Petőfi Népe, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-02 / 231. szám

1968. október 2, szerda 8. oldal A kecskeméti szimfonikusok Budapesten A budapesti művészeti hetek kapcsán az Iparmű­vészeti Múzeumban szer­vezett „Szép magyar hege­dűk” kiállítás rendezősége meghívta a kecskeméti vá­rosi szimfonikus zenekart, egy a megnyitást követő, vasárnap délelőtti hangver­seny megtartására. A meg­hívás rangját n.gy mérték­ben emelte, hogy az előző napi megnyitón a világhírű Tátrai vonósnégyes hang­versenyezett. Zenekarunk szereplésére és a kiállítás megtekintésére összegyűlt, nagyrészt szakmai közön­ség lelkesen ünnepelte a műsorszámokat előadó kecskeméti zenekart, Ke­mény Endre karnagyot és Párizs után Baján Szép sikere van Baján Széchenyi Lenke gobelin­művész kiállításának, ame­lyet a József Attila Műve­lődési Ház rendezett meg. A fiatal művésznő Baján született, itt járt a III. Bé­la Gimnáziumba, a Rud- nay Gyula Képzőművészeti Kör tagja volt, és jelentős sikereket ért el, amióta el­került szülővárosából. Igaz ugyan, hogy a bajait meg­előzően csak egy kiállítása volt, de azt Párizsban tar­tották. — 1965-ben Lausenne- ban, a IÍ. grafikai bienná- lén szerepelt az a mun­kám — meséli —, amivel közvetlenül az iparművé­szeti főiskola befejezése után megnyertem a Ma­dách Színházba tervezett, 9 négyzetméteres gobelinre kiírt pályázatot. Ekkor kért meg a Louvre egyik aligazgatója, hogy mutas­sam meg a többi művemet is. Nagy zavarban voltam, mivel semmi nem volt ké­szen. Egy évig kint marad­tam Franciaországban és dolgoztam. Ekkor keletke­zett a párizsi kiállítás anyaga. — Hogyan sajátította el ezt a napjainkban ritka és rendkívül nehéznek mon­dott technikát? — Nehezen, mert hiány­zott mellőlem a mester. Ügyszólván mindent a fe­lülmúlhatatlan középkori gobelinművészettől tanul­tam. Végtelen kitartás kell hozzá, hiszen hihetetlenül aprólékos munka, a mai felgyorsult életritmusú em­ber nehezen bírja türelem­mel. Azért kísérleteznek világszerte annyit a hajó­kötél vastagságú fonalak­kal, műanyaggal, sőt a már kész textíliák összevarrásá- val, hogy a szövést kike­rüljék. Szerencsére nekem néhány milliméter is elég naponta, hogy a jól vég­zett munka örömét erez­zem. Amennyire csak le­het, tökéletes műgondra törekszem. Ez kárpótol a más technikában elérhető mennyiségért. — Nem járt el az idő végképp a gobelin fölött? — Nem, sőt véleményem szerint most kezdi el rene­szánszát. A modem építé­szetben egyre több a nagy felület és a kemény han­gulatú anyag, a beton, az üveg. A merevség feloldá­sára nagyszerűen alkalmas a gobelin nemes és lágy anyaga. A franciáknál és több európai országban is egyre gyakrabban alkal­mazzák mostanában. — Kiállításán jó néhány szép, modern grafika is szerepel. — Ezek inkább afféle személyes feljegyzések, úti­élmények, vázlatok, nem tekintem őket önálló alko­tásoknak. Itt, szülőváro­somban, mégis ki mertem állítani őket a hozzám kö­zelálló, értő közönség előtt. Nagyon jólesett, hogy Pá­rizs után éppen Baján lép­hettem nyilvánosság elé. Földessy Dénes a matiné szólistáját, a ne­mes emócióikkal hegedülő Molnár Ágnes művésznőt. A közönség sorai között több Kecskemétről indult zeneművészt is felfedez­tünk. Az értékes és kizárólag magyar hangszereket be­mutató kiállítás csak a leg­kiválóbb magyar hegedű­építő mesterek alkotásait mutatta be és nem is tö­rekedhetett a teljességre, mégis sajnálkozva állapí­tottuk meg, hogy két neves kecskeméti hegedűépítő mester: Herczeg József és Molnár Zoltán hangszerei hiányoznak a kiállításról. örvendetes, hogy a pár éve újraszületett szimfo­nikus zenekar Kecskemét jubileumi évére annyit fej­lődött, hogy szerény, de művészi értéket képviselő játékával kitűnően helyt­állt a budapesti művészeti hetek egy mozzanatában. Nemesszeghy Lajos Filmszerepeí kap "'kZ népdalénekes Üjabb és újabb híradá­sok tanúsítják, hogy az augusztusban Kecskeméten megtartott népzenei talál­kozó eddig rejtett, vagy kevéssé ismert értékekre hívta fel a közfigyelmet. Többen emlékeznek Ambrusné Márton Kata csodálatos strafójára, szé­pen előadott erdélyi nép­dalaira. Tetszett a közön­ségnek és a MAFILM je­lenlevő stábjának, főként pedig Gyöngyösi Imre ren­dezőnek. Az itt látottak, hallottak alapján határoz­ta el, hogy leszerződteti Kata nénit most készülő, a Tanácsköztársaság idején (játszódó filmjének egyik fontos szerepére. Ambrusné októberben áll a felvevőgépek elé. H. N. 21. Bennem két érzés harcolt: az indulás, a cselekvés vá­gya, hogy máris harcolhas­sak, és ugyanakkor az óva­tosság, a megfontoltság, amely korom sajátossága. Hallgattam, nem mertem igent mondani, ugyanakkor a nemre sem volt erőm. Nem tudnám megmonda­ni, hogy a fiatal és energi­kus Szperanszkij rábeszélé­sére végül is miért adtam be a derekam. Csupán egyet tudok. Szeptember 20-án kora hajnalban, amikor az éjszakai fagy jéggel borí­totta a folyók széleit, és sűrű zúzmarával hintette be a rétek füvét, kettesben elhagytuk a telepet. Ket­tesben ... Mert a többiek meggondolták magukat és maradtak. De mi már nem tudtunk visszafordulni. El­kísértek minket és sok si­kert kívánva útnak bocsá­tottak. Megosztották ve­lünk legféltettebb kincsü­ket, könnyes szemmel szo­rongatták kezünket, de sze­mükben rosszul leplezett bánat ült: féltettek bennün­ket S volt is miért. A koc­kázat túlságosan nagy volt. De mi csak útnak indul­tunk. így kezdődött vállalkozá­sunk, amelyről most nap­lómban beszámolok, remé­lem, hogy megmentőim, akik annyi részvétet érez­tek irántam, egyszer át­adják feljegyzéseimet meg­bízható embereknek és száműzött barátaim tudo­mást szereznek két társuk sorsáról, ártól a két társuk­ról, akik 1920 egy őszi nap­ján nekivágtak az ismeret­lennek. ... Rövidesen itt az új, 1921. év. Itt fekszem fájó szívvel barátom, Gavriil Protogyakonov jarangasát- rában, lábaim lefagytak. Társam, az én Vologyám, ahogy Vlagyimir Ivanovics Szperaszkijt menetelésünk vége felé elneveztem, már nincs az élők sorában. Ne­kem sincs már sok hátra. Ezt nagyon jól tudom. Hiá­ba hívtad ki hozzám jósá­gos megmentőm a leghíre­sebb és legfélelmetesebb sá­mánt a távoli Ojmjakonból. Tisztelettudón álltái a sa­rokban, s vártad, amíg a vén csaló kiűzi belőlem a gonosz szellemeket. Nincs ehhez hatalma neki. Hasz­talanok a te varázsszavaid is, ó, Tarszalin, ki legidő­sebb, s legokosabb vagy a jakutok között, és aki házi­gazdám kérésére jöttél ide az Aranyvölgybe a széles Omolon partjáról. Már sem­mi sem tud. rajtam segí­teni. Érzem, hogy életem a végéhez közeledik. Sietek hát papírra vetni, ha lesz elég erőm hozzá, az utóbbi hónapok eseményeit. Azok­ban a hónapokban Volo- gyával együtt makacsul ha­ladtunk az ifjú Forrada­lom felé, s eközben vélet­lenül olyan szokatlan lelő­helyekre bukkantunk, ame­lyekre különösen most van nagy szükségük Oroszor­szág felszabadított népei­nek ... Nem győzöm Gavrilnak magyarázni: „ Barátom, ha meghalok, légy azon, hogy ez a füzet jó emberek ke­zébe kerüljön. Ha látod, Három család A múlt század negyedik negyedében a fíloxéra leta­rolta, teljesen kipusztította a dunántúli és hegyvidéki szőlőket. Emberek, családok ezrei kerültek koldusbotra egy-két év alatt. Ilyen tönkrement családokat telepített — szám szerint százötvenet — a Dunántúlról Kecske­mét határába Weber Ede, a balatonfüredi szeretetház igazgatója. Kecskemét városától vásárolt kétezer hold sivó homokot és a megvásárolt telepes birtokot elne­vezte Helvéciának. Saját hazája után, mert hogy svájci származású volt. 1892. március 1-én érkezett a telepesek vonata Kecs­kemétre, innen gyalog mentek ki a meghódítandó terü­letre. Életük ettől fogva iszonyatos harc az elemekkel, a természettel és a homokkal. Erőfeszítésüket siker ko­ronázta, a föld felvirágzott. De az emberek sorsa soká­ig alig fordult jobbra, bár a viruló szőlőpászták bőven fizettek a fáradságért. A 30-as évek közepén a helvéciai tanítók beadványt küldtek a kecskeméti hatóságokhoz, hogy segítséget kérjenek a sivár pusztai élet megváltoztatásához. „Pusztánk nem épül rendszeresen, a szegényember lakóháza még a legelemibb követelményeknek sem fe­lel meg. A szellőztetés is hiányzik, s 15—25 éves korig a legtöbb gyermeknek az istálló a hálószobája, vályú a mosdótálja. Megdöbbentően kevés az éber szem és a tiltakozó ember, aki a zsúfolt otthonok rossz egészségi és erkölcsi hatását észrevenné... pénzcsatornáink ki­apadtak, villanyvilágítás nincs sehol...” Milyen ma az élet ezen a tájon? A hélvécia-fekete- erdei tanyákon három családhoz kopogtattunk be. pen Irénke is. Nemrégiben Kiskecskeméten építettek házat. I Kedves családi ott- atalember. Immár tizenöt _ hon Vezsenyi Fe- éve raktáros a vágóhídon, rencéknél. A családfő az ál- Kétszobás, ízlésesen be­látni gazdaság dolgozója, fi- rendezett lakásban élnek Vezsenyiék. Éva lányuk a Katona József Gimnázium II. éves tanulója, Ibolyka tavaly végezte a nyolc ál­talánost. A mama szintén állami gazdasági dolgozó. Kiegyensúlyozott jómód­ról árulkodik a kis család otthona. — Volt már külföldön? — Nemrégiben tíz napot töltöttem a Szovjetunióban — mondja Vezsenyi Fe­renc. ” •• -­Nagy Zsigmondéknál * I hízott kacsát pucol a mama. Holnap itthon lesz­nek a gyerekek. — Hat gyereket nevel­tem fel — mondja Nagy néni. — Kettő még ideha­za van. Marikámnak, aki 1| védőnő az egészségházban, MÉ októberben lesz az eskü­vője. Vezsenyi Ferenc üres órái- És a többi gyerek? Kar­ban festészettel is foglalko- esi traktoros ugyanitt a zik. Nem egy lakást díszí- gazdaságban. Piroska már tenek a képei a tanyákon, férjhez ment, hasonlókép­UJ „Az az igazi ünnep ná­lunk, ha a gyerekek vala­mennyien itthon vannak” — mondja Nagy Zsigmondné. A szobában új bútor. Marikáé. Pista, a legfiatalabb, ipa­ri tanuló, segít a mamának a kacsa pucolásában. I , I Orbán Ferenc a mo- I i I torkerékpárját javítja az udvaron. Ö a körzet rendőri megbízottja, isme­ri az egész községet. Irén- ke, a felesége söpröget a ragyogó tisztaságú udva­ron. Editke, a gimnazista lány a szomszédék kisfiát dajkálja. Másik lányuk, a tizennyolc éves Irénke a Kecskeméti Cipőgyárban dolgozik. — Tanácstag is vagyok ráadásul — mondja Orbán Ferenc, az örökké mosoly­gó, mindenkivel szívélyes ember. A környéken csak nálam lehet telefonálni. Búcsújárás van itt való­sággal. hogy gonosz kezekbe ke­rült, inkább vesd a tűzbe, de az ellenségnek ne mu­tasd meg. Mert a legjobb, a legértékesebb, amit a ter­mészet adhat az emberi­ségnek, a címeres gazem­berek kezében a nép, az emberiség ellenségévé vál­hat.” Gavriil csak keveset ért oroszul, de a taglejté­seim, szavaim hangsúlya, s az a pár szó, amelyet tud, megteszik a magukét. Nagyszerűen megérti, mit akarok. Ez a jóságos, be­csületes öregember meg­ígéri nekem, őszinte saj­nálattal és bánattal néz engem és sokszor, nagyon sokszor bólogat ősz fejé­vel: „Igen, igen, Nyikita, úgy teszek mindent, ahogy mondod ... Gonosz ember nem fogja látni ezt a pa­pírt, amelyet oly szorgal­masan piszkítasz be fekete pálcikáddal. Legjobb lesz, ha veled együtt temetem el...” Becsületes vadász és dolgozó ember, s nem té­ved az én közeli halálom­ban. .. „Jobb is így...” Uszkov becsukja a füze­tet és szomorú szemmel, némán elmereng. Ütitársai is hallgatnak. Lám kicsoda ez a fenséges nyugalommal előttük fekvő öreg!... A geológus most újra belela­poz a füzetbe és megnézi a végét. Nyikita Petrovics Ivanov, lakik Petrográdban, Vaszil- jevsZki sziget, 15-ik utca, 7. sz. földszint 44. A Putyi- lov-gyár kovácsa. Az OSZDM(b)P-nak 1903 óta tagja. Született 1866-ban, meghalt... — Most már beírhatjuk halálának napját. Meghalt 1921. január—februárjá­ban, 54 éves korában. Ljubimov szemben ült UszkowaL Könyökével térdére támaszkodik, elgon­dolkozva simogatja szakál- lát. — Gavriil Protogyako­nov betartotta szavát — mondja, — a füzet a sírba került, s nem jutott gonosz kezekbe. Bizonyítani tu­dom, hogy abban az idő­ben, 1921—22-ben errefelé különösen sok gazember tűnt fel. — Miféle emberek voltak azok? — kérdezte Borisz. — Mifélék? Elmondha­tom neked, akkoriban ki csavargóit a tajgában és a néptelen hegyekben, rette­gésben tartva az itt élő né­hány vadászt és halászt. (Folytatjuk.) A motor, Orbán Ferenc hű­séges közlekedési eszköze, sok kilométert beszalad na­ponta a széles határban. A lakásból, az otthonból árad a megelégedettség. „Villanyvilágítás nincs sehol...” Az említett három csa­lád lakása előtt a napok­ban gyulladt ki a villany. Vágó József tanácselnök pedig éppen e cikk írása­kor közölte az újságíróval: hamarosan elkezdik négy kilométer hosszúságban a tanyavilág villamosítását. A község belső területe már régen villamosított. Balogh József /

Next

/
Oldalképek
Tartalom