Petőfi Népe, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-29 / 304. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! wronwePE A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK-NAPILAPJA XXin. évfolyam, 304. szám Árat 80 fillér 1968. december 29, vasárnap A felnőtt lakosság csaknem felét érinti A földtörvény végrehaj tásáról A földtörvény végrehaj­tásával kapcsolatos idősze­rű teendőket vitatták meg szombaton a megyei tanács székházában. A tanácsko­előkészítésének politik: lentőségét is. Az élők tés befejező szakas2 érkezett, amikor már érinti Kecskeméttől | Csepelig (2—3. oldal) tanácskoztak Kecskeméten átgondoltan kell elbírálni. Az említett jogszabály mintegy tízezer személyt, Gyorslista ■» III. Békekölcsön és £ a IV. Békekölcsön E sorsolásáról. (5. oldal) illetve családot érint. A soron levő feladatok további részletes ismerte­tése után végezetül felhív­ta a figyelmet arra, hogy a különféle szerveknek, in­tézményeknek összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a törvényt sikerrel végre hajthassuk. (6. oldal) A mi 1 otthonunk J (8. oldal) 1 Dr. Glied Károly előadását tartja. záson részt vettek a járási, városi pártbizottságok első titkárai, titkárai, a taná­csok végrehajtó bizottságá­nak elnökhelyettesei, a já­rási földhivatalok vezetői, a termelőszövetkezetek te­rületi szövetségeinek elnö­kei, titkárai, a tanács vb-k mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályainak veze­tői, valamint a tömegszer­vezetek, igazságügyi szer­vek képviselői. Jelen volt dr. Matos László, az MSZMP megyei bizottságá­nak mezőgazdasági. Gyónt Lajos, az MSZMP megyei bizottságának propaganda- és művelődési osztályveze­tője, dr. Glied Károly, a megyei tanács vb-elnökhe- lyettese, Horváth József, a megyei földhivatal vezető­je, dr. Maár András, a me­gyei tanács vb mezőgazda- sági és élelmezésügyi osz­tályvezetője. A munkaértekezletet dr. Matos László nyitotta meg, majd dr. Glied Károly is­mertette a törvény végre­hajtásának eddigi tapasz­talatait és a további fel­adatokat. — A törvény valamilyen formában a megye felnőtt lakosságának megközelí­tően a felét érinti — han­goztatta bevezetőjében. — Mintegy 240 ezer földtulaj­donos — termelőszövetke­zeti tag és kívülálló — ügyében kellett az előké­szítő eljárás során vizsgá­latot folytatni és megálla­pításokat tenni. Ezen belül 85 ezerre tehető azoknak a nem termelőszövetkezeti tag földtulajdonosoknak, az úgynevezett kívülállók­nak a száma, akiknek a termelőszövetkezetek hasz­nálatában levő földje 1989. január 1-vel szövet­kezeti tulajdonba kerül. Az érdekeltek nagy száma meghatározza a végrehajtás végzésre. Egyik: az év vé­géig megyénk valamennyi községére kiterjedően el­végzik a mező- és erdő- gazdasági nagyüzemek használatában levő földek tulajdoni viszonyainak bi­zottsági felülvizsgálatát és ennek alapján a tulajdon és használati változásokról szóló határozatokat meg­hozzák. Jövő év január l-től folyamatosan adják ki a döntéseket A nagyüzemek használatá­ban levő földeknek a tulaj­don szempontjából való fe­lülvizsgálata megyénkben 269 gazdaságot és csaknem 900 ezer holdat érint Az ösz- szesítések szerint a terme­lőszövetkezetek tulajdoná­ba január elsejével 156 ezer katasztrális hold te­rület kerül a kívülállók­tól, ezért megváltás címén 133 millió forintot kell fi­zetniük, ötévi egyenlő részletben. A továbbiakban az előadó a személyi földhasználattal kapcsolatosan nemrég meg­jelent kiegészítő jogsza­bályra hívta fel a figyel­met Rámutatott hogy sze­mélyi földhasználatra — amennyiben kéri — az jo­gosult, akinek valamennyi földje a földtörvény alap­ján termelőszövetkezeti tu­lajdonba került és részére földet mentesíteni nem le­het. Továbbá ha az elmúlt esztendőben termelőszövet­kezet által adott föld volt használatában. További fel­tételek: ha az illető állan­dóan a termelőszövetkezet székhelye szerinti község­ben, városban, vagy a szomszédos községben, vá­rosban lakik és személyes körülményeire — szociális helyzetére — tekintettel a földhasználat indokolt. A személyi földhaszná­lat iránt előterjesztett ké­relmeket nagyon alaposan, Kádár János levele a KISZ Központi Bizottságához A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának Kedves elvtársak! Kedves fiatal barátaim! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának megbízásából és a magam részéről szeretettel köszöntőm a Magyar■ Kommunista Ifjúsági Szövetségbe tömörült fiatalokat az első magyarországi kommunista Ifjúsági szervezet megalakulásának 50. évfordulója al­kalmából. Az elmúlt fél évszázad osztályküzdelmeiben a magyar ifjúság legjobbjai a kommunizmus magasztos eszméihez ■ úven küzdöttek a párt, az ifjúmunkás-mozgalom so­raiban, munkásosztályunk, dolgozó népünk érdekeiért, a szabadságért, a társadalmi haladásért, a szocialista ..Iagyarországért. Az 50. évforduló alkalmából szívből köszöntőm ha­zánk ifjú nemzedékét. Köszöntőm a fiatal munkásokat, a mezőgazdaság fiatal dolgozóit, az ifjú értelmiségieket, í tanuló- és diákifjúságot, a szocialista Magyarország építőit és letéteményeseit. A Központi Bizottság nevében kívánom, hogy az elő­dök hősi példáján lelkesülve legyenek szilárdak és áll­hatatosak a nép ügyének szolgálatában, szocialista vív­mányainak védelmében és érjenek el újabb sikereket a munkában és a tanulásban, személyes boldogulásukra, szocialista hazánk javára. Szívélyes elvtársi üdvözlettel: KADAR JANOS Az előadást követően szá­mos hozzászólás és kérdés hangzott eL Ezekből kivi­láglott, hogy a törvény is­mertetésére a jövőben na­gyobb gondot kell fordí­tni. A különböző téli tan­folyamokat, a soron kö­vetkező pártnapokat fel kell használni arra, hogy széles körben megismerjék á földtulajdon és földhasz­nálat továbbfejlesztéséről szóló új jogszabályokat. Ja­nuár 10-ig minden járás­ban és városban tartanak a megyeihez hasonló szé­les körű tanácskozást a törvény végrehajtásáról és a további feladatokról. Kiskunfélegyházán és Kecskemét-Alsón a sor A vasútfejlesztés 1969. évi terveiből Négy ... három ... ket­tő ... — Ügy számoljuk már az év hátralevő nap­jait, mint az Orion űrhajó utasai a start előtti másod­perceket. Minél jobban kö­zeledik számunkra is a start, az új esztendő kez­dete, annál inkább előre tekintünk már. Mind több­ször tesszük fel a kérdést az élet számtalan terüle­tén: Mi lesz? — Mi lesz 1969-ben? Mi­lyen fejlesztést tervez a vasút? — kérdeztük Sza- bics István elvtárstól, a kecskeméti MÁV Pálya- fenntartási Főnökség fő­mérnökétől is. Tájékoztatása így hang zott: Magas kitüntetést kapnak az űrhajósok WASHINGTON A Hold-kerülő űrhár­mast, Borman. Lovell és Anders űrhajósokat a vi­lágűrben tett 147 órás út­juk végállomásán, a York­town amerikai repülőgép- anyahajón ötórás orvosi vizsgálatnak vetették alá röviddel azután, hogy a bá­tor űrutazókat hősöknek kijáró fogadtatásban része­sítették. Jernigan doktor, aki a vizsgálatokat végezte, kö­zölte, hogy a három űrha­jós állapota teljesen kielé­gítő, hangulatok kitűnő. A három amerikai űrhajós a texasi Ellington légitá­maszpontjára előrelátható­lag vasárnap délelőtt ér­kezik meg. Itt találkoznak családtagjaikkal. akikkel megkésve megünneplik majd a karácsonyt. Ezután a NASA. az amerikai űr­hajózási hivatal szakértői 9 napon keresztül kikérde­zik őket az űrutazásukon észleltekrőL Az Apollo—8 űrutasai (Folytatás a 2. oldaton.) r- 'S-r- $ V.--• fy- V.rxx#. > s-xycv -r P " , : ' ' ’ ; Az amerikai haditengerészet bék m.crci az Apollo—8 ü.-: "binjá sr.z érkeztek, bogy kiszabadítsák a Hold körüli útról visszatért bárom űrhajóst, — Kezdjük mindjárt az­zal az állomással — Kis­kunfélegyházával —. amely az utóbbi évek fejlesztési munkáiból kimaradt. 1969 őszén indul és három-négy éven át tart majd ennek az állomásnak a teljes fel­újítása, korszerűsítése. Nö­velik a vágányok hasz­nálható hosszát, amellett a vágányok számát is. — Mit kell érteni a „használható hosszúság” alatt? — Mintegy megnyújtják az állomás vágányait, hogy az eddiginél több vasúti kocsi befogadására, mozga­tására, rendezésére legye­nek alkalmasak. Tehát hosszabbodik a pályaudvar. Ezenkívül új áruraktárt kap az állomás és itt is megépül a kecskemétihez hasonló Integra dominó rendszerű biztosító beren­dezés. — Kecskeméten, a me­gyeszékhelyen milyen vál­tozás várható? — Ami a nagyállomást illeti: az aluljáróval össze­kötött szigetperon megépí­tésének tervét megrendel­ték. — Igen időszerű és min­den valószínűség szerint el­kezdődhet jövő ősszel Kecs- kemét-Alsó állomásának bővítése, felújítása. Igen szűkös, korszerűtlen viszo- nvok között kell végeznie feladatát az állomás teües személyzetének. Az utóbbi tíz év alatt úgyszólván megkétszereződött itt a for­gatom. viszont az adottsá­gok mitsem változtak. Há­rom vonatfogadó vágánya van Kecskemét-Alsónak, s ezen naponta 20 személy- és 15—20 tehervonat közle­kedik. Naponta átlagosan 100, de csúcsidőben 150— ?00 teherkocsit keM itt ren­dezni. Itt a munkálatok el­kezdésének előfeltétele bi­zonyos útkorrekciók elvég­zése. Az viszont már a Közúti Igazgatóság, illetve a ^«zűti fizetni VáValat „asz­tala”. Mindenesetre bízunk benne, hogv jól össze tud­tok hangolni törekvésein­s jövő ősszel meskezd- ’’“Hűk a sürgető korszerű­sítést. Mindehhez mi is sikeres új évet kívánunk. —th —n

Next

/
Oldalképek
Tartalom