Petőfi Népe, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

oldal 1968. február 1, csütörtök Kifogyott a búvárnaszád oxigénje A francia haditengeré­szet kénytelen azzal szá­molni, hogy ha a hajótestet megtalálják is, 52 főnyi le­génysége már nincs élet­ben. hiszen a Minerve oxi­géntartalékai a számítások szerint kedden délután 6 órakor kifogytak. A Föld­közi-tenger keleti meden­céjében időközben tovább kutatnak a múlt csütörtö­kön 69 emberrel eltűnt Da­kar nevű izraeli tenger­alattjáró után. Holtponton a Pueblo-vita NEW YORK (MTI) Az ENSZ székhelyén kedden folytatódtak a ma­gánjellegű tanácskozások a Biztonsági Tanács állandó tagjai között a Pueblo-ügy- ről. Goldberg, az amerikai delegáció vezetője, másfél órán át tárgyalt U Thant főtitkárral, majd Aga Sahit, a Biztonsági Tanács soros elnökét kereste fel. Aga Sahi Morozovot, a Szovjet­unió képviselőjét is fogad­ta. Nyugati hírügynöksé­gek értesülései szerint egyelőre semmilyen megál­lapodás nem született arról, hogy meghívják-e a tanács Pueblo-vitájára a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság képviselőjét. A szov­jet álláspont az, hogy a ta­nács a kérdés megvitatá­sára a KNDK képviselőjé­nek jelenléte nélkül nem illetékes, viszont Észak-Ko- rea meghívását nem lehet valamiféle feltételhez kap­csolni. Az amerikaiak elő­zőleg azt hangoztatták, hogy csak akkor járulnak hozzá a KNDK meghívásához, ha az észak-koreai felségvize­ken elfogott Pueblo kém­hajót és személyzetét elő­NAURU Hírügynökségi jelentésed szerint a Csendes-óceán tér­ségében levő Nauru-szigete 1968. január 21-én önálló státuszt kapott. Az eddig Ausztrália—Üj-Zéland—Nagy Britannia közös igazgatása alatt álló gyámsági terület mindössze 21 négyzetkilo­méter kiterjedésű és lako­sainak száma nem halad­ja meg az ötezer főt. A szigetet 1798-ban fedez­ték fel az angolok, később (1888—1914) német gyarmat­tá vált. Az első világhábo­rúban ausztrál csapatok szállták meg, majd a háfoo- “Repül rú befejezése után Népszó- ' vetségi mandátum lett. 1947- ben ENSZ gyámsági terü­letté nyilvánították. Lakossága, amelynek 75 százaléka mikronéziai, 17 százaléka kínai és 8 száza­léka európai, főleg foszfát­bányászatból él. A sziget kis gyedik helyen áll. A foszfátbá­kiterjedése ellenére ugyanis a kapitalista világ foszfáttermelé­sében 1,7 millió tonnával, a ne­nyák a British Phosphat Com­missioners brit—ausztrál—üj-zé- landi állami vállalat tulajdoná­ban vannak. A függetlenség feltehetően nem hoz jelentős változást a sziget lakóinak életében. — TERRA — „Szigorúan titkos" A szovjet könyvpiac va­lóságos bestsellerévé lett a Nauka kiadó most megje­lentetett vaskos dokumen­tumgyűjteménye, amely ezt a címet viseli: „Szigorúan titkos! Csak a parancsnok­ság számára!” a 750 oldalas könyv a náci főparancsnok­ság és a hitleri nagyve­zérkar hivatalos okmányait, gyorsírásos jegyzőköhyveit, a Wehrmacht vezetőinek jelentéseit, naplórészleteit tartalmazza a Szovjetunió elleni háború stratégiájára vonatkozóan. Idézet a gyűjtemény el­ső okmányából a hírhedt Barbarossa tervből: „A né­met fegyveres erőknek ké­szen 'kell állniuk arra, hogy rövid ideig tartó hadjárat során szétzúzzák Szovjet- Oroszországot. A hadmű­velet végcélja: zárógát ki­építése az ázsiai Oroszor­szág ellen a Volga—Ar­ii szovjet könyvpiac nagy sikere han@efc*zk vonal mentén”. A könyv utolsónak kö­zötti; okmánya egy 1945 ta­vaszán kiadott parancs, Berlin előkészítése a vár­ható ostromra: „A feladat: az utolsó emberiig és az utolsó golyóig védelmezni a fővárost”. (MTI) Tolvajt kiált a rabló felesége A Kanadában letartózta­tott Charles Wilson vonat- rabló feleségének ügyvéd­jei kedden feljelentették a Scotland Yardot, mert a kanadai házkutatás alkal­mával a brit detektívek állítólag elkobozták a Wil- sorané „személyes tulajdo­nát képező” ékszereket. zőleg már útjára bocsátot­ták. A Reuter iroda érte­sülése szerint ez az állás­pont valamelyest „eny­hült” : amerikai körökből kísérleti léggömböt röppen­tettek fel, Washington már csak a Pueblo személyze­tének szabadon bocsátásá­hoz ragaszkodik, a hajóé­hoz nem. Koszigin befejezte indiai látogatását Rövid időre Afganisztánba ment DELHI (TASZSZ) Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsá­nak elnöke szerdán befe­jezte indiai látogatását. Koszigin hivatalos látoga­Izrael nem is tagadja a provokációt KAIRÓ Az EAK külügyminisz­tériumának szóvivője ked­den este ismertette azt a közleményt, amely bejelen- tete, hogy az izraeliek pro­vokációja miatt bizonyta­lan időre felfüggesztik a Szuezi-csatorna megtisztí­tására irányuló munkála­tokat. Az A1 Ahram című kairói lap szerint az izraeli-egyip­tomi tűzpárbajnak egyip­tomi részről egy halálos és hat sebesült áldozata van, az egyiptomi tüzérség ki­lenc izraeli tankot és több izraeli tüzérségi állást pusz­tított el. A lap a továbbiakban el­mondja, hogy U Thant ENSZ-főtitkár kedden reg­gel figyelmeztette az egyip­tomi külügyminisztériu­mot, hogy Izrael beavatko­zással fenyegetőzött arra az esetre, ha az egyiptomi motoroshajók megközelítik a csatorna északi bejára­tát. Még kedden este Kairó­ba érkezett Gunnar Jar­ring, az ENSZ-főtitkár kö­zel keleti megbízottja, hogy az egyiptomi külügyminisz­terrel tárgyaljon az izraeli provokáció után kialakult helyzetről. TEL AVIV az izraeli hatóságok az általános gyakorlattól elté­rően, nem is tagadják, hogy a keddi incidenst az izraeli fél provokálta. A szállítás­ügyi miniszter a tengerész- szakszervezet* haifai gyűlé­sén határozottan kijelentet­te: „a csatorna pedig zárva marad mindaddig, amíg izraeli hajók nem használ­hatják szabadon”. Rémuralom , i „ . ??.>' ■ f Vy,.; a fegyenctelepen ) Tize: LITTLE ROCK. (MTI) Winthrape Rockefeller nrkans&si kormányzó ked­den este hírzárlatot rendelt el a cumminsi fegyenctele­pen folyó nyomozás ügyé­ben. A hatóságok hétfőn kezdték el kivizsgálni azo­kat a bejelentéseket, ame­lyek szerint a börtóngaz- daságban az őrök és házi- munkások esztendők óta rémuralmat tartottak ferin, szadista módon kínozták és sorra gyilkolták a bebör- tönzötteket. áldozataikat pedig a szökevények listá­jára írták. A 6000 hektáros börtön- gazdaság egyik pontján az ásók már hétfőn három csontvázat fordítottak ki. Előzőiéig azonban az 50 éves Reuben Johnson, akit 1937-ben testvérgyilkosság miatt életfogytiglani bör­tönbüntetésre ítéltek, a bör­tönorvosnak elmondotta, hogy már 1040. május 1-én segédkezett meggyilkolt foglyok eltemetésében. Az őrök 10, vagy 12 elítéltet lőttek, vagy ütöttek agyon. Az áldozatok legtöbbje né­ger volt. tása során szovjet segítség­gel épült ipari létesítmé­nyeket tekintett meg és megbeszéléseket folytatott Indira Gandhi miniszterel­nökkel, valamint az indiai állam más vezetőivel. E ba­ráti eszmecserék eredmé­nyei híven tükröződnek, a látogatásról kiadott szovjet —indiai közös közlemény­ben. Szerda reggel az indiai főváros búcsúztatta szovjet vendégeit. A repülőtéren megjelent Indira Gandhi miniszterelnök, több mi­niszter és más magas rangú indiai vezető. A szovjet kormányfő Delhiből Kabulba indult, hogy eleget tegyen Etemadi afgán miniszterelnök meg­hívásának. Koszigin a délelőtti órák­ban megérkezett Kabulba, ahol Etemadi meghívására rövid baráti látogatást tesz. Robert Kennedy nem jelölteti magát WASHINGTON (TASZSZ) Robert Kennedy, New York állam demokrata sze- ftátöra kedden ’ kijelentette, hogy „semmilyen körülmé­nyek között sem” jelölteti magát a Demokrata Párt nevében az elnöki tisztség­re. Újságírók egy. csoportjá­val folytatott beszélgetésén Kennedy értésükre adta, hogy híveinek nyomása el­lenére sem lép szorítóba ebben az évben az elnöki székért. A szenátor közölte azt is, hogy amennyiben a Demokrata Párt országos kongresszusán Johnsont je­lölik ismét, kész támoga­tást nyújtani a jelenlegi elnöknek a választási kam­pányban, annak ellenére, hogy nézeteltérések állnak fenn közöttük a vietnami problémát illetően. Grisa — a tizenöt éves tudós valahogy szinte váratlanul nyilvánult meg. Grisát ér­dekelte a felső algebra. Bátyja azóta az őt érdeklő munkákat hazahozza. — Hogy engedhetik meg, hogy Grisa ilyen sokat dol­gozzék — kérdeztem édes­anyját. — Hiszen az ő egészségével... — Megpróbáltuk elsaedni tőle a könyveket és a fü­zeteket, de el lehet-e venni a gondolkodás képességét? Rájöttünk, hogy ami örö­met szerez neki, az nem gyengíti, hanem segít le­küzdeni a betegséget. Tavaly augusztusban Moszkvában volt egy felső matematikai kongresszus. Anyja ekkor éppen konzul­tációra vitte Moszkvába Grisát. Moszkvában bemu­tatták Szergej Kogalovsz- kijnak, az ivanovói mate­matikusnak, a fizikai—ma­tematikai tudományok kan- nyolult tudományos felada- Grisa Csudnovszkij tu- Ugyancsak nagyra értékel- didátusának. Azóta is le- tot. Az egyik téma éppen dományos munkája B. Plot- te a dolgozatot Viktor veleznek. A professzor ja- az volt, amelyről a rigai kin professzor szavai sze- Gluskov akadémikus, a Ki­vasolta, hogy Grisa próbál- általános algebrai tanács- rint eléri a kandidátusi jevi Kibernetikai Intézet jón megoldani néhány bo- kozáson beszámolt disszertáció színvonalát, igazgatója is. Grisa Csudnovszkij és David bátyja otthon. Valóságos szenzációként hatott a lett fővárosban, Rigában nyáron megtartott VIII. összoroszországi al­gebrai tanácskozáson az a beszámoló, amelyet Grisa Csudnovszkij, egy 15 éves kijevi iskolás terjesztett elő. B. Plotkin professzor, a fizikai—matematikai tudo­mányok doktora azt mon­dotta, hogy Grisa Csudnov­szkij „rendkívüli jelenség a matematikában”. Grisa hosszú idő óta sú­lyos betegségben szenved. Körülbelül két évig fel sem kelhetett az ágyból. Most már járkál, bár nem köny- nyen, de látogatja az isko­lai órákat. Apja Volf Csudnovszkij, a mechanika és épületszer­kezeti tudományok ismert szaktekintélye, professzor, több főiskolai tankönyv szerzője. Anyja, Marija Csudnovszkaja hosszú ide­ig a Kijevi Építészeti Fő­iskola tanára volt, anyag­szilárdságtant adott elő. Fia betegsége miatt kény­telen vo.t otthagyni a fő­iskolát. Bátyja, David a Ki­jevi Egyetem matematikai szakának harmadéves hall­gatója. Grisa maga a 131- es iskola nyolcadik osztá­lyába jár, fekete szemű, vé­kony kamasz. A város központjában laknak. Lakásukban könyv­tár, külön íróasztal min­denkinek. Az asztalon könyvek, tudományos fo­lyóiratok orosz és angol nyelven, a felső matemati­ka különböző területéről. A fiúk jól tudnak angolul és ismerik a külföldi szak- irodalmat is. — Hogyan kapott kedvet Grisa a matematikához? — A bátyja az oka — válaszolták. Grisa bátyja három év­vel ezelőtt iratkozott be az egyetemre és asztalán meg­jelent egy csomó matema­tikai tankönyv, folyóirat, cikk. Grisa ezekben a na­pokban ágyban fekvő beteg volt. A könyvek egymás után átkerültek hozzá. Ma­tematikai érdeklődése, elemző gondolkodásmódja

Next

/
Oldalképek
Tartalom