Petőfi Népe, 1968. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-22 / 196. szám

V. ottfsl T968. angnszf us 82. CstttBrtSfi I N A P T A B '1968. augusztus 22, csütörtök I Névnap: Menyhért. Napkelte: 4 óra 48 perc. ( Napnyugta: 18 óra 44 perc.. Holdkelte: 2 óra 28 perc. I Napnyugta: 18 óra 28 perc. | — SZÖVETKEZETI HlRADÖT jelentetett meg a városföldi Dózsa Tsz fennállásának 20. évfor­dulója alkalmából. A kiad­vány értékeli az eltelt két évtized gazdasági fejlődé­sét, az idei gabonabetaka­rítás eredményeit, közli a kombájnosok versenyének helyezéseit és közérdekű híreket, törvénykivonato­kat, illetve vezetőségi ha­tározatokat publikál. A ta­gok szervezettebb tájékoz­tatása érdekében negyed­évenként jelenteti meg a jövőben a Híradót, a tsz párt- és gazdasági vezető­sége. — Hétfőn és kedden a Magyar Tudományos Aka­démia és a Budapesti Mű­szaki Egyetem űrkutató csoportja az Amazonas fe­lett 36 000 kilométer ma­gasságban, a földdel szink­ronban keringő — tehát állni látszó —, ATS—3-as amerikai mesterséges hold segítségével sikeres hírát­vételi kísérletet hajtott végre. Az ultrarövidhullá­mú rádiójeleket a műsza­ki egyetem épületéről 149,22 megaherzen sugározták. A jelek 41 700 kilométer meg­tétele után értek a mű­holdhoz, amely vette és fel­erősítette azokat, majd 135,6 megaherzen visszasu­gározta az adóállomás fe­lé. A nem egészen fél má­sodperc alatt visszaérkező jeleket a ferenchegyi mű­hold-megfigyelő állomás jól vette. Az Európában is rit­kaságszámba menő kísérle­teket folytatják. Költözik a szélmalom Bontják a dusnoki öreg szélmalmot, hogy a Duna­kanyarban létesülő falu­múzeumba költöztessék. A vitorlákat és a gépi beren­dezést már leszerelték. Csu­pán a kúp alakú téglaépü­letnek mintegy háromne­gyed része áll sértetlenül. A dusnoki múltnak ezt a jelképét Szentendrén épí­tik fel eredeti alakjában. — „Búcsúzás” lesz a címe a Német Demokratikus Köztár­saság DEFA stúdiójában ké­szüld legújabb játékfilmnek. A film Johannes Becherröl, a neves költőről és íróról szól,- főként életének az első világ- háborús eseményeiről, küzdel­meiről. Lényegében Johannes Becher ,,Búcsúzás” című ön­életrajzi regényét dolgozza fel. —i A jövő héten kerül sor Kiskunfélegyházán a 600 ezer forintos költséggel felújított Móra Ferenc Ál­talános Iskola műszaki át­adására. Időjárás Várható időjárás ma es­tig: Kisebb felhőátvonu- sok, legfeljebb néhány he­lyen kevés eső. Időnként kissé megélénkülő északi, északkeleti szél. V árható legmagasabb nappali hő­mérséklet 20 fok körük A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: augusztus 20-án a középhő­mérséklet H,4, (az 50 éves át­lag 21,4), a legmagasabb hő­mérséklet 22,5 Celsius-íok. A napsütéses órák zárna 9,8. Augusztus 21-én reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet 12,4, a délután 1 órakor mért hőmér­séklet 20.4, a legalacsonyabb hőmérséklet 10,1 Celsius-íok, DR. VÉRTES LÁSZLÓ, a Magyar Nemzeti Múze­um tudományos főmunka­társa, a világhírű vórtes- szöllősi előember felfede­zője augusztus 20-án vá- ratlaul elhunyt. Temetésé­ről később történik intéz­kedés. (MTI) — Marokkóban új párt ala­kult, a Felszabadulás..és Szo­cializmus Pártja né-Ven. A működésének engedélyezésére benyújtott kérelmet Ali Jata, a betiltott Marokkói Kommu­nista Párt főtitkára is aláírta. Az új párt doktrínája, amint a „Levél elvtársainknak és barátainknak” című felhívás- ban áll, „az ország konkrét valóságához alkalmazkodó, s a nemzeti társadalmi, történelmi és néplélektani feltételekkel megfelelően számoló tudomá­nyos szocializmus” lesz. 130 éve, 1838. augusztus 22-én halt meg Adalbert Chamisso francia születésű német költő és természettudós. Ifjan hét évig tisztként szolgált a po­rosz hadseregben, majd tanár lett 1815—1818-ban mint bota­nikus egy orosz tudományos expedícióval, a Rurik hajón körülvitorlázta a világot. Visz- szatérve a berlini botanikus kert és herbárium igazgatója lett. Ütjának élményeit 1821- ben megjelent könyvében nap- lőszerűen írta meg. Irodalmi működése romantikus versek­kel indult, írásai utóbb az új polgári radikális eszmevilágot, a reakció gyűlöletét tükrözték. A líra sok válfaját művelte. Irt elbeszélő költeményeket, megrázó balladákat, hangula­tos dalokat, románcokat, alle­gorikus verses meséket, drá­mákat, politikai szatírákat. Egy dalciklusát Schumann zenésí- tette meg. Németre fordította Béranger válogatott költemé­nyeit. Világhírnevét megalapí­tó prózai műve „Schlemil Pé­ter csodálatos története” című mély humorral telített fantasz­tikus elbeszélése 1814-ben je­lent meg. Minden civilizált nyelvre lefordították. Magya­rul eddig féltucat fordításban adták ki. — A budapesti diplomá­ciai testület több vezetője és tagja megtekintette a Szegedi Szabadtéri Játékok „Aida” előadását, majd a Magyar Állami Népi Együttes „Rapszódia” cí­mű műsorát. Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes, illetve dr. Házi Vencel kül­ügyminiszter-helyettes, kí­sérte el a diplomatákat Szegedre. Dr. Biczó György, a szegedi megyei jogú vá­rosi tanács vb-elnöke kok­télpartit, az előadások után pedig vacsorát adott a Szegedre látogatott diplo­maták tiszteletére. Köz véleménykutatás táncdal ügyben A táncdalfesztiválra be­küldött több százezer sza­vazat közül a Magyar Rá­dió és Televízió közvéle­ménykutató osztálya né­hány ezer nevet és elmet véletlenszerűen kiválasz­tott. A napokban a kivá­lasztott címekre kérdőívet küldenek. A közvélemény­kutatás célja, hogy a kö­zönségnek a tánczenével kapcsolatos véleményét ala­posabban megismerhessék. Kéri ezért a Rádió és Te­levízió a címzetteket, hogy a kérdőíveket kitöltve küldjék vissza a rádióhoz. — Birkák közé szaladt a motorkerékpár Kecskemét belterületén. Borbély Lász­ló juhász, lámpa nélkül akarta keresztülhajtani az 5-ös számú főútvonalon a birkákat, s ezt később vet­te észre Táncos József mo­torkerékpár-vezető. . Egy birka kimúlt, s a motorke­rékpáron 200 forint anya­gi kár keletkezett. Tanévnyitó előtt az egyetemeken Az egyetemeken és főis­kolákon szeptember első napjaiban tartják az ünne­pi tanévnyitót. Az új ta­nulmányi év megkezdésé­nek hagyományos aktusa: az elsőévesek, a „gólyák” fogadalomtéteíe. Az idén a nappali tagozatra jelentke­zett több mint 34 000 pá­lyázó közül 11 683 fiatalt vettek fel. A tanévnyitón ezúttal is arany-, gyémánt-, illetve vasdiplomát nyúj­tanak át a felsőoktatási in­tézmények évtizedekkel ez­előtt végzett növendékei­nek. Ä egyetemeken, főiskolá­kon, diákkollégiumokban ezekben a napokban a nyá­ri tatarozások utolsó simí­tásait végzik. Az idén a felújításokra 48 millió fo­rint áll rendelkezésre. A Veszprémi Vegyipari Egye­tem új éttermet és konyhát kap. Az őszi hónapokban készül el Miskolcon a Ne­hézipari Műszaki Egyetem új kollégiuma, ahol négy­száz hallgató talál otthon­ra. A nyíregyházi tanár­képző főiskola két kollé­giummal gyarapszik, ame­lyekben 300 fiúnak és 300 leánynak biztosítanak ott­hont. Tagsági könyvükkel igazolhatják a tsz-tagok társadalamkiztosítási jogcsBltsásakat. Az Egészségügyi Minisz­térium intézkedést adott ki a mezőgazdasági termelő­szövetkezeti tagok társada­lombiztosítási szolgáltatá­sokra való jogosultságának igazolásáról. Az eddigi ren­delkezések értelmében a tsz-tagoknak a termelőszö­vetkezet részéről kiállított beteglappal és tagsági könyvükkel kellett igazolni- ok a társadalombiztosítási szolgáltatásokra való jogo­sultságukat. A szolgáltatá­sok köre azonban oly mér­tékben bővült, hogy ma már a korábbinál jóval több beteglapot kell kiál­lítani. Ezért a jövőben a tsz-tagok arcképes tagköny­vük alapján igénybe vehe­tik a körzeti orvosi és szak­orvosi (rendelőintézeti) ke­zelést, gyógyszerellátást, gyógyfürdőt, útiköltség­megtérítést, mentőszálitást és gyógyászati segédezközö- ket is kapnak. Továbbra is szükséges a beteglap kórhá­zi ápoláshoz, s hallás javító készüléket, műfogsort, te­metési segélyt stb. is csak a termelőszövetkezet által kiállított beteglappal kap­hatnak a tagok. Az anya­sági segélyt továbbra is kü­lön igénylőlapon kell kérni. Gépkocsi-iiyereménybetétkönyv sorselás Az Országos Takarékpénztár augusztus 19-én, Nyíregyházán tartotta meg a gépkocsi-nyere- ménybetétkönyvek 29. sorsolá­sát. A kihúzott betétkönyvek számai azokra a tíz- és ötezer­forintos gépkocsi-nyeremény- betétkönyvekre vonatkoznak, amelyeket 1968. április 30-ig váltottak és amelyek július 31-én még forgalomban voltak. A sorsoláson az alábbi soro­zatú és számú gépkocsi-nyere- ménybetétkönyveket sorsolták ki: A TÍZEZER FORINT ÉRTÉKŰ BETÉTKÖNYVEKRE ESŐ NYEREMÉNYEK: L 012 302 L 105 894 L 019 213 5 013 152 1 013 725 5 014 741 ! 015 457 í 016 815 i 003 773 ) 009 128 I 012 212 i 014 725 1 015 440 1 007 591 1 007 737 1 016 156 I 018 640 1 018 766 9 019 250 l 923 889 í 010 034 5 012 832 5 015 088 í 016 707 ; 008 881 > 009 207 5 011 851 S 012 583 ? 009 607 1 010 073 J 011 724 i 013 164 ) 013 613 L 001 621 L 004 327 > 012 788 ! 014 070 > 014 140 í 014 140 l 014 164 5 004 026 i 006 349 J 010 455 1 006 370 1 008 042 4 010 996 4 011 991 5 008 010 5 008 041 5 009 206 5 009 206 5 009 352 6 009 184 6 009 135 6 009 328 8 005 807 8 010 455 9 002 333 0 006 782 0 019 076 0 021 800 0 025 839 0 030 996 0 031 070 0 032 663 0 053 423 0 056 016 D 061 459 0 082 204 0 083 514 0 084 046 0 087 159 0 098 858 0 107 209 0 121 062 0 121 523 (1 123 762 I) 125 722 0 126 814 0 127 394 0 128 668 0 128 810 I) 128 880 [) 129 019 9 130 485 Wartburg Wartburg Wartburg Skoda Octávia Skoda Octávia Trabant Skoda Octávia Wartburg Wartburg Wartburg Wartburg Trabant Trabant Skoda 1000 MB Wartburg Simca 1100 Trabant Skoda Octávia DKW Audi 60 Moszkvics Wartburg Wartburg Skoda 1000 MB Skoda Octávia Trabant Wartburg Skoda Octávia Trabant Moszkvics Skoda 1000 MB Skoda 1000 MB Trabant Skoda 1000 MB Trabant. Trabant Skoda 1000 MB Skoda 1000 MB Skoda 1000 MB Skoda 1000 MB Wartburg Trabant Wartburg Trabant Moszkvics Trabant Wartburg Moszkvics Wartburg Wartburg Wartburg Wartburg Skoda Octávia Skoda 1000 MB Trabant Wartburg Wartburg Wartburg Skoda 1000 MB Skoda Octávia Wartburg Skoda 1000 MB Wartburg Moszkvics Skoda 1000 MB Trabant Wartburg Wartburg Moszkvics Skoda 1000 MB Wartburg Wartburg Skoda 1000 MB Wartburg Skoda 1000 MB Trabant Wartburg Wartburg Wartburg Skoda 1000 MB Moszkvics Trabant Trabant Wartburg Trabant Trabant 14 514 940 14 517 892 14 518 764 14 524 744 14 525 998 14 526 516 14 529 518 14 531 982 15 508 500 Trabant Trabant Wartburg Skoda Octávia Wartburg Moszkvics Trabant Skoda 1000 MB Wartburg 20 130 764 Wartburg 15 513 959 Trabant 20 131 731 Trabant 15 520 761 Wartburg 20 132 814 Trabant iS 523 566 Trabant 20 141 507 Skoda Octávia 15 527 781 Wartburg 20 144 780 Wartburg ll 516 172 Trabant 20 145 651 Skoda 1000 MB Hi 519 064 Wartburg 20 146 791 Trabant 17 508 324 Trabant 20 148 550 Moszkvics 17 510 804 Wartburg 20 148 917 Fiat 850 Coupé 17 514 586 Wartburg 20 150 189 Trabant 18 513 482 Wartburg 20 151 204 Wartburg 18 516 712 Skoda 1000 20 152 606 Wartburg IS 518 449 Wartburg 20 153 860 Wartburg 15 501 853 Wartburg 20 156 064 Wartburg ID 504 561 Wartburg 20 158 032 Skoda octávia 19 504 688 Wartburg 20 158 315 Moszkvics 19 505 536 Skoda 1000 20 158 802 Trabant 19 509 370 Moszkvics 20 159 009 Trabant 19 510 155 Wartburg 20 162 113 Moszkvics 19 510 718 Wartburg 20 165 701 Simca 1301 20 501 905 Wartburg 20 167 168 Trabant 20 502 316 Wartburg 20 172 009 Skoda 1000 MB 20 522 236 Wartburg 20 172 726 Skoda Octávia 20 534 614 Wartburg 20 174 596 Wartburg 20 535 020 Trabant AZ ÖTEZER FORINT ÉRTÉKŰ BETÉTKÖNYVEKRE ESŐ NYEREMÉNYEK: 1 504 469 Wartburg 1 515 468 Skoda 1000 MB 1 519 915 Wartburg 1 524 125 Wartburg 1 534 293 Skoda 1000 MB 2 505 514 Moszkvics 2 516 258 Trabant 2 517 230 Moszkvics 2 519 527 Wartburg 2 527 976 Wartburg 2 528 233 Skoda Octávia 2 530 003 DKW Audi 3 516 864 Wartburg 3 531 123 Wartburg 3 532 012 Wartburg 3 532 464 Wartburg 4 505 776 Wartburg 4 511 165 Skoda Octávia 4 524 554 Skoda 1000 MB 4 524 657 Moszkvics 4 534 984 Trabant 4 535 383 Trabant 4 539 535 Trabant 4 544 502 Skoda 1000 MB 4 545 275 Trabant 4 545 477 Trabant 4 548 536 Wartburg 4 548 931 Skoda 1000 MB 4 549 164 Trabant 5 506 960 Skoda Octávia 5 511 051 Skoda 1000 MB 5 516 996 Trabant 5 520 893 Trabant 5 623 972 Wartburg * 5 526 609 Wartburg 5 537 304 Skoda Octávia 5 528 933 Trabant 6 511 921 Fiat 124 6 513 029 Trabant 6 516 225 Skoda 1000 MB 6 516 657 Wartburg 6 519 933 Trabant 7 504 072 Slroda 1000 MB 7 507 283 Moszkvics 7 511 286 Wartburg 7 517 183 Wartburg 7 522 501 Skoda Octávia 8 512 885 Wartburg 8 524 821 Trabant 8 530 047 Skoda 1000 MB 8 532 720 Trabant 9 505 428 Wartburg 9 505 521 Trabant 9 519 658 Trabant 9 521 146 Simca 1301 9 521 658 Wartburg 9 524 629 Trabant 10 511 434 Wartburg 10 513 812 Trabant 10 519 438 Wartburg 10 519 940 Wartburg 10 522 420 Skoda 1000 MB 11 501 325 Skoda 1000 MB 12 500 293 Trabant 12 500 425 Skoda 1000 MB 12 531 935 Skoda Octávia 12 533 714 Ford Sorsaire 12 536 155 Skoda Octávia 13 500 742 Wartburg 13 504 998 Trabant 13 507 957 Trabant 13 511 215 Skoda 1000 MB 13 511 371 Trabant 13 512 931 Skoda 1000 MB 14 506 868 Skoda Octávia 14 507 785 Skoda 1<M)0 MB 14 510 957 Wartburg 20 550 337 20 553 250 20 560 059 20 561 139 20 563 155 20 576 309 20 600 895 20 614 084 20 633 842 20 633 972 20 638 766 20 650 097 20 659 653 20 673 864 20 680 939 20 681 017 20 681 721 20 685 893 20 693 680 20 696 823 20 704 981 20 708 384 20 714 191 20 717 621 20 718 616 20 727 043 20 727 633 20 728 180 20 732 609 Trabant Skoda 1000 MB Skoda 1000 MB Trabant Ford Cortina Skoda 1000 MB Trabant Trabant Skoda 1000 MB Wartburg Trabant Fiat 125 Berlina Trabant Wartburg e Skoda Octávia Trabant Wartburg Trabant Skoda Octávia Skoda Octávia Trabant Moszkvics Trabant Skoda 1000 MB Trabant Trabant Moszkvics Skoda Octávia Wartburg MB MB MB MB 20 737 845 Wartburg 20 755 384 Wartburg 20 759 967 Skoda 1000 MB 20 765 372 Fiat 124 Coupé 20 765 441 Wartburg 20 765 708 Moszkvics 20 766 901 Moszkvics 20 767 431 Wartburg 20 772 377 Moszkvics 20 772 493 Wartburg 20 774 852 Skoda 1000 20 777 979 Skoda 1000 20 779 914 Skoda 1000 20 780 346 Skoda 1000 20 781 921 Skoda Octávia 20 782 475 Trabant 20 786 366 Wartburg 20 787 061 Wartburg 20 787 287 Wartburg 20 787 827 Trabant 20 793 904 Wartburg 20 796 960 Trabant 20 799 980 Trabant 20 802 166 Wartburg 20 802 732 Trabant 20 803 802 Trabant 20 807 863 Trabant 20 815 187 Wartburg 20 820 965 Wartburg 20 823 869 Wartburg 20 827 389 Skoda Octávia 20 828 590 Wartburg 20 834 046 Skoda Octávia 20 842 828 Wartburg 20 846 562 Wartburg 20 848 288 Skoda 1000 MB 20 850 001 Trabant 20 858 327 Skoda Octávia 20 861 542 Wartburg 20 861 587 Skoda 1000 20 862 072 Wartburg 20 863 167 Skoda 1000 20 872 904 Wartburg 20 876 452 Skoda 1000 20 882 541 Wartburg 20 884 224 Wartburg 20 884 819 Trabant 20 886 370 Trabant 20 889 077 Trabant 20 889 327 Skoda 1000 20 889 422 Trabant 20 889 553 Wartburg 20 893 122 Wartburg 20 896 069 Simca 1100 20 896 646 Skoda Octávia 20 896 750 Wartburg 20 897 145 Skoda 1000 MB 20 909 333 Trabant A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, s ezért az esetleges számhibákért felelős-« séget nem vállalunk. MB MB MB MB Gyorshajtás, csúszós út miatt súlyos balesetek A kettős ünnep közleke­dési baleseteit a gyorshaj­tás, az adott útviszonyok figyelmen kívül hagyása jellemezte. Főleg külföldi állampolgárok által veze­tett járművek okoztak sze­rencsétlenségeket, amelyek két súlyos és több könnyű sérüléssel végződtek. Nyárlőrinc határában, a Kecskemét és Lakitelek kö­zötti úton százkilométeres sebességgel közlekedett személygépkocsijával Szíjj Mihály nyugatnémet állam­polgár. Egy motorkerékpá­rost előzött meg, letért az úttestről, s a csúszós útpad­kán elvesztette uralmát a jármű felett, amely egy fá­nak ütközött. A gépkocsi utasa, Tronovecz Anna, bu­dapesti lakos súlyosan meg­sérült, eszméletlen állapot­ban szállítottak a kórházba. Hasonló módon karambolo­zott Boda Sándor jugoszláv állampolgár, akinek sze­mélygépkocsija az árokba borult. A gépkocsi utasai közül Boda Sándorné és a gépkocsivezető súlyos, Mis- kolczi Simonná könnyebben megsérült. Az anyagi kár 40 ezer forint. Petőfiszállás határában Gálvölgyi Fe­renc szeméygépkocsijával a nedves úttesten hirtelen fékezett, emiatt átcsúszott a bal oldalra, s nekiütkö­zött egy osztrák állampol­gár személygépkocsijának. Szerencsére, személyi sérü­lés nem történt. Ittas állapotban szaladt át az úttesten Kecskemét belterületén Cselovszky Sándor kerekegyházi lakos, akit elütött egy jugoszláv személygépkocsi. A gyalo­gos kisebb horzsolásokkal úszta meg a szerencsétlen­séget. A balesetért — a rendőrség megállanítása szerint — a evalogost ter­heli a felelősség. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom