Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-24 / 19. szám

1969. Január 24. péntek S. oldal Építőkocka A kecskeméti terme­lőszövetkezetek elnökei jól emlékeznek még, mekkora vita előzte meg a Bramfi- nevelő Közös Vállalkozás létrehozását. Bizony, olyan is akadt az alaoító érte­kezlet jelenlevői között, aki inkább kényszerűségből, hosszas rábeszélés hatásá­ra társult, mondván: a ba­romfi nagy tételben az egyik legkockázatosabb üz­let A vezetők és a gondozók szakértelmével azonban nem volt probléma, Így már az első esztendő vé­gén több mint félmillió fo­rintot osztottak ki az öt társszövetkezet között A kétkedők lassan megnyu­godtak. A rákövetkező években aztán folyamatosan fejlő­dött a vállalkozás, javult a nyereséghányad mutatója, és most a január elején megtartott zárszámadáson — a tetemes fejlesztés mel­lett — 767 ezer forintot osz­oltak ki a tagszövetkezetek között Az elmúlt évi tisz­ta nyereség megközelíti az egymillió forintot a brut­tó jövedelem pedig a más­fél millióra, a tervezettnek másfélszeresére nőtt Köz­ben — a salát erőből tör­tént fejlesztésekkel — a vállalkozás tiszta vagyona elérte a 3.8 millió forintot Sokan mondhatják, kis számok ezek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Mégis, úgy véljük, a tavalyi ered­mények mellett nem mehe­tünk el szó nélkül. Az 1968-as árakat a piac és a kereslet alacsonyabban szabta meg az előzőeknél, ez pedig a két és fél mil­lió tojásnál és a harminc­ezer pecsenyecsibénél, amit az elmúlt évben adtak ót a kereskedelemnek, tetemes összeget jelent Adva volt tehát a feladat: tovább kell javítani a gazdálkodást mivel a nyereséges terme­lés az ilyen társulásoknál létkérdés. A termelési terv­számokat a lehető legmaga­sabbra állították és ezeket gondos szervezéssel, jó gaz­dálkodással sikerült is tel­jesíteni. Nincsenek muta­tós túlteliesítések. a feszí­tett tervek megoldása is a végső erejéig igénybe vette a kollektíva és az üzem ka­pacitását. De a tervek meg­hozták a kívánt végered­ményt: a pénzügyi mérleg újabb, jelentős javulását. A Baromfinevelő Közös Vállalkozás tehát bi­zonyított Erőfeszítéseik Kecskemét és környékének jobb baromfi- és tojásellá­tásában is megmutatkoz­tak. Az üzem termelőesz­közeinek jelenlegi techni­kai színvonala azonban már erősen kérdésessé te­szi a további feilődés le­hetőségét. A zárszámadó igazgatósági értekezleten felvetődött a korszerűsítés terve is. A vállalkozás ve­zetősége már kész számí­tásokkal állt a tagszövet­kezetek elnökei elé. Ha tel­jesen át tudnának térni a korszerűbb, ketreces tartás­ra. a tojáshozam ugrássze­rűen emelkedhetne, a ta­karmányszükséglet csökke­nése pedig egy év alatt 25 vagon lehetne. E két ténye­ző, a jelenlegi árszínvona­lat tekintve kétmillió fo­rintos tiszta jövedelmet biztosítana a társszövetke­zeteknek. egy esetleges újabb árcsökkentés esetén Is jövedelmezővé tenné a gazdálkodási A javaslatot a tag­szövetkezetek elé terjesz­tették, elfogadásáról ké­sőbb döntenek. A vezetők között azonban — az öt évvel ezelőtti helyzettel el­lentétben — egyetlen két­kedőt sem találunk. A vi­ta csak arról folyik, hogy lehetne előbb, gyorsabban, jobban megoldani a felada­tó! hogyan lehetne tovább erősíteni a jövedelmezőbb gazdálkodás e fontos épí­tőkövét B. P. y§8nMMiegr<fdf?té*t9i9*m V­Á megváltozott é A gazdaságban dolgozók összlétszáma — az idősza­kiaké és az állandóaké együttvéve —, 1968-ban 2028 volt. Közülük 1600, tehát a túlnyomó többség az, aki tíz évnél hosszabb időt töltött el a gazdaság­ban, s számíthatja magát joggal a törzsgárdához. A 60-as évek eleje óta a jövedelem a környékbeli tsz-ekben osztott részese­déssel arányosan növeke­dett, s ennek szerepe volt Mióta új a gazda..; Ä műit év utolsó előtti napján számoltunk be ar­ról, hogy ebben az eszten­dőben ismét jelentős lépé­sek történnek a megye iparfejlesztésben. Megír­tuk, hogy Január 1-től négy megyei vállalat kap új gazdát — Kecskeméten. Kiskunhalason és Kecelem. A négy üzem közül a ke­celi t kerestük fel azzal a kérdéssel, ml történik ná­luk azóta, hogyan indult el a termelés az új körül­mények között? Az üzem bejáratánál a „cégtábla” még a régi: Bács-Kiskun megyei Bútor- és Faipari Vállalat keceli telepe. Az átvétel azonban már megtörténi Az új gazda a Fővárosi Falipari és Kiállítás-kivitelező Vál- lalal Mint Hirsch János, a gyáregység vezetője el­mondotta. már december 17-től kezdve termelnek az „új égisz” alatl Belföld­re, exportra egyaránt. A termelés fel futá­sál a telepvezető néhány összehasonlítással jelle­mezte. Eddigi termelési tervük 10—11 millió forintot tett ki egész évre... 1969-ben már az első negyedévre 4 millió 864 ezer forint ér­tékben kell termel niök. s ebből megközelítőleg 3 millió az export részará­nya A Kongresszusi palo­tába gyártott székekhez hasonló típusú székeket készítenek a Szovjetunió­ba. A gyártást megkezdték. PlERT megrendelésére 12—13 ezer rajztáblát ké­szítenek az utóbbi hetek­ben. Javában folyik a SZOT-üdüjők berendezési tárgyai közül például az egvaitós szekrények össze­állítása. Közöttük már. hogy a fővárosi vállalat 1971 vé­géig 4 millió forintot for­dít a keceli telep fejlesz­tésére. A jelenlegi 90-rői 400-ra növeli dolgozóinak létszámát, s ezenbeiül ragvobbrészt nőket foglal­koztatnak. Tekintettel az új profilokra. gyártmá­nyokra, a szükséges szak­Lcdényi Mátyás és Kardos János asztalos a SZOT- fidülőkbe készülő egyajtós szekrények lábazatán dől gozik. képzettség megszerzésére, — bizonyos fokozatosságot igényel a létszámnöve­lés. Ebben az évben kö­rülbelül 200-ra nő a mun­káslétszám. Teljes tehát a mozgás, felfrissült a vérkeringés a keceli üzemben. A fejlődés (Pásztor Zoltán felvétele) kísérői a már ismertetett tények mellett a szükséges belső átszervezések épp­úgy, mint a szociális léte­sítmények bővítése, vagy az egyszerre gyártott 17 terméktípus előállításánál jelentkező, megnövekedett minőségi követelmények. abban, hogy a törzs gárda együtt maradt. 1961-ben 1329, 1968-ban 1953 forint volt az egy főre jutó havi átlagkereset A felhasz­nált munkabér az említett időszakban 27 és fél millió­ról csaknem 40 millió fo­rintra növekedett A je­lenleg leggyengébben fize­tettek az időszaki foglal­koztatású nők, havi 1400 forinttal. A traktorosok jö­vedelme, éves átlagban, 2300—2500, az állattenyész­tésben dolgozóké 1900—2000 forint között alakul Érsekhalma kiépül Érsekhalmán az uradal­mi időkben 31 — egy-egy szobából álló — cselédla­kás volt, kétlakásonként egy közös konyhával. Ezek mindegyikében laknak most is; máig is földpadlósak, a korszerűsítést egyedül a villany jelképezi. 1949-től 1954-ig felépült mintegy 50 —60 szobakonyhás kisla­kás, állami kölcsönnel. Az építtetők azok a hildpusz- tai és hajósi cselédek vol­tak, akik Érsekhalmán kaptak földel A Hildről érkezettek helyére költöz­tek a kitelepített svábok. A 23 ház megépítéséhez az engedélyt az akkori idők országos vezetőinek egyike személyesen adta át Szili Jánosnak, az építtetők egyikének. Ezt követően, immár „programon kívül”, többen építettek kétszoba- összkomfortos családi há­zat is, ami elsősorban az érsekhalmiak természetes szaporodásának a követ­kezménye. A szántópusztai és a hildpusztai tanműhe­lyekben végzett ifjú szak­munkások közül is jó né- hányan benősültek Érsek­halmára. így azután újabb lakásigények is jelentkez­tek, s 66-ban, 67-ben, köl- osönakcióval, a gazdaság szervezésében, támogatásá­val — építőanyaggal, szál­lítással, kivitelezéssel - hét új kétszoba-összkom- fortos családi ház épült. Családonként 20 ezer fo­rintot kellett „leszurkolni­uk”. Van közöttük három rakodómunkás, két trak­toros, egy brigád vezető és A kiskunhalasi szőnyegek sikere A Kiskunhalasi Házi­ipari Szövetkezet a múlt év közepén új részleget ho­zott létre, amelyben nyol­cán kezdték meg a toron­táli szőnyegek készítését. A siker hamar bekövetke­zett, alig félév után a lét­számot már húszra kel­lett növelni, ez év köze­péig pedig újabb tíz nő kap majd itt munkát. Soltvadkertig és Kalocsáig ér a „határ” Új Patyolat — Baján Az elavult és életveszé­lyessé vált régi Patyolat­üzem helyett újat épített Baján a vegyesipari válla­lat. Műszaki nyelven szól­va: a beruházás készültsé­gi foka pillanatnyilag mint­egy 30 százalékos. Az épü­let a szerződés szerint 1970. január 1-re készül el. Nem csupán a helybeliek várják nagyon a korszerű létesítmény szolgáltatását. A bajai Patyolat működési határvonala egészen Kalo­csáig, illetve Soltvadkertig ér. A tisztításra átadott ru­hákat „ügyeletes gépkocsik” szállítják. Nem csoda, ha a jelenlegi rendszerrel elége­detlenek például a kalo­csaiak. A város lakóinak az igénye ugyanis hetente több annál, mintsem a ked­di és pénteki fuvarokkal a régi üzem ki tudná elégí­teni. Az új üzem műszaki el­látottsága a gondok enyhí­tését ígéri. A korszerűen berendezett Patyolat a szá­mítások alapján 500 ezer— egymillió forint értékben lesz képes több munkát produkálni, mint a mosta­ni. Stuttgartból, Nürnbergből és más külföldi városok­ból egymás után érkeznek a megrendelések, május végéig már több mint 350 négyzetméter szőnyeget kell elszállítaniok. A szövetkezet többi rész­lege is szép eredményeket ért el a múlt évben. Míg 1967-ben például 45 ezer hímzett női, lányka és bé­biruhát szállítottak kül­földi megrendelők részére, addig a múlt esztendőben 49 ezer indult el távoli or­szágokba. Szorgalmasak voltak a csipkevarrórész- leg dolgozói is, több mint 200 ezer forint értékű, szebbnél szebb halasi csip­két adtak át a megrende­lőknek. Jelentős eredménynek számít az is, hogy tavaly tíz új varró- és két új spe- ciálgéppel tovább növelték a termelékenységet. A szö­vetkezet tagjai tavaly öt­millió 612 ezer forintos termelési értéket hoztak létre, s — előreláthatólag i rül sor, — a harmadik kategóriába sorolt dolgozók mintegy három heti fizetésnek meg­felelő nyereségrészesedést kapnak a mérleg elkészül­te után. Agrárszakemberek tisztújító közgyűlése A Magyar Agrártudomá­nyi Egyesület ma és hol­nap, a Tudományos Akadé­mia dísztermében tartja ötödik tisztújító közgyűlé­sét. Dr. Soós Gábor minisz­terhelyettes megnyitója után dr. Dimény Imre me­zőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter tart előadást „Agrárpolitikánk időszerű kérdései” címmel. Holnap az egyesület vezető szer­veinek megválasztása után a Technika Házában szak- mberek találkozójára ke­egy gépésztechnikus. Ez időszakban egyébként ha­sonló akcióval, Sükösdön hét, és Érsekcsanádon há­rom ház épült A gazdaság falucskája Érsekhalmán a villany­fény 1965-ben gyulladt ki, a lakók érj át pénzen — családonként 3000 forintos hozzájárulással — és a gazdaság segítségével ve­zették be. Üjabban már küszöbön áll a vízvezeték megépítése is, mivel a ku­tak eléggé elhanyagolt ál­lapotban varrnak. Ehhez is legalább ezerforintos hoz­zájárulás szükséges, s több­kevesebb társadalmi mun­ka is, amellett, hogy a gaz­daság kölcsönadja az árok­ásó ekét. Egy kilométernyi kövesutat is építettek. Sőt, a művelődési ház, meg a mozi is az állami gazda­ságé. Bár az utóbbi közel áll a megszűnéshez, ami­nek nem kis részben oka, hogy Érsekhalmán, ahol 116 család él — ideszámít­va a kevés lakójú Hild- pusztát és Szentgyörgypusz- tát is — 85 tévé-előfizető lakik (1968-as év végi ál­lapot szerint). A helyi szö­vetkezeti boltossal mind gyakrabban hozatnak gáz­tűzhelyet, mosógépet, olaj­kályhát, s más tartós fo­gyasztási cikkel Magyarok, németek, délszlávok Nemzetiségi szempontból a gazdaság dolgozói vegyes összetételűek, a többséget — 60 százalékot — a svá­bok képviselik, a császár­töltésiek, a hajósiak és a nemesnádudvariak. A sü- kösdi és az érsekosanádí magyarok a 34, valamint a dusnoki délszlávok a 6 szá­zalékos „kisebbséget” al­kotják. Nyílt nemzetiségi ellentétek már a gazdasá­gok megalakulása idején sem mutatkoztak, valame­lyes elkülönülés úgy 1960 tájáig azonban fennállt, olyan értelemben, hogy az egyívású brigádok a más nemzetiségűeket nem szí­vesen fogadták maguk kö­zé, s vegyes összetételű ba­ráti társaság kialakulására is ritkán akadt példa. Ez a zártság azóta fellazult, mi­vel az egykori vagyoni ho­vatartozás jelentősége a nullára csökkent, s gya­kori ma már, hogy a fia­talok más nemzetiségű párt választanak, Az integráló­dást segítette az is, hogy a nemzetiségiek korántsem képeznek egységes, zárt ka­raktert. E tulajdonságoknak azon­ban ma már alig van na­gyobb szerepük, mint az egymástól elütő, különbö­ző népviseleteknek. Mert ez utóbbiakat a fiatalok jobbára már ünnepnap sem veszik fel. S a mind gya­koribb nemzetiségi vegyes házasságkötések alkalmával a lakodalmas házból a ma­gyar, német és szláv dal­lamok egymásba fonódva, egymást váltogatva szűrőd­nek elő, s verik fel a ne­onfényes falusi éjszakák csendjét. (Vége.) Hatvani Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom