Petőfi Népe, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-21 / 299. szám

t. oldal 1968. december SÍ, szombat Milliók költségvetése (Folytatás az 1. oldalról.) Nyers Rezső és mások is foglalkoztak ezzel, miután a vállalatoknak támogatás­ként visszajuttatott pén­zek országosan ugyancsak jókora összegre rúgnak. A legelső, hogy jól megkülönböztessük az objektív árviszonyok folytán elkerülhetetlen jut­tatást a csupán időlegesen, vagy már ma is alig-alig elfogadhatótól, amely csu­pán e vállalati gazdálkodás gyengeségeit vagy hibáit ellensúlyozza átmenetileg. Es amit különösen fontos tudni, mert elevenünkbe és további fejlődésünkbe vág, hogy amikor a vesztesége­ket pótoljuk, a jobb haté­konyságú vállalatoktól szi­vattyúzzuk át munkájuk jó eredményének egy részét, tU ö páncélszekrényükbe nyúlunk be túlságosan mé­lyen, ez pedig nem erősíti az állami szabályozás ösz­tönző hatását. A króniku­san veszteséges vállalatok talpraállítása tehát közér­dek, különösen, ha az új gazdaságirányítási rendszer érvényesítésére mind ez ideig jellemző, módszeres, megfontolt módon megy végbe. A költségvetésnek és a benne is kifejezésre jutó gazdaságpolitikai el­veknek és gyakorlatnak ez a két jellemzője a leg lénye­gesebb: a körültekintő^'elő­készítés és a szolid, de ha­tározott fejlesztés, fejlődés. Gyarmatosítás elleni határozatok az ENSZ-ben A gyarmattartó hatalmak ellenállása ellenére az ENSZ-közgyűlés számos, a kolonializmus elleni továb­bi harcra irányuló határo­zatot fogadott el. A többi közt 87 szavazattal a köz­gyűlés jóváhagyta azt a ha­tározatot, amelyben elítélik a gyarmati és függő terüle­tek lakosainak és termé­szeti forrásainak a külföl­di tőke által történő ki­zsákmányolását. 87 küldött­ség szavazott arra a hatá­rozatra, amely elítéli Ang­lia kormányát, amiért nem hajlandó információkat bo­csátani az ENS£ rendelke­zésére Dél-Rhodesia és Anglia igazgatása alatt ál­ló más területek helyzeté­ről. 72 szavazattal elfogadott dokumentumban a közgyű­lés felhívja Ausztrália kor­mányát, állapítsa meg azt a pontos dátumot, amikor függetlenséget ad Pápua­földnek és Űj-Guinea gyám­sági területnek; egy másik határozatban felszólítják az angol kormányt, hogy 1969 október 1-ig adjon függetlenséget Gibraltárnak. A közgyűlés állást fog­lalt amellett, hogy külön­bizottságot irányítson Spa- nyol-Szahara területére, az­zal a megbízatással, hogy a helyszínen határozza meg az ENSZ részvételének fo­kát a tervezett népszavazás előkészületeiben. " A közigyűlés plenáris ülé­sén 111 szavazattal jóvá­hagyták a „nácizmus és fa­gaaUjj-gMs: Szabadon bocsátják a kubai halászhajót Raul Leoni venezuelai el­nök rendelkezése értelmé­ben az Alekrin nevű kubai halászhajó és személyzete visszatérhet hazájába, mert „nem követett el felforgató cselekményt.” Mint korábban jelentet­tük, az Alekrin november 20-án nemzetközi vizeken halászott Venezuela partjai­tól mintegy 100 mérföld­re, amikor venezuelai ha­dihajók tüzet nyitottak rá, majd közrefogták és vene­zuelai kikötőbe kísérték. Légitámadás a Jordán folyó völgyében Egy izraeli katonai szó­vivő bejelentése szerint péntek reggel az izraeli lé­gierő vadászbombázóinak bevetésével támadást in­téztek a Jordán folyó völ­gyében, közvetlenül a Ti­berias tótól délre. A szóvi­vő szerint ebből a térség­ből arab gerillák nyitottak tüzet izraeli állásokra. Tizenkétezer Piatovics Magyarországnak Közeljövőben Csehszlová­kia és az NDK is csatlako­zik ahhoz a nemzetköri együttműködéshez, amely­nek keretében Lengyelor­szág, Bulgária és Magyar- ország alkatrészeket szállít a Fiat cég közreműködésé­vel épülő volgai autógyár­ban készítendő új „VÁZ” gépkocsikhoz. Az eddigi megállapodások szerint Magyarország kü­lönböző elektromos beren­dezéseket, autórádiókat, zá­rakat és fogantyúkat ex- oortál. A berendezésekért cserébe a Szovjetunió az új gyárban készült gépkocsi­kat (Magyarországnak pél­dául évente 12 ezer dara­bot) szállít. Kánikula Brazíliában Félhivatalos jelentések szerint hőhullám következ­tében Rio de Janeiróban négy gyermek meghalt é6 tizenkettőt kórházba szállí­tottak. Magyar-angol közös vállalat 1969. január 1-én Lon­donban Richmond néven megkezdi működését az az angol-magyar- közös válla­lat, amelyet a Tanninpex hoz létre angliai partneré­vel Az Angliában alapított vállalat az elképzelések sze­rint egyelőre értékesítési szerv lesz, a későbbiekben közreműködhet termelési kooperációban is. Az a cé­lunk, hogy működésével megkétszereződjék, esetleg megháromszorozódjék a ma­gyar cipők angliai kivitele és éléi-jük az évi egymil­lió párás exportot. Magyar—osztrák együttműködés Csütörtökön, Becsben tíz­évre szóló együttműködési szerződést írtak alá az ös­terreichische Stickstoffwer­ke, Ausztria egyik legna­gyobb államosított üzeme, valamint a Magyar Visco- sagyár, a Hungarotex és a Chemolimpex között. Az osztrák üzem évi 5000—6000 tonna Akril típusú műszál alapanyagot szállít Ma­gyarországnak, amelyért magyar részről a legkorsze­rűbb gépeken előállított mű­szállal fizetnek ji türelmetlenség éllen ho­zandó intézkedésekre” vo­natkozó határozatot, amely ellen csupán a Dél-afrikai Köztársaság szavazott. A szavazást megelőző vitában Naszinovszktj, a Szovjet­unió delegátusa rámutatott, hogy az NSZK nem teljesí­ti az ENSZ-nek azt a hatá­rozatát, amely a nácizmus újjáéledésének megakadá­lyozására vonatkozik. 83 szavazattal 5 ellenében és 28 tartózkodással a köz­gyűlés jóváhagyta a 3. sz. bizottság által az emberi jogdk Dél-Afrikában törté­nő megsértése kérdésében beterjesztett határozatter­vezetet. A 3. sz. bizottság ajánlá­sára 60 szavazattal 22 elle­nében olyan értelmű hatá­rozatot fogadtak el, amely­ben a közgyűlés csatlakozik a Teheránban megtartott emberi jogok értekezletének határozataihoz és „mély nyugtalanságnak ad hangot az emberi jogoknak az Iz- rel által megszállt arab te­rületeken történő megsérté­se kapcsán”. A határozat ellen szavazott az izraeli küldöttséggel együtt az Egyesült Államok, Ausztrá­lia és több más állam kép­viselője. A 37 tartózkodó Között volt többek között Anglia és Franciaország. A vendégek—a és a VDK képviselői A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának Elnök­sége a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Front megalakulásának 8. évfor­dulója alkalmából baráti találkozót rendezett pénte­Végső ellenőrzés az Apollo-8-on Az Apollo—8. űrhajó végső ellenőrzésiét, végző szakértők a pénteken éj­szaka kezdődött visszászá- molás során — ennek ke­retében csak akkor emel­kedik magasba az űrhajót szállító rakéta, amikor el­jutnak a nulláig — szeny- nyezett folyékony oxigént fedeztek fel az Apollo—8. üzemanyagcelláiban. A mélyhűtött folyékony oxi­gént csütörtökön pumpál­ták az üzemanyagcellákba, amelyeknek feladata villa­mosságot termelni az űr­hajó berendezései számára, továbbá vizet az űrhajósok számára. Az üzemanyag­cellákba ezenkívül folyé­kony hidrogént is pumpál­Megkezdődött a JKSZ vajdasági tartományi értekezlete BELGRAD A Jugoszláv Kommunis­ták Szövetsége márciusban megtartandó IX. kongresz- szusa előkészítésének jegyé­ben pénteken Újvidéken megkezdődött a 14. vajda­sági tartományi értekezlet. Mirko Tepavac, a JKSZ tartományi bizottságának elnöke beszámolójában mél­tatta a soknemzetiségű au­tonóm tartomány gazdasá­gi eredményeit, de rámuta­tott arra is, hogy a Vajda­ság komoly gazdasági ne­hézségekkel küzd. A Vaj­daság mezőgazdasági hely­zetéről szólva — ez a tar­tomány szolgáltatja a ju­goszláv mezőgazdasági ter­melés 45 százalékát — Te­pavac felhívta a figyelmet arra, hogy a meőgazdasági kombinátoknak és a szö­vetkezeteknek meg kell szervezniük az egyéni pa­rasztok társult munkáját mind szélesebb területen. A vajdasági nemzetiségek helyzetével kapcsolatban Tepavac rámutatott, hogy az általános iskolákat va­lamennyi nemzetiségi isko­laköteles gyermekeinek csaknem 100 százaléka lá­togatja, s 30 lap és folyó­irat jelenik meg a nemzeti­ségek nyelvén — közöttük magyarul — több, mint 15 milliós összpéldányszám- ban. (MTI) Görögországi terror ATHÉN Mint az „Igazság hangja” rádió jelentette, az athéni katonai junta letartóztatta Grigorisz Farakoszt, a Gö­rög Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága Politikai Bizottságának tagját, a dik­tatúra ellen küzdő hazafias front vezetőjét. Ugyancsak letartóztatták Georgiosz Mo- raitiszt, Nikosz Politiszt és Lazarosz Kirciszt, a Görög KP funkcionáriusait. Az „Igazság hangja” rá­dió ismertette a Görög Kommunista Párt felhívá­sát, amely felszólítja a görög népet, hogy harcoljon a letartóztatottak megmen­téséért és követelje a jun­tától, közölje, hogy hol tart­ják fogva a bebörtönzött hazafiakat. (ADN) SZALONIKI A szaloniki katonai bíró­ság csütörtökön 18 évi bör­tönre ítélte Antonlosz Gu- laszt, a Szaloniki Színmű­vészeti Főiskola 21 éves hallgatóját „a fennálló rendszer erőszakkal törté­nő megbuktatása céljából kifejtett felforgató tevé­kenység” vádjával. Két má­sik diákot — ugyanezzel az üggyel összefüggésben —, öt és fél illetve négy és fél évi börtönre ítélték. (AFP) PÁRIZS Az emberi jogok bizott­ságának köreiben, amely Strasbourgban folytatja a görögországi rendőri kínzá­sok kivizsgálását, képtelen­nek tekintik Pantelisz Mar- ketakisz legújabb állításéi amely szerint „bolsevikok elrabolták” és fenyegetések és ráirányított revolverek kényszere alatt tette meg a görög rezsim bűneit lelep­lező vallomását a bizottság előtt. Amikor Marketakisz annakidején a teremben vallomását tette mondjál? — nem húsz, hanem egyet­len revolverrel felfegyver­kezett ember sem volt je­len. A bizottság köreiben Marketakisz pálfordulását azzal hozzák összefügggés- be, hogy családja Görögor­szágban maradt és valószí­nűnek tartják, hogy ily mó­don fenyegették meg és bírták vallomása megvál­toztatására a junta emberei. (MTI) nak. Amenyiben ezeket az anyagokat más anyagok szennyezik zavar támadhat az űrhajó működésében és az űrhajósok vízellátásá­ban. A NASA tisztviselői ki­jelentették, remélik, hogy időben ki tudják cserélni a szennyezett folyékony oxigént. Az ilyen esetle­ges, utolsó pillanatban je­lentkező zavarok kiküszö­bölésére hat óra áll ren­delkezésre a viSszaszámolás másodpercre kidolgozott ütemtervében. Erre a hat órára nem ütemeztek be semmiféle feladatot és el­lenőrzést — ebben az idő­szakban a menet közben jelentkező hibák kiküszö­bölését végzik el, ha a hi­bák nem túl súlyosak ken az országos tanács klubjában. A szívélyes, ba­ráti légkörben lezajlott ösz- szejövetelen Dinh Ba Thi- vel, a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Front budapesti állandó képvise­lete vezetőjével az élen részt vettek a DNFF kép­viseletének tagjai, továbbá Nguyen Van Pha-nak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövetsége titkárának vezetésével a VDK nagykö­vetségének képviselői. A vendégek fogadására megjelent Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának elnöke, Szabó Pál, az országos tanács alelnöke, Erdei Ferenc, az országos tanács főtitkára, Baratt Jó­zsef és Mátyás László, az országos tanács titkárai. A találkozón Kállai Gyu­la meleg szavakkal mél­tatta a dél-vietnami nép szabadságharcának, a Dél­vietnami Nemzeti Felsza­badítási Front megalakulá­sának jelentőségét, és né­pünk további támogatásáról biztosította a hazafiakat. Dinh Ba Thi válaszában köszönetét mondott a test­véri szolidaritásért. Halálra ítélték a kétszeres gyermekgyilkost A budapesti Fővárosi Bí­róság pénteken ítéletet hir­detett Bodgál Zoltán bűn­ügyében, akit a Fővárosi Főügyészség aljas indokból, több emberen elkövetett emberöléssel vádolt. A sokszorosan büntetett előéletű Bodgál Zoltán csak­nem 18 esztendőt töltött börtönben, de szabadulása után életmódián semmit sem változtatott. Idejét csa­vargással töltötte, nem dol­gozott, s csak esetenként vállalt alkalmi munkát. Június 16-án az építők napján a Népligetben ün­nepség volt, ahol megje­lent Bodgál Zoltán is. Blá- zsák István 12 éves tanuló szüleivel ugyancsak a Nép­ligetben szórakozott. A kis­fiút szülei a céllövöldéhez engedték, s mivel pontosan célzott, a közelben álldo­gálók felfigyeltek rá. Bod­gál szintén próbálkozott, de kevés sikerrel, ezért fel­ajánlotta a gyermeknek, szórakozzanak együtt. Pénzt adott Blázsik Istvánnak, aki eredménnyel lőtt tovább, s több nyereménytárgyat szerzett. Bodgál később magával csalta a gyerme­ket Csepelre, s ott egy bisztróban málnaszörppel kínálta. Onnan egy bokros, akácos helyre csalta, ahol meg akarta rontani. A gyermek ellenállt, mire Bodgál megfojtotta, 6 tes­tét elásta. Augusztus 23-án levelet írt a kisfiú szülei­nek, amelyben közölte, ne keressék gyermeküket, mert megölte. Szeptember 10-én Csepe­len az egyik bisztróban bo­rozott. A helyiség előtt vá­rakozott az alig 13 éves Nagy József. Bodgál be­szédbe elegyedett a kisfiú­val, majd elcsalta arra a helyre, ahol a korábbi ál­dozatával járt. A gyermek­kel erőszakoskodni kezdett, majd megfojtotta. A kisfiú holttestét egy kézzel kapart gödörbe húzta be. Az elmeorvosi szakértői vélemények szerint Bodgál Zoltán sem a bűncselekmé­nyek elkövetése idején, sem ez idő szerint nem szenved elmebetegségben. Beszámít- hatóságát gyengeelméjűség, Illetve tudatzavar 6em kor­látozta. Büntetőjogi fele­lősségre vonásának tehát nincs akadálya. A budapesti Fővárosi Bí­róság széles körű bizonyí­tási eljárás alapján állapí­totta meg a tényállást és Bodgál Zoltán bűnösségét. Bodgált aljas indokból, több emberen elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Az ítélet ellen vé­delmi fellebbezést jelentet­tek be. (MTI) Ittasan, szabálytalanul A kecskémét—jakabszál- lási műúton vezette a Szö­vetkezeti Szállítási Vállalat tehergépkocsiját Kovács István, kecskeméti (Kossá István sétány 22.) lakos. Vele szemben az úttest bal oldalán, ittas állapotban hajtotta kivilágításán lo­vas kocsiját Harmath István jakabszállási lakos. A két jármű összeütközött, s a fo- gatos súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórház­ba. A baleset előidézésében mindkét fél vétkes: a foga- tos, alkohol hatása alatt, vi­lágítás nélkül és szabályta­lan oldalon közlekedett, a gépkocsivezető pedig, a jár­mű sebességét nem a látási és útviszonyoknak megfele­lően választotta meg. Mind­kettőjük ellen eljárás in­dult.

Next

/
Oldalképek
Tartalom