Petőfi Népe, 1968. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

1968. szeptember 1, VASÄRNAP XXIII. évi. 205. szám Árat 1 forint Hétfőn: tanévnyitó Lassan vége a nyárnak, íla másból nem is vennénk é&zre, alhból bizonyára, hogy az utóbbi napokban ismét benépesedett az is­kolák környéke. Nemcsak a tanárok —> tanítók ültek le íróasztaluk mellé a ta­náriban, hanem a tanulók­nak is akadt dolga az isko­lában. Befejeződtek a javí­tóvizsgák, a pedagógusok megtartották a tanévnyitó értekezletet. Hétfőn dél­előtt valamennyi általános és középiskolában megnyit­ják az 1968/69-es iskola­évet. Az iskolák igazgatói ffiir- Üetményben tájékoztatják B tanulóifjúságot és a szü­lőket az évnyitó ünnepség pontos idejéről. Az első ta­rn tási nap kedden lesz. Ezen a napon osztják tki a tankönyvfetelős pedagógu­sok a tankönyveket. A hét közepén azonban már el­kezdődik a komoly munka, amihez minden feltétel ad­va van, hiszen tankönyvből és tanszerből egyaránt ele­gendő mennyiség áll ren­delkezésre. A tartalmas nyári vaká­ció után pedagógusok és tanulók üdípihenten kezdik az évet. Kívánunk nekik az új tanévben sikeres mun­kát, sok-sok eredményes órát. B. 1 Iskolabuszok a megyében Körzetesítés — Űj járatok Az AKÖV kielégítette az igényeket Amikor két hónappal ezelőtt összeült a megyei NEB mellett működő köz­lekedési szakcsoport és a megyei szállítási bizott­ság, egyik legfontosabb té­mája a személyszállítások helyzetének, körülményei­nek alakulása volt. Ezen belül is külön hangsúlyt kapott a bejáró diákok utaztatása, az iskolabuszok járatainak megszervezése, illetve bővítése. Néhány napon belül megkezdődik a tanítás az iskolákban, ezért most érdeklődtünk Sohajda Józsefnél, a 9. számú AKÖV igazgatójá­nál, s egyben a megyei szállítási bizottság titkárá­nál arról, hogy milyen eredményt értek el a be­járó diákok utazási felté­teleinek javításában. Elöljáróban is dicséret illeti az autóközlekedési vállalat megyei igazgató­ságát, amely együtt mű­ködve a megyei tanács vb művelődési osztályával, arra törekedett, hogy tel­jes mértékben kielégítse az igényeket. Ez már meg is valósult — figyelembe véve az iskolák körzetesí­tésének előrehaladását is. Szeptember 2-án. hétfőn két űj iskolabuszjáratot in­dít a 9. sz. AKÖV, az egyik Kéleshalom—János­halma viszonylatában szál­lítja a gyerekeket, a inásik pedig Állampusztáról Har- tára viszi be a tanulókat. Ezekkel a járatokkal együtt 45 autóbuszon utaznak megyénkben az általános és középiskolai diákok. A buszok érkezési és vissza- indulási ideje alkalmazko­dik a tanítási idő kezdeté­hez, illetve végéhez. Az említett 45 autóbusz közül 7 kizárólag a kül­területekről szállítja a diá­kokat azokba a községek­be, városokba, ahová a körzetesítés folytán össze­vonták a felsőtagozatos ál­talános iskolai tanulókat. Az említetteken kívül azonban további fejlesz­tésre nyílik lehetőség, hi­szen a 9. sz. AKÖV ebben az évben újabb 29 új au­tóbuszt kapott, illetve kap. Ezek közül néhányat ugyancsak iskolabuszként üzemeltetnek, de az igé­nyekhez igazodva már ed­dig is 9 iskolabusznak meghosszabbították a já­ratát. Természetesen egy- egy ilyen „diákbusz” meg­indítása és járatának meg­hosszabbítása előtt az AKÖV illetékesei felve­szik a kapcsolatot — a művelődési osztályon kívül — a MÁV-val is, hogy egyeztessék, kiegészítsék egymás munkáját. A megyei tanács vb művelődési osztálya, az autóközlekedési vállalat és a MÁV is úgyszólván min­den tőle telhetőt megtesz azért, hogy kényelmeseb­bé, kulturáltabbá és gyor­sabbá tegye a megyében tanuló, bejáró diákok uta­zását. Van azonban a prob­lémának egy másik oldala is — ami nemcsak a tanu­lókra, de a naponként ugyancsak utazgató fel­nőttekre, munkásokra is vonatkozik — nevezetesen a várakozóhelyiségek. Ezek megépítéséről és karban­tartásáról a helyi taná­csoknak kell gondoskod­tok. Amint a megyei NEB is megállapította: igaz, hogy jelenleg a me­gye területén 27 váróte­rem van és újabbak kiala­kítása van folyamatban, a fenntartásuk, állagmeg­óvásuk azonban nem ki­elégítő. Némi fáradság­gal, törődéssel, társadalmi munkában is megoldható lenne a kérdés. bortermelés Bács-Kiskun megyében Dr. Molnár Frigyes cikke a 3. oldalon Ital és féltékenység Bírósági tudósítás a 4. oldalon. Kevés szóból is értik egymást Riport a cipőgyári kommunistákról az 5. oldalon. . /IIuohzet — ir&daiam a 6—7. oldalon. Az Izvesztyija helyzetképe Prágából és Pozsonyból MOSZKVA (TASZSZ) Az Iszvesztyija szombat esti prágai és pozsonyi tu­dósítóinak jelentését közli. A prágai jelentés sze­rint a csehszlovák kor­mány intézkedéseket tesz a különböző sürgős kérdé­sek megoldására, hogy mi­előbb normális vágányok­ra terelődjék az élet. A gazdasági tevékenység tel­jes rendezése nem egyszerű feladat, de nem megold­Több szakorvos - jobb körülmények hatatlan — mint a bel­ügyminisztérium sajtótit­kára kijelentette: „Az or­szág gazdasági élete nem szenvedett komoly fenn­akadást.” — Bonyolultabbnak lát­szik a politikai és társa­dalmi élet rendezése, a hangulat normalizálása, de ez is folyamatban van — mutatnak rá a tudósí­tók. Prágában eltűnőben van a feszültség. Az em­berek fokozatosan meg­nyugszanak, visszatérnek napi gondjaikhoz, fontol­gatják és elemezik a hely­zetet. épül és még ebben az év­ben átadásra kerül Bács- bokodon és Madarason ha­sonló létesítmény. Az ötvenszázadéikos el­látottság bizony nem a legjobb. Az eredmények, a megelőző munka foko­zása érdekében — amint dr. Szántó György java­solja — érdemes volna autóbuszjáratokat szervez­ni a szakorvosi rendelők­kel ellátott községek és a környező falvak között. Minden településre ugyan­is képtelen kijutni a fog­orvos és a rendelőben szakszerűbb, higiéniku- sabb munkát is tudnak vé­gezni. Persze panaszra így sincs ok. A Bács-Kiskun megyében működő 92 fog- szakorvos naponta átlago­san 504.5 órán át rendel — az 1958. évi 124,5 órával szemben. A fejlődés tehát igen nagy, különösen, ha hozzáadjuk ehhez az isko- lafogászati munka szá­mait is: naponta 67,5 óra kezelési idő jut az iskolás gyermekekre, s összesen ebben az évben 26 ezer maradó fogat kezeltek az iskolásoknál, 16,5 ezer gyereknél szisztémás, 5 ezer kiskorúnál pedig al­kalmi kezelésre volt szük­ség. Szóljunk még röviden az iskolabuszról, amelyet egy éve működtet a kecskeméti rendelőintézet Elsősorban a város külterületein és a közeli falvakban végeznek fogszakorvosi munkát a „mozgó rendelőn” dolgozó orvosok a hét öt napján. (Szombaton karbantartás, műszerek javítása, cseréje stb. történik.) A megyében csupán egy ilyen autóbusz van a fogászati rendelés szolgálatában. De amint Szántó főorvos mondja, célravezetőbb lenne a már említett megoldás — a községi fogászati rende­lőkbe hetenként, vagy ha­vonként egy autóbusz be­szállítaná a külterületeken l^kökíit Végül ízelítő a követke­ző évek fejlesztési elkép­zeléseiről, terveiről: Eb­ben az évben megszűnt a központi ellátmány. Ha tehát egy község fogorvosi rendelőt akar építeni, ak­kor a költségeket helyben kell előteremteni, nemcsak az épületre, hanem a be­rendezésre is. Ha a falu, nagyobb község vezetői ezt a pénzt biztosítani tud­ják, a megyei tanács vb egészségügyi osztálya és a minisztérium rendelkezé­sére bocsátja a felszere­lést - úgyszólván azonnal — és gondoskodik szak­orvosról is. G. S. még mindig nem mentes a reakciós erők befolyá­sától: ezek az erők a jelek­ből ítélve nem hajlandók letenni a fegyvert. Még mindig provokációs hí­resztelések keringenek. A provokátorok a könnyen hívő embereket megtorlá­sokról szóló koholmányok­kal próbálják ijesztgetni és félrevezetni, pedig va­lójában ilyen megtorlások nincsenek. Az Izvesztyija pozsonyi jelentése szerint a szlovák fővárosban tovább norma­lizálódik az élet. A lap a továbbiakban rámutat, hogy fokozódik a nyugati hatalmak ügynö­keinek tevékenysége. Nö­vekszik az ellenforradalmi, szovjetellenes propaganda­iratok és röpiratok érke­zése Csehszlovákiába. A napokban a csehszlovák— osztrák határon feltartóz­tattak egy Prágába utazó „kereskedőt”. — Írásos propagandaanyagot vitt magával. Pozsonyban még előfor­dulnak provokációk. A Slavin-magaslaton, a Cseh­szlovákia felszabadításáért vívott harcokban elesett szovjet hősök emlékművé­nél rálőttek egy szovjet tisztre. A golyó célt té­vesztett Világ proletárjai, egyesüljetek! A lakosság egészségügyi ellátásának egyik fontos része a fogászat. Hogyan fejlődött ez a hálózat, nö­vekedett-e a szakorvosok, a rendelők száma és mi­lyen eredmények születtek a felnőtt- és iskolafogásza­ti munkában? — Ezekről a kérdésekről. beszélget­tünk dr. Szántó György stomatológus főorvossal, a megyei kórház szájsebé­szeti osztályának' vezetőjé­vel. A megye lakosságának fogászati ellátottsága öt­venszázalékos, ami első­sorban a városok, nagyobb községek és az olyan tele­pülések lakóiból tevődik össze, ahol fogorvosi ren­delő működik. Megnehe­zíti a munkát a szétszórt tanyavilág, mert ide ki­jutni, vagy Innen a vá­rosba, községbe utazni sokszor körülményes do­log. Elmondta a megyei fogász főorvos azt is, hogy ebben az évben - 1968-ban — több új létesítményt adtak át. Orgoványon, Du- napatajom, Homokmégyen, Tompán, Akasztón, Izsá­kon és Vaskúton körzeti fogorvosi rendelő nyílt, amely nemcsak a község lakóit, de a környéken élő­ket is ellátja. A rendelő­ket szolgálati lakással együtt építették. Jelenleg Milyen szépek, milyen érdekesek ezek az iskolakönyvek! Nem győzik nézegetni a kis elsőosztályosok. Vass Éva, Hornok Erzsébet, és Vojnárovits Éva, a kis­kőrösi Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola fiatal tanárai, akik most kezdik el pedagóguspályájukat. MAGYAR SfOCfALÍSTA M’U NKÁSPÁRT B ÁCS*-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Szőlő- és

Next

/
Oldalképek
Tartalom