Petőfi Népe, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-19 / 65. szám

1969. március 19. szerda 5. oldal /X. A tömegek a kommunisták mellé álltak Ezekben a hetek­ben viharossá vált a vidék, a falvak atmoszférája is. A hosszú kése­delmeskedés után, február 16-án ki­adott földreform­rendelet, a XVIII. nóptörvény, nem elégítette ki a sze­gényparaszti töme­geket. A paraszt­ság túlnyomó több­sége ebben az idő­ben már a nagy­birtok megváltás nélküli, forradalmi kisajátítását köve­telte és nem akart végeláthatatlan ter­heket vállalni azért, hogy a földek ér­tékét a földesurak­nak megtérítse. A törvény szerint azonban a földhöz juttatottak csupán a között választhat­tak, hogy örökbér­letben művelik a földet — és ebben az esetben fizetik a jelentős bérleti díjat — vagy pe­dig megváltják a földet a teljes becs­érték azonnali, vagy részletekben történő kifizetésé­vel. Mélységes felhá­borodást váltott ki a törvénynek az a rendelkezése, amely a földosztásból ki­zárta az 1918 no­vemberi paraszt­megmozdulások részvevőit és azo­kat, akik a nagy­birtokokon a mun­kát megtagadták. Ezzel az intézkedés­sel éppen a paraszt­ság legforradalmibb elemeit állították még élesebben szemben a földre­formtörvénnyel és a kormánnyal. A parasztság tü­relmetlenségét a végsőkig fokozta az a lassúság, axnely- lyel a földosztást a kormány végre kí­vánta hajtani. A bürokratikus álla­mi szervek bonyo­lult eljárásával éve­kig is eltartott vol­na, amíg az igény­lők a földhöz jut­nak. Hogy a parasztok közötti feszültséget enyhítse, és a ma­ga példájával a földbirtokosokat is jobb belátásra ser- aentse, Károlyi Mi­hály, a köztársaság elnöke, február 23- án ünnepélyes kö­rülmények között elkezdte a földosz­tást a saját, kálká­polnai földbirtokán. Példája azonban nem igen talált kö­vetőkre, és a hely­zet február 23-a után maradt a ré­giben. Egyre nyilvánva­lóbbá vált, hogy a parasztság nem fog­ja türelmesen meg­várni, míg a föld­kot is alkalmazott. A kommunista párt a szövetkezeti mozgalmat teljes erejével támogatta és úgy tekintette, hogy az „valóságos mentsvára lehet a fórra dalomnak”. „Helyes útra terel­ve a dolgot, bizto­sítani lehetne a dék is egyre in­kább kicsúszott a kormány kezéből. Négy hónap — a történelem időmér­tékével mérve csu­pán egy pillanat — telt el a Kommu­nisták Magyaror­szági Pártjának megalakulása óta. Ez alatt az idő Földosztás a Károlyi-birtokon. reformtörvény sze­rint megalakuló bi­zottságok nagy las­súsággal minden faluban — hosszú hónapok, esetleg évek múlva — fel­osztják a nagybir­tokokat. Mind szé­lesebb visszhangja volt azoknak a jel­szavaknak, amelye­ket a kommunisták terjesztettek el a falun a föld forra­dalmi kisajátításá­ról. Február végén és március első felé­ben elsősorban So­mogy megyében a tűzvész gyorsaságá­val és ellenállha­tatlanságával elfog­lalták a nagybir­tokokat és termelő- szövetkezeteket ala­kítottak. Március 20-ig már az ország min­den megyéjében alakultak termelő- szövetkezetek, álta­lában azokon a he­lyeken, ahol a gaz­dasági cselédség a parasztságnak számbelileg jelen­tős részét tette ki. A kormány az utol­só pillanatig aka­dályozni igyekezett a mozgalom to­vábbterjedését, és ahol tehette, ennek érdekében erősza­proletárság élelme­zését, megszűnnie az ellentét a város és a falu között, a fa­lu népe, és a váro­sok munkássága egy tábort alkotná­nak.” — írta a „Vö­rös Újság”. A szocialista for­radalom vidéki erőinek előretörése mutatkozott meg abban is, hogy na­gyon sok helyen megszüntették a ré­gi polgári közigaz­gatást és a hatal­mat a tanácsok vet­ték kezükbe. A me­gyék nagy részé­ben: Somogybán, Komáromban, Fe­jériben, Nógrádban, Abaújban, Sza­bolcsban, Hajdú­ban, Békésben, Csa­pádban, Tolnában, Borsodban elker­gették a forrada­lommal szembeszál­ló főispán-kormány­biztosokat és sok helyen direktórium vette át helyettük a megye irányítá­sát. Sok nagyobb városban, mint pél­dául Szegeden, Kis­kunfélegyházán, Hódmezővásárhe­lyen stb. szintén a munkástanács ra­gadta magához a helyi hatalmat. A főváros után a vi­alatt a kommunis­ták — az elindulás­kor néhány tucat lelkes forradalmár — meghódították a szocialista forrada­lom és a proletár- diktatúra eszméjé­nek a munkásosz­tály túlnyomó több­ségét, a hadsereget, és hatalmas bázis­ra tettek szert a föld forradalmi tu­lajdonba vételéért küzdő szegénypa­rasztság soraiban. A magyar kom­munista párt 1918— 1919-ben azért ér­hetett el hatalmas sikereket a nép megnyerésében, mert a dolgozók egyedül a kommu­nisták programjá­ban és tevékenysé­gében látták érde­keik, törekvéseik kifejezését. A mar­xizmus—leninizmus eszméinek hű kép­viselete a forradal­mi bátorság szem- beállítása a gyáva megalkuvással, az elnyomottak és ki­zsákmányoltak fel­szabadításáért foly­tatott önfeláldozó küzdelem — ez volt a forrása a Kom­munisták Magyar- országii Pártja si­kereinek. Vége Bemutató: március 23-án Középkori Napjainkban történt JMikor a tv új doku- mentumfilmjét leve­títették az újságíróknak, mindenki megegyezett ab­ban, hogy a történet való­ban hátborzongatóan külö­nös, de még különösebb, ahogy végül is „elintézést nyert”. Miről van szó? A Szeged környéki tanyavi­lágban lábra kapott a hír: az idős Csupityné — bo­szorkány. A rontástól való félelem erősebbnek bizo­nyult a józan észnél, a gyű­lölet pedig a következmé­nyektől való félelemnél. Csupitynéról kimondatott, hogy boszorkány, tehát meg kell halnia. Szép, holdvilágos éjszaka volt, amikor a Csupity-ta- nyán megjelentek a szom­szédok, hogy végrehajtsák a halálos ítéletet. Az idős asszony, síró unokájával a hátán, egy szál ingben fu­tott neki a hideg éjszaká­nak. Az életét megmentette: Az otthonát, a tanyáját, s biztonságát kihúzták a lá­ba alól. Jelenleg egyik bányászvárosban élő lá­nyánál húzza meg magát, Idős, beteg férje pár hó­nappal élte túl a kiállóit izgalmakat. \ kísérteties esetről annak idején részle­tesen beszámoltak a lapok. Elsőnek Csépi József írt ró­la a Délmagyarországban. öt keresték fel a Tv mun­katársai: Wiedermann Ká­roly rendező és Pintér Jó­zsef író, akik ezen a nyo­mon indultak el kibogozni a történet szálait, megtör­ni a csöndet, amely tavaly óta túlságosan is beburkol­ta a történteket — Az okokat kerestük — nyilatkozott a rendező —, nem újból lejátszani, ami történt, hanem választ kap­ni arra, hogyan' történhe­tett? Hogyan fajulhatott el idáig egy-két család ellen­téte, s hogyan ítélik meg későbben, csillapultabban az esetet azok. akik elkö­vették? Mi a véleményük róla a hivatalos, a társa­dalmi, s a kulturális szer­vek képviselőinek? 'É’s elkezdődött a külö- nős nyomozás: a ré­gi, hirhedt szegedi boszor­kányperek anyagát, eszkö­zeit őrző könyvtártól, mú­zeumtól Mező bácsiig, a mágusig, aki felismeri a boszorkányságot és védel­met nyújt kisebbfajta ron­tások ellen; a világnak, s mindenfajta közeledésnek hátat fordító tanyáktól a „boszorkány” kisunokájáig, akiből már soha senki sem fogja kitörölni annak az éjszakának a rettenetét. Tanácsköztársasági plakátok levelezőlapon 1919 politikai plakátjai közül hatot levelezőlap for­mában megjelentetett a Képzőművészeti Kiadó, A képeslapok témáit úgy vá­lasztották meg, hogy azok megegyeznek a március 21-én forgalomba kerülő Tanácsköztársaság emlék- bélyeg-sorozat motívumai­val, így carte maximumot — azonos motívumé bé­lyeggel felragasztott képes­lapot — állíthatnak össze a gyűjtők. Ugyancsak meg­jelentette a kiadó Csáki- Maronyák József festőmű­vész három alkotásának, a Marxról, Engelsről és Le­ninről készült jsortrék szí­nes reprodukcióját — 70x 100 centiméteres plakátmé­retben. A reprodukciók de­korációként kerülnek for­galomba az 50. évforduló­ra. Lovas kocsit a száguldó A Zselicségben fekvő Al­mamelléken hihetetlennek tűnő eset játszódott le a minap: száguldó szarvasok felborították az úton hala­dó lovas kocsit. A helybeli termelőszövetkezet 76 éves magtárosa. Hazlinger Já­nos a reggeli órákban lo­vas kocsijával a korcsány- pusztai üzemegységbe igye­kezett. Amikor a vadre­zervátum közelébe ért, borítottak fel szarvasok hirtelen hat szarvasbika tört elő az erdőből, s nagy iramban vágtattak a kocsi felé, majd hatalmas szö­kelléssel átugrottak a jár­művön. Eközben azonban a kocsit és a lovat is fel- döntötték. Szerencsére, sem az idős termelőszö­vetkezeti tagnak, sem a lónak és a kocsinak nem esett baja. — Nem volt könnyű dol­gunk. A kamera előtt be­zárultak az ajtók és bezár­kóztak az emberek. Kény­telenek voltunk magneto­fonnal és fényképezőgéppel dolgozni. Az eredmény így talán még megdöbbentőbb. De legesleginkább az, ahogy pontot tettek az egész ügy­re. A boszorkánysággal vá- dalt Csupityné visz- szavonta a feljelentést. Ar­ra hivatkozott, hogy járat­lan 6 a törvényben, ho­gyan tudná egymaga az igazát bebizonyítani? A törvény képviselője pedig, szinte jóváhagyta ezt a döntést. A filmben úgy nyilatkozott, hogy az eset úgyis csak „egyszerű” be­csületsértés, kár lenne pe­reskedéssel tovább mélyí­teni a Viszályt szomszédok, lakosok között. Mindenesetre elgondol­kodtató ezt éppen egy jo­gász szájából hallani. Csu- pitynét ugyanis nemcsak a becsületében sértették meg, hanem kis híján meg is öl­ték. Természetesen nem a büntetés az egyedüli or­vosság a tudatlanság és a gyűlölet ellen, Valahol, va­lamilyen formában azon­ban mindenkinek felelnie kell a tetteiért, máskülön­ben mi a biztosíték, hogy adandó alkalommal nem ugyanúgy járna el? /"'"supityné látszólag be- lenyugodott a sor­sába. Az elsimított felszín alatt azonban ott izzik le­endő tragédiák parazsa. Erre figyelmeztet a film. És arra hívja fel a figyel­münket, hogy a tanyavi­lágot illetően akad még tennivalónk. Vadas Zsuzsa Kiváló klubok Foktő — Itt csinálták az egészet — mutatja kicsit büszkén, kicsit elkesered­ve Unyi Péter, a foktői művelődési ház igazgatója. Az elkeseredés annak szól, hogy bizony nem a legide­álisabb otthona volt a köz­ség ifjúsági klubjának a rideg, köves előtér a min­den irányba nyíló ajtók­kal, nyikorgó, rogyadozó székekkel. A büszkeség meg annak, hogy mégis ki­érdemelték a KISZ Köz­ponti Bizottságától a Kivá­ló ifjúsági klub címet. Nem akármilyen cím ez. Majdnem ezer klub pályáz­ta meg az országból, és alig tizedrészük nyerte el. Tulajdonképpen ez sem mond sokat. A súlyemelők rendeznek néha testsúly- levonásos versenyeket: a fölemelt kilókból levonják a versenyző testsúlyát, és akinek legtöbb marad, az a győztes. Ha így verseng­tek volna a klubok: az eredményből levonták vol­na a tágas helyiségek, mű­anyagborítású, kárpitozott bútorok, változatos játék­eszközök, kézikönyvtárak adta előnyt — nem ritka­ság az ilyesmi a tessék- lássék alapon működő klu­bok esetében sem — le­het, hogy a foktői klub lett volna az abszolút győztes. (A megyében biztosan.) — A legutóbbi „nép- számlálás” szerint 43-an vagyunk — mondja az igazgató. — 16—22 év a tagság átlagos életkora, Kalocsára bejáró munká­sok, ipari tanulók, közép- iskolások. Tsz-beliek még nemigen vannak, mosta­nában kezd csak vissza­szivárogni Foktőre az in­gázásba beleunt fiatalság. Remélem, ők is hamaro­san megkedvelik a klub rendkívül tartalmas prog­ramját. Nagyon szerettem vol­na találkozni Asztalos Já­nos klubvezetővel, mert sokat hallottam a fiatal la­katos rokonszenves egyéni­ségéről, szervező tehetségé­ről. Nem sikerült, mert né­hány hete katonaidejét tölti. Ettől megijedtem: kis községek klubjainak, mű­vészeti csoportjainak sorsa igen gyakran áll, vagy bu­ViLr oöw oimhprpri — Nálunk ez elképzel­hetetlen — tiltakozik Ter- ney Dezső, a községi álta­lános iskola magyar—tör­ténelem szakos tanára. — Foktő 2600 lakosával nem tartozik a nagyobb falvak közé, de a fiatalok sok irá­nyú művelődése, játékkal, tánccal, baráti hangulatú vitákkal teljes szórakozása olyan ügy, amiért nagyon sokan szívesen elvállalnák a tervezés, irányítás, agi­táció néha hálátlan fel­adatát. Illetve miért is lenne hálátlan? Aki jelen volt olyan rendezvényeken, mint a Fiúk a térről című filmet követő beszélgetéSj vagy a kalocsai Katona Ist­ván Társaság vendégsze­replése, vagy Jancsó Ad­rienne előadóestje; aki érezte, hogy sugárzik szét a gyerekek fejében a tu­dás megbecsülése, a szép­ség és igazság szeretete, az semmilyen fáradságot, áldozatot nem sajnálhat azért, hogy ezek az élmé­nyek minél gyakrabban is­métlődjenek. Pedagógus kollégáját, az azóta elköltözött Mészá­ros Lajost dicséri, a klub alapítóját; Bak Julit és Éva húgát, Boldizsár Esz. tért, a Búkor testvéreket, Arany Jancsit, Szakáll La­cit, mindenkit, aki a klub „lelkei” közé számit. (A gyerekek szerint viszont a társaság lelke egyes-egye- dül Terney Dezső.) Bekukkantunk még a pártházba, ugyanis az elő- csamokkorszaknák már vé­ge, a község pártszerveze­tétől kaptak egy új helyi­séget. Saját kezűleg hoz­ták rendbe, a villanyszere­léstől a falfestésig, itt elő­kerül az évi munkaterv: példamutató a változatos­sága. Adám Jenő, Lukin László, Raffai Sarolta, Bu­da Ferenc többek között az elígérkezett vendégek, külpolitikai vitaestek, má­jusfa állítás, Duna-parti kirándulások, közös klub­est a kalocsai gimnazisták­kal ... Mondja még valaki, hogy unalmas falun fiatalnak lenni! Csak szív és erő kell hozzá, hogy legyőzzék a körülményeket. Sz. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom