Petőfi Népe, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

(■MMtÄfcl SlKofiűHaHűD Gépesítés és önköltség — Egy tanulmány ürügyén — li AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS korszerűsítésében még csak kezdeti lépéseket tettünk. Alacsony a technológiai színvonal, csak egyes rész­munkáknál alkalmazunk gépeket. A téma igen bonyolult és összetett. Számtalan ága- boga van, kezdve ott, hogy az ipart képessé kell tenni megfelelő gépek gyártására, ezt megelőzően azonban a tervezőknek szükséges ta­nulmányozni a nagyüze­mekben kialakítható gya­korlatot. A Bajai Járási Ta­nács Végrehajtó Bizottságá­nak adatfeldolgozó állomá­sa ezért nagy fába vágta a fejszéjét, amikor értékelést és elemzést adott a járás ál­lattenyésztésének helyzeté­ről olyan megvilágításban, hogy mennyire felel meg az a korszerűségnek. A tanul­mány 32 oldalon foglalko­zik az állattenyésztés gépe­sítésével és ugyanennyi számú táblázattal próbál képet adni a járás mező- gazdasági nagyüzemeinek helyzetéről, eredményeiről. | SOK TANULSÁGGAL I jár egy ilyen összesítés. Ki­derül az is, hogy e témakör­ben nem eléggé határozot­tak, célratörők a termelő- szövetkezetek. Míg a nö­vénytermesztés gépesítését meghatározzák távlati ter­veikben, addig az állatte­nyésztést főként csak meny- nyiségi szempontból kísé­rik figyelemmel. A techno­lógiáról ritkán esik szó. Márpedig e nélkül nem le­het előre lépni. Büszkén emlegetjük, hogy emeltük a hozamokat búzából, ku­koricából, számos zöldség­féléből. Kevésbé van okunk azonban elégedettségre az állattenyésztés eredményei­nek összegezésekor. Hely­telen lenne azt állítani, hogy nem történt változás a baromfinál, de még min­dig rosszak a sertéstenyész­tés feltételei, nem kielégí- tőek a juhászatok eredmé­nyei, drága a szarvasmar­hatartás. A költségek csökkentésé­nek egyik módja a gépesí­tés. Néhány kezdeménye­zést érdemes megemlíteni. A madarasi sertéskombinát adagoló kocsija például a takarmányozás gyors és pontos lebonyolításában nyújt nagy segítséget. Ta­taházán és Csávolyon a ba­romfitelepen az etetést gé­pesítették. A KORSZERŰ gépesítési elvekkel együtt jár a jobb munkaszervezés. A fiatalok távolmaradása a különböző állattenyésztési foglalkozásoktól főként ab­ból fakad, hogy idegenked­nek az elavult módszerek­től. Ezt egyébként nemcsak itt, hanem a növényter­mesztésben is tapasztaljuk. Megfigyelhető, hogy a trak­torosok, munkagépkezelők nagyrészt fiatalokból áll­nak. összegezve tehált: nem halasztható sokáig az állat- tenyésztés nagyobb arányú gépesítése. Ezt követeli a világpiaci verseny, a fo­gyasztói igények növekedé­se. Ahogy ma már a gabo­natermesztésnél és egyes kapásnövényeknél elenged- hetelen fontosságú a teljes gépesítettség, ugyanaz a kö­vetelmény az állattenyész­tésben is. Ebben sokat se­gíthetnek a termelőszövet­kezetek területi szövetségei, együttműködve a különbö­ző, állattenyésztéssel kap­csolatban álló intézmé­nyekkel. K. S. Házban, télen Saját építőbrigáddal, két és fél milliós költség­gel építette tavaly 25 vago- nos hűtőtárolóját a tisza- kécskei Szabadság Tsz. Kü­lön csomagoló és előkészí­tő termet is létesítettek. A hűtőházban a közös gazda­ság almáját tárolják, hogy majd a tavasszal magasabb áron, jó minőségben érté­kesíthessék. A képen: Var­ga József áruforgalmi ügy­intéző és segítőtársa, ifjú Szűrszabó Béni gyakran el­lenőrzi a hőmérsékletet és a páratartalmat. Pénzzel és jogszabállyal AZ ADATFELDOLGOZÓI állomás táblázata szerint például a szarmasmarha- hizlalás esetében egy ki­logramm hús közvetlen költsége járási átlagban 15 forint 72 fillér volt az el­múlt esztendő első fél évé­ben. Ezen belül igen nagy a szóródás, mert van ahol 20 forint, viszont másutt alig haladja meg a 10 forintot. Nyilvánvalóan számos kö­rülmény játszik közre, hogy ekkora különbségek van­nak. Ugyanez a helyzet a sertéshizlalásban is. A já­rásban átlagosan 4,7 kilo­gramm abraktakarmányt használnak fel egy kilo­gramm súlygyarapodáshoz. Több termelőszövetkezet­ben a felhasználás 6 kilo­grammon felül van, másutt alig haladja meg a 3 és fél kilogrammot. A felhasznált abrak mennyisége termé­szetesen befolyásolja a költségeket. Nagy ingado­zást mutat az egy kocára jutó szaporulat. Érdemes I azt is megemlíteni, hogy nem használják ki az istál­lókat, amelyeket drága pénzen megépítettek. A gazdaságirányítás reformjával összhangban nagy jelentőségű intézke­dés született a vidék iparfejlesztésének gyorsítá­sára; az Országos Tervhi­vatal elnöke és a pénzügy- miniszter — az építésügyi és városfejlesztési minisz­terrel egyetértésben — együttes rendeletet adott ki az ipar arányos fejlesztése és a kitelepítési célkitűzé­sek fokozott megvalósítá­sára. A rendelet alapvetően fontos intézkedése, hogy korlátozza az iparfejlesz­tést a fővárosban és kör­nyékén. A kormány hatá­rozata nélkül Budapesten és környékén új ipari üzem létesítéséhez nem biztosí­tanak területet. Ezen túl a fővárosban és környékén már meglevő üzemek épít­kezéssel nem fejleszthetők, ha a város és községrende­zési tervekkel nem állnak összhangban, ha a beruhá­zást vidéken önállóan és gazdaságosan megvalósít­hatják és végül abban az esetben, ha a vállalatnak már van vidéken a termék gyártására alkalmas telepe. A tiltó rendelkezések ter­mészetesen nem vonatkoz­nak a lakosság napi ellá­tását szolgáló élelmiszer- ipari, javító és szolgáltató üzemekre, valamint az élet­védelmi célú és a munkás­ellátás javítását szolgáló beru házásokra. Az együttes rendelet a vidék iparosításának pénzügyi támogatására ipar- fejlesztési alap felállítását is előírja, amellyel a me­gyei tanács vb rendelkezik. A fejlődést tehát nemcsak jogszabállyal, hanem pénz­zel is támogatja a kormány­zat. A rendelet megjelöli azokat a városokat, telepü­léseket, amelyek az ipar-1 fejlesztés szempontjából nagyíöntosságúak. Ilyen helységek megyénkben: Ba­ja, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa. Az itt fel­építendő új üzemek költ­ségeihez az állam vissza nem térítendő hozzájáru­lást nyújt a fejlesztési költ­ség 20—50 százaléka ere­jéig. illetve a mindenkori hitelpoltikai irányelveknek megfelelően, hitelkedvez­ményt nyújt. Az új gaz­dasági mechanizmus, a gaz­daságirányítás reformja ál­talában a beruházásoknál ra, vagy a kizárólag helyi­szükségletet kielégítő ipari üzemek, továbbá a villa­mosenergia és a gázvezeték­hálózat fejlesztéséhez. Az ipari beruházásokhoz kap­csolódó nem termelő léte­sítmények beruházási költ­ségeit sem lehet az ipar- fejlesztési alapból fedezni. Ugyancsak ebbe a kategó­riába tartozik az építőipar is, az ágazaton belül ön­állóan működő ipari válla­latok kivételével. Az egyes megyék, ... , .. , __ , városok, települések hosszú­népgazdasági, fejlesz­üzemek, vállalatok saját anyagi eszközeikből való­sítsák meg a fejlesztési ter­veket. A vidék iparosítása azonban nagyfontosságú népgazdasági érdek. Ez a magyarázata annak,- hogy az iparfejlesztési alap lét­rehozásával jelentős anyagi támogatást biztosítanak üzemek vidéki telepítésére. Ennek megfelelően a ta­nácsok a már korábban vállalt iparfejlesztési, be­ruházási, hozzájárulási kö­telezettségeiket továbbra is teljesíthetik az iparfejlesz­tési alapból. Milyen esetekben nyújt­ható hozzájárulás az ipar- fejlesztési alapból? Akkor, ha az állami vállalatok új tési tervek alapján végzik a beruházásokat. Az ipar- fejlesztési alap helyes fel- használása segíti a megye | vagy a település perspek­tivikus. fejlesztési céljainak megvalósítását, a távlati tervekben meghatározott ipari szerkezet kialakítását. Ezt a helyes célt, csak úgy lehet megvalósítani, ha az iparfejlesztési alapot úgy használják fel, hogy az új létesítmények: gyárak, üze­mek kapcsolódnak a már meglevő ipari bázisokhoz és segítik ezek jó együtt­működését. Az anyagi esz­közök koncentrálása előse­gíti hogy jelentős üzeme­ket hozzanak létre, vagy nagyobb arányú bővítést gyárat, új telephelyet léte- J valósítsanak meg. sítenek, vagy ha a már j Az iparfejlesztés meglevő telephelyeken a j általános érdekeit segíti, bővítés a létszámot leg- j hogy a rendelet nemcsak alább 20 százalékkal, vagy legalább 100 fővel emeli, természetesen a korszerű technológia alkalmazásával. Valóban új, a vidék ipari fejlődését segítő beruhá­zásokról van tehát szó. Ép­pen ezért az iparfejlesztési az állami szektorra, hanem a kisipari és háziipari szö­vetkezetekre. az általános fogyasztási és értékesítési szövetkezetekre, továbbá a szövetkezeti vállalatok ipa­ri üzemeire is kiterjed. így tehát valóban elmondhat­Meg jegyzések Két százalék Amióta megkezdték Kecskemétre a földgáz be­vezetését, sokszor kellett az újságírónak kézbe ven­ni a tollat gázügyben azért, hogy jó hírről, vagy azért, hogy a lakosságot ért sérelemről adjon szá­mot. A leninvárosi III. számú lakásszövetkezet tagjait most az hozta iz­galomba, hogy két száza­lék kezelési költséget szá­mítanak fel azok után a felszerelt gázkészülékek után is, amelyeket nem a gázszolgáltató vállalattól, hanem az üzletből vásárol­tak. Ha a konvektorok, vízmelegítők, hősugárzók árát összeadjuk egy-egy lakás esetében, a két szá­zalék megközelíti a 200 forintot. Felszámolhatja-e a vál­lalat a két százalék keze­lési költséget? Ügy vél­jük: abban az esetben, ha a vállalat adja a gázké­szüléket — a többszöri szállítás, tárolás fejében — megilleti a kezelési költség. Ugyanakkor logi­kusnak tűnik a lakásszö­vetkezeti tagok okoskodá­sa, miszerint ha ők vásá­rolták üzletben, szállítot­ták haza, tárolták a la­kásukban a konvektort, bojlert, hősugárzót stb., akkor miért kell fizetniük, hiszen nem kezelt sem­mit a vállalat. Felhívtam két építőipa­ri vállalat főkönyvelőjét, miután úgy gondoltam, hogy ez az iparág, amely­nek gyakorlatában hason­ló esetek előfordulhatnak. Megkérdeztem, hogyha a megrendelő saját anyagot, vagy készüléket ad a ki­vitelezéshez, felszámíta­nak-e utána kezelési költ­séget? A válasz határo­zott — nem! — volt. A Dél-alföldi Gázszol­gáltató Vállalat kecske­méti fogadó állomásán a gázszolgáltató vállalatok 1964-ben kiadott egységár gyűjteményét tették elém. (Egyébként ezt is az Épí­tésügyi Minisztérium ren­delkezései alapján szer­kesztették meg.) Ebben a következő szöveg olvas­ható: „Haszon címén általá­ban a (fentiek szerint ki­alakított) költségekre ve­tített 8 százalék vehető számításba. (A szereléshez szükséges anyag és mun- kabér. A szerk.) Nem ve­hető figyelembe a 8 szá­zalék vetítési alapjaként azoknak a szerelvények­nek, berendezési és felsze­relési tárgyaknak az ér- téke, amelyek beépítésük, beszerelésük előtt nem igényelnek a kivitelező által semmiféle megmun­kálást. Az ilyen szerelvé­nyek berendezési és fel- szerelési tárgyak értéke csak 2 százalék kezelési költséggel növelhető." Hogy a 8 százalék ha­szon címén nem számol­ható gázkészülékek után semmiféle összeg, hiszen beszerelése előtt a kivi­telező nem végzett semmi­féle megmunkálást — az egyértelműen világos. A gázfogadó állomáson azon­ban nem valami túlzott meggyőződéssel állították, hogy helyesen járnak el a 2 százalékos kezelési költ­ség felszámolásánál. A fenti rendelkezés pedig vé­leményem szerint egyálta­lán nem tisztázza, hogy a megrendelő által vásárolt gázkészülékek után is kell-e — és ha igen, ak­kor miért — fizetni a 2 százalék kezelési költséget. Helyes lenne, ha az Or­szágos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz­térium ez ügyben állást foglalna. N. O. Ájándéklakások — hanyag lakók alap nem használható fel a j juk, hogy ez az új intéz- kitermelő iparágak (szén-, ’ kedés az iparilag elmara- érc-, ásvány-, kő-, kavics- j dottabb területek lendüle- bányászat. olaj- és földgáz- tes fejlesztését segíti elő. termelés stb.) beruházásai-* B. L Barátom, aki eddig egy kecs­keméti toronyház mosókony­hájában szorongott családjá­val, végre megfelelő lakáshoz jutott, örömét bizonyára el tudják képzelni anélkül is, hogy ékes szavakkal ecsetel­ném. Még az sem csökkentet­te lelkesedését, hogy az alig néhány éve épült otthont el­képesztően rossz állapotban hagyta rá az előző tulajdonos. A parkettát feketére marta a piszok, eldugult a lefolyó, az ajtó- és ablakkeretek szinte sírtak a festék után. A be­épített konyhaasztal összevisz- sza faragott műanyaglapja ar­ról árulkodott, hogy húsvágó- deszka nélkül sütött-főzött a háziasszony. Saját lakásában ki-ki azt csinál, amit akar. Kulturált­ság kérdése, hogy úgy néz-e ki az otthona mint Pató Pál uramé, vagy úgy, ahogy em­berhez illik — mondhatják egyesek. Nem egészen így áll a dolog. A szóban forgó lakás ugyanis állami és néhány év­vel ezelőtt ajándékba kapta a hanyag tulajdonos. Joggal el­várhattuk, hogy hálából leg­alább gondját viseli a legalább 150 ezer forintot érő lakásnak. Elvárhattuk — mondom —, mert az állam a dolgozók, te­hát mindannviunk forintjaiból építi a házakat. A hanyag família — tudo­másom szerint — nagyobb, szebb lakásba költözött. Me­rem remélni, hogy indokolt a minőségi csere. (Talán bővült a család, kevésnek bizonyult a másfél szoba stb.) De ha rajtam múlna mégsem kapta tvolna meg az államtól as újabb ajándékot. Legalább is addig nem, amíg tökéletesen rendbe nem hozza a régi la­kást. Vadonatújjá varázsolni természetesen semmit sem le­het néhány évi használat után, de a festetés, s a kisebb ja­vítások elvégzése kötelessége lett volna. Kádár elvtárs nemrégiben arról is szólt a tv-nek adott nyilatkozatában, hogy szüksé­gessé vált a lakáselosztási rendszer tökéletesítése. Várha­tóan az eddiginél nagyobb részt kell vállalniuk a nép­gazdaság terheiből mindazok­nak, akik lakást igényelnek. Természetesen jövedelmükhöz, anyagi erejükhöz mérten. Kívánatos, hogy alapvető változás szülessen minél előbb az állami lakások karbantar­tására, jó állapotban való megőrzésére vonatkozóan is. Tűrhetetlen, hogy egyesek né­hány év alatt „tönkrelakja- nak’* százezreket érő otthono­kat, majd ugyanezt tegyék a következővel is. Egyeseket mondtam, de jól tudom, hogy nincsenek kevesen a hanyag rongálok. Kormányrendelet írja elő a bérlő kötelességeit, a többi kö­zött azt is, hogy jó állapotban kell megőriznie a lakást. Nem könnyű az Ingatlankezelő Vál­lalatnak következetesen ér­vényt szerezni e törvénynek hiszen Kecskeméten több min' négyezer lakást kell ellenőriz­nie. A jövőben mégis több szí gort várunk az ellenőröktől Ha szükséges, ne riadjunk vissza a büntetéstől sem. Pekes Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom