Petőfi Népe, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! xxm. évf. 230. szám Ära 80 fillér 1968. október 1, kedd Megnyílt a Kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő b»zaltság ülése A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizott­ság 1968. szeptember 30-án Budapesten megkezdte munkáját. Az előkészítő bizottság ülésén részt vevő pártok képviselői tudomásul vet­ték a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentését a nemzetközi tanácskozás előkészítésének eddigi munkálatairól, majd megkezd­ték a napirenden szereplő kérdések tárgyalását. (MTI) A forradalmi évfordulók jegyében Változatos program a múzeumi hónapra Vaszary János kecske­méti kiállításával és a Ke­celi Általános Iskola batik- szakkörének kiskunfélegy­házi bemutatójával vasár­nap megkezdődtek a mú­zeumi hónap megyei ren­dezvényei. Mint a programból kitű­nik, megyénk múzeumai alapvető fontosságúnak tartják, hogy a múzeumi hónap rendezvényei között méltó súlyt kapjon a há­rom magyar forradalmi év­forduló, az őszirózsás for­radalom, a KMP megala­kulása és a Tanácsköztár­saság félévszázados jubi­leuma. Ezt a törekvést leg­inkább a Bács-Kiskun me­gye a két forradalom idő­szakában című kiállítás reprezentálja, amely októ­ber 6-án nyílik meg a Kis­kunhalasi Thorma János Múzeumban. A főként fotó­dokumentációkból álló ki­állítást a megye összes mú­zeumainak és levéltárainak gyűjteményéből, illetve a Párttörténeti Intézet és a Munkásmozgalmi Múzeum anyagából állították össze. A forradalmi események szemléltetése mellett első­sorban az a célja, hogy megismertesse a múzeum- látogatókkal a helyi direk­tóriumok humánus szociá­lis, gazdasági és kulturális intézkedéseit, valamint a Tanácsköztársaság gyors el­fojtása miatt megvalósítha­tatlan nagyszabású terve­ket. Ez a kiállítás, amelyet Baján, Kiskunfélegyházán, Kiskőrösön és Kalocsán is bemutatnak, mintegy főpró­bája a tavasszal Kecskemé­ten megrendezendő nagy tanácsköztársasági kiállí­tásnak, A Kalocsai I. István Gim­náziumban a Viski Károly Múzeum és a gimnázium közös kiállítása az 1918-as polgári forradalom helyi történetét dolgozza föl. A forradalmi évfordulókhoz kapcsolódik még, hogy a kiskőrösi Petőfi-ház látoga­tóinak bemutatják az 50 évvel ezelőtti vendégköny­vet, amely számos jelentős történelmi személyiség be­jegyzését tartalmazza. A dunavecsei múzeum kiállí­tása. a forradalmak közvet­len előzményeit dokumen­tálja. Az I. világháború ál­dozatai címmel. Értékesek a múzeumi hó­nap képzőművészeti esemé­nyei is. Kecskeméten — mint már említettük — a harminc éve elhunyt nagy magyar festő, Vaszary Já­nos képeiből rendezett tárla­tot a Nemzeti Galéria, Kis­kunfélegyházán az ismert grafikus, Gy. Szabó Béla, fametszeteit, többek között a Szánkon készült soroza­tát, és Baján pedig az idei állami vásárlások anyagá­ból válogatott műveket mu­tatják be. A Bajai Türr István Mú­zeumban még három kiál­lítást rendeznek: a kör­nyékbeli régészeti ásatások leleteiből, a Duna Foto- klub munkáiból és a kis­kunfélegyházi múzeum ős­kori motívumokról tanús­kodó népművészeti emlé­keiből. Dunavecsén a he­lyi dalárda történetét örö­kíti meg kiállítás. A kiállításokhoz több ismeretterjesztő előadás is kapcsolódik, a megyei mu­zeológusok mellett országos hírű szakemberek közremű­ködésével. Baján például Pogány ö. Gábor, a Nem­zeti Galéria főigazgatója a mai magyar művészet prob­lémáiról, Kecskeméten dr. Gerelyes Ede, a Történeti Múzeum igazgatója, a moz­galomtörténeti kutatásokról tart előadást. Osztrák pártmunkások Szombaton és vasárnap Bács-Kisfcun megyével is­merkedtek az Osztrák Kommunista Párt köz­ponti lapja, a Voliksstimme terjesztői. Képünkön Keile Géza, a városi tanács vb- elnöke Kecskemét makett­jén mutatja be az osztrák vendégéknek a városkép változásait. (A látogatási egy epizódjáról lapunk 4. oldalán közlünk kisriportot.) Felkészültek a kukorica fogadására Bár a mezőgazdasági munkák közül az érdeklő­dés középpontjában válto­zatlanul a szüret áll, a hé­ten megyeszerte megindul a legnagyobb területen ter­mesztett takarmánynövé­nyünk, a kukorica betaka­rítása. A Gabonafeldolgozó és Felvásárló Vállalat igazga­tójától, Sarok Antaltól kér­tünk tájékoztatást: hogyan készült fel a vállalat a ku­korica fogadására. — Az előző évek tapasz­talatain okulva az idén jó­val gondosabban, nagyobb szervezettséggel készültünk. Szárítóüzemeink a gabona- betakarítás időszakában rö­vid ideig működtek, utána a javító brigádok vették munkába őket. Néhány nappal ezelőtt egy műsza­ki bizottság tartott felül­vizsgálatot. A jelentés alapján 16 nagy teljesít­ményű morzsoló- és szárí­tó-berendezésék üzemké­pes állapotban várják a kukorica „indulását’“. A legelső szállítmány már megérkezett a kecske­méti szárítóba — a Nagy­kőrösi Állami Gazdaság­ban kezdték meg a kuko­ricatörést. Az előzetes fel­mérések alapján a kukori­ca nedvességtartalma 30— 33 százalék, igen magas. Ez is megköveteli a jobb mun­kaszervezést, mivel a na­gyobb nedvességtartalom mellett a mennyiség is emelkedik. Ebben az évben 2300 vagonnyit kell szárí­tanunk, a tavalyi 1600 va­gon kukoricával szemben. A minőségi ellenőrző cso­port jelentése szerint az idén, az esős nyárutó miatt — különösen az SZK—1 és SZ—6 fajtájú hibridku­koricánál — nagy a rózsa­szín penész okozta fertő- zöttség. Ez a penészfajta emberre és állatra egyaránt veszélyes. Rendkívül fon­tos, hogy a — sokhelyütt 20 százalékos arányban is — fertőzött termést forró levegőn szárítsák. Ha erre nincs lehetőség, kiemelt, 6záraz területen prizmáz- zák, és gondosan válogat­va górézzák. A vizsgálatok egyébként azt jelzik, hogy a magyar egyszeres keresz- tezésű hibridek ezzel a be­tegséggel nem fertőzöttek. A jelentések alapján a héten több közös gazdaság­ban megindul a kukorica­törés. Vállalatunk pedig fel- készülten várja az új ter­mést mm ülést tartott az országgyűlés kereskedelmi bizottsága Dr. Varga Jenő elnökle­tével tegnap délelőtt, a Par­lamentben tanácskozott az országgyűlés kereskedelmi bizottsága. Keserű Jánosné belkereskedelmi miniszter- helyettes tájékoztatója alap­ján megtárgyalták, milyen tapasztalatokat hozott az új gazdasági mechanizmus a belkereskedelemben. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium jelentése szerint az év első nyolc hónapja a tárcához tartozó vállalatok­nál mind az áruforgalom, mind a nyereségelőirányza­tok teljesítése terén kedve­ző eredményeket hozott. A kiskereskedelmi forgalom januártól augusztus végéig — 1967 azonos időszakához képest — 7,3 százalékkal nőtt. P ártéletünk jelentős ese­ménysorozata kezdő­dik el ezekben a na-* pókban. Az MSZMP szer­vezeti szabályzata értelmé­ben a pártmunka irányítá­sára, az ügyek intézésére kétévenként vezetőséget és titkárt választ az alapszer­vezetek taggyűlése. A Po­litikai Bizottság határozata szerint ezúttal október 1-e és november 16-a között kerül sor a vezetőségvár- lasztó taggyűlésekre. Most választják meg a több alap­szervezetet irányító csúcs­vezetőségeket és azok tit­kárait is. A vezetöségválaszt&s elő­készületei már hónapoklcal ezelőtt megkezdődtek. A pártdemokrácia érvényesü­lése jutott kifejezésre az eddigi munkában. Ezt szol­gálták az adott szervezeti keretek is. Például az a ha­tározat, amely előírta, hogy a jelölő bizottságot — a szavazatszedő bizottságot és a gyűlést levezető elnö­köt úgyszintén — már az előző taggyűlésen meg kell választani. Így lehetőség nyílott rá, hogy a jelölő bizottság az alapszervezet tagjaival érdemben is tár­gyalhasson a jelöltek sze­mélyéről. Az alapszerveze­ti vezetőségek arra töre­kedtek, hogy a demokra­tizmus jusson kifejezésre a beszámolok előkészítésében is. Sok helyen egy-egy ak­tívacsoport mérte fel, mennyire volt eredményes a vezetőség tevékenysége az elmúlt két esztendő alatt a különböző területeken. A pártcsoportok is hallatták szavukat, különösen a párt- megbízatások teljesítésének, a pártmunka hatékonysá­gának elbírálásánál. túlzás, ha azt mondjuk: a vezető­ségválasztás előkészü­letei pezsdítően hatottak a pártéletre, a párttagság ak­tivitására. És mindez nem öncélú, a párt belső tényke­désére vonatkozó megálla­pítás. Szorosan összefügg az adott gyári, termelőszö­vetkezeti, vagy hivatali kol­lektíva munkájával. Ezért van az, hogy nemcsak a párttagok, de a pártonkí- vüliek is élénk érdeklődés­sel kísérik a választás ese­ményeit. Hiszen tudják; a jól megválasztott pártveze­tőség, egy-egy rátermett, tekintéllyel is rendelkező, a dolgozók bizalmát élvező várttitkár milyen nagy hasznára lehet a közösség­iek. Lendületet, s új táv­latokat adhat az adott te­rület politikai, társadalmi és gazdasági munkájának. Ezért is hívta fel a Poli­tikai Bizottság a figyelmet a titkároknak és a vezető­ségbe javasolt személyek­nek gondos kiválasztására, a pártdemokrácia érvénye­sítésére, a választás titkos­ságának gondos betartá­sára. H a úgy fogjuk fel a mostani vezetőségvá­lasztást, mint az egész ország — szükebb ér­telemben megyénk, közsé­günk és munkahelyünk — életére kiható nagy jelentő­ségű politikai eseményt, mely az elkövetkező két esztendőben előrehaladá­sunkat segíti és gyorsítja, akkor az eddigi gondos elő­készítés mindenképpen megtermi gyümölcsét. A kommunisták fóruma, szám­vetése és önvizsgálata nö­veli a pártegységet, össze- forrottságunkat és tettre- készségünket —, s erősíti pártunk vezető szerepét, fokozza az iránta megnyil­vánult bizalmat az élet minden területén. r-------------- -- g. T, P. V ezetőség­választás

Next

/
Oldalképek
Tartalom