Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 9. szám

n Jutalmul: Petőfi Népe A sajtóterjesztés­ből eredeti módon veszik ki részüket a balotaszállási tsz- ek. A Kossuth, az Aranyhomok és a tsz-közi vállalkozás vezetősége tíz-tíz jó dó1 hozóját egvéves Petőfi Népe előfi­zetéssel jutalmazza. Az első lapokat február 1-én kapják kézhez a jutalma- zottak. — Tegnap este a városföldi Dózsa Tsz 45 tagja az IBUSZ szervezésé­ben megnézte a Kecskeméti Kato­na J ózsef Színház Mágnás Miska című dobását. Vasárnap a Bács-Kiskun mé­rvéi Nyomda Vál­lalat lajosmizseá te­lepének dolgozói vesznek részt ha­sonló színházi ren­dezvényen. — A mongol pos­ta két értékből ál­ló bélyegsorozatot adott ki. A vietna­mi néppel való szo­lidaritás jegyében forgalomba került bélyegeken vörös és kék mezőben egy fiatal vietnami nő látható, karján gyermekkel és vál­lán fegyverrel. Alat­ta felírás: „A hala­dó emberiség a har­coló Vietnam olda­lán áll”. — Pitestí román városban az idén gyártják az első ro­mániai személygép­kocsit a Renault francia cég szállí­totta alkatrészek­ből. A tervek sze­rint a pitesti gyár évente 50 000 gép­kocsit fog gyártani. — MARX KA­ROLY születése 150. évfordulójának al­kalmából kiadják Moszkvában a nagy tudós életrajzát. Marxnak és Engels- nek, a tudományos kommunizmus meg­alapítóinak műveit 50 év alatt 76 nyel­jen, összesen 84 millió példányban adták ki a Szov­jetunióban. — MIHAIL SVEJ- CER szovjet ren­dező, Eizenstein ta­nítványa és Mihail Romm egykori asz- szisztense, Ilf és Petrov remekének, az „Aranyborjú­nak megfilmesíté­sén dolgozik — sa­ját forgatókönyve alapján. Svejcert egyik régebbi film­je, a „Különleges megbízatás” bemu­tatója után már di­csérte a kritika. SÖROSHORDO A LAKÓSZOBÁBAN A Német Szövetségi Köztársaságban a kis- űrtartalmú hordók részére egy új sörcsapot hoztak forgalomba. A csap az újszerű szifon- hüvely-toldalék segítségével hetekig frissen tartja a benne levő sört. A német sörgyárak az utóbbi időben egy új vevőszolgálatra tér­tek át: házhoz száUítják az 5—30 Uteres fa- és fém söröshordókat, amelyeket a családfő, otthonában kényelmesen csapra üthet. 90 éve, 1878. január 12-én született Molnár Ferenc, a világszerte Ismert magyar író. A pesti élet furcsaságait ötletesen kifigurázó karcolatokkal, egyéni íangú tárcákkal fiata­lon népszerűséget szer­zett. Már ismert Író volt, amikor 1902-ben Doktor úr címen be­mutatták első színmü­vét. Sikersorozata az 5t évvel későbbi „Az prdög”-gel és újszerű színművével, a Liliom­mal kezdődött. Ember- Ismeret, éles megfi- iyelőképesség és köz­vetlen elbeszélő hang jellemzi színműveit, -egényelt és rövldebb írásait egyaránt. Regé­nyei közül klemelke- iik az Éhes város, de legmaradandőbb prózai alkotása mégis a Pál utcai fiúk, a század­vég pesti életéből vett megható diákeposz, amelyet sok nyelvre lefordítottak. *— Füstbe ment milliók. 47 millió 2/00 ezer forintért több mint 302 mil­lió darab cigarettát vásárolt az elmúlt évben a kecskeméti járás lakossága. Ez 15 százalékkal ha­ladja meg az 1966. évi fogyasztást. tx pkvp — Az én anyukám nem tud gyermeket nevelni — panaszkodik egy gyermek a másik­nak. — Miért? — Este, amikor friss vagyok, lefektet, vi­szont reggel, amikor Slmos vagyok, azt mondja: kelj feli — Ebben az év­ben elkészül a mű­szaki terv és rövi­desen megkezdik a kivitelezését is a 20 millió forintos költ­séggel Kiskunfél­egyházán épülő szennyvízcsatorna hálózatnak. Időjárás A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszer­vatórium jelenti: ja­nuár 10-én a középhő­mérséklet mínusz 12,1 (az 50 évi átlag mí­nusz 1,7) legmagasabb hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fok. Napsütés nem volt. Január ll-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 14,7, a délután egy órakor mért hőmér­séklet mínusz 6,7, leg­alacsonyabb hőmérsék­let mínusz 14,7 Cel­sius-fok. — BÁCS MEGYE történeti múltjáról és emlékeiről tart előadást 15-én dr. Sólymos Ede mu­zeológus a kecske­méti idegenforgal­mi szabadegyete­men. Különleges újév Japánban December Sl-6n éj­félkor egész Japánban szóltak a harangok és 108-szor kondultak meg a templomok gongjai, hogy elűzzék az em­ber 108 bűnét és hir­dessék a nagy cente­nárium évének kezde­tét. Az 1968-as újév — a keleti naptár szerint a majom éve — a Meidasi-uralkodóház restaurációjának 100. évfordulóját hozza ma­gával. A keleti hiedel­mek szerint azok, akik a majom évében szü­letnek, tehetségesek, lózanok és gyakorla­tiasak lesznek. — A napokban fejeződött be egy 300 órás növényvé­delmi "tanfolyam Kiskunfélegyházán. A tanfolyamon a városi tsz-ek nö­vényvédelmében te­vékenykedő, de szakképzettséggel még nem rendelke­ző dolgozói vettek részt. A héten Kis- kunmaisán kezdő­dött tanfolyam a közös gazdaságok szőlő- és gyümölcs­kertészei számára. — A MEGYE kis­ipari szövetkezetei 1967-ben 75 millió forint értékű árut termeltek exportra. — A jogászszö­vetség kiskunfélegy­házi csoportja a jö­vőben az új gazda­sági mechanizmus­sal és a tsz-ekkel kapcsolatos. jogi vonatkozású isme­retterjesztő előadá­sokat tart a téli fa­lusa tanfolyamok keretében, hogy tá­jékoztatást nyújt­son a vitás kérdé­sekben, s egyúttal segítse a törvények végrehajtását NAPTAR 1968. január péntek Névnap: Ernő Napkelte: 7 óra 30 pero. Napnyugta: 16 óra 115 pere. Heghalt Gelléri András Gell éri András, a Füles című lap fő- szerkesztője, 67 éves korában váratlanul elhunyt. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és az If­júsági Lapkiadó Vállalat saját ha­lottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés. —- Az év első ne­gyedében adják át Jánoshalmán a Lá­daipari Vállalat új gépműhelyét Az új csarnokban 19 gép beállításával ebben az évben 3 milli­lió *r.'ümölcsö«1ádát gyártanak. 30 millió forintnyi értékben. Ölezeréves civilizáció Major Hassan Indo­néz archeológus Dél- Szumátrában ötezer- éves civilizáció nyo­maira bukkant. A dél- szumátrai Dempo­hegység közelében ta­lált hieroglifák feltű­nően hasonlítanak a Mezopotámiában talál­takhoz. Az archeoló­gus ebből arra követ­keztet, hogy a régi Indonézia első beván­dorlói Indiából szár­maztak. — A Kecskeméti Konzervgyár 5200 vagon paradicsom átvételére kötött szerződést a terme­lőszövetkezetekkel. Az idén először, közvetlen Kecske­mét környékén mintegy 50 kilomé­teres körzetben ter­melik meg ezt a mennyiséget a gyár részére a mezőgaz­dasági nagyüzemek. Ez olcsóbbá, gyor­sabbá teszi az áru szállítását, feldolgo­zását. •— Szakelőadással egybekötött járási méhészmapot rendez vasárnap fél 9-kor a nagy baracskai művelődési háziban a bácskai mezőgaz­dák társasága és a bajai járási TIT. — ŰJ fogorvosi rendelő és szolgála­ti lakás építését kezdik meg 200 ezer forintos beruházás­sal tavasszal Kun­baján. Az új léte­sítményt még ebben az évben átadják rendeltetésének. — VISSZAESŐKÉNT elkövetett csalás miatt négyhónapi szabadság- vesztésre ítélte a Kis­kőrösi Járásbíróság Kanalas Mihályné, Kis. kőrös. Berzsenyi u. S. szám alatti lakost. A büntetett előéletű asz- szony a múlt év má­jusában egy ismerősé­től 460 forintot csalt ki különböző, a „rossz szellemet elűző’! trük­kökkel. — A rendőrség eljárást indított Du­dás Pál. kiskunha­lasi lakos ellen, mert december 27- én egy a Kiskunha­si Gépipari Válla­latnál tartott név­nap alkalmával tettlegesen bántal­mazta munkatársát Ny. Gábort, aki sú­lyosan megsérült. Szűk már a kereskedelem „cipőié“ Érsekcsanádon Olvasmánynak is érde­kes, izgalmas egy-egy köz­ségi tanács végrehajtó bi­zottságának beszámolója, például a fejlesztési mun­káról. Számos egyéb ösz- szefüggés mellett élesen domborodik ki, hogyan emelkedik a mezőgazdasá­gi termelés fejlődésével a lakosság jövedelme, ebből eredően vásárlókedve. S ki­ütközik az is, ha az élet- színvonal alakulásával nem tart lépést a kereskedelmi hálózat, illetve az egyes boltok hasonló ütemű fej­lesztése. Nézzük ezt Érsekcsanád fejlődésének ' fényeiben. Milyen változáson ment keresztül 1960-tól napjain­kig a mezőgazdaság? A Búzakalász Tsz területében azóta lényeges változás nincs, nem is lehet, hi­szen egyéni gazda alig akad már a községben ... Alig volt változás a taglétszám­ban, illetve: ha figyelembe vesszük, hogy 1960—61-ben nyugdíjas, járadékos tag alig volt, jelenleg viszont az összlétszám 30 százalé­ka, ez munkaerőcsökkenést jelent Ugyanakkor a termelési érték szinte megháromszo­rozódott, a tiszta vagyon értéke 4 millió 331 ezer fo­rintról 17 millióra növeke­dett ... A munkaegység értéke az 1960-as 20 forint­ról 65-re nőtt, az egy tag­ra jutó részesedés 7005 fo­rintról 20 ezerre, az egy családra eső jövedelem 7450 forintról 23 ezerre. Hol kell keresnünk a szép fejlődés nyitját? Idéz­zük a vb beszámolójából: „Az alkalmazott agrotech­nikának, a gépesítésnek, a jó áruelhelyezésnek” kö­szönhető mindez. Ha sor­rendben ezután is követke­zik, mégis érezzük, hogy a hangsúly az embereken van. „Nem tudjuk kellően hangoztatni a tagok szor­galmát” — emeli ki a vég­rehajtó bizottság, amikor a helyes munkaszervezés, az ösztönző módszerek hatá­sáról szól. További bizonyítékok: 1960-ban 650 sertésférő­hely volt, ma 1400,,. Pi­Fényyezcrlésű traktor A „vezető nélküli” trak­torok sorában is különös figyelmet érdemel a Grúz Tudományos Akadémia ku­tatóinak a kezdeményezése. Elvi működése abban kü­lönbözik, a többitől, hogy fényhatások alapján kor­mányozza önmagát. Tükör áll kapcsolatban egy vil­lanymotorral, a szántóföld­ről a tükörre verődő fény­sugarak érzékeny felfogó berendezésre vetítődnek, amely a kapott hatások alapján irányítja a kor­mányművet. Az elektromos szem az egész mezőt figye­li. Érzékeli a felszántott és felszántatlan terület közötti eltérést, s finom impulzu­sokkal vezeti rá a traktor­kereket a barázdára. A be­mutató alkalmával kiderült, hogy a bonyolult automati­ka további tökéletesítésével a legkülönbözőbb szántó­földi műveletekre „oktatni” lehet az erőgépet. Bár a be­rendezések ma még inkább csak kísérleti jelentősége van, kétségtelenül új uta­kat nyithat meg a jövő traktorainak tervezésében. I henőhely, fürdő, zuhanyo- " zó a dolgozóknak... 530 szarvasmarha-férőhely az akkori 270-nel szemben —, 60 százalékában vízzel, vil­lannyal ellátott. Beszéljenek a termésát­lagok 1960 és napjaink kö­zött. Kukorica 9,1 q, most 19,5; a fűszerpaprika 15,8 q-ról 39,3-ig (1964-ben 42,01-ig is) felfutott S a kereskedelem? „Az egységek nagyobb mérvű fejlesztésével nem dicse­kedhet községünk” — így a beszámoló. Egy vegyes élelmiszerbolt eladóterét és raktárhelyiségét építették meg s rendezték be 1963— 64-ben. Két vegyesbolt azonban még mindig a ré­gi szatócsüzletekre jellem­ző helyiségben van, zsúfolt eladótérrel, raktárhelyiség­gel. Egyikben ugyan még ez sincs. A tarthatatlan állapoton a tanács és az fmsz közösen igyekszik változtatni: egy felszaba­dult raktárt a szövetkezet rendelkezésére bocsátottak, amelyben ez korszerű üz­letet kíván létrehozni. Az eddigieken túl is in­dokolt, sürgető feladat ez, hiszen az egy érsekcsaná- di lakosra jutó kiskereske­delmi forgalom 196 forint­tal nagyobb a járási átlag­nál ... Az anyagi felemel­kedés nehezen viseli el a kereskedelem „szűk cipő­jét”. —th —n Szívbank létrehozását javasolják A kaliforniai Stanford egyetem klinikájának orvo­sai tovább küzdenek Mike Kasperak 54 éves munkás életéért. Szerdán a beteg állapota valamelyest javult, de még mindig válságos. A belső vérzést az orvosok megállították és eddig sem­mi jel sem mutat arra, hogy a beteg szervezete ki akarná vetni a beültetett szívet, de az orvosok komplikációval számolnak. Kasperak egyébként pa­pírt és ceruzát kért, s meg­írta első levelét a súlyos műtét óta. A feleségéhez intézett levélben azt kíván­ta bizonyítani, hogy a belé helyezett új szív ellenére érzelmei változatlanok. Mindössze egy szót írt le: „Szeretlek.” Charles Hufnagel pro­fesszor, washingtoni egye­temi tanár, a mesterséges szívbillentyű feltalálója, ki­jelentette, hogy a szívátül­tetési műtétek megkönnyí­tésére szívbankot kellene pett fel. Kasperak állapota még válságos létrehozni. Itt elsősorban borjúmagzatok kioperált szívét kellene átültetésre kész állapotban tárolni. Az állati embrió szíve Huf­nagel szerint azért a leg­megfelelőbb átültetési cé­lokra, mert a borjú magzat szíve a megszületés előtt nagyjából akkora, mint az emberi szív, és az eddigi kísérletek szerint minél fiatalabb a beültetendő szív, annál kisebb a veszé­lye annak, hogy az emberi szervezet kiveti magából az idegen testet. A professzor elgondolá­sát látszik alátámasztani az a jeruzsálemi jelentés, amely szerint Levi profesz- szor vezetésével egy izraeli sebészcsoport még a múlt héten egy borjú szívbillen­tyűjét operálta egy súlyos szívbeteg fiatalasszony egyik szívbillentyűjének helyébe. A műtét sikerült és a betegnél eddig semmi­lyen komplikáció sem lé­Szülői látogatás Drezdába Az ősszel terjedelmes cikkben számoltunk be ar­ról, hogy megyénkből 96 fiatal ment több évre az NDK-ba ipari és vendéglá­tó szakmába továbbképez- ná magát Ügy gondoljuk: örömhírt közlünk a szülők­kel, amikor arról számo­lunk be, hogy az IBUSZ kecskeméti irodája a fiata­lok hozzátartozói részére társasutazást rendez Drez­dába, illetve Kari Marx Stadt környékére. A hat­napos társasutazás február 23-án indul, s a program­ba a városnézésen, a világ­hírű Zwinger képtár és kincstár megtekintésén kí­vül a fiatalokkal való ta­lálkozók is szerepelnek. A gyermekeiket meglátogatni kívánó szülők és hozzátar­tozók január 20-ig jelent­kezhetnek a társasutazásra, a kecskeméti IBUSZ-iro- dában. LEANYKÉRÖBEN ZÁRSZÁMADÁS után Kép szöveg nélkül, (Zsoldos Sándor rajza.) ________ ...... * ak a megyei tanács lapja. — Főszerkesztő: F. 16th Pál. -- Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. P ETŐFI NEPE - A Magyar Szocialista M^fii, f.ák érek e m ét Várusi Tt^ácsház Szerkesztőséi telefonközpont: 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. - Kiadóhivatal; Kecskemét, _ Felelős kladc dr. Mez,* I«vta - siz^iSszfi a m^a™ Vs4™ Előfizető: á hefyl postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra; »7.- forint. Szabadság tér l/a. Telefon. 17 09. - Teneszn^^gyar megyel Nyomda y< Kecskemét. Telefon; U-8S. » Index; 25 065,

Next

/
Oldalképek
Tartalom