Petőfi Népe, 1968. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek’ rantKPE A MAGYAR S?ÖG*ALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS'-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIII. évi 119. szám 1968. augusztus 1. CSÜTÖRTÖK Ára: 80 fillér kohó- és gépipari miniszter látogatása megyénkben ■‘F Értékelték a tsz-ek megyei versenyét Tegnap Horgos Gyula, kohó- és gépipari minisz­ter, Fekete Rudolfnak, a minisztérium pártbizottsá­ga titkárának társaságában megyénkbe látogatott. Itt dr. Molnár Frigyes, a me­gyei pártbizottság első tit­és kulturális létesítményeit. Megállapította, hogy a mi­nisztérium, valamint a me­gyei és városi szervek ösz- szeíogásával és kitűnő együttműködésével létreho­zott tanintézet megnyitásá­nak néhány éve óta igen mek Gyárának kecskeméti beruházását nézte meg. A délutáni órákban a kohó- és gépipari miniszter a megye vezetőivel Kiskun­félegyházára utazott, ahol a Vegyipari Gépgyárban tett látogatást. Itt Hegedűs A termelőszövetkezetek közötti tavalyi jubileumi termelési versenyben öt Bács-Kiskun megyei gaz­daság kapta meg a Minisz­tertanács vándorzászlaját és kettő oklevelet érde­melt ki. Tegnap délelőtt Kecskeméten 18 tagú ver­senybizottság megyei szin­ten döntött a tsz-ek „gaz­dálkodási vetélkedőjéről”. A vita, majd a szavazás nyomán első a hartai Béke Tsz lett, s az elismerő ok­levélen kívül 15 ezer fo­rint jutalmat kap. Érdemes megemlíteni, hogy az el­múlt esztendőkben átlago­san 20 ezer forint fölötti jövedelemhez jutottak a közös gazdaság tagjai. Közvetlenül utána a kecs­keméti Boldogulás Tsz kö­vetkezik a sorrendben. A mezőgazdasági szövetkezet összterülete mindössze 250 hold, gazdálkodását az in­tenzív belterjes művelés jellemzi, jövedelmezően foglalkozik a virág- és dísz­növény-termesztéssel, illet­ve parkok kialakításával. A harmadik helyet a kecske­méti Magyar—Szovjet Ba­rátság Tsz szerezte meg, ahol ugyancsak az agro­technika korszerű módsze­reinek széles körű alkal­mazásával, s nem utolsó­sorban az ösztönző bérezési formák meghonosításával értek el jó eredményeket. A bizottság külön érté­kelte a mostoha közgazda- sági viszonyok között gaz­dálkodó termelőszövetkeze­tek teljesítményeit. Az el­ső három helyezett tíz-, nyolc- és ötezer forint ju­talomban részesült. Ki­emelkedik közülük a har- kakötönyi Egyesülés Tsz, amelyik az utóbbi há­rom évben például egy- egy millió forinttal növelte a növénytermesztésből származó bevételeit. Gaz­dálkodásának folyamatos fejlődéséről tett tanúbizony. ságot a második, illetve a harmadik helyre került szakmári Petőfi és a kis­kunfélegyházi Rákóczi Tsz is. A bizottság határozata szerint a felsoroltakon kí­vül oklevelet kap a solti Szikra, hartai Lenin, csá- volyi Egyesülés, bácsbokodi Új Otthon és az Ezüst Ka­lász, a hajósi József Attila, rémi Dózsa, tassi Lenin, ti- szakécskei Űj Elet és a vaskúti Petőfi Termelőszö­vetkezet is. A járási érté­kelésre a közeljövőben ke­rül sor. A jutalmakat és az okleveleket augusztus 20-án, az alkotmány ünnepén ad­ják át. A megyei versenybizott­ságnak a mostani döntése volt az utolsó szereplése. A termelési versenyek szer­vezését, értékelését ugyanis már az idén az egyes terü­leti szövetségek vették kéz­be. A miniszter a technikum tanműhelyében egy utólag automatizált E—400-as típusú esztergagép munkáját ügyeli. (Pásztor Zoltán felvételei.) kára, Erdősi József, a me­gyei pártbizottság titkára, dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb-elnöke, Erdélyi Ignác, a kecskeméti városi pártbizottság első titkára és Reile Géza, a városi ta­nács vb-elnöke fogadta. A vendégek először a megye és a város vezetőinek tár­saságában a Felsőfokú Gép­ipari és Automatizálási Technikumot keresték fel, ahol Lontai Tibor igazgató tájékoztatta a minisztert az intézet helyzetérői Lontai elvtárs többek kö­zött elmondta, hogy a kecs­keméti felsőfokú technikum máris az ország legnagyobb tanuló létszámmal rendel­kező szakiskolája. Hatszáz­ötvenen tanulnak a nappali és 250-en a levelező tago­zaton. 1970-ben — amikor a most épülő oktatási épü­let is elkészül — a nappali tagozatosok létszáma eléri majd a 900—1000 főt. Ezután megkérdezték a miniszter elvtárstóh hogy lehetőség nyílik-e a kecs­keméti Felsőfokú Gépipari és Automatizálási ’Techni­kum főiskolává való fej­lesztésére. Horgos elvtárs azt válaszolta, hogy már folynak erről tárgyalások. A miniszter megtekintette a technikum igen korsze­rűen felszerelt laboratóriu­mait, tanműhelyeit, sport szépen fejlődött. Elismerés­sel szólt arról a sikerről, hogy a műanyagok gépipari felhasználási technológiájá­nak oktatását elsőnek az országban itt oldották meg. Érdeklődéssel nézte Hor­gos elvtárs a különböző la­boratóriumi termekben az elektronikus, hidraulikus és pneumatikus elemeket és rendszereket, amelyek a legkorszerűbb technikát képviselik. Ekkor megemlí­tette, hogy a Budapesti Mű­szaki Egyetem mechanikai, technológiai intézetében dr. Gillemont László akadémi­kus mellett ő maga is hat évig dolgozott, mint egyete­mi tanár. Igen tetszett a miniszternek az egyik la­boratóriumban az az okta­tási megoldás, hogy a mik­roszkóp alá helyezett tár­gyak szerkezetének képét ipari televíziós készüléken vetítették ki. Horgos elvtárs ezután a megye és a város vezetői­nek társaságában megtekin­tette a kecskeméti fedet1 uszodát, majd a Zománc ipari Művekbe látogatói Itt Szabó Lajos, a gyár fC mérnöke az új, automati zált melegüzemi nagycsar­nokot mutatta be a minisz­ternek. Ezt követően Hor­gos elvtárs a Kohó- és Gép­ipari Minisztériumhoz tar­tozó Szerszám- és Gépele­Ferenc, a városi pártbizott­ság titkára, Hajba Ottó, a Vegyipari Gépgyár igazga­tója, Kohut Béla, az üzemi pártbizottság titkára fo­gadta. A miniszter a válla­lat vezetőivel a termelési eredményekről és gondok­ról beszélgetett, majd meg­tekintette a gyár új üzemi létesítményeit. Végül Hor­gos elvtárs, a megye veze­tőivel folytatott eszmecse­rét a Bács-Kiskun megye területére telepített KGM- üzemek helyzetéről és fej­lesztésük lehetőségeiről. N. O. A szolidaritás napja Szófiában Magyar felszólalás is elhangzott Hangulatosan, énekkel kezdődött szerdán az afri­kai küldöttek és a szocia­lista országok fiataljainak találkozója. A szovjet lá­nyok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész te­rem a bolgár nemzeti klub­ban. Délelőtt a szófiai Ra- kovszki utcában, a Techni­ka Házában a Spanyol Kommunista Pártot éltető jelszavak vezették be azt a találkozót, ahol öt világ­rész haladó ifjúságának küldöttei köszöntötték a szabadságukért harcoló spanyol és portugál ifjúsá got A kilenc felszólaló kö­zött volt Lukács János, a KISZ Baranya megyei bi­zottságának első titkára is, aki a magyar fiatalok szoli­daritásáról biztosította a szabadságáért küzdő két népet. Elmondta, hogy ná­luk ez már hagyomány, hi­szen a fasiszta diktatúra ellen vívott polgárháború­Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter a megye és a város vezetőinek társaságában Lontai Tibornak, a Felsőfokú Gépipari és Automatizálási Technikum igazgatójának tájékoztatóját hallgatja. Táncoló, daloló chilei fiatalok Szófiában. (Rádiótelefoto — BTA—MTI) ban több ezer magyar in­ternacionalista harcolt Spa­nyolországban. E rendezvények a népek nemzeti felszabadítási, füg­getlenségi és társadalmi felemelkedéséért folytatott harcával való szolidaritás napján kerültek sorra. E nap keretében kiállítást nyitottak jneg, amelyen be­mutatják, hogyan küzdenek az arab országok az izraeli agresszió ellen. A Levszki- moziban ugyancsak az e harcról készített filmeket vetítették. A haladó ifjú­ság küldöttei még három találkozón köszöntötték a nemzeti harcukat vívó fia­talokat, s nagygyűlést ren­deztek tiszteletükre. Még kedden, az esti órák­ban a magyar küldöttek sorfala fogadta hazánk nagykövetségén a Vietnami Demokratikus Köztársaság és a Dél-Vietnami Felsza­badítási Front fesztiválkül­dötteinek egy csoportját. A kettős találkozók közül ta­lán ez volt eddig a legme-, legebb, a legemberibb. A magyar fiatalok azokkal ta­lálkoztak, akiknek harcát a legközvetlenebbül segítik, s akikért oly sok eredmé­nyes akciót szerveztek. A magyar és a katona­ruhában, vagy gyönyörű nemzeti viseletbe öltözött vietnami lányok összeölel­kezve beszélgettek, a fér­fiak jelvényeket cseréltek. Fiataljaink igyekeztek mi­nél többet megtudni az amerikai agresszió elleni harc személyes vonatkozá­sairól. Küldötteink személyes ajándékai legalább olyan örömet szereztek vendé­geinknek, mint a „hivata­losak” és az észak- és dél­vietnamiak egyaránt azon gondolkodtak, hogy hirte­lenjében mivel viszonozzák azokat. Delegációnk tagjai szer­dán a csehszlovák és a jugoszláv küldöttekkel ta­lálkoztak a magyar nem­zeti klubban. K. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom