Petőfi Népe, 1968. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

II>ODf\LO/Vl Tárlatlátogatás Az új kecskeméti művésztelep RfiGI ADÓSSÁGOT törlesztett a Kecskeméti Ka­tona József Múzeum a város művésztelepén alkotó képzőművészek tárlatának megrendezésével. Csaknem tíz éve tartották a művésztelepiek legutóbbi csopor­tos kiállítását, s azóta mintegy háromszázan fordul­tak meg a kecskeméti alkotóházban. Közülük csak harminc művész munkáit mutatja be a mostani tár­lat. Természetes tehát, és nagyméretű kiállítási he­lyiség híján nagyon is érthető, hogy korántsem ösz- szegző képet kapunk az új kecskeméti művésztelepről. Az összegezés egyébként talán szükségtelen is lenne, hiszen a kecskeméti művésztelep beutalásos rendsze­rénél fogva nemcsak, hogy nem nevezhető „iskolá­nak”, de még lazább stílusegység sem mutatható ki hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodó lakói között. A szereplő művészek (az utóbbi két-három évben a telep leggyakoribb vendégei), döntő többsége fiatal, de már országosan is elismert, s így a kiállítás tulajdon­képpen kicsiny, de izgalmas keresztmetszete a leg­újabb magyar képzőművészetnek. v Nem tudom, hány Éva néni él Szeremlén, de ha idegen vetődött a faluba és Éva néni után érdeklő- dött, biztos, hogy mind­járt Porkoláb Jánosnéhoz, Orján Évához, a népmű­vészet mesteréhez vezették. Így ismerte őt mindenki, az országos nevű szövő­asszonyt. Nőst némán áll a szövő­szék a kis szobában, rajta a megkezdett szőttes, Éva néni utolsó, befejezetlen munkája. 1968. augusztus 16-án, 80-ik évében, tel­jes szellemi frisséségben halt meg. Kislány kora óta szőtt, s ez adta meg életének értelmét. Ismerte falujá­nak egész motívumkincsét, ehhez adta szíve minden művészetét. Ugyanakkor kimeríthetetlen tudója volt Szeremle egész hagyo­mányanyagának is, s kész­ségesen adta tovább min­denkinek, aki kérte, a ne­ves gyűjtőknek és a sze- remlei kislányoknak egy­aránt. Kedves ismerősei közé sorolta Lajtha Lászlót, Bé­res Ferencet, Rábai Mik­lóst, Diószegi Vilmost, a néphagyomány gyűjtőinek régi és új generációja sok Búcsú Éva nénitől kiváló tagját. Elmagya- új menyecskék vasárna­rázta a szövés rejtelmeit, mesélt a falu múltjáról, régi szokásairól, babonái­ról. hiedelmeiről, de nem restellt énekelni, sőt tán­colni sem, ha a vendég arra volt kíváncsi. Volt még egy külön tu­dománya is: a tekerődzte- tés. Valamikor régen az ponként hímzett fokotok­ból, arany és bársony pár­tákból, szalagokból, s vé­gül „bíborból” különös ejdíszt készítettek s így nentek templomba. A lyöngyösbokréta, majd a népi tánccsoportok elen­gedhetetlen kelléke lett a tekerődzött menyecske alakja, csakhogy a fejdísz elkészítése külön tudo­mány, s ennek elismert mestere volt Éva néni. A szeremlei táncosokkal so­kat utazott az országban és külföldön is, de ez neki fárasztó munkát jelentett. Egyetlen tekerődzött me­nyecske „felkészítése” kö­rülbelül 2 órát vett igény­be, s megesett, hogy 6—8 menyecske is volt a cso­portban. Éva néni szinte egész nap és egész éjjel cicomázta őket. Mindemellett a szövést tekintette igazi munkájá­nak. Ki tudná megmonda­ni, hogy Szeremlén hány szőttese van és mennyi szerte a világban? Dolgo­zott és tanította a fiatalo­kat, de megkeseredett a szája, ha a Háziipari Szö­vetkezet rosszul értelme­zett üzleti okokból — ide­gen mintákat kényszerí- tett rá. Azt vallotta, s jog­gal, hogy az ö szeremlei motívumanyaga van olyan értékes és szép, mint az ország más tájain dolgozó szövőasszonyoké. Kérdés, hogy ezeket a napi bosszú­ságokat tudta-e feledtetni a sok országos elismerés? Hisz halálos ágyán is hol a nyugdíjba menetele kö­rüli huzavona nyugtalaní­totta (80-ik évében kérte nyugdíjazását), hol azzal dicsekedett, hogy meghív­ták az augusztus 20-án Kalocsán rendezett nép­művész találkozóra. Nem érhette meg. 18-án kísérte faluja utolsó út­jára. Halálhíréről későn értesültünk, ezért csak így tudunk búcsút venni Éva nénitől. Emlékét és mun­káit megőrizzük az utókor számára, s bízunk abban, hogy lesz örököse az elár­vult szövőszéknek, lesz aki befejezi a megkezdett munkát, majd pedig újat vet fel, hogy megtartsa, sőt továbbfejlessze a sze­remlei szőttesek hírnevét. Dr. Sólymos Ede Ez elsősorban a grafikai anyagokról mondható el 'A nemrég Munkácsy-díjjal kitüntetett Pásztor Gábor nyugtalan ritmusú, merész asszociációkat közlő litog­ráfiái tudatos kísérletező szellemről, virtuóz forma­érzékről tanúskodnak. Ábrahám Rafael lapjainak tiszta kompozíciója, humanista látásmódja a legmeg- kapóbb, nemes egyszerűséggel ábrázolja folyton vissza­térő témáját, a munka és a művészet iránti hódola­tát. Bálványos Huba Babits-illusztrációin árnyalat- gazdag líraisággal azonosul a költő elmélyült szel­lemével. Pető János mozgalmas figurákkal teli kom­pozícióin groteszk hangulatokat elevenít meg köny- nyed rajzkészséggeL Hantos Györgyi & ÜL Az említett grafikusok, noha egészen különböző módon, a huszadik század nagy áramlataihoz kapcso­lódnak, Kaj ári Gyula hihetetlen erőt sugárzó kréta- rajzportréi viszont azt bizonyítják, hogy a hagyomá­nyos értelemben vett realizmus modernsége is hiteles és időszerű. A FESTMÉNYEK színvonala korántsem ilyen egy­séges. Itt az idősebb nemzedék néhány tagjától Barta Istvántól, László Gyulától, Piri Kálmántól is látha­tunk hangulatos tájakat, csendéleteket. Kár, hogy csak egy művel 'szerepel Bornemissza László, akinek pá­lyáján jelentős állomás volt a kecskeméti művésztele­pen töltött idő, bravúrosan szerkesztett űtcarészlete a kiállítás egyik legjobb képe. Mellette Novák And­rás szigorú kompozíciós rendű csendélete és ente­riőrje, Michnay Andrea belső valóságot tükröző port­réi, Zoltán Mária kék-arany hajóábrázolása, Noel ö. Gábor geometrikus tájképe és Altorjai István drámai hangulatú figurális műve adják a festészet legjobb darabjait. A kecskeméti művésztelepet tágas műtermei és jó felszereltsége miatt a szobrászok különösképpen ked­velik. Sajnos, ismét csak a kiállítási lehetőségek miatt, csupán kisebb méretű alkotások bemutatására kerülhetett sor, de ezek is szemléletesen bizonyítják a magyar szobrászat lendületes fejlődését. Kutas László dinamikus mozgású Petőfi-szobra, Kárpáti Anna heroikus Derkovits-portréja, Melocco Miklós ter­hes nőt ábrázoló, gyöngéden formált kőfigurája, Lacz- kovits Aliz archaizált női feje és Rácz Edit játékos könnyedségű kisplasztikái kivétel nélkül sikerült al­kotások. A festészet és a szobrászat közötti átmenetet kép­viselik Kátai Mihály és Stefániay Edit zománcozott fémdomborításai. Az előbbi különös szimbólumaival és technikai virtuozitásával, az utóbbi érzelmi telí­tettségével és dekoratív készségével ad művészi él­ményt. „ A KIÁLLÍTÁS változa­tos, gazdag anyaga láttán azt sem tartanánk túlzás­nak, ha évente rendezné­nek bemutatót a kecske­méti művésztelep alkotói nak munkáiból. Az ilyen évtizedes időközönként megvalósuló tárlatok a legkevésbé sem alkalma sak arra, hogy a művész- telep szervesen beillesz­kedjék a megyeszékhely kulturális életébe. Kada Elek azzal a céllal alapí­tott alkotóházat, hogy ott­hont adjon a művészet­nek. Ez a cél megvalósult, de a város művészetked­velőinek igényei azt is megkövetelik, hogy figye­lemmel kísérhessék az itt keletkezett művészet ered­ményeit. , 1/ IT ényes témáról volt szó a Belkereskedelmi Mi- 99 misztérium sajtótájékoztatóján” — olvastam. Vajon milyen kényes témát közöltek a sokat tapasz­talt újságírókkal? Arról volt szó, hogy a kedves vevők hébe-hóba lopnak az üzletekben. Az újságcikknek, mely e sajnálatos felfedezésről beszámolt, ez volt a címe: ^Némelyik vevő megfeledkezik magáról.” S a főosztályvezető beszámolóját ugyanez a gyengéd, ta­pintatos hang jellemezte. Szomorú szívvel emlékezett meg egyes vevők feledékenységérői. Utána több ille­tékes vezető statisztikai adatokkal támasztotta alá a ^sajnálatos tapasztalatokat”. De, mint jó kereskedel­mi szakemberekhez illik, sietve megnyugtatták az új­ságírókat és a kedves vevőket, mondván: igazán túl­zás volna azt állítani, hogy sokat lopunk. Még ezrelé­kekben is nehéz lenne kifejezni, hogy a boltok for­galmához viszonyítva: milyen rendkívül keveset lo­punk. Bevallom, ennél a résznél egy kis büszkeséget is éreztem. A későbbiekben azonban kiderült, hogy e csekélyke szám csak a leleplezett lopások száma. Eb­ből nyomban megértettem, hogy a le nem leplezett lopás annál jóval több. Érthető tehát, hogy a vevőkö­zönség által fehérköpenyes detektíveknek elkeresztelt kereskedelmi dolgozók árgus szemmel figyelik a ked­ve® vevőt. Itt már-már elszomorodtam; de szerencsé­re a rákövetkező határozott kijelentés megvigasztalt: „Megengedhetetlen azonban a vásárlóközönség alapta­lan zaklatása és gyanúsítása” Ezt csak üdvözölni tu­dom ... Illetve, egy kicsit még gondolkodnom kell fe­lette. Vajon mikor derül ki, hogy a kedves vevőt alap­talanul zaklatták és gyanúsították? Ez csak az irodán vagy a raktárban derülhet ki, ahová a 'kedves vevőt bekísérték, hogy kitapogassák a zsebeit. Addig a jó­isten tudná megmondani, hogy okkal vagy ok nélkül gyanúsították-e. Ez a Lehetőség megint elcsüggesztett Különösen a nagyon is méltányolható magyarázata,- mely szerint az esetleges leltárhiány kihat a dolgozók prémiumára és év végi nyereségrészesedésükre. Érthe­tő tehát, nagyon is figyelnek arra, nehogy némelyik vevő megfeledkezzék magáról. Még szerencse, hogy Altoijqi István: Tanyabejáró. ezután nyomban a következőket mondták: -„De ettől függetlenül körültekintőbben és udvariasabban kell bánniuk a vásárlókkal”. Ennek megint módfelett meg­örültem. Illetve mit jelent az, hogy függetlenül a bolti tolvajoktól körültekintőbben és udvariasabban kell bánni a vásárlóval? A bolti lopásokról lévén szó, csak azt jelentheti: naigyon körültekintően kell megítélni, hogy a kedves vevő lopott-e, vagy sem; s az esetleges gyanút rendkívül udvarias formában kell közölni vele. Sajnos, a lopás gondolatával nem foglalkozó vevő ^ vásárlási örömét erősen csökkentette eddig is, hogy éber szemek figyelték minden mozdulatát. Most megígérték, hogy ezentúl minden másképp lesz. Felü­letesen nem szabad többé senkit sem gyanúsítani. Az eladót szigorúan felszólítják arra: körültekintően és alaposan nézze meg, kit merészel gyanúsítani. Tehát az eladó — nehogy véletlenül ártatlant gyanúsítson — még gondosabban fogja figyelni a kedve® vevőt. Igaz, nem azért, hogy lop-e; éppen ellenkezőleg, hogy tiszta szívvel meggyőződhessék a vásárló teljes ártatlansá­gáról. Most már csak az a fontos, hogy a vevőt foko­zott gondossággal szemmel tartó eladó tekintetéből ne az sugározzák: figyellek te alak, miért gyanús vagy nekem. Hanem az sugározzák: figyellek te kedves vá­sárló, nehogy istenments, alaptalanul gyanúsítsalak. "II emard Shaw azzal magyarázta a házasság intéz- menyének tartósságát, hogy az egyesíti a kí­sértés maximumát az alkalom maximumával. Az ő idejében még ismeretlenek voltak az önkiszolgáló bol­tok. Ezeknek, szemben a házassággal, az a legfőbb hátrányuk, hogy szintén egyesítik a kísértés maximu­mát az alkalom maximumával. A házasságban ott kí­sért a kedves nő, s ott a töméntelen alkalom^ hogy őt magunkévá tegyük. Az önkiszolgáló üzletekben pe­dig — bocsánat a méltatlan hasonlatért — ott kísért a szardínia és a tábla csokoládé, s ott a töméntelen alkalom, hogy ezeket magunkévá tegyük. Láthatjuk tehát, milyen pokolian nehéz erkölcsi alapelvéket és emberi magatartásokat összeegyeztetni. Ha az önki- szolgáló boltokra gondolok: az emberiség sorsát egy­szerre nehezen megoldhatónak érzem. Aki belép egy ilyen üzletbe: hivatalból gyanússá válik. S ez szinte természetes. „Némelyik vevő megfeledkezik magáról” — írja igazán tisztelettudóan az újság. De melyik az a némelyik? — töprengek jogos aggodalommal. Mit tehetnek egyebet: figyelnek bennünket. Ha nagyon fi­gyelnek: természetes, hogy megsértődünk. Ha nem fi­gyelnek nagyon, könnyebben tévedhetnek: s akkor ter­mészetesen — még jobban megsértődünk. Tehát, hogy ne bántsanak meg az alaptalan és megszégyenítő gya­núsítással, még jobban figyelnek — a tévedések elke­rülése végett. Mi pedig még jobban megsértődünk. Hol itt a megoldás? Tartok tőle, hogy ezen a keres­kedelmi iskolákban bevezetésire kerülő új tantárgy sem tud lényegesen változtatni. Ott, mint olvasom, megta­nulják majd a tanulók, hogyan kell a legtapintatosab­ban, a legkevésbé bántóan viselkedni a bolti tolva­joknak vélt vásárlókkal. Ok az összes vásárlók néhány ezrelékét jelentik csak, s így aránylag könnyű vala- mennyiükikel udvariasnak lenni. "íj1 n mindenesetre elhatároztam, ha legközelebb tíz deka szalámit vásárolok, s azzal egyik pénztár­tól a másikig zavarnak, mert vagy a blokkoló gép romlott el, vagy éppen a blokkokat számolják össze — odaállok az üzletveztő elé. Becsületesen a szemébe nézek, s így szólok halkan: „Vezető kartárs, én ezt a szalámit loptam”. Erre hárman udvariasan körülvesz­nek, bekísérnek a kényelmes irodába —, s tekintettel vallomásomra és őszinte megbánásomra: kifizettetik velem a szalámi árát, és elbocsátanak. Én pedig köny- nyű szívvel megyek ki az üzletből, ahol vásárló tár­saim hosszú sora kígyózik az egyetlen pénztár előtt, — tekintve, hogy ők nem loptak semimit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom