Petőfi Népe, 1969. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SÍOCfÁLISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS' KISKUN MEGYEI XXIV. évi. 26. szám K NAPILAPJA 1969. íebrnár 1. SZOMBAT Árat 80 fillér Hiánycikkek gyártására' <4* Elnöki Tanács vállalkoznak Érdekes „börze99 a kereskedelem és a ktsz-ek képviselőinek részvételével Tegnap délelőtt érdekes kezdeményezésnek színhe­lye volt Kecskeméten, a MESZÖV-székház első eme­leti tanácsterme. A megye ktsz-einek és kereskedelmi vállalataink képviselői kö­tetlen eszmecsere kereté­ben tárgyalták meg, mi­lyen hiánycikkeket és a közönség részéről keresett, de nem mindig kapható termékeket tudna gyártani a megye szövetkezeti ipara., A tanácskozáson a me­gyei pártbizottság, a Bel­kereskedelmi Minisztérium, az OKISZ, az Országos Piackutató Intézet — a szervező megyei kereske­delmi osztály és KISZÖV i — mintegy másfél tucat' ktsz, a Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi, Ipar­cikk Kiskereskedelmi Vál­lalat, a Centrum Aruház és 8 ÁFÉSZ képviseltette magát. Először a kereske­delem küldöttei sorolták fel — egész listákig részle­tezve — milyen közszük­ségleti cikkeket (vasáru, kisszerszám, háztartási használati eszközök, sze­relések tették ki az igények nagyrészét, de szép számmal hangzottak ajánlatok nagyobb haszná­lati tárgyakra, egyedi bú­torokra) rendelnének, s mi­lyen nagyságrendben. Utána a ktsz-ek jelentkez­tek egymás után, melyikük milyen cikk készítését vál­lalja. Kiderült, hogy nem egy kisipari szövetkezet kapacitása nincs eléggé ki­használva, szívesen köt hát üzletet a kereskedelmi vál­lalatokkal. Lesz termék, melynek előállítását koope­rációban oldják meg a ktsz-ek. Kecskeméten kívül az ország más tájain is tarta­nak hasonló tájékozódó és azonnali üzletkötésekre, megállapodásokra is alkal­mat adó megbeszélést. Az Országos Piackutató Inté­zet kiküldöttei — miként itt is kijelentették — a hazai áttekintés birtokában épp­úgy tudnak más országré­szekből is üzleti partnert ajánlani, vevőt, gyártót összehozni, mint ahogy kooperációs társakat is. Amint Gerőcs István, a megyei tanács vb kereske­delmi osztályának vezetője latolgatta, a tegnapi — sok tekintetben még tapogatózó jellegű — „börze” hatása­ként mintegy 15 milliós üzletkötésre lehet számíta­ni a közeli napokban. Két hét múlva — más szerve­zésben — a tanácsi ipar é6 a kereskedelem képviselői találkoznak hasonló célból. ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és módo­sította a mezőgazdasági rendeltetésű földek védel­méről szóló 1961. évi 6. tör­vény egyes rendelkezéseit; továbbá: Felhatalmazta a Minisz­tertanácsot a legelő- és apaállat-gazdálkodás rend­jének szabályozására; A Komárom megyei 9. számú országgyűlési válasz­tókerületben elhalálozás miatt megüresedett képvi­selő hely betöltésére má­jus 18-ra új választást tű­zött ki; A belügyminiszter jelen­tése alapján megtárgyalta az elmúlt évben a honosí­tással, visszahonosítással és a magyar állampolgársági kötelékből való elbocsátás­sal kapcsolatban végzett munkát. A beszámolót az Elnöki Tanács jóváhagyólag tudomásul vette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt „Opus 28" Egy újítás története (3. oldal) Vonat­SsszeSIközés Herenden (4. oldal) 4 oldalas RÁDIÓ és TV mellékleti I Irányelvek a tsz-ek titkos szavazásának rendjéről A tsz-törvény vezette be a közös gazdaságoknál a titkos választást a szövet­kezeti demokrácia, az ön­igazgatás erősítésére, hogy a legfontosabb kérdésekben valóban a tagság akarata jusson kifejezésre. Ezért a termelőszövetkezetek leg­fontosabb tisztségviselőit — az elnököt, az elnökhelyet­test, a vezetőség és az el­lenőrző bizottság.tagjait, va­lamint a területi szövetség küldötteit — titkos szava­zással a küldöttközgyűlé­sen kell megválasztani. Ugyanígy kell dönteni pél­dául a szövetkezetek egye­Télikabáiban, kucsmában... Alighogy megenyhült az időjárás, a gyümölcsösök­ben — máris hallható a jólismert, fémes, ritmusta- lan zaj — a metszőollók csattogása. Vattakabátban, kucsmában. kesztyűben dolgoznak a kertészek, hogy mire „megindulnak” a rü­gyek, készen álljon a ter­mőfelület. Képünkön abor- bási Vörös Csillag Terme­lőszövetkezet dolgozói met­szik a 180 holdas gyümöl­csös almafáit. (Pásztor Zoltán felvétele.) Új feladatokra készül a Vöröskereszt Tízezer hallgató az egészségügyi tanfolyamokon, 23500 véradó Negyvenhárom külterületi település kap telefont Az elmúlt 23 év alatt 42 Bács-Kiskun megyei köz­ségben újították fel a pos­tahivatalt. 25 helyen pedig új postaházat építettek. Az idén további tíz faluban és Baján korszerűsítik a pos­tát, 1970-ig pedig újabb postahivatalok építését fe­jezik be Lászlófalván, Pir- tón. és Tabdin. Hozzákezdtek a tanyavi­lág távbeszélő-hálózatának kiépítésihez is. Hat tanya­központban már van tele­fon, Ezekkel együtt ez év végéig összesen negyven- három külterületi lakott helyet — tsz-központot. majort, tanyai iskolát és üzletet — kapcsolnak be a távbeszélő-hálózatba, mint­egy négymillió forintos költséggel. A helyi taná­csok a legtöbb helyen anyagilag is támogatják a postának e fontos munká­ját: 23 állomás felszerelé­séhez több mint fi75 000 fo­rintot ajánlottak fel. Tegnap vezetőségi ülés keretében vitatta meg a Magyar Vöröskereszt Bács- Kiskun megyei Szervezete az 1968. évben végzett’ munkát és tárgyalt az idei munkatervről. A tavalyi tevékenységet összegező titkári jelentés részletesen elemezte a szer­vezet sokoldalú munkáját Kitért arra, hogy a fő fe­ladatok egyikének az egészségügyi felvilágosítást, elsősorban az aktivisták képzését tartották. Tavalyi terveikben 4470 részvevő­vel 234 tanfolyam megren­dezése kapott helyet. Ezzel szemben 374 tanfolyamon csaknem 10 ezer hallgató sajátította el az egészség- ügyi, betegápolási, csecse­mőgondozási 6tb. ismerete­ket. Az előadásos propaganda mérlege: ezernél több ren­dezvény és 65 ezer hallga­tó. Az igényeket több he­lyütt ' — az* állategészség­ügyi zárlat miatt — még így sem tudták teljesen ki­elégíteni. A polgári védelemben a tavaly júniusi „Aranyho Vöröskereszt „jelesre vizs­gázott”. Csaknem - százszá­zalékos eredményt hozott a múlt évi parancsnoki to­vábbképzés is. Jelentősen túlteljesítette a megye a térítés nélküli véradás tervét is: 23 és fél ezren kishíján 8 ezer li­ter vért adtak, s a tagok 45 százaléka volt új vér­adó. A Kiváló Véradó ki­tüntetést 95-en érdemelték ki. Szép eredményekkel büszkélkedhet az ifjúsági vöröskeresztes mozgalom is. Ifjú Egészségőr tanfo­lyamok, egészségügyi vetél­kedők, tíznapos vezetőkép­ző tábor, „nagylányok is­kolája” szolgálta sikeresen a fiatalok megismertetését az egészségügyi tudniva­lókkal. Míg a szerteágazó csa­ládvédelmi tevékenységben állandó folyamatos előre­haladás tapasztalható, ad­dig az alkoholizmus elleni küzdelem hatékonyságáról nem beszélhetünk ennyire egyértelműen. Nem állapít­ható meg például minden mok” nagygyakorlaton al kétséget kizáróan, hogy szervezet által javasolt 236 önkéntes és 25' kényszerel­vonó . kezelést a gyakorlat­ban következetesen végre­hajtották-«. Erősödtek és jól dolgoz­tak az üzemi vöröskeresz­tes szervezetek, amit meg­győzően bizonyít, hogy a megyében 11 üzem nyerte el a „Mintaüzem” címet Számos érdekps , és hasz­nos elképzelést tartalmaz a Vöröskereszt megyei szer­vezetének idei munkaterve is. Köztük szerepel egye­bek közt a kapcsolatok ki­építése, illetve ápolása Szimferopol tetsvérváros, valamint Jugoszlávia több vöröskeresztes bizottságával a fentebb említett tanfo­lyamok még szélesebb kö­rű megrendezése és újab­bak szervezése: a polgári védelmi munka, a véradó mozgalom és a szervezet többi ága tevékenységének még hatékonyabbá tétele, s végül a Vöröskereszt márciusi megyei konferen­ciájára, majd a szervezet III. országos kongresszusá­ra való felkészülése. J. T. sülősénél, szétválasztásánál, megszűnésénél. A titkos választással kap­csolatos eddigi tapasztala­tok kedvezőek, de mert a tsz-törvény a lebonyolítás­hoz útmutatást nem adott, a gyakorlatban problémák, bizalmatlanságok merültek fel. Ezért állított össze a titkos szavazás rendjéről a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa irányelve­ket, amelyet a TOT elnök­sége pénteki ülésén meg­tárgyalt és elfogadott. A titkos szavazás rendjéről készült irányelveket min­den termelőszövetkezethez eljuttatják. Alkalmazása nem kötelező, de a TOT el­nöksége felhívja a szövet­kezeteket. hogy ennek alap­ján törekedjnek egységes gyakorlat kialakítására. A TOT-elnökség ezenkí­vül bizottságot hozott létre, amely a termelőszövetkezeti belső ellenőrzés hatékony­ságát javító intézkedésekre dolgoz ki irányelveket Magyar és jugoszláv szakszervezeti vezetők tanácskozása A Magyar Szakszerveze­tek . Országos Tanácsa tit­kárságának küldöttsége és á Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség Központi Taná­csa titkárságának küldött­sége január 29—30-án Sze­geden találkozott és meg­beszéléseket folytatott. Az őszinte, nyílt eszmecsere során a két küldöttség dr. Beckl Sándor és Marjan Rozics titkárok vezetésével kölcsönösen tájékoztatta egymást országaik szakszer- ‘ vezeti mozgalmának idősze­rű problémáiról és felada­tairól. Megállapodtak a két ország szakszervezeteinek 1969. évi együttműködésé­ben. A jugoszláv küldöttség elutazott hazánkból. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom