyíl- plakátáradata és csábító „Nem bírom tovább az rádióból tudom, nem Hans- vántartásában Nem ember felirata: izgalmakat! Elég volt várni tói. Ha istent ismernek, tovább. Legalábbis öt évig. „Fiatalemberek! Gyer- a hadijelentéseket és a tá- hozzák haza a fiamat” — Csak szám. tele jelentkezzetek az ide­bori postát Lengyelország- írja egy 67 éves nő Majna- Akik belépnek a légió- genlégióba! A legendás bői, Norvégiából, Krétáról, Frankfurtból Genfbe, a ba, azok számára éppen az csapat vár benneteket. Ér- Afrikából és a keleti front- Nemzetközi Vöröskereszt- a vonzó, hogy a múltju- dekes kalandok, magas ról, most pedig Polinéziá- nek, ahová állandóan ér- kat eltitkolhatják. Mert a zsold, bőséges ellátás! Meg- ból... Valahonnan a nagy keznek a kétségbeesett hoz- legtöbbjüket súlyos bűnök ismerhetitek a világot, a Óceánról, ha jól tudom, zátartozók levelei, főleg a terhelik. Ez a katonai ala- sohasem látott idegen or- Moorea szigetéről kaptam Német Szövetségi Kóztár- kulaí a bukott emberek szágokat Jöjjetek, jelent- legutóbb a fiam levelét. saságból, de a világ csak- gyülekezőhelye. Közönsé- kezzetek!” Hát még meddig? Fiam nem minden tájáról. ges bűnözők, hányatott al- 18.31-ben kezdődött. A ugyanis a háború végén Genfben azonban semmit világi alakok, nemzetközi légió megalakításának belépett az idegenlégió- sem tehetnek. A hozzátar- szélhámosok, kalandorok, gondolata Boegard belga ba. Tegyenek valamit, tozők legfeljebb udvarias egykori SS-katonák írták bárótól ered, aki szökött uraim! Ép bőrrel megúsz- hangú, de semmitmondó alá az elmúlt években a katonákból, közönségesbű- ta 1939-től egészen 1945- tartalmú levelet kapnak, leggyakrabban az ötesz- nözőkből és mindenre vál- ig, Akkor csak a puskago- Ha ugyanis belép valaki a tendei szolgálatot jelentő lalkozó kalandorokból ma- lyók fenyegették, most vi- francia idegenlégióba, szerződést. Ritkábban pe- gánhadsereget hozott lét­szont ott kell lennie, ahol akkor fátylat borítanak a dig azok léptek be, akik- re. Vállalkozó volt bőven, a franciák az atomfegyve- múltjára, még a nevével nek érzelmi élete össze- Sok tönkrement európai rekkel kísérleteznek. Ezt a sem törődnek. Mindenki omlott, érteiem és cél nél- vándorolt Franciaországba,

Next

/
Oldalképek
Tartalom