Petőfi Népe, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-24 / 276. szám

I9B8. november 24, vasárnap 7. oldal Bácsszőlősön van-e a világ vége? Találomra megállítod egy embert az utcán. — Hogy érzi magát Bács­szőlősön? — Mintha a világ végén lennék. Csak itt nem tudom lelógatni a lábam. Maga is jót mosolyog a szellemes válaszon, s már fordul is, megy a dolgára. Én az iskola felé kanyaro­dok. Amint belépek a ka­pun, elhalkul a gyerekek zsivaj gása, kíváncsian néz­nek, mint idegent. Talán tanfelügyelőt látnak ben­nem. Ez az „aggodalmuk” azonban pillanatok alatt el­párolog, mert amikor le­ülünk Völgyi György igaz­gatóval a szobában, odakint változatlan hangerővel tom­bol a szünet. Fiatalok — tanulás — pénz — Hová mennek azok a gyerekek, akik elvégzik a nyolc általánost? — Beszéljünk konkrétan! — javasolja kérdésemre vá­laszolva az iskolaigazgató. — Tavaly 26 gyerek fejezte be nálunk az általánost A mezőgazdaságban alig ma­radt közülük valaki. Jelent­keztek ugyanebben az ál­lami gazdaságba, ahol me­zőgazdasági szakmunkás- képző tanfolyamot végez­tek, de utána változatlanul annyi maradt a fizetésük, mintha nem is jártak vol­na tanfolyamra. Egyszer— kótszer megkapták ugyan 10 százalékkal magasabb fizetést, de aztán az is „el­kopott”. Ilyen körülmények kö­zött valóban nem vonzó a mezőgazdasági pálya. Mit tesznek tehát a gyerekek, a bácsszőlősi fiatalok, merre mennek? Természetesen oda, ahol jobban járnak, ahol többet keresnek. Ér­dekes dolgok derülnek ki, ha ezt közelebbről vizsgál­juk. Még az is, aki képessé­gei szerint tovább tanulhat­na, nem az iskolák felé irányozza lépteit, hanem az Iparba. Így számolnak: aki középiskolát végez, keres 1200 forintot, de aki a nyol­cadik után ipari tanuló lesz, szakmával a kezében két-három éven bélül há­romezret is megkereshet havonta. — Anyagiasak a gyere­kek! No, nem maguktól, a szülők oltják beléjük ezt a felfogást. Az egyik leg­gyengébb tanuló túlkoros­ként kimaradt az iskolából. Elment állatgondozónak a tsz-be, s ma ő keres a leg­jobban társai közül. A má­sik kislány, aki igen éles eszű, jófejű, gyerek nem tanulhat. A szülei megtil­tották neki — mondja Völ­gyi György igazgató. Nem az a baj — félreér­tés ne essék —, hogy a gye­rekek szakmát akarnak ta­nulni, hanem, hogy nem látják értelmét a középis­kolában való továbbtanu­lásnak. Ez azonban már nem csak bácsszőlősi prob­léma ... Hogy itt volna a világ vége? Ezt megcáfolja Mon- dovits Mihályné tanítónő, aki jólérzi magát a faluban: szép lakásuk van. hivatásá­nak, férjének és családjá­nak él. Szórakozás? Egy könyv, televízió, és min­den. Még a munkát is le­het szórakozásképpen vé­gezni. Schoblacher József testnevelőnek ugyanez a véleménye, ö egyébként fa­lubeli és nem is olyan ré­gen még tanító bácsinak szólította mostani igazga­tóját. JÓ itt, de elmennék... A homokúton visszaka­nyarodom a tanácsházához. Kora délután van. s Eckert Veronikát munkába merül­ve találom az egyik szobá­ban. Egyedüli nő a tanács­házán, adminisztrátor. rületen. örülök, ha az is­kolai anyaggal foglalkozha­tok. Most járok a közgaz­dasági technikum harma­dik osztályába. Nem lesz soha semmi? Kinézek az ablakon. A művelődési ház mellett új épület emelkedik: családi ház, szomszédjában a má­sik, már teljesen kész. Emitt szép, néhány éve Végre Hajósról kilencszázan jár­nak el dolgozni. Hajnalon­ként jönnek értük a bu­szok, teherautók és viszik őket 50—100 kilométerre az állami gazdaságokba: Kis­kőrösre, Izsákra, még a Dunántúlra, Szekszárdra is. Az eljárók javarészt asz- szonyok. Csupa szakképzet- len munkás. Kapálni tud­nak, gyomlálni, meg min­den egyebet is, ami a szőlő- és gyümölcskertészetekben nem végezhető el géppel. — Szeret itt élni? — Hát! — és felhúzza a szemöldökét, vállát, aztán nagyon határozottan mond­ja, hogy igen, csak lenne egy kicsivel több a fizetése. — Ha alkalom kínálkoz­na arra, hogy elmehetek, akkor egy percig sem ma­radnék. Bácsszőlősön úgy­sem lesz soha semmi. Régi filmeket hoznak, a színház poros operettekkel jön időn­ként hozzánk. Nekem több kellene, komolyabb valami. Olvasni nem tudok otthon, mert nincs villanyunk. Ta­nyán lakunk, illetve külte­épült üzlet, középen park padokkal, emlékművel. Még orvosi lakás és rendelő is van. — Az valóban van, — mondja már a másik szo­bában Török Sándor vb- elnök — de orvosunk nincs. Csaknem tíz évvel ezelőtt, 1959-ben építettük a rende­lőt meg a szolgálati lakást, azóta üresen áll. Rendes kis falu ez! Galambos Jenő vb-titkár és Bánkuti István párttit­kár elmondják, hogy Bács­almásról jár ki orvos he­tenként kétszer, de mindig másik jön. — Óvodánk sincs, de nem is kell — veszi át a szót újra az elnök. — Szét­szórt település ez és nem hoznák be kilométerekről a gyerekeket. Bent pedig kevés van. Kilépek a tanácsházáról. Szemben a buszmegálló, öten várják a járatot, ami meg is érkezik. Jobbra há­zat építenek, vontató zörög végig az úton, tehenet ve­zet egy öreg bácsi, úgy mint bármelyik más köz­ségben. Éppen most nyit a boltos. Mit lehet kapni az üzletben? Mindent Téli­szalámitól kezdve a férfi­ingen át, egészen az iskolai füzetekig. — Jó kis falu ez ugye? — kérdezi tőlem az üzlet­vezető, aki — míg zárva volt a bolt — otthon a há­zán igazított még egy ke­veset. Nemrégiben épített. Szerinte ez a legrendesebb, legtisztább kis község. Nem a világ vége ... Gál Sándor A helybeli tsz-nek ezer tagja van. Nekik nem kell a napszámos. Az állami gazdaságok meg kapnak a szabad munkaerőn. Így az­tán tavasztól őszig szinte kiürül a község. Pedig jobb volna az asz- szonyoknak, ha otthon dol­gozhatnának. Az utazás órákkal hosszabbítja meg a munkaidejüket, álló nap nincs a gyerekekkel senki, s a főzés, mosás — amit mé­giscsak el kell végezni — nyáron át hány óráját ra­bolja el az alvásra szánt időből!... A községi pártházban is éppen erről folyik a vita. Valaki bosszankodva em­legeti, hogy nem értik meg őket a járásnál, mert lám a Kalocsai Sütőipari Válla­lat miért létesített új tele­pet Dunapatajon, amikor szépen kiépült már itteni telepük a tésztaüzem, na­gyon jók termelési ered­ményeik, s gyártmányaik keresettek mindenütt az or­szágban, ahova csak egy­szer is eljutottak. Udvarhelyi Gyula, a köz­ségi pártbizottság titkára, Widner József, a tészta­üzem vezetője és Pettinger Pál, a ktsz elnöke higgad­tabban fogják fel a dolgot. Nem ismerik a sütőipari vállalat indokait, s meg­ígérik,* hogy legközelebb majd érdeklődnek Kalo­csán. De abban ők is egyet­értenek, hogy itt, Hajóson a tésztaüzem további fejlő­désének minden feltétele megvan. Szabad terület, s főként szabad munkaerő. — Az ember mindig töb­bet szeretne — mondja a zett, énekelt, kiabált áme­nét, s röpcédulaesőt zúdí­tottak ránk. Ami ezután következett, arról szinte összeroskadva beszél, mintha erőtlensége, mely eddig valahol lappan­gott öreg testében, most hirtelen egyszerre lepné meg. — Sokszor leírták, a jegy­zőkönyvekből is kiderül, hi­szen a Franczia Kiss Mi­hály peréből jól ismeri mindenki azokat az éveket, azokat a kegyetlenségeket. Kihullottak a legjobbak kö­zülünk. A törvényszék bör­tönében őriztek bennünket a forradalom bukása után. Én az ötvenes cellában lak­tam sok más társammal együtt. A túloldalon Tóth László, Berényi Pál, Lugo­si István, majd később — a tanácsháza pincéjéből, ka­zamatáiból hozták át őket —, Simon István, Buday Dezső és Hajma József is odakerült. November 19-én egyenként szólítgatták ki közülünk, akiket halálra szántak. Reiszmann Sándor keményen védekezett, ököl­lel ment neki támadóinak a folyosón hátulról leszúrták. így járt Hrabák János moz­donyvezető is. Takács Gyurka nyomdászsegéd, mielőtt elhurcolták volna, borotvával végzett magá­val, vére a mennyezetig fröccsent mementóul. Örök­re elvitték kenyeres pajtá­somat Simon Istvánt, Vince Lajost, Lugosi Istvánt. Az áldozatok között volt Be­rényi Pál, Berkes Ferenc, Buday Dezső, Hajma Jó­zsef — ugyan mi lehetett a bűne, amikor a pénzügye­ket intézte —, Horváth Döme, Villám István... voltak vagy negyvenen. Nézem Józsi bácsi vé­kony, szinte átlátszó ujjait, melyekkel annyi betűt leírt élete során. — Akit nem vittek el, az is tulajdonképpen nyomo­rék lett. Majdnem élőha­lott. Megfagyott körülöt­tünk a levegő. Amikor ki-- szabadultam, hiába kilin­cseltem, sehol sem fogad­tak be. Pedig kellett a ke­nyér. Végre, sok utánjárás után egy kis bódé felállítá­sára kaptam engedélyt. Ez volt majd húsz éven át a családom megélhetésének forrása. Tudja, ott a városi mozival szemben. Ha járt akkoriban Kecskeméten, biztosan látta. Aztán képe­ket is árultam. Iványi Grünwald Béla, akit még a kecskeméti művésztelepről ismertem, juttatott a képei­ből eladásra. Hát így éltünk azokban az években. — Azért a tollat akkor sem tudtam letenni. Pro- meteus néven írogattam a helyi újságokban. Akadt né­hány barátom, aki segített ebben. Allegorikusán kel­lett írni, de ezt is megtanul­tuk idővel, s az emberek is megtanulták, hogyan kell olvasni ezeket az írásokat. A többit már ismeri... Nem merem mondani: dehogyis ismerem. Azt tu­dom, hogy hatvanéves volt, amikor felszabadultunk, de nem értem, hogy miért mellőzték az azután követ­kező években is. Talán a csendessége miatt, amely visszatartotta mindenféle dicsekvéstől, közéleti visz- ketegségtől. De hiszen jog­gal kért volna helyet, sze­repet az akkori közéletben! Még szerencse, hogy ké­sőbb felfigyeltek rá, s már hosszú ideje valóban meg­becsült polgára a városnak, akinek kijár az őszinte és tiszteletteljes elismerés. Kimondatlan is azt fáj­lalja — csak célozgat rá fi­noman —, hogy eddig még nem akadt gazdája, gondo­zója, kiadója írásainak. Majd talán most. Olvasta az újságban, hogy indul egy sorozat, amelyben neki is helyet szánnak. Csak ne nagyon sokára, mert sze­retne még útbaigazítást ad­ni ahhoz a kötethez. — Tudja, nem a hírnév és dicsőség miatt. Nincs ne­kem arra már semmi szük­ségem. De használni sze­retnék, mindig is azt akar­tam, használni a köznek, embertársaimnak. S az ajtóig kísér a bú­csúzáskor, hiába kérem, hogy maradjon csak, ne fá­radjon. Néz utánam a kis udvari hajlék ajtajából, amíg be nem csukódik mö­göttem a kapu. Gyenge már nagyon, de a szelleme még friss, s várja a beszélgető társakat. Nem bírja a ma­gányt. Sohasem bírt, s nem akart egyedül lenni. F. Tóth Pál párttikár —, s nehezen inti önmagát is türelemre, ami­kor ilyen nagyok a gondok. De lássuk be, hogy az utób­bi években igazán sok min­den történt annak érdeké­ben, hogy munkához jus­sanak itt helyben az asz- szonyok. A tésztaüzemben tavaly indúlt a termelés, s éppen most fejlesztik újabb ötven fővel, úgy hogy a jövő év elején már százhúsz lesz a létszám. A ktsz új részlege is azért létesült, hogy az asszonyoknak adjon mun­kát. Ott ugyan jóval keve­sebben dolgoznak, s szűké­ben vannak a helynek is. De azért keresik az újabb lehetőségeket. Ha találnak olyan partnert a nagyüze­mek között, amelyik részt vállal a bővítésben, szíve­sen állítanak fel újabb rész­legeket is. Egyébként ha meg aka­rok győződni róla, — mond­ják mindhárman —, hogy mit jelent az asszonyok számára a község iparoso­dása, ugorjak ki a tészta­üzembe. Az új munkások, akiket a bővítés alkalmá­val felvettek, korábban ott­hagyták az állami gazda­ságot és beálltak segéd­munkásnak az építkezésre, csakhogy hamarabb elké­szüljön. Csakugyan. Malterfoltos melegítőben, vizes kézzel jön Krausz Mátyásné, ami­kor odahívja a munkave­zető. — Nehéz lehet ez a szo­katlan munka ... mondom. Legyint: — Csak egy jó hónapig tart. Aztán tiszta, meleg és főleg állandó munkám lesz odabenn. Ez az utóbbi talán a leg­fontosabb: az állandó. — Két éve járok Kas- kantyúra, az állami gazda­ság szőlőjébe. Huszonötén voltunk, teherautó jött ér­tünk, mindig fáztunk. Egy óra 15 perc volt az út. Oda-vissza két és fél óra. Nem számítva a vára­kozást. Reggel 6-kor indul­tak, este 7-re érkeztek. Itt 6-tól 2-ig tart majd a mű­szak. A tiszta megtakarítás — napi öt óra. — A férjem itthon dol­gozik, de hát ő nem végez­heti el az én házimunká­mat. Két gyerekünk van. Este 11 óra volt, mire ágy­ba kerültem. A kereset? — Addig, míg az építke­zés tart, napi 70 forint. A tésztaüzemben kevesebb lesz. Évi átlagban mégis lesz annyi mint amikor el­jártam. S megismétli: — Állandó munka. S tiszta, meleg munkahely... Mester László Épül a traumatológia ' -«É! x yC<-*.v . .. ÜMi Jelentős mértékben javítja majd a lakosság egész­ségügyi ellátását a megyei kórházban épülő új öteme­letes traumatológiai osztály. A Bács megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói a tervezett ütem szerint végzik a munkát, s így minden remény megvan arra, hogy az építők az 1969. augusztus 30-iki átadási határ-! időre elkészülnek. (Pásztor Zoltán felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom