Petőfi Népe, 1968. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

2. oldal 1968. szeptember 1, vasárnap Csehszlovákia: bőrzekés ifjoncok... A kísérlet kudarcba fúlt MOSZKVA (TASZSZ) A fővárosban és az ipa- tot fogadott el, amely a Csehszlovákiában az ipar, a közlekedés, a ke­reskedelem lassanként visszaállítja normális te­vékenységét. Ez nem könnyű dolog, mivel Cseh­szlovákia gazdasági élete jelentős mértékben függ az importtól: a nyersanyag körülbelül 50 százalékát külföldről hozzák be. Ezért igen fontos, hogy a Szov­jetunióból újra megindul­tak az ércet, szenet és ga­bonát szállító szerelvé­nyek. Helyreállt a Prága— Moszkva nemzetközi vasúti közlekedés. A helyzet rendeződése nem megy símán. A prá­gai repülőtér vezetői pél­dául nem akarják helyre­állítani a repülőtér normá- ls tevékenységét, bár ezt a szovjet fél többször ja­vasolta. Jellemző, hogy a repülőtér vezetői megtil­tották még azoknak a szovjet repülőgépeknek a kiszolgálását is, amelyek a Szovjetunióban üdülő csehszlovák gyerekeket hozták haza. A gyerekeket szovjet katonai autóbuszok juttatták vissza szüleikhez. rí városokban vereséget szenvedett ellenforrada­lom most a vidékre teszi át működését. Bőrzekés, pisztoly os ifjoncok járják a falvakat és halállal fe­nyegetik a parasztokat, akik kenyeret adnak a ..megszállóknak”. Teszik ezt annak ellenére, hogy mint közismert, a Szov­jetunió évenként csaknem másfél millió tonna ke­nyérgabonát szállít Cseh­szlovákiának. A becsületes csehek és szlovákok maguk sürgetik az ellenforradalmár ban­dák felszámolását, ame­lyek létszáma mintegy 40 000-re tehető. BERLIN (MTI) Az NDK nemzeti front­ja országos tanácsa elnök­ségének pénteki ülésén Albert Norden professzor, az NSZEP politikai bi­zottságának tagja hang­súlyozta, hogy a kísérlet, amely Csehszlovákiát NA- TO-bázissá akarta változ­tatni, hála az öt ország segélyakciójának, kudarc­ba fulladt. Az elnökség nyilatkoza­Bonn ismét csalódott BONN. Seydoux bonni francia nagykövet pénteken felke­reste Kiesinger kancellárt. A megbeszélés tárgya — hivatalos közlés szerint — egyrészt de Gaulle állás­pontjának ismertetése volt a csehszlovákiai esemé­nyekkel kapcsolatban, más­részt a tábornok szeptem­ber végi bonni látogatásá­nak előkészítése. A francia nagykövet lá­togatása után jól értesült bonni körök csalódásukat fejezték ki a francia elnök magatartásával kapcsolat­ban. Az NSZK kormánya ugyanis „kívánatosnak tar­taná” hogy Franciaország „nagyobb részt vállaljon a NATO biztonsági intézke­déseiből” — amint egy bonni kormányszóvivő ki­fejezte. Seydoux nagykövet és Kiesinger kancellár megbeszélésével egyidejű­leg azonban Párizsban Debré külügyminiszter ki­jelentette, hogy Párizs el­utasítja a NATO további erősítésének gondolatát, mint reagálást a csehszlo­vákiai akcióra. Debré kijelentése ellené­re Bonn nem adja fel azt a szándékát, hogy nyomást gyakoroljon Párizsra. Az MTI tudósítójának értesü­lése szerint Brandt külügy­miniszter, aki a közeljövő­ben találkozik francia kol­légájával, olyan irányban Igyekszik befolyásolni V eb­rét, hogy a francia kor­mány legalábbis egy egy­séges diplomáciai akcióba kapcsolódjék be és vegyen részt aktívan a Nyugat­európai Unió tanácskozá­sain. E tanácskozások tár­gya a csehszlovákiai hely­zet miatt „megváltozott európai katonai és politi­kai erőviszony” lenne. A NATO „megerősítésé­re” irányuló bonni elkép­zelések — ami alatt az NSZK-nak az Atlanti Szö­vetségben megerősítendő pozíciója is — értendő egyelőre csak a holland és az olasz kormánynál talál­tak elvi támogatásra. Bonn most idegesen várja a washingtoni választ. Eddig az NSZK csupán annyitért el, hogy az Egyesült Álla­mok nem von ki további csapatokat Nyugat-Nómet- országböl. (35 ezer főnyi haderő kivonásáról volt szó, ebből 17 ezer amerikai katona már el is hagyta az NSZK-t), az angolok, bel­gák és a kanadaiak is leál­többi között kiemeli, hogy a Német Demokratikus köztársaság lakossága tel­jes megértéssel fogadta és kifejezett egyetértéssel tá­mogatja a moszkvai szov­jet—csehszlovák tárgyalá­sokról kiadott közleményt. Szovjet-csehszlovák gazdasági kapcsolatok MOSZKVA (TASZSZ) A Szovjetunió prágai ke­reskedelmi képviselője uta­sítást kapott kormányától az árucsere mielőbbi nor­malizálására és felélénkí­tésére. Az NDK fciilíipyminisztériitnáiak nyilatkozata A Német Demokratikus Köztársaság külügyminisz­tériumának szóvivője állás­foglalásában élesen elítélte „a haza napja” elnevezésű, vasárnapra Nyugat-Berlin- ben összehívott revansista összejövetelt. Az állásfog­lalás az NDK kormánya nevében a revansista meg­nyilvánulás betiltására szó­lítja fel a nyugat-berlini il­letékeseket. Klaus Schütz nyugat­berlini főpolgármester egy nyilatkozatában visszauta­sította a revamista össze­jövetel betiltására vonat­kozó követelést, ugyanak­kor azonban egyes józa­Magyar államférfiak távirata a VDK vezetőihez Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kormány elnöke a VDK kikiáltásának 23. évfordu­lója alkalmából üdvözlő táviratot küldött Ho Si Minh elvtársnak, a Viet­nami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága elnö­kének, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság elnö­kének, Pham Van Dong elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének, Tru­ong Chinh elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság Nemzetgyűlé­nabb nyugat-berlini lapok „kevéssé szerencsésnek” minősítik az ilyen jellegű összejövetelek megtartását Nyugat-Berlinben. (MTI) Mint Alexander Jefimov, a Szovjetunió prágai keres­kedelmi képviselője az Iz­vesztyijának adott nyilat­kozatában elmondja, a csehszlovák külkereskedel­mi minisztérium közölte vele, hogy a csehszlovák kormány utasítást adott a kereskedelmi egyezmények szigorú teljsítésére minden vonalon: a minisztériu­moknak, a trösztöknek, a gyáraknak és üzemeknek. A normális külkereskedel­mi forgalom helyreállítá­sa sokban függ az általá­nos helyzet rendezésétől. Leginkább a szállításban mutatkoznak nehézségek. Mielőbb el kell távolí­tani az átrákodó határál­lomásokon a szállítási aka. dályokat. — Néhány nap múlva megnyíló brnói vásáron élénk kereskedelmi tevé­kenységet szándékozunk kifejteni — folytatta Je­fimov. A hosszúlejáratú szerződés alapján 10 szá­zalékkal fogjuk növelni a kölcsönös szállításokat. Újra megkezdjük a tárgya­lásokat az 1971—75. évi új hosszúlejáratú szerződés megkötéséről. Mint ismeretessé vált, a legközelebbi jövőben ma­gasszintű találkozók lesz­nek a nagy horderejű gaz­dasági problémák megvizs­gálása céljából. A moszkvai tárgyalások után Chicagói krónika AZ ELMÜLT hét elsőszámú esemé­nyének Moszkva volt a színhelye. Négynapos, sűrített gyalusokra került szovjet és a szlovák vezetők meglepetések elma­radtak. Voltak, akik Johnson drámai visszakozására szá­tár- kongresszus lehet. E véle- mítottak, de az elnök — aki sor a mény azért jelentős, mert éppen a konvenció máso- cseh- hivatalosnak tekinthető ál- dik napján töltötte be 60. között, lásfoglalás keretében első életévét —, úgy tűnik, va- majd a Szovjetunió képvi- ízben határolják el magú- lóban elhagyja a Fehér selői másik négy szocialista kát a múlt héten megtar- Házat. Lehetőségként ve­ország — köztük hazánk tott, úgynevezett pártkong- tődött fel Edward Kenne- —, magas szintű delegá- resszustól. A mai körűimé- dy jelölése, de a fiatal po­cióival konzultáltak. A nyék között a kongrasz- litikus a jelek szerint —, megbeszélések arra irá- szusra fontos feladatok há- még vár; a vietnami csőd­nyultak, hogy mután az öt rulnak, szinte újjá keLl tömeg, valamint a demok- szocialista ország határo- szerveznie a párt- és ál- rata párt zűrzavara nem zott fellépése katonai biz- lami életet. csábította a szorítóba. tosítékokat jelentett egy esetleges ellenforradalmi Ha a Csehszlovákia kö- " • novemberi elnokvá­A fordulattal szemben Cseh- rül zajló események ki is xmtórWHU”!!Phry-Nl" Szlovákiában, megtalálják emelkedtek a mozgalmas n,^,hafc^ egyelőre igen a politikai kibontakozás hét történés-sorozatából, nyÜtnak- ? a negatívumok útját. világpolitika Földünk versengésének ígérkezik. A Moszkvában aláírt ok- más Pontjain sem csende- 3^m^eLszerinTa dJSok° ..lány jó alapot jelenthet a sedett. A Chicagóban le- J ^ uitonetak* Nií^í! ^ csehszlovákiai konszolidá- bonyolított demokrata kon- rpr.f,Ki;v^?J^k t?1 ?’ cióhoz. Igaz csupán a ki- vencióval újabb fordula- repubhkánusok Humphrey induló pontot adja és tot tett az amerikai elnök- „e oese at;arj’ de egyik sem nem a vgőLást Hosszú választás gépezete. A kül­és bonyolult harc vár a soségek egészen drámaiak 'Problémára, csehszlovák kommunisták! voltak. A város felfegy- an lekérd ra, hogy megszilárdítsák a vérzett táborhoz hason- lölt gí?'k J szocializmus vívmányait és »tott; az elnökjelölő gyű- ^/Xirl (»Vili, i.„j: lés S7,'nhplvpt a wm7Pt. amennyire járhatónak felülkerekedjenek a jobb- lés színhelyét, a nemzet­vagy reálisnak tartott prog­lították a tervbe vett csa- se Állandó Bizottsága el. patvisszavon ásókat. nőkének Hanoiba. (MTI) Szabadon engedlek az izraeli gép személyzetét és utasait Az algériai hatóságok szombaton szabadon bocsá­tották az Algírban fogva- tartott izraeli repülőgép hét főnyi személyzetét és öt utasát. Mint ismeretes, a Rómából Tel-Avív felé tartó menetrendszerű El A1 repülőgépet július 23- án arab ellenállók eltérí­tették útirányától és Al­gírban leszállásra kénysze- rítették. A 35. szívátültetés A montreali szívkórház sebészei szombatra virradó éjjel végrehajtották Kana­da harmadik szívátülteté­sét. Az 58 éves török szár­mazású Elie Zaor textil­munkás egy 38 éves he­gesztő szívét kapta, aki pénteken halt meg a mont­reali kórházban. Az orvosi közlemény szerint Elie Zaor igen jó állapotban van. A montreali műtéttel a világ szívátültetéseinek szá­ma 35-re emelkedett. Ti­zennégy újszíves beteg ma­radt eddig életben, Algéria azonnal szaba­don bocsátotta a nem iz­raeli állampolgárt utaso­kat, valamint a nőket és a gyermekeket, azonban öt izraeli utast és a sze­mélyzet hét tagját Algír­ban tartotta. Az algériai kormány az ügyben folytatott vizsgá­lat befejeztével a 12 sze­mélyt átadta a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottai- nak, és azok repülőgépen szombat délben megérkez­tek Rómába. Az olasz külügyminisz­térium nyilatkozatban je­lentette be, hogy az olasz kormány közvetített az algériai és izraeli hatósá­gok között. A Reuter érte­sülése szerint Izrael a meg­egyezés értelmében Palesz­tinái arabokat fog szaba­don bocsátani. A Boing 707 repülőgép további sorsáról nem érkezett jelentés, oldali provokációkon. A közi amfiteátrumot szöges- ..... , ­külső körülmények kedve- drót-kerítés vette körül; a / ..k°rulmenyek zőbbek, mint korábban, a televíziós operatőrök gáz- k?zott kulonos érdeklődés ' " ■ ■ álarcban dolgoztak az ut- kisen egy harmadik erő cai csetepaték közepette, létrehozására irányuló pró- Legalább _ négyszáz sze- bálkozásokat — szélső­mély — köztük több dele- jobbról (Wallace), illetve küzdelmet azonban maguk­nak csehszlovák barátaink, nak kell megvívniuk. A prágai jelentések egyelőre továbbra is igen Sótus ^ , megsebesült, a liberális oldalról (McCar­összetettek. Az élet norma, lizálódásának, a konszoli­dációnak első jelei kétség­telenül mutatkoznak már. Az elmúlt időszak felgyor­sult eseményei igen sok ember józanságát, realitás. letartóztatottak száma thy). Jónehet nem vaIÓ_ aLzitaf^gsÄ- S2Ínű’ hogy be­sLka ófe nJTíflyt eny- Elhatnának a hagyo- nyi vér az utcákon. manyosan kétpárti birkó­A PAPÍRFORMÁKNAK zásba- megkezdődhet a de- megfelelően Humphrey-t mokrata és a republikánus érzékét növelték. Ugyanak- választoták meg a demok- párt „kopásának” idősza- kor jócskán vannak olya- ráták elnökjelöltjének. A ka. nők is, akik nem ocsúdtak fel nacionalista mámoruk­ból, s a jobboldal, a szo­cialistaellenes erők legfel­jebb taktikájukat változ­tatják, céljaikat nem. A következő hetekben min­den valószínűség szerint az erők polarizálódása vár­ható, s a moszkvai megál­lapodásokhoz történő hoz­záállás szinte választóvízül szolgálhat annak eldönté­sére, ki képviseli a cseh­szlovák szocializmus igazi érdekeit, s ki áll azzal szemben. A CSKP központi lapja, a Rudé Právó pénteki szá­mában azt vetették fel, hogy az új feladatoknak megfelelően a pártnak ha­marosan új központi bi­zottságot kell alakítania, s A frontváros képét mutató Chicago utcáin fiatalok az erre illetékes fórum ki- vonulnak végig, követelve a vietnami háború azonnali zárólag a már korábban befejezését a demokrata párt országos összehívott XIV. rendkívüli , konvenciójától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom