Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-24 / 19. szám

4. oldal 1909. Január 24. péntek Á pedagógus pártszervezetek feladatai A párt megyei végrehajtó bizottsága a pedagógus pártszervezetek fő felada­tait a következőkben fogal­mazta meg: „A pedagógus pártalapszervezetek alapve­tő feladata az iskolai okta­tó-nevelő munka szellemé­nek, tartalmának és mód­szerének állandó javításá­ban és korszerűsítésében, a társadalom szocialista köz- gondolkodásának és erköl­csi tisztaságának fokozásá­ban, a pedagógusok ideoló­giai tisztánlátásának alakí­tásában, a tantestületeken belüli pozitív politikai at­moszféra és testületi de­mokratizmus megteremté­sében, az iskolában műkö­dő ifjúsági szervezetek és más tömegszervezetek munkájának irányításában, segítésében jelölhető meg.” SABLONOK NÉLKÜL Itt egy olyan általános feladatmegjelölésről van szó, ami hosszú távon is ér­vényes és valamennyi alap­szervezet munkájában je­lentkezik. A konkrét, az egyes alapszervezetekben realizálandó feladatokat el­sősorban maguknak az alapszervezeteknek kell meghatározni, az általános követelmények és felada­tok alapján. Nagyon nehéz és nem is szükséges általá­nos recepteket adni és ezzel eleve visszaszorítani a helyi kezdeményezéseket. A párt­munka mindenekelőtt az emberek között végzett te­vékenység, ezért nem tűri a sablonokat. Ezt már sok­szor elmondtuk, de mégsem elégszer, mert még olyan alapszervi vezetők is, akik elvileg tökéletesen egyetér­tenek vele, ha a konkrét gyakorlati tevékenységről van szó, már nem mindig így vélekednek. Jelen írás sem ilyen sab­lonokat kíván tehát nyúj­tani. Inkább néhány meg­levő gondra és tennivalóra hívjuk fel a figyelmet. MESSZEBBRE LÁTNI A pedagógus pártszerve­zetek munkája ha nem is azonos, de nem választha­tó el az iskola egész tevé­kenységétől. A pártszerve­zetek fő feladata abban van, hogy nevelési, politi­kai, ideológiai kérdésekkel foglalkozzanak az ifjúság és a pedagógusok körében egyaránt Ilyen feladat azonban igen sok van, ezért a legfőbb tennivalók egy- egy időszakra való helyes megjelölése igen fontos. Korábbi írásunkban utal­tunk már rá, hogy az alap- szervezeti munkatervek ál­talában jók. Nem ritkaság azonban, hogy helyenként a munkatervekben fél év alatt is kerek egészet akar­nak megvalósítani, szinte mindennel foglalkoznak. Így irreális lesz a munka­terv, megvalósítása nem si­kerül. Helyesebb, ha a visz- szatérően jelentkező rutin jellegű munkákon túl csak egy-két elmélyültebb elem­zést kívánó feladat felvéte­lére kerül sor a munkaterv­ben. Tehát kevesebb felada­tot oldjunk meg — job­ban. Egy sor kérdésben hosszabb távra, 2—3 évre kell koncepciózusán meg­tervezni a pártszervezetek munkatervi feladatait. Er­re van ma szükség. Fontos feladatának tesz eleget a pártszervezet, ha foglalkozik, a nevelömunka kérdéseivel. De ezt sem le­het egy félév, még egy egész tanév során sem meg­oldani. Csak hosszabb idő­szak munkájának eredmé­nyeként lehet egy adott helyzetet elemezni, a ten­nivalókat megszabni, majd a végrehajtását ellenőrizni. FELELŐSSÉGGEL Az ifjúság között végzett nevelőmunkában elsősor­ban a világnézeti és a szo­cialista hazafiságra való nevelésre kell a fő figyel­met fordítani. Ennek érde­kében pártszervezeteink se­gítsék a „Világnézetünk alapjai” és a sokkal széle­sebb körben kibontakozó „Honvédelmi alapismere­tek” című tantárgyak szín­vonalas és eredményes ok­tatását. Megemlítjük a feladatok között a hátrányos helyze­tű gyermekek segítését is. Ez elsősorban állami feladat De, hogy az eddig gyakran csak szólamokban hangoz­tatott segítés minden isko­lában gyakorlattá váljon, abban a pedagógus alap­szervezeteknek és a kom­munista pedagógusoknak nagy szerepük lehet. Párt- szervezeteink legyenek eb­ben kezdeményezők és le­hetőségeikhez mérten tá­mogassanak minden olyan törekvést, ami a hátrányos helyzet enyhítésére, vagy megszüntetésére irányul. Itt mindenekelőtt az újabb hétközi otthonok létrehozá­sával kapcsolatos maximá­lis társadalmi segítség biz­tosítására gondolunk. A PÁRTONKÍVÜLIEK KÖZÖTT A pedagógusok között meglevő ideológiai, politi­kai problémák, esetenkénti torzulások megszüntetése érdekében a pedagógus alapszervezeteknek e terü­letekkel is többet kell fog­lalkozniuk. Teremtsenek több lehetőséget, hogy po­litikai, ideológiai, gazdasá­gi, közoktatáspolitikai stb. kérdésekről lehessen infor­málni az egész tantestüle­tet, minek következtében ezek a fórumok is segít­hessék az egészséges és de­mokratikus tantestületi lég­kör megteremtését Miután a pedagógusok nemcsak a tanulókkal, hanem a fel­nőtt lakosság széles réte­geivel is érintkeznek, na­gyon fontos, hogy megfele­lő információkkal rendel­kezzenek. Pártszervezeteink éljenek jobban a pártnapok szer­vezésének lehetőségeivel, vendég előadók meghívá­sának, a marxizmus—le- ninizmus magas szinten történő elsajátításának for­máival. Szükséges, hogy az ideológiai képzést jobban figyelemmel kísérjék és tagjaikat, de a pártonkívü- li nevelőket is, elsősorban a marxizmus—leninizmus es­ti egyeteme felé orientál­ják. Szólni kell még mint ál­landó jellegű feladatról a pártépítésről is. Bár a pe­dagógus párttagok arányát megfelelőnek tartjuk, még­sem mondhatunk le róla, hogy az arra alkalmas pe­dagógusokkal állandóan erősítsük a párt sorait. Ilyen pedagógusok pedig vannak, nem is kis szám­ban és több pártszerveze­tünknek szükséges az eddi­ginél nagyob figyelmet for­dítania erre a kérdésre. A PÁRT KÖZOKTATÁS­POLITIKÁJÁÉRT Most csak a feladatok egy részéről szóltunk. Más feladatokra a továbbiak­ban még visszatérünk. összegezve megállapítha­tó; az eddigi eredmények lehetővé teszik, hogy párt- szervezeteink belső tartal­mi munkájában újabb lé­pést tegyünk előre. Közok­tatáspolitikai általános problémáink és a helyi is­kolai munka helyzetének elemző összevetése alkal­mas lehet arra, hogy isko­lai pártszervezeteink az or­szágos egész összefüggésé­ben kiválogassák azokat a kérdéseket, amelyek helyi­leg leginkább megoldatla­nok, vagy megvizsgálják, hogy megöldhatók-e. Ezen belül az alapvető a párt közoktatáspolitikájának az elfogadtatása. GYÓNI LAJOS, a megyei pártbizottság osztályvezetője Majorátadás Akasztón Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel majorközpont ünnepélyes átadására^ ke­rült sor az akasztói Béke Termelőszö­vetkezetben. Ezzel a nagyüzemi gazdaság számára jelentős építkezés végére tettek pontot. A gazdálkodás megkönnyítése végett annak idején elhatározta a Béke tagsága, hogy megszüntetik a gazdasági épületek szétszórtságát, s egy helyen építtetik fel azokat. A munkát egy szántóföldi terü­leten két éve kezdte meg a tsz kőműves­brigádja. Egy 2000 hektóliteres bor táro­lására alkalmas pincét, két egyenként 300 sertés számára elegendő hizlaldát egy 30 férőhelyes íiaztatót, gépszínt va­lamint az irodahelyiségeket s a gépmű­helyt magába foglaló épületet hozott te­tő alá. T. L A mérgezések megelőzésére Egyhónapos növény- és balesetvédelmi tanfolyam kezdődött hétfőn Izsákon a környék termelőszövetkezeti tagjai ré­szére. Az előadássorozat keretében a hallgatók ismertetést kapnak a korszerű növényvédőszerek, az emberre is veszé­lyes mérgező anyagok tárolásáról és fel- használásáról, de a vizsgák között az üzemszervezés, és a politikai gazdaságtan is szerepel. Az előadásokat a KÖJÁL és az Orszá­gos Növényvédelmi Felügyelőség szak­emberei tartják. E tanfolyamnak külön jelentőséget ad az a rendelkezés, misze­rint 1970. március 1-től csak vizsgázott dolgozók kezelhetik a mérgező növény­védőszereket. A rák elleni küzdelem Magyarországon A rák kutatásának leg­lényegesebb kérdéseiről be­szélgettünk dr. Csalay Lászlóval, a Budapesti Or­vostudományi Egyetem do­censével. tényező játssza a döntő szerepet. — A daganat elleni küz­delem egyik alapfeltétele a daganat keletkezésében szerepet játszó tényezők • mm Daganatos betegségek korszerű sugárkezelése — Egyre több adat szól amellett, hogy a daganatok keletkezése nem vezethető vissza egységes okra — mondotta bevezetőül. — Rákkeltő anyagok, sugár­zás, vírusok, a hormonális egyensúly zavara, a csíra­sejtekben történő változá­sok egyaránt vezetnek a rákra, vérképző szervi meg­betegedésekre. Ugyanazon daganatképzésben egyszer az egyik, máskor a másik UTH± Fiatalokat keresGnk Harkakötöny községben pár évvel ezelőtt elkészült a kul­túrotthon. A fiatalok, az ak­kori fiatalok — jelentős érté­kű társadalmi munkával segí­tették az építkezést. Az épü­letben jól felszerelt klubszoba, könyvtár, tv-szoba és tágas színpaddal rendelkező nagyte­rem van, ahol hét végén film­vetítést rendszeresítettek. Mégis szomorúan tapaszta­lom, hogy a kultúrotthont na­gyon kevesen látogatják. Azok a fiúk és lányok, akik az építkezésben részt vállaltak, ma otthon — családi körben.— rádiót hallgatnak, vagy a te­levíziót nézik. A mai fiatalok pedig csak munkahelyen és utcán láthatók — tehát létez­nek, de mintha hiányozna be­lőlük az érdeklődés, a lendü­let, ami elődeiket annyira jel­lemezte. Jómagam is fiatal vagyok, ezért sem mondhatom, hogy „bezzeg az én időmben!...” Azt azonban vallom: Érdemes lenne a megteremtett lehetősé­gek között szakkört, vetélke­dőt, előadássorozatot szervez­ni, hogy szép kultúrotthónunk betölthesse hivatását. Hiszen csupán az összefogásiünkön múlik. Csóti István Harkakötöny Vezető és beosztottak A Bajai Szociális Otthonban dolgozom. Ügy érzem, írnom kell a vezető kartársnőnek munkatársaival szemben tanú­sított magatartásáról. A mi fő­nökünknek munkája mellett van ideje érdeklődni csalá­dunk után, ha betegek va­gyunk, minden esetben meg­látogat, ha bajban vagyunk, tőle telhető módon segít raj­tunk. A napokban karöltve a szak­szervezeti bizalmival igen kel­lemes meglepetést szerzett szá­munkra. Köszöntötték és meg­jutalmazták azokat a munka­társakat, akik tíz éve dolgoz. . nak a szociális otthonban. Ez í a kedves kis ünnepség nagyon jólesett nekünk és erőt ad további munkánk még gondo­sabb elvégzéséhez. Túri Istvánná Baja Városunk tisztaságáért Régebben az öregség egyik jele az elhanyagoltság volt. Ma ez szerencsére már nem így van, kivéve városunk ut­cáit. Egyes háztulajdonosokat, házfelügyelőket semmi és sen­ki nem készteti arra, hogy „sa­ját portájuk” előtt a járdát takarítsák, pedig a mi kedves városunk nagyobb gondozást igényelne. Szomorúan tapasztaljuk, hogy szép szállodánk mögött soha nem fogynak el a szénpriz­mák és az arra járók mindig bokáig szénporosak lesznek. Szeretem városunkat és bí­zom abban, hogy az illetéke­sek akár tisztasági hónap ke­retében, akár más módon megoldják városunk e fontos problémáját. Borsodi Nándor Kecskemét megismerése. Régóta isme­retes, hogy a nagyvárosok levegőjé­ben, a cigaretta füstjé­ben, a műanyag- és vegy­iparban, sőt az emberi szervezetben is képződ­nek olyan anyagok, ame­lyek rákkeltőek. Sokat ígérőek azok az újabb kutatások, amelyek az anyagok kémiai szerkezete és a daganatkeltő hatás közötti összefüggést Igye­keznek kideríteni. Ezek is­meretében sokkal eredmé­nyesebben lehetne a fá­radságos, hosszadalmas, nagy anyagi áldozatokat kí­vánó állatkísérleteket vég­rehajtani és a káros anya­gok ellen küzdeni, illetve azokat a forgalomból ki­vonni. — A daganatok keletke­zésében a vírusok szerepe az újabb kutatások alapján újra az érdeklődés közép­pontjába került. Egyes em­beri daganatokban sikerült vírust kimutatni és ezek kivonatával állatokban da­ganatot létrehozni. Tetsze­tős, de kellően még nem bizonyított az a felfogás, hogy a rákkeltő anyagok, sugárzás, hormonok, táp­lálkozási változások az em­beri sejtekben megbúvó vírusokat aktivizálná és ez vezetne a daganat kialaku­lására. Ennek az elképze­lésnek a beigazolódása ter­mészetesen nem azt jelen­tené, hogy a rákos beteg fertőző, hiszen a vírus to­vábbvitele csak bonyolult körülmények között lehet­séges, — A sugárzás mint rák­keltő tényező, sajnos, egyre inkább égető kérdéssé vá­lik. Leggyakoribb a su­gárhatásra létrejött fehér­vérűség, de bármelyik szerveben okozhat dagana­tot. Már igen kis sugár- mennviség is veszélyes és a betégság után még hosz- szú idő múltán is jelent­kezhet Az atombomba-tá­madások színhelyén még most is jelentkezhetnek su­gárbetegségek, oly sok idő eltelte után is. — A legutóbbi időben egyre több adat szól amellett, hogy a ráksej­teket a szervezet idegen szövetnek tekinti, és vele szemben ellenanya­gokat termel. Ezek kimuta­tása diagnosztikai szem­pontból és esetleges gyó­gyítási felhasználása miatt igen nagy lehetőségeket rejt magában. — A ráksejtek — foko­zott és bizonyos mértékben a normális szervezettől el­térő — anyagcseréjéhez szükséges tápanyagokat a környező normál szövetek­ből, illetve a bélből szer­zik. A gazdaszervezet anyagcseréjének megvál­toztatása — például hiá­nyos táplálkozással — be­folyásolja a daganat növe­kedését, illetve az áttét képződését. A daganatel­lenes gyógyszerek egy része is azon alapszik, hogy meg­gátolnak olyan anyagcsere­folyamatokat, amelyek a normál szervezetnek ke­vésbé szükségesek, mint a daganatos sejteknek. —■ A daganatellenes gyógyszerek száma egyre nő. Kezd tisztázódni a kémiai szerkezet és a daganatel­lenes hatás közötti össze­függés. Ezen a téren ha­zánk igen előkelő helyet foglal el a nemzetközi ku­tatásban. A gyógyszeripar által előállított mustámit- rogén, illetve cukorszárma­zékok is jelentős lépést je­lentenek. — Az utóbbi idők vi­lágviszonylatban egyik leg­nagyobb felfedezése az élő­fehérje képződésének és szabályozásának beható megismerése. Ennek fel- használása a daganatkuta­tásban talán a legperspek- tívusabb út — mai isme­reteink szerint — melyen keresztül a daganatképző­dés módja megismerhető —, fejezte be nyilatkoza­tát dr. Csalay László do­cens. H. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom