Petőfi Népe, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

E. oldal 1968. ofiiSBer í, fcedB New Yorkba utazott a magyar ENSZ-kiildöttség Péter János külügymi- niszter vezetésével hétfőn reggel elutazott New York­ba az ENSZ-közgyűlés 23. ülésszakára a magyar kül­döttség. Búcsúztatására a órakor. Ez mutatja, hogy mennyire összezsugorodott a világ. Viszont ennek nagy politikai jelentősége is van, mert bármi történik a vi­lág bármely sarkán, az, ha zetének mostani közgyűlé­se. De jól megalapozott re­ményen, hogy sokkal jobb hírekkel jövök vissza az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének közgyűléséről, Újabb párikiildiütségek érkeztek A komunista és mun­káspártok nemzetközi ta­nácskozását előkészítő bi­zottság ülésére Budapest­re érkezett az Ausztráliai Kommunista Párt, az Ausztria Kommunista Párt­ja, a Nyugat-Berlini Né­met Szocialista Egységpárt, San Marino Kommunista Pártja, és a Spanyol Kom­munista Párt küldöttsége. Búcsú a Ferihegyi repülőtéren. Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Púja Frigyes, a kül­ügyminiszter első helyette­se, Szilágyi Béla és dr. Há­zi Vencel külügyminiszter- helyettes, és a Külügymi­nisztérium több vezető munkatársa. Péter János elutazása előtti nyilatkozatában el­mondta: — Azzal a gondolattal utazom a közgyűlésre, hogy a földkerekség nagyon ösz- szezsugorodott. Budapest­ről ugyanis 9 óra 10 perc­kor indulunk, s New Yorkba érkezünk helyi idő szerint délután fél 4 körül, magyar idő szerint este 10 jelentős esemény, tulajdon­képpen kihat az egész nem­zetközi helyzetre, a világ minden más tájára. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon egyszerű nemzetkö­zi viszonyok között indulok erre a közgyűlésre, és azt sem, hogy nagyon egysze­rű nemzetközi viszonyok között kezdődött el az Egyesült Nemzetek Szerve­mint amilyen hírekkel erre a közgyűlésre indulok. Ez a feladata ennek a köz­gyűlésnek, hogy javítsa a nemzetközi viszonyokat. 1.1. Furceva üilülszlerasszony Budapesten J. A. Furceva, a Szov­jetunió művelődésügyi mi­nisztere Ilku Pál meghívá­sára hétfőn hivatalos láto­gatásra Budapestre érke­zett. A Ferihegyi repülőté­ren fogadására megjelent Ilku Pál, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának póttag­ja, művelődésügyi minisz­ter, Molnár János művelő­désügyi miniszterhelyettes, Erdélyi Károly külügymi­niszterhelyettes, Rosta Endre, a Kulturális Kap­csolatok Intézetének ügy­vezető elnöke, valamint a Művelődésügyi Minisztéri­um több vezető beosztású munkatársa. Ott volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. Primitív népszavazás Görögországban vasár­nap tartották meg a nép­szavazást a katonai junta Munkáspárti kongresszus Hétfőn az Ír tenger part­ján fekvő Blackpool „vurst­livárosban” megnyílt a brit Munkáspárt 67. évi kong­Üdvözlő távirat a Kínai Népköztársaság Államtanácsának PEKING A Kínai Népköztársaság megalakulásának 19. évfor­dulója alkalmából üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük a testvéri kínai népnek. A Kínai Népköztársaság megalakulását az egész ha­ladó emberiség a haladás, a szocializmus történelmi jelentőségű győzelmeként értékelte. A magyar nép elismeréssel adózik a kínai népnek a szocializmus építésében elért eredményeiért és további sikereket kíván országépítő munkájához. Budapest, 1968. október 1. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNYA * Péter János külügyminiszter táviratban fejezte ki jó­kívánságait Csen Ji külügyminiszternek. (MTI) resszusa. A megnyitó ülé­sen Jennie Lee asszony, a pórt elnöke, beszédében hangot adott az általános fásultságnak, és kijelentet­te, hogy „a teremben csak­nem ugyanannyi a hitetlen Tamás, mint amennyi a küldöttek száma”: az em­berek kételkednek a mun­káspárti kormány hozzáér­tésében. Az elnöki megnyitót vá­ratlan „ünneprontás” za­varta meg: az ország min­den részéből érkezett bá­nyászok több tucatnyi kül­dötte, a rendezőket félre­tolva, benyomult az ülés­terembe és zajosan tüntet­ve követelte, hogy szüntes­sék be a tárnák bezárását. A tüntetőket rövid tusa után eltávolították a te­remből. A bányászszakszer­vezet hivatalos küldöttsége teljesen egyetértett a mun­kanélküli bányászok „di- rektakciójával”. Fergeteges támadás a zöldsapkások ellen Több mint hatezer ameri­kai katona vadászgépek, harckocsik és a tüzérség támogatásával hétfőn újabb támadási hullámot indított a demilitarizált övezetben — jelenti a UPI amerikai hírügynökség. Az utóbbi hetekben ez a harmadik ilyen akció. Nyugati hírügynökségek egybehangzó jelentése sze­rint heves harcok voltak hétfőn Quang Nam tarto­mányban a Da Nangtól mintegy 5o kilométerre fek­vő amerikai „zöldsapkás” tábor környékén. A szabad­ságharcosok öt előretolt ál­lásból kettőt elfoglaltak és onnan zúdítottak fergeteges erejű tüzérségi támadást magára a táborra. Mint a UPI tudósítója elmondja, a tábor védői három napja alvás nélkül, az utánpót­lástól elvágva védekeznek. Az AFP Da Nang-i külön- tudósítója megjegyzi, hogy ezzel az akcióval a tarto­mányban új front jött lét­re. A tábor elleni támadás — írja a francia hírügy­nökség — új jelenség. A támadásnak valószínűleg az a célja, hogy a zöldsapká­sokat a táborhoz szögezze, miközben a szabadsághar­cosok vagy új utakat nyit­nak támaszpontjaik felé, vagy hadianyagot juttatnak Da Nang közelébe, egy, a napokban végrehajtandó hagyaránvú támadás céljai­ra — véli az AFP, által előterjeszett alkot­mány-tervezetről. A hétfő reggelig beérkezett adatok szerint a szavazásra köte­lezetteknek körülbelül 23 százaléka nem jelent meg az urnáknál, annak ellené­re, hogy szigorú büntetése­ket helyeztek kilátásba a távolmaradóknak. A leadott szavazatok 94,9 százaléka „igen” volt. Miller brit munkáspárti képviselő, az Európa Ta­nács tagja, aki jelenleg Athénban tartózkodik, új­ságíróknak kijelentette, hogy a népszavazás ered­ményét nem lehet reális­nak tekinteni; a rendezés primitív volt, azok, akik „igen”-nel szavaztak, ezt vagy félelemből, vagy tu­datlanságból tették. A Nyugat-Németország- ban dolgozó görögök va­sárnap tüntető felvonulá­sokat tartottak Bonnban és Düsseldorfban, tiltakozva az athéni katonai kormány uralma és a kormány által megtartott népszavazás el­len. A demokratikus Görögor­szágért küzdő francia bi­zottság küldöttsége vasár­nap felkereste a párizsi gö­rög nagykövetséget és két petíciót nyújtott át. Az egyiken 4800 aláíró köve­teli az összes politikai fog­lyok szabadon bocsátását, a másikon pedig a francia vá­rosok 1400 polgármestere és más tisztségviselője száll síkra ugyanezen célokért. Andreasz Papandreu, a „Görög Felszabadítási Moz­galom” Stockholmban tar­tózkodó vezetője a népsza­vazás eredményét kommen­tálva kijelentette: „Rabszol­gaságban élő testvéreim számára az egyetlen lehet­séges út az aktív ellen­állás. Ennek szenteljük minden cselekedetünket és gondolatunkat, mindaddig, amíg Görögország ismét de- mo1'-raHVncc£ és szabaddá nem. válik-’» X A P T A B 1968. október 1, kedd Névnap: Malvin Napkelte: 5 óra 43 perc. Napnyugta: 17 óra 24 perc. Holdkelte: 15 óra 43 perc. Holdnyugta: 0 óra. Ünnepélyes zászlóbevonás Hétfőn — reggel 9 órakor — ünnepélyesen, katonai tiszteletadással kísérve, le­vonták a fegyveres erők napja tiszteletére kitűzött magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmoz­galom vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél. (MTI) Lagosmizsei KRESZ-brigád Vasárnap délután műso­ros rendezvénnyel emlékez­tek meg a fegyveres erők napjáról a Lajosmizsei Ál­talános Iskoláiban és Gim­náziumban. Ez alkalommal öltötte fel először a KRESZ- brigád negyven tagja a fe­hér tányérsapkával kiegé­szített úttörő-egyenruhákat, a községi tanács végrehajtó bizottságának ajándékát A brigád másfél éve teljesít forgalomirányító szolgála­tot az E—5-ös útvonal egyes kereszteződésednél, s munkájukat dicséri, hogy ez idő alatt egyetlen bal­eset sem adódott. Kilenc lány és fiú tanulót a helyi rendőrőrs parancsnoka el­ismerő oklevélben részesí­tett — __ OKTÓBER VÉGÉN kezdődik a szakszervezeti politikai oktatás. Az idén 630 tanfolyamon 11 300 dol­gozó vesz részt a különféle tanfolyamokon. A propa­gandisták összetételére jel­lemző, hogy közülük 300 egyetemi végzettségű és 270 érettségizett, a többi pedig magasabb politikai iskolát végzett. — Cukorrépa-betakarító gépeket vásárolt a hajósi József Attila Termelőszö­vetkezet. A szövetkezetben már évek óta folyik a gé­pesítés, amellyel az őszi betakarítási munkákat gyorsítják. A zsebtolvajok kongresszusa A török rendőrség Isztambul­ban a napokban jó fogást csi­nált. Meglepte ugyanis a zseb­tolvaja^ „kongresszusát”, akik összeültek problémáik megvi­tatására, s már meg Is válasz­tották a kongresszus elnökét. A kongresszus egyik fő témá­ja volt, hogy a rendőr-razziák az utóbbi időben sokkal gya­koribbak lettem és veszélyezte­tik a zsebtolvajok és a hason­ló jómadarak üzletét. — Kilencmilliós beruhá­zással szennyvízderítő be­rendezés épül Baján, a Du­na és a Sugovica találko­zásának közelében. — ötezer kalória,s gázt kapnak a bajai háztartá­sok is. A készülékek át­alakítását ezekben a na­pokban végzi a DÉGÁZ bajai üzemegysége a város négy és félezer fogyasztó­jánál. A miniszoknya rontja a munkamorált Jose Marla Valesco Ibarra, Ecuador elnöke megtiltotta az elnöki palotában dolgozó tiszt­viselőnőknek, hogy miniszok­nyát hordjanak. A 76 éves el­nök azt állítja, hogy a mini­szoknya tönkreteszi a tisztvi- íÉlők munkamorálját. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Okt. 4-én, péntek este 7 órakor DÓZSA GYÖRGY Katona-bérlet Okt. 5-én, szombat este 7 óra DÓZSA GYÖRGY Csortos-bérlet Okt. 6-án, vasárnap du. 4 óra DÓZSA GYÖRGY Tsz- és nyugdíjas-bérlet este fél 8 órakor DÓZSA GYÖRGY Madách-bérlet — A Magyarországon működő postahivatalok szá­ma 1850-ben 568 volt. Ez természetesen az akkori közjogi területre vonatko­zik. A kiegyezés után, 1867-ben ez a szám 1202-re emelkedett. Hazánk posta- hivatalainak száma jelen­leg megközelíti a 4000-et. Hús szójából Az amerikai United Foods- társaság kidolgozott egy, a húsnál fehérjében gazdagabb új terméket, a TVP-t (Textu­red Vegetable Protein), amely kisajtolt és megszárított szója- lisztkivonat. Ize és állaga, már­tással elkészítve, a marna, vagy a sertéshúshoz hasonlít. — A Kunszentmiklós—1 Tass és Dunapataj közötti vasútvonal legtisztább, leg- rendezettebb állomásépüle­te a dunapataji. A MÁV dolgozói ügyelnek rá, hogy az év minden szakában megfelelő környezetben vá­rakozhasson itt a közönség a vasút és a nagyforgalmú vasútpótló autóbuszjárat végállomásánál. Kulturális statisztika Az UNESCO nemrégen meg­jelent statisztikai évkönyvének adatai szerint 246 500 mozite­rem, több mint 17 ezer rádió- állomás és 553 millió rádióké­szülék működik a világon. Az Iskolai tanulók száma világvi­szonylatban 78 százalékkal nö­vekedett 1950—1964 között. — GENFBEN 18 ország, köztük Magyarország fizi­kusainak részvételével megalakult az európai fi­zikai társaság. Célja: a fi­zika tudomány fejlesztése Európában. A társaság 18 tagja áprilisban Firenzé­ben tartja első tudomá­nyos konferenciáját. ■— Elkészült a jánoshal­mi törpevízmű építésének tanulmányterve. A mun­kák során új kutat fúrnak, 360 köbméteres víztor­nyot építenek, s a külön­böző más berendezések se­gítségével lehetővé teszik a jelenleg 26 kilométernyi hálózat további bővítését. m A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: szeptember 29-én a középhő­mérséklet 11,4, (az 50 éves át­lag 14.7), a legmagasabb hő­mérséklet 17,2 Celsius-fok. A napsütéses órák száma 6. Szep­tember 30-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 9,8, a dél­után 1 órakor mért hőmérsék­let 16,9, a legalacsonyabb hő­mérséklet 8,4 Celsius-fok. Várható időjárás kedd estig: nyugat felől felsza­kadozó felhőzet, már csak szórványosan előforduló esőkkel. Fokozatosan meg­élénkülő, elsősorban a Du­nántúlon megerősödő és az ország nagy részén észak- nyugatira, északira forduló szél. A nappali felmelege­dés délkeleten is gyengül. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 8—12, legmagasabb nappali hő­mérséklet kedden 13—17 fok között. A Duna vízállása Buda­pestnél 336 centiméter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom