Petőfi Népe, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

Világ proletárjai, egyesöljetek? a MAGYAR S?QC h LISTA MW« ÁS PÁR T 8ÁCS-KI£ K MEGYE (BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXTv. évi. 75. szám 1969, április 1, KEDD Arat 90 fillér Köszönjük a bizalmat Mától kezdve hétköznapokon az eddigi 8 oldal he­lyett 10 oldalon jelenik meg a Petőfi Népe. Olvasóink megértéssel fogadták az erről szóló korábbi bejelenté­sünket és nagyon kevés kivételtől eltekintve megújí­tották előfizetésüket. Ez azt jelenti: bíztak ígéretünkben, mely a megyei sajtó színvonalának további javítására érdekesebbé, tartalmasabbá tételére irányul. Köszön­jük ezt a bizalmat, és az a kérésünk, hogy néhány hét elteltével írják meg véleményüket a 10 oldalas Petőfi Népéről. Az újság egyes rovatait nem tekintjük őrök időkre szólóknak, s igyekszünk azt mindig az olvasók igé- ! nyeihez igazítani. Szeretnénk azonban, ha lapunk to- l megtárgyalta és elfogadta i vábbra is megőrizné eddigi — a többi megyei újságtól í a SZOT Társadalombizto- ! is kissé elütő — jellegzetes arculatát.^ öncélú formai í sítási Főigazgatóság és az változtatásokat tehát ne várjanak tőlünk. Nyugodt, } Egészségügyi Minisztérium ’ olvasmányos, a párt politikáját egyszerű és közérthető ! közös előterjesztését és ja- I módon hirdető lapot kívánunk szerkeszteni a jövőben J vaslatát azokról az intéz- J is. Olyan újságot, melynek szavában és ítélőképességé ! ben bízhatnak az olvasók. Kérjük tekintsék továbbra Is jóbarátuknak a napon í ta most már 10 oldalon megjelenő, és otthonukba ér í kező megyei sajtót. A termelőszövetkezeti tagok nyugdíjának rendezése A SZOT elnökségi ülése A SZOT elnöksége hét­főn ülést tartott, amelyen több társadalombiztosítási és egészségügyi kérdésről tárgyalt. Foglalkozott az üzemi egészségvédelem, az üzem­orvosi ellátás helyzetével, S kedésekről, amelyek a ne- sgyedik ötéves terv idősza- ! kában szükségesek az üzenj- í egészségügyi szolgálat to- í vábbíejleszlése érdekében. Több élelmiszert vásárolnak falun Még mindig kevés a tanyai bolt Kereskedelem - női szemmel Tegnap kezdte meg két­napos tanácskozását Kecs­keméten, a Park Étterem­ben az Általános Fogyasz­tási- és Értékesítő Szövet­kezetek Országos Tanácsa mellett működő Szövetke­zeti Nőbizottság. A tanács­kozásra meghívták me­gyénk nőmozgabnának kép­viselőit is. Készt vett a tanácskozá­son Nánási László, az El­nöki Tanács tagja, a SZÖ- VOSZ felügyelő bizottsá­gának elnöke, Sándor Gyu­la, a Belkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezető helyettese, Iván Istvánná országgyűlési képviselő, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője. dr. Glied Ká­roly, a megyei tanács vb- elnökhelyettese és Brachna János, a MÉSZÖV elnöke is. A vendégeket B aradiai Sándorné, a kalocsai fo­gyasztási szövetkezet fő­könyvelője üdvözölte. Tá­jékoztatást adott megyénk életéről, ezen belül a fo­gyasztási szövetkezetek munkájáról és a nők hely­zetéről, problémáiról. Ezt követően Fehér Lajosné- nak, a Szövetkezeti Nőbi­zottság elnökének elnökle­tével tanácskozó ülés meg­hallgatta Gombos Pálnak, a SZÖVOSZ kereskedelmi főosztályvezetőjének vita­indító előadását a szövetke­zeti kereskedelem időszerű problémáiról. Gombos Pál elmondta, hogy örömmel veszik az asszonyok véleményét, hi­szen ők a fő vásárlók. A szövetkezeti kereske­delem múlt évi eredménye azt igazolja, hogy az élet- színvonal falun is emelke­dett. A szövetkezeti keres­kedelem 10 százalékkal több élelmiszert hozott for­galomba, amely egyben na­gyobb választékot is je­lent. Fontos kérdés volt az elmúlt évben a helyes ár­politika kialakítása. Sike­rült azt a célt elérni, hogy az árpolitika alapja a na­gyobb forgalom — szolid haszon legyen. lassan meg­szűnőben van az a koráb­bi, elkényelmesedett keres­kedelmi szemlélet, amely a monopolhelyzetből adó­dott: a szövetkezeti keres­kedelem is igyekszik ver­senyképessé lenni. Problémát okoz, hogy a tanyai központok, települé­sek boltjainak több mint fele ráfizetéses. Nem két­séges, hogy ezeken a he­lyeken a legjobb szándék mellett sem lehet a maxi­mális ellátást biztosítani. Annak ellenére azonban, hogy a területi elhatárolás megszűnésével a fogyasz­tási szövetkezetek ellátási kötelezettsége megszűnt, a szövetkezetek arra töre­kednek, hogy tagjaik ellá­tását biztosítsák. A ráfi­zetéses tanyai boltok fenn­tartására szolgál többek között a közgyűlési alap. Keresni kell a tanyai la­kosság jobb ellátásának új megoldásait. A hozzászólók mint fo­gyasztók és szövetkezeti ta­gok, mint tulajdonosok és dolgozók mondták el véle­ményüket A szövetkezeti kereskedelem fejlődésének elismerésén túl felhívták a figyelmet arra, hogy a fo­gyasztók azt_ várják a ke­reskedelemtől, hogy igé­nyeiknek megfelelő hatást gyakoroljon az ipari ter­melésre. Több hozzászóló foglalkozott a tanyai köz­pontok ellátási problémái­val is­A vita után Ernád Lász­ióné, a bizottság titkára számolt be az SZNSZ nő­szövetkezők tanácskozásá­nak Londonban nem régen tartott üléséről, amely a szövetkezeti nőmozgalom soron következő feladatai­val foglalkozott. A tanácskozás résztvevői este a Berkes Ferenc Kol­légiumban részt vettek a Ta rá~skö''társaság mártírja nak tiszteletére rendezett ünnepségen, amelyen a kol­légium irodalmi színpada Varga Mihály vezetésével emlékműsort adett elő. Eb­ből az alkalomból Joó Má­riáról nevezték el a kol­légium egyik tanulószo­báját. Avató beszédet Fe­hér Lajosné mondott. Az elnökség a gyermek­gondozási segélyekről szóló kormányrendelet végrehaj­tását a SZOT-szabályzattal rendezte. Napirendre került a me­zőgazdasági termelőszövet­kezeti tagok járadékának átcserélésével kapcsolatos előterjesztés is. A mező- gazdasági termelőszövetke­zeti nyugdijjogszabályok szerint az öregségi, vagy munkaképtelenségi járadék­ban részesülő szövetkezeti tag mentesült a járulékfi­Munkában a fúrógép Az elmúlt év szeptem­berében még csak hetvenen — feleannyian dolgoztak a Csepel Autógyár Kunszent- miklósi telephelyén, mint ma. Az újonnan jelentke­zők háromhónapos tanfo­lyamokon sajátították el a vasas szakma alapvető fo­gásait. A Csepel-tehergép- kopaik legkülönfélébb al­katrészei készülnek itt — kezdve a gázpedálok csuk­lóitól a platók tartozékaiig. A felvétel épp azt mutatja, ahogy a lökhárító alkatré­szeit alakítja egy hatalmas fúrógép zetési kötelezettség alól. Á szabályok szerint nem kellett fizetnie járulékot a járadé­kos házas társnak sem, ha a járadékra jogosító életkort (férfiaknál a 70., nőknél a 65. életévet) betöltötte, vagy munkaképtelen. Ez a ked­vezmény azonban azzal a következménnyel járt, hogy a járadékos és házastársa a járadék megállapítása után akkor sem szerezhe­tett újabb nyugdíjévét, ha a termelőszövetkezetben to­vábbra is rendszeresen dol­gozott. A most elfogadott SZOT-szabályzat kimond­ja, hogy ha az öregségi já­radékos, vagy házastársa legalább öt nyugdíjévvel rendelkezik, annyi nyugdíj­év beszámítását kérheti a (Folytatása a 3. oldalon) Rendelet a tartós fogyasztási cikkek jótállásáról (3. oldal) Az Ifjúsági Táborozási Sorsjegy sorsolásának nyereményszámai (6. oldal) Gyorsfísta a lottó jutalomsorsolásáról (7. oldal) (9—10. oldal) Tanócsk37társasági szemle Szavalóverseny Féíegyházán Vasárnap a Kiskunfélegy­házi Móra Ferenc Művelő­dési Központban rendezte meg a megyei tanács, a megyei KJSZ-bizottság és a Kisipari Szövetkezetek Bács megyei Szövetsége a tanácsköztársasági szemle keretében a versmondók ■negyei versenyét. Huszonkilenc szavaló ne­vezett be a rendezvényre a megye minden területéről, néhány diák kivételével valamennyien dolgozó fia­talok. Az első díjat a bajai Szűk Magdolnának Ítélte a zsűri, Juhász Ferenc Ba­bonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb cí­mű versét adta elő igaz átéléssel. Adorján Mihály (Kiskunfélegyháza), Száraz József (Akasztó), Fehér Il­dikó és Gyuris Ferenc (Kecskemét), illetve Czibo- lya Jusztina (Kiskunfélegy­háza) voltak a további, könyvutalvánnyal és díszes emléklappal díjazott helye­zettek. Rajtuk kívül még tizen­egyen jutottak tovább a tanácsköztársasági szemle területi döntőjébe, amelyet körülbelül két hét múlva Szegeden rendez meg az OKISZ Bács-Kiskun, Bé­kés, Csongrád és Szolnok megye legjobb versmon­dóinak közreműködésével. „Mindenhonnan — mindenhova" Százezer fiatal turista Sajtótájékoztató Kaoskentitan sokoldalúságát jellemzi, hogy több mint 60 belföldi kirándulást szerveznek. Így érvényesül a kitűzött cél: a „mindenhonnan — minden­hová” mozgalom. Csak a belföldi idegenforgalmi tú­rákra és az egyéb rendez­vényekre 100 ezer fiatalt várnak. Az idén is meg­rendezik a dunai és a ba­latoni hajóutakat. „Hétfői expressz-koktél” címmel if­júsági találkozók lesznek. Már megkezdődött — az ország négy nagyvárosában ■sorra kerülő jubileumi kör­műsor, amelyet a Tanács- köztársaság 50. évfordulója alkalmából . szerveztek. A „hírős város”-ban szomba­ton és vasárnap tartották meg, négy megye — Bács, Borsod, Heves, Tolna —, valamint Budanest fiatal­jainak találkozóját. Vasárnap Kecskeméten, az Aranyhomok Szállóban ez évi programjáról tájé­koztatta az újságírókat az Express Ifjúsági és Diák­utazási Iroda. Az elhangzottakból ki­tűnt, hogy terjed, egészsé­gesen fejlődik az ifjúság belföldi idegenforgalma. Az Expressz Utazási Iroda ta­valyi rendezvényei rendkí­vül izgalmasak voltak: 108 ezer fiatal vett részt prog­ramjukban. Jól sikerültek az üdülőtáborozások, a szó­rakoztató, mozgalmi jelle­gű találkozók. Az Expressz egyhetes balatoni üdülteté­sét például 4600 diák vette ! igénybe. Az ifjúsági turizmust az dén is tartalmas, változa- , tos programmal segíti az Expressz Ifjúsági és Diák- i utazási Iroda. Rendezvényei

Next

/
Oldalképek
Tartalom